Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З „ІСТОРІЇ УКРАЇНИ”


НазваМіністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З „ІСТОРІЇ УКРАЇНИ”
Сторінка9/13
Дата17.03.2013
Розмір0.82 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Список рекомендованої літературиВисоцький О.Ю. Українські національні партії початку XX століття: соціалістичний сегмент (УСДРП та УПСР у компаративістському вивченні): Монографія. – Д.: ДДФЕІ, 2001. – 160 с.

Горєлов М.Є. Дмитро Донцов: штрихи до політичного портрета // Укр. іст. журн. – 1994. – № 5 – 6. – С. 78 – 85.

Грушевський М. Новий період історії України за роки від 1914 до 1919. – К.: Либідь, 1992. – 46 с.

Демченко Т.П. І.Л. Шраг – “славний український діяч” / Т.П. Демченко, Г.М. Курас // Укр. іст. журн. – 1993. – № 10. – С. 95 – 103.

Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914 – 1918) // Там само. – 1992. – № 6. – С. 130 – 142.

Каппелер А. Структура українського національного руху в Російській імперії // Сучасність. – 1992. – № 7. – С. 48 – 56.

Кругляк Б.А. Торговельна буржуазія в Україні (60-ті роки XIX ст. – 1914 р.) // Укр. іст. журн. – 1994. – № 6. – С. 72 – 81.

Курас І.Ф. Міхновський: Постать на тлі епохи / І.Ф. Курас, Ф.Г. Турченко, Т.С. Геращенко // Там само. – 1992. – № 9. – С. 76 – 91; № 10 – 11. – С. 63 – 79.

Лебеденко О.М. Анархісти на Україні в 1903 – 1908 рр. // Там само. – 1991. – № 11. – С. 36 – 43.

Лещенко М.Н. Українське село в революції 1905 – 1907 рр. – К.: Наук. думка, 1977. – 360 с.

Лось Ф.Є. Класова боротьба в українському селі. 1907 – 1914 / Ф.Є. Лось, О.Г. Михайлик. – К.: Наук. думка, 1976. – 284 с.

Лось Ф.Є. Революція 1905 – 1907 рр. в Україні. – К.: Вид-во АН УРСР, 1955. – 102 с.

Нестеренко А.А. Очерки истории промышленности и положения пролетариата Украины в конце XIX и начале XX в. – М.: Госполитиздат, 1954. – 308 с.

Политические партии России. Конец XIX – первая треть XX века / Энциклопедия. – М.: РОССПЭН, 1996. – 872 с.

Політична історія України. XX століття: У 6 т. – К.: Генеза, 2002 – 2003. –

Т. 1: На зламі століть (кінець XIX ст. – 1917 р.) / Ю.А. Левенець, Л.П. Нагорна, М.С. Кармазіна; Кер. тому Ю.А. Левенець. – 2002. – 424 с.

Попик В.И. Политическая борьба на Украине вокруг выборов в III Государственную думу. – К.: Наук. думка, 1989. – 97 с.

Приймак О.М. Столипінська аграрна реформа на Півдні України (1906 – 1917 рр.): Монографія. – Запоріжжя: РА “Тандем – У”, 2002. – 188 с.

Присяжнюк Ю.П. Ринкова еволюція аграрних відносин в Україні (друга половина XIX ст.. – 1905 р.) / Ю.П. Присяжнюк, Л.М. Горенко // Укр. іст. журн. – 2000. – № 5. – С. 88 – 97.

Самарцев І.Г. Чорносотенці на Україні (1905 – 1917 рр.) // Там само. – 1992. – № 1. – С. 90 – 97.

Самостійна Україна: збірник програм українських політичних партій початку XX століття / Упоряд. О. Федьков. – Т.: Ред. – вид. відділ управління по пресі, 1991. – 84 с.

Турченко Ф.Г. Південна Україна: модернізація, світова війна, революція (кінець XIX ст. – 1921 р.): Істор. нариси / Ф.Г. Турченко, Г.Ф. Турченко. – К.: Генеза, 2003. – 304 с.

Шляхов О.Б. Судновласники і моряки Азово-Чорноморського басейну:

90-ті рр. XIX ст. – 1914 р.: Монографія. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2003. – 366 с.

Шморгун П.М. Більшовицькі організації України в революції 1905 –1907 рр.

– К.: Політвидав України, 1975. – 181 с.

Якименко М. Економічна основа українського національно-визвольного руху на рубежі XIX – XX століть // Сучасність. – 1995. – № 7 – 8. – С. 115 – 120.

Якименко М.А. Становлення селянського (фермерського) господарства в Україні після скасування кріпосного права (1861 – 1911 рр.) // Укр. іст. журн. – 1996. – № 1. – С. 3 – 14.

Методичні рекомендації
Початок ХХ ст. для Наддніпрянської України – це прискорення процесів капіталістичної модернизації у всіх сферах розвитку суспільства, але водночас з тим, це й масштабні соціальні катаклізми, які породжувалися існуючими глибокими протиріччями. Цю суперечливість, причини якої призвели до революції 1905 – 1907 рр., обов’язково треба показати, щоб розкрити протиріччя соціально-економічного розвитку країни в зазначений час. Також необхідно показати, як відбилися на становищі України події Першої світової війни, які вони мали наслідки.

Тема 21. Українська національна революція в 1917-1921 рр.
План ( орієнтовний )


  1. Лютнева революція 1917 р. у Росії. Українська Центральна Рада, її універсали.

  2. Утворення Української Народної Республіки. Війна з Радянською Росією. Брестський мир і Центральна Рада.

  3. Гетьманат П. Скоропадського, його зовнішня та внутрішня політика.

  4. Директорія. Більшовицький режим в Україні навесні – влітку 1919 р., його криза. Наступ військ Денікіна. Становище Директорії восени 1919 р.

  5. Діяльність радянської влади в Україні у 1920 р. Політика “воєнного комунізму”.

  6. Варшавський договір 1920 р. Радянсько-польська війна. Розгром армії Врангеля. Поразка УНР.


Список рекомендованої літератури
Бойко О.Д. Утворення єдиного національного фронту українськими політичними силами у 1918 р. // Укр. іст. журн. – 1997. – № 6. – С. 14 – 23.

Великий Жовтень і громадянська війна на Україні: Енцикл. довід. / За ред. І.Ф. Кураса. – К.: УРЕ, 1987. – 632 с.

Винниченко В. Відродження нації: У 3 ч. – Репринтне відтворення видання 1920 року. – К.: Політвидав України, 1990. – Ч. 1. – 349 с.; Ч. 2. – 330 с.; Ч. 3. –

542 с.

Ганжа О.І. Селянський повстанський рух (1918 – 1923) // Ганжа О.І. Українське селянство в період становлення тоталітарного режиму (1917 –

1927 рр.). – К.: Ін-т історії НАН України, 2000. – С. 120 – 150.

Гошуляк І.Д. Про причини поразки Центральної Ради // Укр. іст. журн. – 1994. – № 1. – С. 31 – 44.

Гошуляк І.Д. Політичні аспекти громадянської війни на Україні // Там само. – 1990. – № 12. – С. 36 – 46.

Гриценко А.П. Політичні сили у боротьбі за владу в Україні. (Кінець 1917 р. – початок 1919 р.). – К., 1993. – 102 с. (Істор. зошити).

Грушевський М. Новий період історії України за роки від 1914 до 1919. – К.: Либідь, 1992. – 46 с.

Держалюк М. Брестський мир і Україна // Пам’ять століть. – 1998. – № 1. – С. 40 – 57.

Дмитришин В. Повалення німцями Центральної Ради у квітні 1918 р.: Нові дані з німецьких архівів // Політол. читання. – 1994. – № 1. – С. 104 – 120.

Дорошенко Д.І. Історія України (1917 – 1923): У 2 т. – К.: Глобус, 1992. –

Т. 1. – 238 с.; Т. 2. – 349 с.

Історія січових стрільців: Воєн.-іст.. нарис. – К.: Україна, 1992. – 347 с.

Історія Українського війська / Упоряд. Д. Дашкевич. – Л.: Світ, 1996. –

840 с.

Конституційні акти України. 1917-1920: Невідомі конституції України. – К.: Філос. і соціол. думка, 1992. – 272 с.

Копиленко О.Л. “Сто днів” Центральної Ради. – К.: Україна, 1992. – 204 с.

Кульчицький С.В. Велика російська революція ( Лютнева революція 1917 р., її зв’язок з Жовтневою революцією та подіями Української революції 1917 – 1918 рр.) // Сучасність. – 1998. – № 1. – С. 84 – 90.

Кульчицький С.В. Українська держава часів гетьманщини // Укр. іст. журн. – 1992. – № 7. – С. 60 – 79; № 8. – С.60 – 79.

Кульчицький С.В. УРСР в добу “воєнного комунізму” (1917 – 1920 рр.): Спроба побудови концептуальних засад реальної історії. – К., 1994. – 142 с. (Істор. зошити).

Кульчицький С.В. Центральна Рада. Утворення УНР // Укр. істр. журн. – 1992. – № 5. – С. 71 – 88; № 6. – С.73 – 94.

Кульчицький Ю. Шаблі з плугів: Український повстанський рух у визвольних змаганнях. – Л.: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2000. – 260 с.

Литвин В.М. Україна: доба війн і революцій (1914 – 1920). – К.: Вид. дім “Альтернативи”, 2003. – 488 с.

Литвин М.Р. Історія галицького стрілецтва / М.Р. Литвин, К.Є. Науменко. – Л.: Каменяр, 1990. – 200 с.

Мироненко О.М. Витоки українського конституціоналізму 1917 – 1920 рр.: Теорет. – методол. аспект. – К.: Б.в., 2002. – 260 с.

Михайличенко Д.Ю. Продовольча політика радянської влади в Україні, її здійснення в січні – серпні 1919 р. // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – 2000. – № 485: Історія, вип. 32. – С. 122 – 131.

Пиріг Р.Я. Павло Скоропадський: Штрихи до політичного портрета /

Р.Я. Пиріг, Ф.М. Проданюк // Укр. іст. журн. – 1992. – № 9. – С. 91 – 119.

Політична історія України XX ст.: У 6 т. – К.: Генеза, 2002 – 2003. – Т. 2: Революція в Україні: політико-державні моделі та реалії (1917 – 1920). – 2003. – 488 с.

Полонська – Василенко Н. Історія України: У 2 т. – К.: Либідь, 1992. –

Т. 2. – 606 с.

Притуляк П.П. Економічний договір УНР з Німеччиною та Австро – Угорщиною 1918 р. // Укр. іст. журн. – 1997. – № 1. – С. 62 – 72.

Проданюк Ф. Дипломатия державы гетмана Павла Скоропадского// Политика и время . – 1992. – № 5. – С. 62 – 69.

Революция на Украине по мемуарам белах / Сост. С. А. Алексеев; Под ред. Н.Н. Попова: Репринт. воспроизведение издания 1930 г. – К.: Политиздат Украины, 1990. – 435 с.

Реєнт О.П. Більшовизм і українська революція 1917 – 1920 рр.: Спроба визначення характеру і динаміка соціальних процесів. – К., 1994. – 39 с. (Істор. зошити).

Рубльов О.С. Українські визвольні змагання 1917 – 1921 рр. / О.С. Руб-

льов, О.П. Реєнт. – К.: Вид. дім “Альтернативи”, 1999. – 320 с. – (Україна крізь віки: 15-томне видання. Т. 10).

Сергійчук В. Погроми в Україні: 1914 – 1920: Від штучних стереотипів до гіркої правди, приховуваної в радянських архівах. – К.: Вид. ім. Олени Теліги, 1998. – 543 с.

Симоненко Р.Г. Нариси історії виконавчої влади в Україні 1917 – квітень 1918 р. – К.: НАН України, 2000. – 150 с.

Скоропадський П. Спогади. – К.: Україна, 1995. – 493 с.

Солдатенко В.Ф. Володимир Винниченко: на перехресті соціальних і національних прагнень. – К.: Світогляд, 2005. – 340 с.

Хмель И.В. Аграрные преобразования на Украине. 1917 – 1920 гг. – К.: Наук. думка, 1990. – 240 с.
Методичні рекомендації
1917 -1920 роки – це період радикальних змін у становищі українського суспільства. Руйнація Російської імперії, відродження національної державності в Україні ( УНР Центральної Ради та Директорії, Українська держава гетьмана

П. Скоропадського), боротьба за владу з більшовиками, білогвардійцями, втручання інших держав, зміни влад – усе це слід показати. Особливо треба виділити й розкрити державотворчу діяльність Центральної Ради, її універсали, охарактеризувати класову природу гетьманату П. Скоропадського, внутрішню слабкість режиму Директорії. Важливо також розкрити й діяльність більшовиків в Україні, охарактеризувати їх політику „воєнного комунізму”, спробувати з’ясувати причини перемоги радянської влади в Україні.
Тема 22. Західноукраїнські землі в 1900 – 1919 рр.
План (орієнтовний)


  1. Діяльність українських партій і організацій. Українські січові стрільці.

  2. Розпад Австро-Угорської імперії. Створення Західно-Української Народної Республіки та її діяльність. Польсько-українська війна.

  3. Революційні події осені 1918 – 1919 рр. у Північній Буковині та Закарпатті.1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Господарське право України. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми напряму...
Міністерство освіти України приазовський державний технічний університет методичні вказівки
Методичні вказівки призначені для виконання контрольних робіт з англійскої мови студентами першого курсу заочного відділення спеціальності...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Одеський національний...
Методичні вказівки та завдання щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів напряму: 030509...
Міністерство освіти і науки України Східноукраїнський національний...
Методичні вказівки, тематика та рекомендована література до виконання курсових робіт з дисципліни "Сучасна українська мова і стилістика"...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Цивільна оборона» / укладачі: Г. М. Харамда, С. Т. Сусло,...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Дніпропетровський...
Програма комплексного кваліфікаційного екзамену охоплює теми фундаментальних дисциплін з історії, які забезпечують базовий рівень...
Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ...
«Технологія зберігання, консервування та переробки молока» і «Технологія жирів і жирозамінників» напряму 0917 «Харчова технологія...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ...
Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Метод вказівки до вивч дисципліни та викон контрол роботи для студ напряму...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Цивільне право (частина 1 і 2). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка