МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни та виконання котрольної роботи (РГЗ)


НазваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни та виконання котрольної роботи (РГЗ)
Сторінка1/8
Дата09.04.2013
Розмір0.99 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до вивчення дисципліни та виконання котрольної роботи (РГЗ)

для студентів спеціальностей 6.091700 «Технологія зберігання, консервування та переробки молока» і «Технологія жирів і жирозамінників» напряму 0917 «Харчова технологія та інженерія» всіх форм навчання

СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

автоматизації та

комп’ютерно-

інтегрованих

технологій

Протокол № 10

від 14.03.2009р.

Київ НУХТ 2009

Автоматизація виробничих процесів: Метод. вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи (РГЗ) для студ. спец. 6.091700 «Технологія зберігання, консервування та переробки молока» і «Технологія жирів і жирозамінників» напряму 0917 «Харчова технологія та інженерія» всіх форм навч. /Уклад: О.Й. Рішан, С.А. Киричук. – К.: НУХТ, 2009. – 49 с.

Рецензент Б.М. Гончаренко, д-р техн. наук

Укладачі: О.Й. Рішан, канд. техн. наук

С.А. Киричук
Відповідальний за випуск А.П. Ладанюк, д-р техн. наук, проф.
1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1. Вступ

Системи автоматизації технологічних процесів, що передбачають вимірювання, контроль, регулювання та керування є важливою складовою сучастного підприємства жирової та молочної промисловості, а їх експлуатація стала повсякденною справою інженерно-технічних працівників. Це вимагає від інженерного персоналу певних знань основ автоматизації виробничих процесів.

Мета методичних вказівок –допомогти стедентові зміцнити і поглибити теоретичні знання з дисципліни “Автоматизація виробничих процесів”, набути досвід в розробці: систем автоматизації технологічних процесів для свого профілю; схем автоматизації технологічних об’єктів харчових виробництв з контурами автоматичного контролю, сигналізації та регулювання основних технологічних параметрів, а також набрати практичні навички у виборі конкретних технологічних параметрів, необхідних для контролю та регулювання, та виборі спеціальних вимірювальних комплектів для здійснення цього контролю на базі серійних промислових засобів. При самостійному виконанні контольної роботи по методичним вказівкам студент повинен показати знання основних принципів побудови систем автоматизації, вміння обгрунтувати вибір як окремих основних вимірювальних засобів , так і контурів системи автоматичного регулювання в цілому як в технологічному, так і в метрологічному відношенні. Також студенти повинні навчитися правильно оформлювати пояснювальну записку, складати специфікацію на прилади та засоби автоматизації і викреслювати схеми автоматизації технологічних дільниць.
1. 2. Предмет і мета дисципліни, її місце і роль у навчальному процесі

Предметом дисципліни «Автоматизація виробничих процесів» є загальні принципи та методи побудови автоматичних та автоматизованих систем керування технологічними процесами в молочній промисловості, принципи та методи вимірювання фізичних величин для систем автоматизації, методи опрацювання результатів вимірювань та підвищення точності вимірювань, методи обгрунтування та вибору вимірювальних та регулювальних комплексів за необхідними метрологічними характеристиками.

Метою дисципліни є засвоєння основних принципів та методів побудови автоматизованих систем керування технологічними процесами, принципів побудови контурів систем автоматичного регулювання, принципів та методів вимірювання основних технологічних параметрів, принципів вибору приладів та засобів автоматизації для створюваних систем, методів опрацювання результатів вимірювання та методів підвищення точності вимірювань.

Місце і роль дисципліни у навчальному процесі

Курс забезпечує стабільні базові теоретичні знання в області автоматизації виробничих процесів у молочній промисловості, вміння та навички знаходження ефективних альтернатив при вибору засобів вимірювання та контурів регулювання для вирішення задачі автоматизації технологічного процесу. Курс потребує систематичного вивчення теоретичного матеріалу та його послідовного закріплення шляхом виконання лабораторних і самостійної роботи. Навчання здійснюється у формі лекцій, лабораторних робіт із застосуванням сучасних приладів вимірювання та засобів регулювання основних параметрів технологічних процесів, а також використання сучасних персональних ЕОМ та контролерів.

Вивчення дисципліни “ Автоматизація виробничих процесів” базується на таких дисциплінах як “Вища математика”, “Фізика”, “Хімія”, “Інформатика”, “Теорія ймовірності”, що вивчаються на попередніх курсах.

Завдання дисципліни:

 • суть та засвоєння основних понять науки автоматики;

 • класифікація систем керування;

 • функціональна та алгоритмічна структури систем керування;

 • класифікація та принципи побудови систем автоматичного регулювання;

 • об’єкти управління та їхні математичні моделі;

 • статичні та динамічні характеристики об’єктів управління;

 • класифікація автоматичних регуляторів та принципи їхнього вибору;

 • динамічні властивості автоматичних систем регулювання та подання їхніх складових ланками;

 • стійкість та якісні характеристики замкнених систем автоматичного регулювання (АСР);

 • суть метрології та основне рівняння вимірювання, засвоєння понять істинного та дійсного значення вимірюваної величини;

 • класифікація вимірювань;

 • характеристики якості проведених вимірювань;

 • основні принципи та методи вимірювання фізичних величин;

 • засоби вимірювання та основні операції перетворення сигналу;

 • структурні схеми засобів вимірювання;

 • державна система промислових приладів, агрегатні комплекси;

 • принципи оцінювання похибок;

 • визначення похибок засобів та результатів вимірювання;

 • методи вимірювання рівня;

 • методи вимірювання температури;

 • методи вимірювання тиску;

 • методи вимірювання витрати та кількості;

 • методи вимірювання складу рідин та газів;

 • методи вимірювання вологості;

 • методи вимірювання в’язкості та густини;

 • методи вимірювання якості кінцевого продукту.


1.2. Цілі навчальної дисципліни

Студент повинен знати:

 • основні принципи та методи побудови систем автоматичного контролю та регулювання основних параметрів на технологічних лініях і в апаратах, принципи дії автоматичних регуляторів та принципи створення замкнених контурів регулювання;

 • принципи та методи вимірювання основних технологічних параметрів;

 • принципи роботи і типи стандартних вимірювальних перетворю-вачів та вторинних приладів для вимірювання основних техноло-гічних параметрів, а також принципи їхнього вибору для систем регулювання по необхідним метрологічним характеристикам;

 • методи оцінки якості та стійкості створених систем автоматичного регулювання.

Студент повинен уміти:

 • проводити аналіз технологічного процесу та створювати, з метою автоматизації, його параметричну схему;

 • проводити вимірювання необхідних технологічних параметрів;

 • вибирати засоби вимірювання та регулятори промислового виготовлення для контролю і регулювання необхідних технологічних параметрів;

 • проводити перевірку засобів вимірювання. Визначати статичні характеристики засобів вимірювання та їх метрологічні характеристики. Опрацьовувати результати вимірювань, визначати межі перебування дійсного значення вимірюваної величини та дійсне значення вимірюваної величини;

 • розробляти технологічних процесів та викреслювати їхні схеми, розробляти прості системи автоматичного контролю та регулювання технологічних параметрів конкретного виробництва;

 • застосовувати ЕОМ та мікропроцесорні пристрої в створюваних системах автоматичного регулювання.

Студент повинен мати навички:

 • аналізу технологічного процесу об’єкта автоматизації з метою створення системи автоматизованого керування ним;

 • аналізу і розрахунку необхідних метрологічних характеристик вимірювальних каналів для об’єкта автоматизації, а також вибору засобів вимірювання в каналі для їхнього забезпечення;

 • статистичного опрацювання результатів вимірювання та розрахунку дійсного значення вимірюваної величини;

 • аналізу, розрахунку та вибору необхідного типу регулятора в каналі регулювання технологічного параметру;

 • розробки схем автоматичного контролю та регулювання технологічних процесів різного призначення.


1.3. Обсяг аудиторних та індивідуальних занять
Обсяг необхідних для засвоєння дисципліни аудиторних занять та

самостійної роботи, а також види контролю складають:


Фор-ма навчання

Курc

Чверть (для денної форми навчан

ня)

Кількість годин

Контроль навчальної роботи студентів

Всього

Аудиторних занять

самостійної роботи

модульний (кількість модулів у кожній чверті)

підсумковий (чверть або форма контролю)

Індивідуальні завдання (кількість завдань і загальна кількість годин)

Підготовка до аудиторних занять

Лекції

Практичні

Лабораторні

розрахунково-графічні роботи

Курсові проекти

Контрольні роботи

ден-

на

4

1

2

162

8

16

-

-

16

32

-

1/18

-

-

-

-

72

1

2

2, іспит

заоч-на

5


9


162

12

-

12

-

-

1/16

122

-

іспит


скоро

-чена

5

99 9

162

10

-

4

-

-

1/16

132
іспит


2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Лекційні заняття
п/п

Тема та зміст лекції

Кількість годин за

формою навчання

ден-ною

заоч-ною

ско-

роченою

Література

1

2

3

4

5

6

1.
Тема 1. Вступ. 1. Поняття про автома-тику та системи управління. Основні визначення. Загальна класифікація та характеристика систем управління. Функціональна та алгоритмічні структури систем управління.

1

1

1

[3, с.: 8 -16; 12, c.: 5 - 14]

2

Тема 2. Автоматичні системи регулювання (АСР). Загальні положення та визначення. Класифікація АСР. Кла-сифікація АСР по принципу регулювання. Функціональна структура замкненої АСР.

1

1

1

[3, с.: 17 -22; 8, с.: 44 -47; 12, c.: 14 - 20]

3Тема 3. Об’єкти управління (ОУ) Параметрична схема ОУ. Режими роботи та математичні моделі ОУ. Статична

модель та статична характеристика ОУ. Динамічна модель та динамічні характер-ристики ОУ. Динамічні характеристики об’єктів регулювання.

2

1

1

[7, с.: 87 -106; 8, с.: 25 -43; 3, с.: 45 - 50; 12, c.: 20 - 30]

4

Тема 4. Автоматичні регулятори. Структурна схема автоматичного регу-лятора. Класифікація регуляторів. Регу-лятори непреривної дії та дискретні регу-лятори, їх характеристики. Динамічні властивості релейно-імпульсного регулятора. Виконавчі та регулювальні органи АСР.

2

1

1

[7, с.: 123 -128; 12, c.: 30 – 38; 12, с.: 50 - 54]

5

Тема 5. Динамічні властивості АСР та її складових. Подання елементів АСР ланками. Передаточна функція АСР. Перетворення Лапласа. Основні ланки лінійних ACР. З’єднання ланок та алгоритмічні структурні схеми автоматичних систем регулювання.

Перехідні процеси в замкненій АСР.

Показники якості регулювання.

2

2

1

[3, с.: 45 -122; 7, с.: 107 - 118; 12, c.: 38 - 50]

6.

Тема 6. Елементи метрології. Загальні відомості про вимірювання. Класифікація вимірювань. Принципи та методи вимірювань фізичних величин.

21
[12, c.: 50 - 58]


7.
Тема 7. Засоби вимірювань (ЗВ)

Основні визначення. Елементи ЗВ та ос-новні операції перетворення. Сигнали (аналоговий та дискретний) вимірюваль-ної інформації. Структурні схеми ЗВ. Основні види ЗВ /міра, еталон, вимірю-вальні перетворювачі (первинні, переда-вальні та нормувальні) і вимірювальні: прилади, установки та системи. Державна система промислових приладів і засобів автоматизації. Похибки вимірювань.

21

1

[7, с.:23 -30; 12, c.: 58 - 63]

8

Тема 8. . Методи та засоби вимі-рювання температури. Одиниці темпе-ратури. Температурні шкали. Два основ-них методи промислової термометрії. Контактні термометри розширення (скляні рідинні, дилатометричні, бімета-леві та манометричні). Термометри опору (металеві та напівпровідникові) і термо-елект-ричні перетворювачі. Принцип дії, склад та схеми вторинних приладів (мос-тів, потенціометрів, магнітоелектричних приладів і нормувальних перетворюва-чів), які працюють в комплектах з термометрами опору та термопарами, їх використання в промисловості.

2

1

1

[7, с.:31 -43; 12, c.: 64 - 70]

9

 1. Тема 9. Методи та засоби вимірювання тиску. Поняття гідростатичного та квазі-гідростатичного тиску. Одиниці тиску. Абсолютний, атмосферний та надлишко-вий тиски. Загальна класифікація при-ладів для вимірювання тиску. Рідинні прилади тиску, принцип дії, види, будова. Деформаційні трубчаті манометри; де-формаційні мембранні і сильфонні мано-метри та дифманометри. Принцип робо-ти, типи та їх будова. Електричні мано-метри: омічні, п’єзоелектричні, тензо-метричні, теплові і інші, принцип роботи, будова, сучасні мікропроцесорні електронні схеми живлення та обробки їх вимірювальних сигналів.

2

1

1

[7, с.:43 -46; 12, c.: 70 - 73]

10Тема 10. Методи та засоби вимірювання рівня рідин та сипких матеріалів. Гідростатичні, п’єзометричні та буйкові рівнеміри. Принцип роботи, будова та вико-ристання. Електричні рівнеміри: ємнісні, акустичні, ультразву-кові, радарні, радіаційні. Принцип роботи, будова, типи та використання.

2

1[7, с.:50 -54; 12, c.: 73 - 75]

11

Тема 11. Методи та прилади для вимірювання витрати, кількості та маси. Одиниці вимірювання кількості та витрати. Основні групи витратомірів. Швидкісні та об’ємні лічильники, прин-цип роботи, будова, типи та використан-ня.Витратоміри сталого та змінного пере-паду тиску, принцип роботи, будова, ти-пи та використання. Електричні витрато-міри, принцип роботи, будова, типи та використання. Масові витратоміри.

2

1[7, с.:46 -50; 12, c.: 75 - 77]

12


Тема 12. Методи та прилади для вимірювання складу та властивостей рідин, газів та продуктів. Роль аналіза-торів для контролю складу, стану, влас-тивостей та якості харчових продуктів. Розподіл аналізаторів по принципу дії. Оптичні методи та прилади аналізу: кало-риметри, нефелометри, рефрактометри, поляриметри та інші, принцип роботи, будова, типи та використання. Кондукто-метричний метод контролю якості ріди-ни. Контактна та безконтактна кондук-торметрія, її використання в промислово-сті. рН-метрія, основні закони реалізації методу. Вимірювальні та порівняльні електроди. Основні типи високоомних перетворювачів та приладів для вимірю-вання рН, їх використання.

2

1

[7, с.:54 - 67; 12, c.: 77 - 81]

13

Тема 13. Методи та прилади для вимірювання густини та в’язкості. Динамічна та кінематична в’язкість. Одиниці в’язкості. Методи вимірювання в’язкості. П’єзометричні густиноміри.

1

1[7, с.:61 -63; 12, c.: 77 - 81]

14

Тема 14. Спеціальні методи та прилади вимірювання показників якості продуктів харчових виробництв. Методи вимірю-вання якості молока, масла, води, пари і інших.

1[12, c.: 77 –

81]
Всього

24

12

10  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ...
Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Метод вказівки до вивч дисципліни та викон контрол роботи для студ напряму...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Цивільна оборона» / укладачі: Г. М. Харамда, С. Т. Сусло,...
Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний...
Уміщені контрольні роботи з „Історії України” та методичні рекомендації до їх виконання
Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Одеський національний...
Методичні вказівки та завдання щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів напряму: 030509...
Міністерство освіти і науки України Східноукраїнський національний...
Методичні вказівки, тематика та рекомендована література до виконання курсових робіт з дисципліни "Сучасна українська мова і стилістика"...
Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний університет...
В. П. - д-р техн наук, проф., заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний транспортний університет...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей (в рамках проведення педагогічного...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Тернопільський національний економічний...
Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Господарське право України. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка