Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З „ІСТОРІЇ УКРАЇНИ”


НазваМіністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З „ІСТОРІЇ УКРАЇНИ”
Сторінка13/13
Дата17.03.2013
Розмір0.82 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Список навчально-методичної літературиАлексєєв Ю.М. Історія України: Навч. посіб. для вузів / Ю.М. Алексєєв, А.Г. Верьегел, В.М. Даниленко. – К.: „Каравела”, 2004. – 256 с.

Бойко О.Д. Історія України: Посібник.– 2-ге вид., доп. – К.: Академвидав, 2003. – 656 с.

Борисенко В.Й. Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ ст.: Навч. посіб. для вузів. – К.: Либідь, 1996. – 615 с.

Гончарук П.С. Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття: Курс лекцій: Навч. посіб. для вузів. – К.: Центр навч. літ-ри, 2005. –

528 с.

Горєлов М.Є. Цивілізаційна історія України / М.Є. Горєлов, О.П. Моця, О.О. Рафальський. – К.:ЕксОб, 2005. – 632 с.

Грицак А. Нарис історії України. Формування модерної української нації XIX – XX століття: Навч. посіб. – К.: Генеза, 1996. – 360 с.

Ґудзь В.В. Історія України: Підруч. для вищих навч. закл. – К.: Слово, 2003. – 616 с.

Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття. Нариси політичної історії. – К.: Либідь, 1993. – 288 с.

Гусев В.І. Історія України: Навч. посіб. / В.І. Гусев, Ю.О. Калінцев,

С.В. Кульчицький; За ред. С.В. Кульчицького. – К.: Вища шк., 2003. – 431 с.

Заруба В.М. Історія України (З прадавніх часів до 1917 року): У 2 т. / В.М. Заруба, М.М. Лисенко. – Д.: Дніпропетр. від-ня УФК, 1994. – Т.1. – 190 с.

Історія України: Курс лекцій. У 2 кн.: Навч. посіб. для вузів / Л.Г. Мель-

ник (кер.), В.Д. Баран, О.І. Гуржій та ін. – К.: Либідь, 1991. – 573 с. – Кн. 1: Від найдавніших часів до кінця ХІХ ст.

Історія України: Курс лекцій. У 2 кн.: Навч. посіб. для вузів / Л.Г. Мель-

ник (кер.), В.Ф. Верстюк, М.В. Демченко та ін. – К.: Либідь. – 1992. – 464 с. –

Кн. 2: ХХ століття.

Історія України: Нове бачення: У 2 т. / О.І.Гуржій, Я.Д.Ісаєвич, М.Ф.Котляр та ін.; Під заг. ред. В.А. Смолія.– К.: Україна, 1995.– Т. 1. – 350 с.

Історія України: Нове бачення: У 2 т. / В.Ф. Верстюк, О.В. Гарань,

В.М. Даниленко та ін.; Під заг. ред. В.А. Смолія. – К.: Україна, 1996. – Т. 2. – 494 с.

Історія України: Нове бачення: Навч.посіб./ Під ред. В.А.Смолія. – 2-ге вид, доп. й перероб.– К.: Альтернативи, 2000. – 464 с.

Історія України: Навч. посіб. / Керівник авт. кол. Ю.Зайцева. – 2-ге вид. зі змінами.– Л.: Світ, 1998.– 488 с.
Історія України: Навч. посіб. для студ. неіст. спец. – К.: Б.в., 1998. –

395 с.

Історія України: Навч. посіб. для вузів / За ред. Г.Д.Темка, Л.С.Тупчієнка. – К.: Академія, 2001. – 480 с. – (Альма – матер).

Лановик Б. Історія України: Навч. посіб. для студ. вищ. закл. / Б.Лановик, М.Лазарович.– К.: Знання-Прес, 2001. – 698 с.

Лановик Б.Д. Історія України: Навч. посіб. / Б.Д.Лановик, Р.М.Матейко, З.М.Матисякевич; За ред. Б.Д. Лановика. – 3-тє вид, випр. – К.: Знання-Прес, 2000. – 574 с. – (Вища освіта ХХІ ст.).

Литвин В.М. Історія України: Навч. посіб./В.М.Литвин, В.М.Мордвінцев, А.Г. Слюсаренко. – К.: Знання-Прес, 2002. – 669 с.

Мирончук В.Д. Історія України: Навч. посіб./В.Д.Мирончук, Г.С.Ігошкін. – К.: МАУП, 2000 – 328 с.

Історія України: Підручник / Відп. ред. Ю. Сливка. – 4-те вид. – Л.: Світ, 2003. – 520 с.

Історія України: Навч. посіб. для вузів / М.О. Скрипник, Л.Ф. Домбров-

ська, В.М. Красовський та ін.; Під ред. М.О. Скрипника. – К.: Центр навч. л-ри, 2003. – 367 с.

Мицик Ю.А. Історія України: Навч. посіб. / Ю.А. Мицик, О.Г. Бажан,

В.С. Власов. – К.: Вид. дім „Києво-Могилян. акад.”, 2005. – 576 с.

Історія України та її державності: Навч. посіб. для вузів / Л.Є. Дещинсь-

кий, І.О. Гаврилів, Р.Д. Зінкевич та ін.; За ред. Л.Є. Дещинського. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Л.: Бескид – Бім, 2005. – 368 с.

Історія України ХХ – початку ХХІ століття: Навч. посіб. / П.П. Панченко (керів. авт. кол.), О.П. Григоренко, С.М. Тимченко та ін.; За заг. ред. В.А. Смолія. – К.: Знання, 2004. – 582 с. – (Вища освіта ХХІ ст.).

История Украины: Учеб. пособие / Под общ. ред. Р.Д. Ляха. – 3-е изд., перераб. и доп. – Донецк: Центр подгот. абитуриентов, 2004. – 424 с.

Каденюк О.С. Історія України: Курс лекцій / О.С. Каденюк, Д.С. Вітко. – Т.: Астон, 2001. – 272 с.

Калініченко В.В. Історія України: Підруч. для студ. іст. спец. вузів /

В.В. Калініченко, І.К. Рибалка. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2004. – Ч. 3: 1917 – 2003. – 628 с.

Ковальський М.П. Історія України: Конспекти лекцій / М.П. Ковальський, Ю.А. Мицик; За заг. ред. А.М. Черненка. – К.: НМК ВО, 1993. – Ч. 1: від стародавньої історії до ХVІІ століття. – 144 с.

Кормич Л.І. Історія України від найдавніших часів і до ХХІ століття: Навч. посіб. / Л.І. Кормич, В.В. Багацький. – 4-те вид. – Х.: Одіссей, 2004. – 480 с.

Король В.Ю. Історія України: Навч. посіб. для вузів. – К.: ВЦ „Академія”, 2005. – 496 с. – (Альма – матер).

Котова Н.О. Історія України: Навч. посіб.– Х.: Одіссей, 2005. – 416 с.

Методичні рекомендації до вивчення курсу “Історія України”/ Уклад.: С.Д. Ємець, Г.М. Книш, О.І. Кривий та ін. – Д.: РВВ ДНУ, 2003.– 67 с.

Новітня історія України (1900 – 2000): Підручник / А.Г. Слюсаренко,

В.І. Гусєв, В.М. Литвин та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Вища шк., 2002. – 719 с.

Олійник М.П. Історія України: Навч. посіб. для вузів / М.П. Олійник,

І.О. Ткачук. – Хмельницький: ТУП, 2003. – 153 с.

Остафійчук В.Ф. Історія України: сучасне бачення: Навч. посіб. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання – Прес, 2006. – 422 с.

Політична історія України: Посібник / За ред. В.І. Танцюри. – К.: Вид. центр „Академія”, 2001. – 488 с. – (Альма – матер).

Рибалка І.К. Історія України: Підруч. для вузів. – Х.: Основа, 1995. – Ч. 1: Від найдавніших часів до кінця ХVІІІ століття. – 446 с.

Рибалка І.К. Історія України: Підруч. для вузів. – Х.: Основа, 1997. – Ч. 2: Від початку ХІХ століття до лютого 1917 року. – 480 с.

Світлична В.В. Історія України: Навч. посіб. / За ред. Ю.М. Алексєєва. –

3-ге вид. – К.: Каравела. – 2005. – 408 с. – (Вища освіта в Україні).

Семененко В.И. История Украины с древнейших времен до наших дней: Учеб. пособие / В.И. Семененко, Л.А. Радченко. – 3-е изд., исправ. и доп. – Х.: Торсинг, 2003. – 480 с.

Субтельний Орест. Україна. Історія / Пер. з англ. Шевчук Ю. – К.: Либідь, 1994. – 796 с.

Уривалкін О.М. Історія України від стародавніх часів до ХХІ століття / О.М. Уривалкін, І.М. Конончук. – Ніжин: Аспект – Поліграф, 2003. – 260 с.

Черкашина Н.К. Історія України: від далеких часів до сьогодення: Навч. посіб для вузів. – К.: ВД „Професіонал”, 2005. – 384 с.

Шокалюк О.І. Історія України: Навч. посіб. для вузів. – К.: Центр навч.

л-ри, 2004. – 276 с.

Юрій М.Ф. Історія України: Навч. посіб. для вузів. – К.: Кондор, 2004. – 252 с.

Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – К.: Критика, 2005. – 584 с.

Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця ХVІІІ століття: Навч. посіб. – К.: Генеза, 1997. – 312 с.

Темплан 2006, поз. 108

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З „ІСТОРІЇ УКРАЇНИ”

Укладачі: канд. іст. наук, доц. Ю.І. Коломоєць

канд. іст. наук, проф. С.І. Поляков

канд. іст. наук, доц. В.Я. Яценко


Редактор І.І. Бакуменко

Коректор Т.А. Андреєва
Підписано до друку .09.06. Формат 60 х 84 / 16

Папір друкарський. Друк плоский. Ум. друк. арк. .

Ум. фарбовідб. . Обл.- вид. арк. .

Тираж пр. Зам. №

РВВ ДНУ, вул. Наукова, 13, м. Дніпропетровськ, 49050.

Друкарня ДНУ, вул. Наукова, 5, м. Дніпропетровськ, 49050.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Господарське право України. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми напряму...
Міністерство освіти України приазовський державний технічний університет методичні вказівки
Методичні вказівки призначені для виконання контрольних робіт з англійскої мови студентами першого курсу заочного відділення спеціальності...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Одеський національний...
Методичні вказівки та завдання щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів напряму: 030509...
Міністерство освіти і науки України Східноукраїнський національний...
Методичні вказівки, тематика та рекомендована література до виконання курсових робіт з дисципліни "Сучасна українська мова і стилістика"...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Цивільна оборона» / укладачі: Г. М. Харамда, С. Т. Сусло,...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Дніпропетровський...
Програма комплексного кваліфікаційного екзамену охоплює теми фундаментальних дисциплін з історії, які забезпечують базовий рівень...
Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ...
«Технологія зберігання, консервування та переробки молока» і «Технологія жирів і жирозамінників» напряму 0917 «Харчова технологія...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ...
Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Метод вказівки до вивч дисципліни та викон контрол роботи для студ напряму...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Цивільне право (частина 1 і 2). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка