Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З „ІСТОРІЇ УКРАЇНИ”


НазваМіністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З „ІСТОРІЇ УКРАЇНИ”
Сторінка3/13
Дата17.03.2013
Розмір0.82 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Тема 7. Україна в складі Речі Посполитої
План (орієнтовний)


 1. Люблінська та Брестська унії. Боротьба українського народу проти польсько-шляхетської експансії.

 2. Затвердження фільварково-панщинної системи. Закріпачення селян.

 3. Культурно-національний рух в Україні. Вплив європейського Відродження на розвиток української культури.Список рекомендованої літератури
Голобуцький В.О. Про цехове ремесло і зародження капіталістичного виробництва в XVI – першій половині XVII ст. на Україні // Вісн. АН УРСР. – 1958. – № 8. – С. 34 – 42.

Гунчак Т. Політика релігії: Брестська унія, 1596 // Сучасність. – 1996. –

№ 11. – С. 88 – 94.

Гурбик А.О. Волочна поміра на українських землях у складі Великого князівства Литовського в XVI ст. // Укр. іст. журн. – 1996. – № 4. – С. 49 – 41.

Дашкевич Я. Національна самосвідомість українців на зламі XVI – XVII ст. // Сучасність. – 1992. – № 3. – С. 65 – 74.

Дмитриев М.В. Посольство Ипатия Потия и Кирила Терлецкого в Рим в 1595 – 1596 гг. // Славяноведение. – 1996. – № 2. – С. 3 – 21.

Михайлина П.В. З історії соціально-економічного життя українських міст (Кінець XVI – перша половина XVII ст.) // Укр. іст. журн. – 1969. – № 11. –

С. 66 – 72.

Нічик В.М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні (XVI – початок XVII ст.) / В.М. Нічик, В.Д. Литвинов. – К.: Наук. думка, 1990. – 384 с.

Плохий С.Н. Папство и Украина: Политика римской курии на украинских землях в XVI – XVII вв. – К.: Вища шк., 1989. – 222 с.

Селянський рух на Україні 1569 – 1647 рр.: Зб. док. і мат. / Упоряд.:

Г.В. Боряк та ін.; Ред. кол.: М.Г. Крикун (відп. ред.) та ін.– К.: Наук. думка, 1993. – 534 с.

Сидоренко О.Ф. Українські землі у міжнародній торгівлі (IX – середина XVII ст.). – К.: Наук. думка, 1992. – 229 с.

Тимошенко Л.В. Артикули Берестейської унії 1596 // Укр. іст. журн. – 1996. – № 2. – С. 15 – 26.

Тимошенко Л. Єзуїти і Берестейська унія // Київ. старовина. – 2001. – № 4. – С. 43 – 55.

Тимошенко Л. Михайло Рогоза і Берестейська унія // Там само. – 2000. –

№ 5. – С. 106 – 123.

Ткач А.П. Правове становище українського селянства в другій половині XVI – першій половині XVII ст. // Вісник. № 2. Серія економіка та право / Київський держ. ун-т. Вип. 1. – К.: КДУ, 1959. – Вип. 1. – С. 87 – 92.

Харишин М.В. Юридичне визначення української православної церкви Польською державою в 30-х роках XVII століття // Вісник . Історія. / Київський ун-т ім. Т. Шевченка. Вип. 34. – К.: Вид.-поліграф. центр „Київ. ун-т”, 1996. – Вип. 34. – С. 114 – 123.

Шевченко В. Кілька документальних свідчень про передумови запровадження Берестейської унії // Сучасність. – 1996. – № 12. – С. 66 – 77.


Методичні рекомендації
Особливу увагу слід звернути на зміни в становищі українських земель у складі Речі Посполитої внаслідок Люблінської та Брестської уній, перш за все у сфері соціально-економічній. Необхідно розкрити радикальний переворот у сфері аграрних відносин та його соціальні наслідки, до чого призвела „волочна поміра” (затвердження фільварково-панщинної системи, закріпачення селян). Також слід показати погіршення становища практично всіх верств українського населення як наслідок політики польсько-шляхетської адміністрації в Україні та боротьбу проти цього. Окремо треба розкрити протистояння у сфері міжконфесійних відносин та особливості розвитку української культури в цю непросту добу.

Тема 8. Українське козацтво. Запорозька СічПлан ( орієнтовний )


 1. Виникнення козацтва.

 2. Заснування Запорозької Січі, її адміністративно-територіальний устрій, господарство, військове мистецтво.

 3. Реєстрові та нереєстрові козаки. Петро Конашевич – Сагайдачний.

 4. Українське козацтво в боротьбі проти турків і татар.

 5. Козацькі повстання кінця XVI – першої половини XVII ст.


Список рекомендованої літератури
Алекберли М.А. Борьба украинского народа против турецко-татарской агрессии во второй половине XVI – первой половине XVII вв. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1961. – 271 с.

Апанович О.М. Розповіді про запорозьких козаків. – К.: Дніпро, 1991. – 462 с.

Боєчко В.Ф. Роль порубіжних територій у процесі генезису козацтва /

В.Ф. Боєчко , А.Ю. Чабан // Укр. іст. журн. – 1999. – № 2. – С. 48 – 63.

Голобуцький В.О. Запорізьке козацтво. – К.: Вища шк., 1994. – 539 с.

Голобуцький В.О. Запорізька Січ в останні часи свого існування (1734 – 1775 рр.). – Д.: Січ, 2004. – 421 с.

Головко О.Б. Слов’яни Північного Причорномор’я доби Київської Русі та проблема витоків українського козацтва //Укр. іст. журн. – 1991. – № 11. – С. 24 – 35.

Гурбик А.О. Виникнення Запорозької Січі ( хронологічний та територіальний аспекти проблеми) // Там само. – 1999. – № 6. – С. 3 – 17.

Крот В.А. Боротьба населення України проти турецько-кримських завойовників наприкінці XV – першій половині XVI століття / В.А. Крот ,

Н.С. Рашба // Там само. – 1983. – № 5. – С. 101 – 109.

Леп’явко С. Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні. – Чернігів: Сіверян. думка, 1996. – 288 с.

Леп’явко С.А. Українське козацтво на державній службі ( початковий період) // Укр. іст. журн. – 1999. – № 3. – С. 57 – 62.

Мицик Ю.А. Як козаки воювали / Ю.А. Мицик, С.М. Плохій, І.С. Сторожен-

ко. – Д.: Січ, 1990. – 302 с.

Наливайко Д. Козацька християнська республіка (Запорозька Січ у західноєвропейських літературних пам’ятках ). – К.: Дніпро, 1992. – 204 с.

Сергієко Г.Я. Біля витоків українського козацтва й Запорозької Січі // Укр. іст. журн. – 1992. – № 12. – С. 123 – 131.

Сергійчук В.І. Іменем війська запорозького. Українське козацтво в міжнародних відносинах XVI – середини XVII ст. – К.: Україна, 1991. – 253 с.

Скальковський А.О. Історія Нової Січі або останнього Коша Запорозького. – Д.: Січ,1994. – 678 с.

Сокульський А. До питання про виникнення та локалізацію першої Запорозької Січі // Київ. старовина. – 2002. – № 6. – С. 40 – 55.

Українське козацтво: Мала енцикл. / Ред. кол. : Ф.Г. Турченко та ін. – К.: Запоріжжя : Генеза ; Прем’єра, 2002. – 568 с.

Флоря Б.Н. Отношения украинского казачества к Речи Посполитой во время казацких восстаний 20 – 30-х годов XVII века и на начальном этапе народно-освободительной войны // Славяноведение. – 2002. – № 2. – С. 36 – 51.

Щербак В.О. Запорізька Січ як фактор консолідації українського козацтва до середини XVII століття // Укр. іст. журн. – 1995 – № 5. – С. 66 – 71.

Щербак В.О. Козацтво в класово-становій структурі українського суспільства (друга половина XV – середина XVII ст.) // Укр. іст. журн. – 1991. –

№ 11. – С. 43 – 52.

Щербак В.О. Українське козацтво: формування соціального стану : Друга половина XV – середина XVII ст. – К.: Вид. дім “KM Akademia”, 2000 – 300 с.

Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків : У 3 т. — К.: Наук. думка. – Т. 1. – 1990. – 592 с.; Т. 2. – 560 с.; Т. 3. – 1991. – 586 с.

Методичні рекомендації
Еволюцію українського козацтва (до середини ХVІІ ст.) слід показати комплексно, системно. Необхідно розкрити й розтлумачити причини виникнення козацтва, показавши їх об’єктивний і закономірний характер, умови, які привели до утворення Запорозької Січі, довівши перш за все її державницький потенціал. Також через утворення реєстру необхідно показати процес станового оформлення козацтва. Потрібно висвітлити також основні напрями та сфери діяльності козацтва в названий період (боротьба проти турків і татар, повстання та ін.).


Тема 9. Національно-визвольна війна українського народу

1648 – 1657 рр.
План ( орієнтовний )


 1. Початок війни, бойові дії 1648 р.

 2. Становлення Української держави.

 3. Військові дії 1649 – 1653 рр. Зборівська та Білоцерківська угоди.

 4. Російсько-українська угода 1654 р.

 5. Політичне становище України в 1654 – 1657 рр. Історична роль

Б. Хмельницького.
Список рекомендованої літератури
Апанович О.М. Українсько-російський договір 1654 р.: Міфи і реальність. – К.: Варта, 1994. – 96 с.

Воссоединение Украины с Россией: Документы и материалы: В 3 т. – М.: АН СССР, 1953. – Т. 1: 1620 – 1647. – 385 с.; Т. 2: 1648 – 1651. – 558 с.; Т. 3: 1651 – 1654. – 645 с.

Гвоздик – Пріцак Л. Економічна і політична візія Богдана Хмельницького та її реалізація в державі Військо Запорозьке. – К.: Обереги, 1999. – 215 с.

Голобуцький В. Росія і визвольна війна українського народу 1648 – 1654 рр. – К.: Держполітвидав, 1954. – 95 с.

Горобець В.М. Московська політика Б.Хмельницького // Укр. іст. журн. – 1995. – № 4. – С. 45 – 55.

Документи Богдана Хмельницького 1648 – 1657 / Упоряд.: І. Крип’яке-

вич та ін.; Відп. ред. Ф.П. Шевченко. – К.: АН УРСР, 1961. – 739 с.

Документы об освободительной войне украинского народа. 1648 – 1654 гг. / Сост.: А.З. Барабой и др. – К.: Наук. думка, 1965. – 826 с.

Замлинский В.А. Богдан Хмельницкий. – М.: Мол. гвардия, 1986. – 334 с.

Крип’якевич І.П. Богдан Хмельницький. – 2-ге вид. – Л.: Світ, 1990. – 408 с.

Мыцык Ю.А. Анализ источников по истории освободительной войны украинского народа 1648 – 1654 гг.: Учеб. пособ. – Д.: ДГУ, 1983. – 80 с.

Оглоблин О. Українсько-Московська угода 1654. – К.; Л.: Об – ня ОЧСУ, 2005. – 132 с.

Пинчук Ю.А. Роль народных масс в освободительной войне 1648 – 1654 гг. и воссоединение Украины с Россией. – К.: Наук. думка, 1986. – 215 с.

Пріцак Л. Богдан Хмельницький і селянство // Пам’ять століть. – 2002. –

№ 1. – С. 34 – 37.

Рафальський О.О. Переяславський договір України з Росією 1654 року: Ретроспективний аналіз. – К.: Генеза, 2004. – 296 с.

Смолій В.А. Особистість в контексті епохи // Укр. іст. журн. – 1995. – № 4. – С. 3 – 13.

Смолій В.А. Богдан Хмельницький / В.А. Смолій, В.С. Степанков. – К.: Либідь,1993. – 504 с.

Смолій В.А. Українська національна революція XVII ст. (1648 – 1676 рр.) / В.А. Смолій, В.С. Степанков. – К.: Вид. дім “Альтернативи”, 1999. – 352 с. (Україна крізь віки: 15-томне видання. Т. 7).

Смолій В.А. Українська козацька держава // Укр. іст. журн. – 1991. – № 4. –­ С. 5 – 19.

Степанков В.С. Антифеодальна боротьба в роки визвольної війни та її вплив на формування української держави (1648 – 1654). – Л.: Світ, 1991. – 196 с.
Методичні рекомендації
У цій темі найсуттєвіше показати зміни, які відбулися в становищі тієї частини українських земель, яка внаслідок Визвольної війни звільнилася з-під влади польських феодалів. У політичній сфері головною зміною стало утворення національної держави в її козацькому варіанті. Треба охарактеризувати всі її інститути та оцінити правовий статус відповідно до договорів, які Б. Хмельниць-

кий укладав з Річчю Посполитою та Росією. Ґрунтовно треба показати й зміни в соціально-економічній сфері, особливу при цьому виділивши знищення фільварково-панщинної системи, ліквідацію кріпацтва та магнатсько-шляхетського землеволодіння (у більшості) і охарактеризувавши ту модель суспільних відносин, яка почала затверджуватися.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Господарське право України. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми напряму...
Міністерство освіти України приазовський державний технічний університет методичні вказівки
Методичні вказівки призначені для виконання контрольних робіт з англійскої мови студентами першого курсу заочного відділення спеціальності...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Одеський національний...
Методичні вказівки та завдання щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів напряму: 030509...
Міністерство освіти і науки України Східноукраїнський національний...
Методичні вказівки, тематика та рекомендована література до виконання курсових робіт з дисципліни "Сучасна українська мова і стилістика"...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Цивільна оборона» / укладачі: Г. М. Харамда, С. Т. Сусло,...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Дніпропетровський...
Програма комплексного кваліфікаційного екзамену охоплює теми фундаментальних дисциплін з історії, які забезпечують базовий рівень...
Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ...
«Технологія зберігання, консервування та переробки молока» і «Технологія жирів і жирозамінників» напряму 0917 «Харчова технологія...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ...
Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Метод вказівки до вивч дисципліни та викон контрол роботи для студ напряму...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Цивільне право (частина 1 і 2). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка