Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З „ІСТОРІЇ УКРАЇНИ”


НазваМіністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З „ІСТОРІЇ УКРАЇНИ”
Сторінка7/13
Дата17.03.2013
Розмір0.82 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Список рекомендованої літературиГармиза В.В. Подготовка земской реформы 1864 г. – М.: Изд-во Москов. ун-та, 1957. – 264 с.

Гуржій І.О. Україна в сільськогосподарському виробництві пореформеної Росії (60 – 90-і рр. XIX ст.) // Укр. іст. журн. – 1964. – № 6. – С. 39 – 50.

Гуржій І.О. Україна в системі всеросійського ринку 60 – 90-х рр. XIX ст. – К.: Наук. думка, 1968. – 190 с.

Довжук І.В. Вугільно-металургійна промисловість Донбасу та України в 80 – 90 роках XIX століття. – К.: Полігр. Ін-ту історії України НАНУ, 1997. – 32 с.

Довжук І.В. Донбас – центр вугільної та металургійної промисловості України (60 – 80 рр. XIX ст.). – К.: Полігр. Ін-ту історії України НАНУ, 1998. –

18 с.

Драгоманов М.П. Вибране. – К.: Либідь, 1991. – 685 с.

Ільєнко І. В пазурах у двоглавого: Українство під царським гнітом. – К.: Ярославів вал, 2004. – 228 с.

Катренко А.М. Національно-культурна та політична діяльність Київської громади (60 – 90-ті роки XIX ст.) / А.М. Катренко, Я.А. Катренко. – К.: Б. в., 2003. – 180 с.

Катренко А.М. Український національний рух XIX ст.: Навч. посіб. – К.: Київ. ун-т, 1999. – Ч. 2. – 189 с.

Ковалева Ю.В. Формирование крупной буржуазии Донбасса в 60 – 90 гг. XIX века // Вісн. Донец. ун-та. Сер. Б. Гуманітарні науки. – 1999. – № 2. –

С. 7 – 11.

Лазанська Т.І. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX ст. // Укр. іст. журн. – 1996. – № 2. – С. 65 – 73.

Лещенко М.Н. Класова боротьба в українському селі в епоху домонополістичного капіталізму ( 60 – 90-ті роки XIX ст.). – К.: Наук. думка, 1970. – 304 с.

Лось Ф. К вопросу о формировании рабочего класса на Украине (1861 – 1900 гг.) // Вопр. истории. – 1951. – № 2. – С. 81 – 89.

Марочко В.І. Українська селянська кооперація: Історико-теоретичний аспект (1861 – 1929 рр.). – К.: Б. в., 1995. – 217 с.

Мельник Л.Г. Некоторые аспекты промышленного переворота в Донецком бассейне в 60 – 90-х годах XIX в. // Укр. ист. журн. – 1980. – № 7. – С. 86 – 94.

Мельник Л.Г. Технічний переворот на Україні у XIX ст. – К.: КДУ, 1972. – 240 с.

Міллер О. Емський указ // Україна модерна. – Л., 2000. – Ч. 4 – 5. – С. 9 – 49.

Миллер А.И. “Украинский вопрос” в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX в.). – С.Пб.: Алетейя, 2000. – 260 с.

Пивовар С. “Труженники на пользу обрусения края…” (Русифікаторська політика царизму) // Київ. старовина. – 1995. – № 5. – С. 58 – 62.

Рудько М.П. Революційні народники на Україні (70-ті рр. XIX ст.). – К.: КДУ, 1972. – 204 с.

Сарбей В.Г. Етапи формування української національної самосвідомості (кінець XVIII – початок XX ст.) // Укр. іст. журн. – 1993. – № 7 – 8. – С. 3 – 14.

Сарбей В.Г. Національне відродження України. – К.: Вид. дім “Альтернативи”, 1999. – 336 с. – (Україна крізь віки: 15-томне видання. Т. 9).

Сарбей В.Г. Становлення і консолідація нації та піднесення національного руху на Україні в другій половині XIX ст. // Укр. іст. журн. – 1991. – № 5. – С. 3 – 16.

Світленко С.І. Народництво в Україні 60 – 80-х років ХІХ століття: Теоретичні проблеми джерелознавства та історії. – Д.: Навч. кн., 1999. – 239 с.

Скакун О.Ф. М.П. Драгоманов как политический мыслитель. – Х.: Основа, 1993. – 144 с.

Теплицький В.П. Реформи 1861 року і аграрні відносини на Україні (60 – 90-ті роки XIX ст.). – К.: АН УРСР, 1959. – 307 с.

Чехович В. Буржуазні реформи 60 – 70-х років XIX ст. в Україні // Україн-

ське державотворення: не витребуваний потенціал: Словник-довідник / О. Миро-

ненко, Ю. Римаренко, І. Усенко, В. Чехович; За заг. Ред. О. Мироненка. – К.: Либідь, 1997. – С. 38 – 43.

Шип Н.А. Интеллигенция на Украине (XIX в.). – К.: Наук. думка, 1991. – 172 с.

Щербина П.Ф. Судебная реформа на Правобережной Украине. – Л.: Вища шк., 1974. – 190 с.
Методичні рекомендації
60 – 90-ті рр. ХІХ ст. – це доба реформ та пореформеного розвитку в Наддніпрянській Україні. Треба розкрити й оцінити зміст проведених у

60 – 70-х рр. реформ, показати їх наслідки, а також протиріччя соціально-економічного розвитку країни в пореформений період. Другий важливий аспект даної теми – це активізація українського національного руху, що виявило себе в діяльності громад. Водночас треба розкрити репресивну політику царату щодо українства. Слід також охарактеризувати діяльність російських революціонерів в Україні та їх ставлення до національного питання.
Тема 18. Західноукраїнські землі в другій половині XIX –

на початку XX ст.
План (орієнтовний)


  1. Зміни в промисловості та сільському господарстві. Заснування та діяльність економічних та кооперативних установ.

  2. Москвофіли та народовці. Радикалізація українського руху. Утворення партій. І. Франко.

  3. Українське національне життя в Закарпатті та Буковині.

  4. Східна Галичина початку XX ст. – “Український П’ємонт”.


Список рекомендованої літератури
Аркуша О. Русофільська орієнтація в Галичині в останній чверті XIX ст.

// Історія.: Тези та повідомл. 3-го міжнар. конгресу україністів (Харків, 26 – 29 серпня 1996 ). – Х.: Око, 1996. – Ч. 1. – С. 118 – 123.

Аркуша О. Український національно-політичний рух у Галичині наприкінці 80-х рр. XIX ст. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: Зб. наук пр. – Л.: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1997. – Вип. 3 – 4. – С. 118 – 139.

Добржанський О. Буковинська крайова влада й українці в другій половині XIX – на початку XX століть // Наук. зап. Сер. політологія і етнологія / НАН України. Ін-т нац. відносин і політології. – К.: ІНВіП, 2002. – Вип 18. – С. 51 – 61.

Добржанський О. Початки українського національного відродження на Буковині (60-і рр. XIX ст.) / О. Добржанський, Ю. Макар, О. Масан // Другий Міжнародний конгрес україністів. 22 – 28 серпня 1993 року. Доп. і повідомл.: Історія. – Л.: Б. в., 1994. – Ч. 1. – С. 228 – 233.

Качмар В. Українці у Львівському університеті: боротьба за національну вищу школу (1848 – 1914 рр.) // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Зб. наук. пр. Міжнар. наук. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львів. ун-ті: У 2 ч. – Л.: Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 616 – 627.

Кондратюк К. Національна ідея в програмах та діяльності західноукраїнських політичних партій та організацій у другій половині XIX – на початку XX ст. / К. Кондратюк, О. Сухий // Історія: Тези та повідомл. 3-го міжнар. когресу україністів (Харків, 26 – 29 серпня 1996 ). – Х.: Око, 1996. – Ч. 1. – С. 100 – 106.

Мудрий М. Спроби українсько-польського порозуміння в Галичині (60 – 70-і роки XIX ст.) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: Зб. наук пр. – Л.: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1997. – Вип. 3 – 4. – С. 58 – 117.

Нариси історії “Просвіти” / Р. Іваничук, Т. Комаринець, І. Мельник та ін. – Львів; Краків; Париж: Просвіта, 1993. – 232 с. – (Попул. енциклопедія “Просвіти”; Ч. І).

Нариси з історії суспільних рухів і політичних партій в Україні (XIX – XX ст.): Навч. посіб. для вузів / Я.Й. Малик, Б.Д. Вол, С.Д. Гелей та ін.; За заг ред. Я.Й. Малика. – Л.: Світ, 2001. – С. 17 – 26. – [Розд.] Суспільно-політичні рухи і партії на західноукраїнських землях у другій половині XIX ст.

Середа О. Громади ранніх народовців у Східній Галичині (60-ті роки XIX століття) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: Ювіл. зб. на пошану Феодосія Стеблія. – Л.: Ін-т українознавства ім. І. Крип’яке-

вича НАН України, 2001. – Вип. 9. – С. 378 – 392.

Середа О. Питання української національної ідентичності у громадсько-політичному житті Галичини у 1860 – 1867 роках // Історія: Тези та повідомл. 3-го міжнар. когресу україністів (Харків, 26 – 29 серпня 1996 ). – Х.: Око, 1996. – Ч. 1. – С. 112 – 118.

Стеблій Ф. Духовний П’ємонт України (Етнонаціональний розвиток центрального регіону Східної Галичини у другій половині XIX – на початку XX ст.) // Народна творчість та етнографія. – 2002. – № 1– 2. – С. 13 – 25.

Турій О.Ю. Початки москвофільства в Галичині // Дослідження з історії України. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. історична / Відп. ред. С.А. Макарчук. – Л.: Світ, 1999. – Вип. 29. – С. 35 – 43.

Федорук О. До історії становлення культу Шевченка у Галичині у 60-х рр. XIX ст. (Народовці й Куліш) // Київ. старовина. – 2001. – № 4. – С. 56 – 68.

Чорновол І. Польсько-Українська угода 1890 – 1894 рр. – Л.: Львів. акад. мистецтв, 2000. – 247 с.

Янишин Б. І. Народовці на рубежі 70 – 80-х рр. XIX ст.: творення нової моделі політичної культури // Укр. іст. журн. – 2002. – № 6. – С. 86 – 100.
Методичні рекомендації
На початку ХХ ст. Східна Галичина дістає визначення „Українського П’ємонту”. Для пояснення цього феномену слід висвітлити особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських земель у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. та головне показати інтенсивність процесів розвитку національно-визвольного руху, охарактеризувати його основні течії, політичні партії, які утворюються наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. При цьому важливо показати ті радикальні якісні зміни, яких зазнає український національно-визвольний рух у цьому регіоні на межі ХІХ і ХХ ст.
Тема 19. Культура України другої половини XIX ст.
План (орієнтовний)


  1. Освіта. Культурно-освітні заклади та їх діяльність. „Просвіта”. Наука. Наукове товариство ім. Т. Шевченка. Археографічна комісія. Видавнича діяльність.

  2. Література та її роль у житті суспільства.

  3. Становлення і розвиток українського національного театру. Музика.

М. Лисенко.

  1. Образотворче мистецтво. Скульптура. Живопис. Архітектура.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Господарське право України. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми напряму...
Міністерство освіти України приазовський державний технічний університет методичні вказівки
Методичні вказівки призначені для виконання контрольних робіт з англійскої мови студентами першого курсу заочного відділення спеціальності...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Одеський національний...
Методичні вказівки та завдання щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів напряму: 030509...
Міністерство освіти і науки України Східноукраїнський національний...
Методичні вказівки, тематика та рекомендована література до виконання курсових робіт з дисципліни "Сучасна українська мова і стилістика"...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Цивільна оборона» / укладачі: Г. М. Харамда, С. Т. Сусло,...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Дніпропетровський...
Програма комплексного кваліфікаційного екзамену охоплює теми фундаментальних дисциплін з історії, які забезпечують базовий рівень...
Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ...
«Технологія зберігання, консервування та переробки молока» і «Технологія жирів і жирозамінників» напряму 0917 «Харчова технологія...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ...
Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Метод вказівки до вивч дисципліни та викон контрол роботи для студ напряму...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Цивільне право (частина 1 і 2). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка