МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи


НазваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи
Сторінка1/5
Дата19.03.2013
Розмір0.58 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до вивчення дисципліни

та виконання контрольної роботи

для студентів напряму 0501 “Економіка і підприємництво”

денної, заочної та скороченої форми навчання та другої вищої освіти
СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри економіки і права

Протокол №12

від 02.04 2004 р

Київ НУХТ 2004

Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Метод. вказівки до вивч. дисципліни та викон. контрол. роботи для студ. напряму 0501 «Економіка і підприємництво» денної, заочної, скороч. форми навчання та другої вищої освіти/ Укладачі:А.В.Степаненко, О.І. Відоменко. – К.: НУХТ, 2004. - 45 с.
Укладачі: А.В.Степаненко, д-р геогр. наук.,

О.І. Відоменко, к.е.н.
Відповідальний за випуск А.О.Заїнчковський, д-р екон. наук, проф.

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Дисципліна “Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка” є норматиною дисципліною для підготовки фахівців економічних спеціальностей, і викладається згідно з навчальним планом підготовки студентів бакалаврів.

“Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка” є економічною дисципліною, яка базується на основних положеннях дисциплін “Економічна теорія”, “Економіка підприємства”, “Політекономія”, “Макроекономіка” та “Статистика”.

Предметом дисципліни “Розміщення продуктивних сил” є економічні проблеми просторової організації суспільства, територіальні економічні системи, сукупність економічних, природно-ресурсних та демографічних факторів, що обумовлюють розвиток і розміщення продуктивних сил та формування регіональних економічних систме.

Мета дисципліни – сформувати у студентів систему знань про сучасний стан продуктивних сил України та умови і закономірності формування її регіональної економічної політики в ринкових умовах, що дасть їм змогу приймати економічно обгрунтовані рішення, які не будуть завдавати шкоди довкіллю, населенню та економічним об’єктам.

Завдання дисципліни – вивчення закономірностей, принципів і факторів розміщення продуктивних сил та формування регіональної економічної системи, дослідження наявного природно-ресурсного потенціалу України, обгрунтування регіональних диспропорції та розробка можливих шляхів їх подолання, аналіз демографічного, виробничого, науково-технічного потенціалів, господарського та міжгалузевих комплексів, їх структури та особливостей трансформації в ринкових умовах, а також можливостей країни та окремих її регіонів щодо зовнішньо-економічної діяльності.

Після вивчення та засвоєння основних положень дисципліни “Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка” студент повинен:

знати основні закономірності, принципи та фактори, а також теорії та концепції розміщення продуктивних сил та формування економічних регіонів; природно-ресурсний потенціал України та підходи до економічної оцінки складових його компонентів; основні структури народонаселення, його динаміку та відтворення; трудові ресурси, ринок праці та механізм його формування; виробничий та науково-технічний потенціали України; господарський комплекс України та особливості його структури і трансформації у ринкових умовах; міжгалузеві комплекси; регіональну економічну політику та особливості економічного розвитку, а також зовнішньо-економічні зв’язки України;

вміти класифікувати складові природно-ресурсного потенціалу; застосовувати різноманітні підходи до економічної оцінки природних ресурсів; проводити діагностику окремих складових структур продуктивних сил (територіальної структури, галузевої структури, динамічних якостей регіону, демографічної структури та ринку праці); визначати коефіцієнти спеціалізації, локалізації, міжрайонної товарності та проводити техніко-економічні розрахунки; визначати найоптимальніші фактори розміщення продуктивних сил та формування регіональної економічної структури тощо.

У програмі курсу розглядаються всі основні питання дисципліни “Розміщення продуктивних сил”. Велика увага приділяється теоретичним розділам, зокрема висвітленню наукового статусу розміщення продуктивних сил і регіональної економіки як економічної дисципліни; сутності регіональної економічної політики та закономірностям і принципам формування економічних регіонів як інтегральної категорії. Значна увага в програмі приділяється дослідженню природно-ресурсного, демографічного, трудового, виробничого та науково-технічного потенціалів України, вивченню їх сучасного стану, проблем та перспектив розвитку, а також вивченню економіки окремих регіонів країни. Матеріал програми базується на аналізі вітчизняних та зарубіжних напрацювань в сфері розміщення продуктивних сил і формування регіональної економічної системи країни, проробці статистичних даних, публікацій у фахових виданнях, присвячених вивченню сучасного стану економіки України, а також законодавчо-нормативної бази, Законів та Указів Президента України та Кабінету Міністрів України, що стосуються сфери економічної діяльності.

В процесі освоєння курсу «Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка» та при підготовці до іспиту студенти повинні враховувати соціально-економічні зміни, які відбуваються в нашому суспільстві на сучасному етапі, нові підходи в економіці, в розміщенні виробництва, в системі управління народним господарством. Особливу увагу треба звертати на питання більш раціонального розміщення продуктивних сил України, удосконалення зовнішніх економічних зв'язків, державної регіональної політики та інші, що набули нового значення після проголошення Україною державної незалежності.

Структура дисципліни
Фор-ма нав-чан-ня

Курс

Се-

местр

Кількість годин

Форма контролю в семестрі

Залік

Іспит


аудиторних занять

самостійної роботи

Всьо-

го

Лек-

ції

Прак-тич-

ні (се-мінар-ські)

Ла-бо-

ра-то-

рні

Індивідуальні завдання

(кількість завдань / загальна кількість годин)

Підго-

тов-

ка до

ауди-торних

занять

Ре-фе

рати і роз-

рах.-

граф.

ро-боти

Кур-

сових

про-

ектів

(ро-

біт)

Конт-

роль-ні

ро-боти

6.050100 “Маркетинг”

Ден-на

І

І

81

18

18

-

-

1/18

-

27

-

І

Заочна

І

ІІ

81

8

2

-

-

-

1/9

53

-

І

Друга вища

IV

VII

54

4

2

-

-

1/18

1/9

55

VII
Ско-рочена

ІІІ

V

81

8

2

-

-

-

1/9

55

-

V

6.050100 „Облік і аудит”

Ден-на

I

I

81

18

18-

-

45
I

Заочна

I

II

81

8

2


1/9II

Дру-га вища

IV

VII

54

4

2


1/9
VII
Ско-роче-на

III

VI

81

8

2


1/9VI

6.050100 “Економіка підприємства”

Ден-на

І

І

81

18

18

-

-

1/18

-

27

-

І

За-очна

І

ІІ

81

8

2

-

-

1/18

-

53

-

ІІ

Дру-га ви-ща

IV

VII

54

6

4

-

-

-

1/9

55

VII

-

Ско-ро-чена

ІІІ

V

81

6

2

-

-

1/18

-

55

-

V


6.050100 “Економіка і право”

Ден-на

I

I

81

18

181/18
27

-

I

Заоч-на

І

ІІ

81

8

2

-

-

1/18

-

53

-

ІІ

Дру-га ви-ща

IV

VII

54

6

4

-

-

-

1/9

55

VII

-

Ско-роче-на

ІІІ

V

81

6

2

-

-

1/18

-

55

-

V

6.050100 “Фінанси”

Ден-на

I

I

81

18

181/18
27
I

Заоч-на

I

II

81

8

21/18

-II

Дру-га вища

IV

VII

54

6

4-

1/9

-

VII
Ско-роче-на

III

V

81

6

21/18


V
  1   2   3   4   5

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ...
«Технологія зберігання, консервування та переробки молока» і «Технологія жирів і жирозамінників» напряму 0917 «Харчова технологія...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Цивільна оборона» / укладачі: Г. М. Харамда, С. Т. Сусло,...
Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний...
Уміщені контрольні роботи з „Історії України” та методичні рекомендації до їх виконання
Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Одеський національний...
Методичні вказівки та завдання щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів напряму: 030509...
Міністерство освіти і науки України Східноукраїнський національний...
Методичні вказівки, тематика та рекомендована література до виконання курсових робіт з дисципліни "Сучасна українська мова і стилістика"...
Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний університет...
В. П. - д-р техн наук, проф., заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний транспортний університет...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей (в рамках проведення педагогічного...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Тернопільський національний економічний...
Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Господарське право України. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка