МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


НазваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Сторінка1/11
Дата09.04.2013
Розмір0.66 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра екології та безпеки життєдіяльності

Методичні вказівки

до виконання самостійної роботи

з навчальної дисципліни

"ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА"


доцент Харамда Г.М.

доцент Сусло С.Т.

ст.викладач Шестаков Є.А.


Київ 2010
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Цивільна оборона» / укладачі: Г.М.Харамда, С.Т.Сусло, Є.А.Шестаков. – К.: НТУ, 2009. – 45 с.

Відповідальний за випуск: В.П.Матейчик, професор, д.т.н.


Укладачі: Геннадій Михайлович Харамда, доцент;

Степан Тітович Сусло, доцент;

Євген Анатолійович Шестаков, старший викладач.

Методичні вказівки схвалені та рекомендовані до друку

на засіданні кафедри екології та безпеки життєдіяльності

Протокол № ___ від „___” _______2010 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні навчально-методичної ради

Національного транспортного університету

Протокол № ___ від __________ 2010р.
ВСТУП
В умовах сучасної кризи в економіці та соціальній сфері України збільшується негативний ефект стихійних лих, антропогенних катастроф та будь-яких інших надзвичайних ситуацій (НС). Наукові обґрунтування та практика свідчать, що інтенсивність ризиків небезпек постійно зростає.

Значне збільшення населення на Землі, науково-технічний прогрес сприяють цьому. Небезпеки та катаклізми є постійними супутниками людини. За таких умов зростає відповідальність керівного складу за безпеку та захист людей, навколишнього природного середовища, господарської інфраструктури, соціального середовища та безпеки держави.
Мета проведення самостійних робіт
Основна мета самостійних робіт – допомогти студентам самостійно, користуючись рекомендованою літературою, додатково до лекційних та практичних занять з курсу Цивільна оборона, набути знань їх осмислення і усвідомлення щодо:

 • особливостей цивільної оборони у сучасних умовах;

 • класифікації надзвичайних ситуацій в Україні;

 • характеристики осередків ураження, виникаючих при застосуванні сучасних засобів ураження;

 • основних принципів і способів захисту населення у надзвичайних ситуаціях;

 • вимог до захисних споруд ЦО;

 • основ стійкості роботи підприємств;

 • методики оцінки стійкості роботи підприємств;

 • шляхів і способів підвищення стійкості роботи підприємств

 • основи організації і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт;

 • дій командира оперативно-рятувального загону при проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт в осередку ураження;

 • засобів і способів знезаражування;

 • організації перевезень в інтересах цивільної оборони;

 • технічне забезпечення заходів цивільної оборони у надзвичайних ситуаціях.

ТЕМАТИКА САМОСТІЙНИХ РОБІТ,

індивідуальні завдання та форми контролю поточної успішності

ЗМ

Тема

Індивідуальне завдання

Кільк.

годин

Літературне джерело

Форма контролю поточної успішності

1

2

3

4

5

6

Змістовний модуль 1. Характеристика осередків ураження та їх оцінка.

ЗМ 1

Цивільна оборона у сучасних умовах.

Закон України про ЦО

Організація ЦО України

1

16, c.9-38

Тестовий контроль, реферат

Класифікація надзвичайних ситуацій в Україні

Скласти таблицю різних класифікацій надзвичай-них ситуацій в Україні

1

16, c.46-63

Характеристика осередків ураження виникаючих при застосуванні сучас-них засобів ураження

Скласти характеристику осередків хімічного і бактеріологічного ураження

1

16, c.64-72

Змістовний модуль 2. Захист населення та ліквідація негативних наслідків НС.

ЗМ 2

Основні принципи і способи захисту населення у НС

Протирадіаційне укриття, просте укриття, різниця в побудові

2

16, c.220-231

Тестовий контроль, реферат

Захисні споруди ЦО і вимоги до них

У чому полягає основна від-мінність сховища від ПРУ?

1

16, c.232-247

Основи стійкості роботи підприємств

Критерії визначення стійкості

3

16, c.256-264

Методика оцінки стійкості роботи підприємств

Фактори, що впливають на стійкість підприємств у НС.

3

16, c.266-270

Шляхи і способи підвищення стійкості роботи підприємств

Ціль дослідження стійкості і роботи підприємства.

2

16, c.271-274

Основи організації і проведення Р і НР.

Послідовність проведення Р і НР в осередку ураження.

2

16, c.276-280

Дії командира оперативно-рятувального загону при проведенні РіНР в осередку ураження.

З яких частин складається наказ командира ОРЗ при проведенні РіНР в осередку ураження.

2

16, c.281-294

Засоби і способи знезаражування.

Дайте визначення понять «спеціальна обробка» та «санітарна обробка»

2

16, c.309-320

Організація перевезень в інтересах ЦО.

Визначте основні завдання автотранспорт-ної служби при організації перевезень в інтересах ЦО

3

16, c.327-347

Технічне забезпечення заходів ЦО у НС.

Охарактеризуйте сили і засоби технічного забезпе-чення, їх призначення, склад та можливості.

3

16, c.348-363Цивільна оборона у сучасних умовах
Рекомендована література: 16, c.9-38.

Запобігання надзвичайним ситуаціям природного і техногенного характеру, ліквідація їх наслідків, проведення рятувальних та невідкладних аварійних робіт, максимальне зниження масштабів втрат та збитків від НС є загальнодержавною справою і одним з найважливіших завдань органів виконавчої влади і управління всіх рівнів. Діяльність системи цивільної оборони України регулюється численними законодавчими актами, головним з яких є Закон України "Про цивільну оборону України". Основою для створення національних законодавчих та нормативних актів з питань захисту населення від надзвичайних ситуацій є міжнародне гуманітарне право.

Міжнародним розпізнавальним знаком Цивільної оборони є рівносторонній блакитний трикутник на оранжевому тлі . Він використовується для захисту організацій цивільної оборони, їх персоналу, будівель, матеріальної частини, а також цивільних сховищ.

ЦИВІЛЬНа ОБОРОНА УКРАЇНи

З метою попередження надзвичайних ситуацій та проведення рятувальних та аварійних робіт в Україні створена система цивільного захисту населення — цивільна оборона.
Закон "Про цивільну оборону України" гарантує громадянам України право на захист свого життя і здоров'я від наслідків аварій, катастроф, значних пожеж, стихійного лиха. Держава як гарант цього права створила систему цивільної оборони (ЦО), основною метою якої є захист населення від небезпечних наслідків надзвичайних ситуацій, що можуть виникнути як у мирний, так і у воєнний час.
Цивільна оборона України є державною системою органів управління, сил і засобів, що створені для організації і забезпечення захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру.
Завданнями цивільної оборони є:

 • Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного походження і запровадження заходів щодо зменшення збитків та втрат у разі аварій, катастроф, вибухів внаслідок пожеж, стихійного лиха;

 • Оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій у мирний та воєнний час та постійне інформування про наявну обстановку;

 • Захист населення від наслідків аварій, катастроф, великих пожеж, стихійного лиха;

 • Організація життєзабезпечення населення під час аварій, катастроф, стихійного лиха та у воєнний час;

 • Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у районах лиха і осередках ураження;

 • Створення систем управління, аналізу і прогнозування, оповіщення і зв'язку, спостереження і контролю за радіоактивним, хімічним і бактеріологічним зараженням, підтримання їх готовності для сталого функціонування під час надзвичайних ситуацій;

 • Підготовка і перепідготовка керівного складу цивільної оборони, її органів управління та сил, обов’язкове навчання населення вмінню застосовувати засоби індивідуального захисту і діяти в надзвичайних ситуаціях.

Виконання завдань ЦО досягається плануванням, своєчасним і якісним впровадженням комплексу організаційно-економічних, інженерно-технічних, оборонно-масових та соціальних заходів ЦО.

Система цивільної оборони

Відповідно до законодавства ЦО організується за територіаль­но-виробничим принципом на всій території України.

До системи цивільної оборони належать:


 • Органи державної виконавчої влади всіх рівнів, до компетенції яких віднесені функції, пов'язані з безпекою та захистом населення;

 • Органи повсякденного управління процесами захисту населення у складі центральних та місцевих органів державної виконавчої влади і адміністрації підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності і господарювання;

 • Сили і засоби, призначені для виконання завдань ЦО;

 • Фонди фінансових, медичних та матеріально-технічних ресурсів, передбачені на випадок НС;

 • Системи зв'язку, оповіщення та інформаційного забезпечення.


Загальне керівництво цивільною обороною України покладається на Кабінет Міністрів України, Раду Міністрів Республіки Крим, центральні та місцеві органи державної влади, адміністрацію підприємств, установ і організацій незалежно під форм власності і господарювання.

Начальником цивільної оборони України є Прем'єр-міністр України, його заступником — керівник центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи; начальником цивільної оборони Автономної Республіки Крим є Голова Ради Міністрів АР Крим; начальниками цивільної оборони згідно з адміністративно-територіальним устроєм України є голови місцевих державних адміністрацій; начальниками цивільної оборони в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях є їх керівники.

Безпосереднє виконання завдань Цивільної оборони здійснюється постійно діючими органами управління у справах цивільної оборони, у тому числі створеними у складі підприємств, установ і організацій та службами ЦО.

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) є постійно діючим органом, який координує діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади, пов'язану з безпекою та захистом населення і територій, реагуванням на надзвичайні ситуації техногенного і природного походження. Комісії вирішують питання формування та реалізації державної політики у сфері техногенно-екологічної безпеки; координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації; організації та керівництва проведення робіт щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Комісії з ТЕБ та НС створюються на державному, регіональному, районному (міському) і об'єктовому рівнях. Головами комісій призначаються перші заступники голів обласних (районних) державних адміністрацій, інших органів самоврядування чи підприємств. Членами комісії є начальники управлінь, керівники великих підприємств.

Сили Цивільної оборони — оперативно-рятувальні підрозділи, спеціалізовані та невоєнізовані формування, призначені для захисту населення і територій, попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Правові основи створення і діяльності сил цивільної оборони складають: Конституція України, Закон і Положення про цивільну оборону України, інші закони та нормативні правові акти України.

Для проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, пов'язаних з радіаційною та хімічною небезпекою, значними руйнуваннями внаслідок землетрусу, аварійних ситуацій, що потребують спеціальної кваліфікації і застосування спеціальних технічних засобів, створюються спеціалізовані формування ЦО.

В Україні діють спеціалізовані формування трьох рівнів підпорядкування:

 • центрального — створюються Кабінетом Міністрів України,

 • територіального — місцевою державною адміністрацією,

 • об'єктового — адміністрацією підприємства.

Формування центрального та територіального підпорядкування переважно створюються як самостійні підприємства різних організаційно-правових форм діяльності, що мають права юридичної особи, власний баланс і рахунок, а об'єктові — як структурні підрозділи підприємств.

Невоєнізовані формування ЦО створюються з робітників та службовців підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України для ведення рятувальних та невідкладних робіт під час виникнення надзвичайних ситуацій.

Участь у невоєнізованих формуваннях не звільняє працівників від основної діяльності, за винятком тренувань та виконання рятувальних і аварійних робіт. До невоєнізованих формувань не зараховуються жінки, котрі мають дітей віком до 8 років, жінки з середньою або вищою медичною освітою, які мають дітей віком до 3 років та осіб, що мають мобілізаційні розпорядження.

За своїм призначенням формування можуть бути загального призначення та забезпечення, за підпорядкованістю — територіальні та об'єктові. Формування забезпечення створюються на базі підприємств або структурних підрозділів, виробнича діяльність яких найбільш відповідає характеру завдань цих формувань. Територіальні формування на відміну від об'єктових можуть створюватися на базі кількох підприємств.

Залежно від кількості осіб, оснащення і завдань формування можуть бути названі загонами, командами, колонами, бригадами, дружинами, групами, відділеннями, ланками, постами.

Функціонування системи цивільної оборони. З метою своєчасного проведення робіт, пов'язаних із запобіганням і реагуванням на надзвичайні ситуації, Кабінет Міністрів України постановою від 3 серпня 1998 р. № 1198 створив єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (ЄДСНС) техногенного та природного характеру.

Єдина система об’єднує діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів рад, державні підприємства, установи та організації з метою нагляду за забезпеченням техногенної та природної безпеки, організації проведення робіт із запобігання НС техногенного та природного характеру і реагування у разі їх виникнення з метою захисту населення і довкілля, зменшення матеріальних втрат від НС.

Єдина державна система складається з постійно діючих функціональних та територіальних підсистем і має чотири рівні — загальнодержавний, регіональний, місцевий та об'єктовий.

Фінансування заходів ЦО

Фінансування заходів ЦО відбувається за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також коштів госпрозрахункових підприємств і організацій.

Центральні та місцеві органи державної виконавчої влади і підприємства відраховують кошти на проведення заходів щодо навчання і захисту населення, включаючи витрати на утримання і підготовку територіальних органів управління і формувань, призначених для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

ЦИВІЛЬНа ОБОРОНа НА підприємствах,
в установах та організаціях

Цивільна оборона організовується на всіх господарських об’єктах з метою завчасної підготовки їх до захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, зменшення втрат, створення умов для підвищення стійкості роботи об'єктів та своєчасного проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.

Начальником ЦО об’єкта є його керівник. Начальник ЦО об’єкта підпорядковується начальнику ЦО відомства. На об’єктах створюються штаби ЦО, які комплектуються із штатних працівників, що виконують обов’язки за сумісництвом. Начальник штабу є першим заступником начальника ЦО об'єкта, він має право від імені начальника віддавати накази та розпорядження з питань цивільної оборони на об'єкті.

Відповідальність за порушення законодавства з питань цивільної оборони несуть посадові особи і громадяни згідно із законодавством України (Закон України «Про цивільну оборону України», ст. 16).

На об'єкті залежно від характеру його виробничої діяльності створюються служби ЦО: оповіщення і зв'язку, медична, радіаційного та хімічного захисту, охорони громадського порядку, протипожежна, енергопостачання та світломаскування, аварійно-технічна, сховищ і укриттів , транспортна, матеріально-технічного постачання та інші залежно від необхідності.

Керівництво службами ЦО здійснюють їх начальники, які призначаються наказом начальника ЦО об'єкта з числа начальників відділів, цехів, на базі яких вони створені.


Схема організації цивільної оборони на об’єкті народного господарства:

Начальник ЦО

Служби ЦО

Штаб ЦО


Зв’язку


Формування загального призначення


Громадського порядкуРятувальні

Звідні

Протипожежна

Аварійно-технічнаМедичнаАвтотранспортна

Матеріально-технічного постачанняХарчування та торгівлі


Протирадіаційного та протихімічного спостереження і захисту

Інші


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Турпак Т. Г., ас. Корольова О.І
Міністерство освгги і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний університет...
В. П. - д-р техн наук, проф., заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ...
Тестові завдання склали кандидати історичних наук Михайлуца Микола Іванович – доцент, завідувач кафедри «Українознавство» Одеського...
Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка

Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка

Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка

Міністерство освіти і науки України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АЄРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО “ХАРЬКІВСКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка