МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний університет «Львівська політехніка» Інститут права та психології Кафедра цивільного права та процесу ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ


НазваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний університет «Львівська політехніка» Інститут права та психології Кафедра цивільного права та процесу ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Сторінка1/4
Дата19.03.2013
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут права та психології
Кафедра цивільного права та процесу

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольних робіт

для студентів заочної форми навчання

напряму підготовки 6.030401 Правознавство

Затверджено

на засіданні кафедри

цивільного права та процесу

Протокол № 1 від 22 серпня 2012 року

Львів 2012
Господарське право України. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми напряму підготовки 6.030401 Правознавство / Попадинець Г.О., Зільник Н.М. / – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2012. – 45 с.
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Господарське право України» призначені для студентів заочної форми навчання, які опановують основи правового регулювання господарської діяльності, для студентів (слухачів) інших спеціальностей та вузів, які вивчають основи правознавства. Метою видання даних методичних вказівок є полегшення процесу вивчення навчальної дисципліни «Господарське право України» в цілому та допомога у виконанні контрольної роботи зокрема.
Укладачі: Г.О. Попадинець, к.ю.н., доцент

Н.М. Зільник

Відповідальний за випуск: Г.О. Попадинець, к.ю.н., доцент

Рецензенти: І.М. Паньонко, к.ю.н., доцент

О.Д. Несімко, к.ю.н., доцент

ЗМІСТ
І. ПРОГРАМА КУРСУ………………………………………………………… 4

ІІ. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ….. 13

ІІІ. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ..……………… 15

ІV. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ…….……. 23

V. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………… 26

І. ПРОГРАМА КУРСУ
1. Мета і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі.

1.1. Мета викладання дисципліни:

- сформувати у студентів систему правових знань в галузі господарського права і господарського законодавства;

- надання знань щодо господарських правовідносин, правового статусу суб’єктів господарювання, порядку оформлення господарських договорів, правових основ зовнішньоекономічної діяльності та захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарських правовідносин;

- набуття студентами досвіду роботи з господарсько-правовими документами;

- дати практичні навички застосування господарського законодавства при здійсненні господарської діяльності.

1.2. Завдання вивчення дисципліни:

- вивчення системи господарського права України та чинного господарського законодавства;

- сформувати у студентів уміння орієнтуватися у системі нормативно-правових актів - джерел господарського права;

- набуття навичок практичного застосування норм господарського права України під час вирішення конкретних ситуацій на практиці;

- прищепити студентам навички аналізувати й узагальнювати вивчений матеріал, усвідомлення необхідності постійного оновлення знання у галузі господарського права.

Після засвоєння даної дисципліни студент повинен знати:

- систему господарського права та господарського законодавства, їх структурні підрозділи;

- тенденції формування та проблеми вдосконалення господарського законодавства;

- основні інститути господарського права та їх правове регулювання;

уміти:

- самостійно аналізувати законодавчі та підзаконні нормативно - правові акти в сфері господарського права;

- застосовувати норми господарського права в обраній ділянці діяльності;

- вирішувати конкретні правові ситуації, що виникають при здійсненні підприємницької та іншої господарської діяльності;

- грамотно складати і оформляти документи юридичного характеру, договори, в сфері господарювання, обумовлені специфікою обраної практичної роботи;

- здійснювати аналітичну роботу, самостійно працювати з навчальною і спеціальною літературою.
1.3. Предмет дисципліни:

- господарське законодавство, яке регулює відносини щодо заснування, здійснення та припинення господарської діяльності.
2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ КУРСУ


№ п/п

Назва розділів, тем та їх зміст

Семестр 7І. Поняття , предмет, метод і система господарського права.

Тема 1. Господарські правовідносини і господарське право. Правові форми участі держави і місцевого самоврядування в регулюванні господарської діяльності.

 1. Предмет регулювання господарського права.

 2. Види та ознаки господарських правовідносин. Методи господарського права

 3. Основні напрями економічної політики держави та засоби державного регулювання господарської діяльності.

 4. Особливості управління господарською діяльністю у державному та комунальному секторах економіки.

Основна література: [7,11,13,18,20,22,92,102,106,107,110,113,126,128,151,152]

Додаткова література: [1,14,39]Тема 2. Правові засади захисту економічної конкуренції. Господарське законодавство.

 1. Законодавство про захист економічної конкуренції. Види порушень законодавства про економічну конкуренцію.

 2. Антимонопольний комітет та його контроль за концентрацією суб'єктів господарювання.

 3. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

 4. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

 5. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства.

 6. Нормативні акти господарського законодавства:поняття і види.

 7. Система господарського законодавства.

Основна література: [7,11,13,18,20,22,92,102,106,107,110,113,126,128,151,152]

Додаткова література: [3,7]ІІ. Суб’єкти господарювання.

Тема 3. Загальні положення щодо суб’єктів господарювання. Правове становище підприємств.

 1. Загальні засади, поняття і види суб'єктів господарювання.

 2. Утворення суб'єктів господарювання, їх державна реєстрація. Припинення суб'єкта господарювання.

 3. Правове становище підприємств. Поняття підприємства. Види та організаційно-правові форми підприємств.

 4. Організаційна структура та управління підприємством.

 5. Правове становище державних та комунальних унітарних підприємств.

 6. Поняття, види та правове становище підприємств колективної власності.

 7. Правове становище приватних та інших підприємств.

Основна література: [7,11,13,18,20,22,92,102,106,107,110,113,126,128,151,152]

Додаткова література: [9,18,31,36,42,51]Тема 4. Правовий статус господарських товариств.

 1. Поняття і види господарських товариств.

 2. Майно та майнові права у господарському товаристві. Права і обов'язки учасників господарського товариства.

 3. Управління господарським товариством.

Основна література: [7,11,13,18,20,22,92,102,106,107,110,113,126,128,151,152]

Додаткова література: [10,12,16,44]Тема 5. Правовий статус об’єднань підприємств.

 1. Поняття, види та організаційно-правові форми об'єднання підприємств.

 2. Функції та компетенція об'єднання підприємств. Управління об'єднанням підприємств.

 3. Правовий статус промислово-фінансових груп.

 4. Асоційовані підприємства та холдингові компанії.

Основна література: [7,11,13,18,20,22,92,102,106,107,110,113,126,128,151,152]

Додаткова література: [31,35]Тема 6. Правовий статус громадянина як суб'єкта господарювання. Особливості правового статусу інших суб’єктів господарювання.

 1. Правовий статус громадянина-підприємця

 2. Особливості правового статусу кредитних спілок у сфері господарювання

 3. Особливості правового статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання.

Основна література: [7,11,13,18,20,22,92,102,106,107,110,113,126,128,151,152]

Додаткова література: [37]ІІІ. Майнова основа господарювання.

Тема 7. Загальні засади майнових відносин у сфері господарювання. Правовий режим цінних паперів у господарській діяльності.

 1. Правовий режим майна суб'єктів господарювання

 2. Види майна суб'єктів господарювання та джерела його формування

 3. Право власності та похідні права (право господарського відання, право оперативного управління) у сфері господарювання.

 4. Корпоративні права.

 5. Поняття та види цінних паперів.

 6. Умови і порядок емісії і розміщення цінних паперів.

 7. Регулювання ринку цінних паперів.

Основна література: [7,11,13,18,20,22,92,102,106,107,110,113,126,128,151,152]

Додаткова література: [15,16]Тема 8. Правові засади приватизації державного та комунального майна.

 1. Поняття і головні цілі приватизації. Законодавство про приватизацію.

 2. Об'єкти та суб'єкти приватизації.

 3. Приватизаційний процес. Способи приватизації.

 4. Договірні відносини приватизації.

Основна література: [7,11,13,18,20,22,92,102,106,107,110,113,126,128,151,152]

Додаткова література: [21]ІV. Господарські зобов’язання.

Тема 9. Загальні положення щодо господарських зобов’язань.

 1. Поняття, види, та підстави виникнення господарських зобов'язань.

 2. Виконання господарських зобов'язань, забезпечення виконання господарських зобов'язань.

 3. Припинення господарських зобов'язань.

 4. Розірвання господарських зобов'язань. Недійсність господарського зобов'язання.

Основна література: [7,11,13,18,20,22,92,102,106,107,110,113,126,128,151,152]

Додаткова література: [2,13,48]Тема 10. Господарські договори.

 1. Поняття та ознаки господарського договору

 2. Види господарських договорів

 3. Функції господарського договору

 4. Зміст і форма господарського договору

 5. Порядок укладання, зміни та розірвання господарських договорів

Основна література: [7,11,13,18,20,22,92,102,106,107,110,113,126,128,151,152]

Додаткова література: [2,21-26,45,48]

Семестр 8V. Відповідальність у господарсько-правових відносинах.

Тема 11. Основні засади господарсько-правової відповідальності.

 1. Поняття, ознаки та принципи господарсько-правової відповідальності.

 2. Підстави та межі господарсько-правової відповідальності.

 3. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності.

 4. Відшкодування збитків у сфері господарювання.

 5. Штрафні та оперативно-господарські санкції.

 6. Адміністративно-господарські санкції.

Основна література: [7,11,13,18,20,22,92,102,106,107,110,113,126,128,151,152]

Додаткова література: [6,32-34,38,50]Тема 12. Правове регулювання банкрутства.

 1. Поняття банкрутства. Суб'єкти у відносинах банкрутства.

 2. Організаційно-правові питання запобігання банкрутству.

 3. Підстави для застосування банкрутства.

 4. Провадження у справах про банкрутство.

 5. Ліквідаційна процедура.

 6. Мирова угода.

Основна література: [7,11,13,18,20,22,92,102,106,107,110,113,126,128,151,152]

Додаткова література: [47]VI. Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання.

Тема 13. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності. Правове регулювання біржової діяльності.

 1. Правове регулювання матеріально-технічного постачання та збуту.

 2. Правове регулювання контрактації сільськогосподарської продукції.

 3. Правове регулювання енергопостачання.

 4. Поняття та юридичні ознаки біржі.

 5. Функції, права та обов'язки товарної біржі.

 6. Види біржових угод.

 7. Правила біржової торгівлі.

 8. Правовий статус фондової біржі.

Основна література: [7,11,13,18,20,22,92,102,106,107,110,113,126,128,151,152]

Додаткова література: [27,29,31]Тема 14. Правове регулювання оренди та лізингу у сфері господарювання.

 1. Поняття договору оренди. Об'єкти оренди

 2. Сторони в договорі оренди

 3. Порядок укладання договору оренди

 4. Умови договору оренди

 5. Припинення договору оренди

 6. Правове регулювання лізингових операцій в Україні

Основна література: [7,11,13,18,20,22,92,102,106,107,110,113,126,128,151,152]

Додаткова література: [28,31]Тема 15. Правове регулювання інших видів господарсько-торговельної діяльності (бартер, зберігання на товарному складі). Правове регулювання комерційного посередництва (агентських відносин) у сфері господарювання.

 1. Правове регулювання товарообмінних (бартерних) операцій.

 2. Правове регулювання зберігання у товарному складі.

 3. Комерційне посередництво (агентська діяльність): поняття, види, суб'єкти.

 4. Агентський договір: зміст, виконання та припинення.

Основна література: [7,11,13,18,20,22,92,102,106,107,110,113,126,128,151,152]

Додаткова література: [28,31]Тема 16. Правове регулювання діяльності транспорту. Правове регулювання капітального будівництва.

 1. Види транспорту в Україні. Єдина транспортна система України.

 2. Законодавство про транспорт.

 3. Правове становище транспортних організацій.

 4. Транспортні господарські договори.

 5. Поняття капітального будівництва та джерела його фінансування.

 6. Правове регулювання підрядних відносин у капітальному будівництві.

Основна література: [7,11,13,18,20,22,92,102,106,107,110,113,126,128,151,152]

Додаткова література: [28,31]Тема 17. Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності.

 1. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності

 2. Державне регулювання інвестиційної діяльності

 3. Правові форми реалізації інвестиційної діяльності

 4. Особливості правового регулювання інноваційної діяльності

Основна література: [7,11,13,18,20,22,92,102,106,107,110,113,126,128,151,152]

Додаткова література: [28,31]Тема 18. Правове регулювання банківської діяльності.

 1. Поняття, види та правове становище банків. Банківські операції та їх види

 2. Поняття та види кредиту. Кредитний договір

 3. Порядок відкриття рахунків у банках

 4. Порядок та форми розрахунків у господарському обороті

Основна література: [7,11,13,18,20,22,92,102,106,107,110,113,126,128,151,152]

Додаткова література: [28,31]Тема 19. Правове регулювання страхової діяльності. Правове регулювання цін та ціноутворення.

 1. Поняття страхової діяльності. Законодавство про страхову діяльність

 2. Правове становище учасників страхової діяльності

 3. Державний нагляд за страховою діяльністю

 4. Поняття та функції ціни. Політика ціноутворення

 5. Види цін та порядок їх встановлення

 6. Правове регулювання контролю за додержанням дисципліни цін та відповідальність за її порушення

Основна література: [7,11,13,18,20,22,92,102,106,107,110,113,126,128,151,152]

Додаткова література: [28,31]Тема 20. Правові засади бухгалтерського обліку, фінансової та статистичної звітності в Україні. Правові засади аудиторської діяльності. Правове регулювання комерційної концесії.

 1. Організація та ведення бухгалтерського обліку в господарських організаціях

 2. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності

 3. Фінансова звітність суб'єктів господарювання

 4. Статистична інформація суб'єктів господарювання

 5. Поняття та зміст аудиторської діяльності

 6. Форми та зміст аудиторських послуг. Види аудиту

 7. Суб'єкти аудиторської діяльності

 8. Проведення аудиту, надання інших аудиторських послуг

 9. Поняття, зміст та сфера застосування комерційної концесії

 10. Договір комерційної концесії

Основна література: [7,11,13,18,20,22,92,102,106,107,110,113,126,128,151,152]

Додаткова література: [28,31]VII. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Тема 21. Загальні засади правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 1. Поняття та принципи зовнішньоекономічної діяльності. Законодавство про зовнішньоекономічну діяльність.

 2. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності.

 3. Види зовнішньоекономічної діяльності.

 4. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 5. Компетенція органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 6. Правове становище торгово-промислових палат.

Основна література: [7,11,13,18,20,22,92,102,106,107,110,113,126,128,151,152]

Додаткова література: [4,31,46]Тема 22. Правовий режим іноземних інвестицій.

 1. Поняття іноземних інвестицій і їх роль в економіці України

 2. Форми і види іноземних інвестицій

 3. Державна реєстрація іноземних інвестицій

 4. Особливості правового регулювання іноземних інвестицій, що здійснюються за окремими договорами (контрактами)

 5. Гарантії і компенсації іноземним інвесторам

Основна література: [7,11,13,18,20,22,92,102,106,107,110,113,126,128,151,152]

Додаткова література: [4,31,46]VII. Спеціальні режими господарювання.

Тема 23. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон та спеціальний режим господарювання.

 1. Поняття та види спеціальних (вільних) економічних зон.

 2. Порядок створення спеціальної (вільної) економічної зони.

 3. Спеціальний інвестиційний режим на територіях пріоритетного розвитку.

 4. Правове регулювання концесійної діяльності в Україні.

 5. Правове регулювання інших спеціальних режимів господарювання.

Основна література: [7,11,13,18,20,22,92,102,106,107,110,113,126,128,151,152]

Додаткова література: [28,31]
  1   2   3   4

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Цивільне право (частина 1 і 2). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Цивільне право (частина 3 і 4). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ...
Предметом вивчення дисципліні „Правознавство” є питання походження держави і права, основні положення Конституції України, загальний...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ...
«МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ» для випускників заочної форми навчання
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ
Джужа О. М., Моісеєв Є. М., Василевич В. В. Кримінологія. Спеціалізований курс лекцій зі схемами (Загальна та Особлива частини)....
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИЙГУМАНІТАРНИЙУНІВЕРСИТЕТ...
Україні, а також виходячи з необхідності закріплення ідеї пріоритету права в юридичній діяльності вивчення навчальної дисципліни...
Міністерство освіти і науки,молоді і спорту України Національний...
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ”
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Дніпропетровський...
Програма комплексного кваліфікаційного екзамену охоплює теми фундаментальних дисциплін з історії, які забезпечують базовий рівень...
Міністерство Освіти І НАУКИ України Національний університет "Львівська політехніка"
Мета роботи. Ознайомитися та на практиці засвоїти основні принципи, методи та засоби створення мультимедійних презентацій за допомогою...
Турпак Т. Г., ас. Корольова О.І
Міністерство освгги і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка