Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання напрям підготовки 030601 «Менеджмент»


НазваРобоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання напрям підготовки 030601 «Менеджмент»
Сторінка1/13
Дата21.04.2013
Розмір2.09 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Спорт > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний транспортний університет«ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ»

робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової

роботи з дисципліни

для студентів денної форми навчання напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»

«ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ»

Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової

роботи з дисципліни

для студентів денної форми навчання напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

ЗАТВЕРДЖЕНО на засіданні навчально-методичної Ради Національного транспортного університету

Протокол № від « » 2013 р.

Перший проректор, професор М.О.БІЛЯКОВИЧ

Київ НТУ 2013

«ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ»

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ

РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ

для студентів денної форми навчання напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Київ НТУ 2013

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»

«ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ»

Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової

РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ

для студентів денної форми навчання напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

ЗАТВЕРДЖЕНО на засіданні навчально-методичної Ради Національного транспортного університету

Протокол № від « » 2013 р.

Перший проректор, професор М.О.БІЛЯКОВИЧ

Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Техніко-економічний аналіз» для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» / Укладач: к.е.н. Турпак Т.Г. - К.:НТУ, 2013. - 49 с.

Укладачі: Турпак Тетяна Григорівна, к.е.н., доцент

Рецензент: Боровик Наталія Антонівна, к.т.н., професор.

ЗМІСТ

м,=— вм 31

X, 38

кгШч? 39

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ (РОБОТА) з 45

Баланс 48

Звіт про фінансові результати за 20 р. 51

1. Робота і використання рухомого складу 54

Державне статистичне спостереження 56

Освоєння дисципліни «Техніко-економічний аналіз» дозволяє вивчити виробничо-господарську діяльність підприємств в умовах ринку з метою реалізації управлінських рішень спрямованих на підвищення ефективності використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, особливо при функціонуванні складних систем таких як автомобільний транспорт. В умовах ринкової економіки використання результатів техніко-економічного аналізу дозволяє запобігти значних витрат виробництва та спрямувати кошти підприємства на розвиток та впровадження у виробництві нових технологій та технологічних процесів.

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Техніко- економічний аналіз» складена відповідно до освітньо-професійної програми напряму підготовки 6.030.601 «Менеджмент».

Предметом вивчення дисципліни «Техніко-економічний аналіз» є виробничо-господарська діяльність підприємств в умовах ринку та методи реалізації управлінських рішень спрямованих на підвищення ефективності використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

Міждисциплінарні зв’язки при викладанні курсу «Техніко-економічний аналіз» базуються на набутих студентами знань з дисциплін: «Основи інформатики», «Основи статистики», «Бухгалтерський облік», «Фінанси», «Фінанси підприємства», «Основи менеджменту», «Теорія економічного аналізу», «Маркетинг», «Планування».


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо- кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів - 4,5

Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

Нормативна

(шифр, назва)

Модулів -1

Напрям

6.030.601

«Менеджмент»

Рік підготовки:

(шифр, назва)

Змістовних модулів - 4

Спеціальність: -

4-й

Курсова робота -1

Семестр

Загальна кількість годин -162

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних - 5 самостійної роботи - 5,8

Освітньо-кваліфікаційний

рівень:

бакалавр

ЗО год.

Практичні, семінарські

-

Лабораторні

45 год.

Самостійна робота

87 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: іспит 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета викладання дисципліни «Техніко-економічний аналіз» є формування у майбутніх спеціалістів в системі знань з організації проведення та оцінки економічних результатів впровадження певних управлінських рішень на всіх рівнях управління економікою, набуття практичних навичок.

Завданням вивчення дисципліни являється освоєння методики техніко- економічного аналізу виробничо-господарської діяльності автотранспортних підприємств, що функціонують з різними формами власності в різних економічних умовах.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

 1. Методи та прийоми економічного аналізу;

 2. Технологію виробничого процесу

 3. Види інформаційних джерел

Уміти:

 1. Розробити методику проведення аналізу;

 2. Використовувати методи та прийоми;

 1. Оцінити вплив факторів на досягнення економічних результатів;

 2. Систематизувати проведення розрахунків;

 3. Виділити резерви підвищення ефективності використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів;

 4. Узагальнити та зробити висновки по результатам аналізу;

 5. За результатами аналізу розробити управлінські рішення та їх економічне обґрунтування.

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МОДУЛЬ 1 Техніко-економічний аналіз діяльності підприємства Змістовний модуль 1. Аналіз виробничої програми підприємства Тема 1. Предмет та методи техніко-економічного аналізу

Теоретичні основи економічного аналізу виробничо-господарської діяльності.

Техніко-економічний аналіз та його зв'язок з економічним аналізом. Мета, задачі та предмет техніко-економічного аналізу виробничо-господарської діяльності на підприємствах автомобільного транспорту в умовах ринкової економіки. Техніко-економічний і фінансово-економічний аналіз. Метод економічного аналізу. Класифікація методів. Аналітичний метод і принципи аналітичного дослідження. Статистичні методи. Економіко-математичні методи, їх класифікація.

Тема 2. Аналіз реалізації та виробництва продукції та послуг

Теоретичні основи економічного аналізу виробничо-господарської діяльності. Мета, задачі та предмет техніко-економічного аналізу виробничо- господарської діяльності на підприємствах автомобільного транспорту в умовах ринкової економіки.

Аналіз обсягів і динаміки реалізації продукції та послуг. Вимірювачі, які використовуються для обчислення динаміки показників. Характеристика взаємозв’язків показників випуску, відвантаження та реалізації продукції. Аналіз виконання договірних зобов’язань. Підрахунок резервів збільшення обсягів реалізації продукції.

Завдання аналізу виробництва продукції, робіт і послуг. Аналіз обсягу виробництва продукції в натуральному та вартісному вимірі. Аналіз динаміки обсягу виробництва продукції. Аналіз асортименту і структури випуску продукції. Аналіз якості продукції і робіт. Показники якості. Сортність і методика її аналізу. Аналіз ритмічності роботи підприємства. Пошук резервів збільшення обсягів випуску продукції.

Тема 3. Аналіз виробничої програми авто експлуатаційних підприємств

Завдання аналізу використання провізних потужностей. Загальна схема і послідовність проведення аналізу. Система показників провізних потужностей. Фактори виробництва продукції. Інформаційна база аналізу. Аналіз впливу екстенсивних та інтенсивних факторів на динаміку показників, методика їх

б

розрахунку. Аналіз динаміки та структури транспортної роботи. Аналіз транспортної роботи підприємств. Аналіз впливу факторів на об’єм транспортної роботи.

Тема 4. Аналіз використання виробничих потужностей підприємств

автосервісу

Виробнича програма автосервісу. Складові програми. Умови формування виробничої програми.

Змістовний модуль 2. Аналіз виробничих ресурсів підприємства

Тема 5. Аналіз ефективності використання основних засобів

Аналіз показників складу, структури і технічного стану основних фондів. Показники забезпеченості підприємства устаткуванням, виробничими площами та іншими основними фондами. Аналіз динаміки оновлення та модернізації основних фондів, фондоозброєності праці. Оцінка інвестиційної активності підприємства.

Аналіз використання основних фондів. Класифікація показників використання основних фондів. Аналіз фондовіддачі та факторів її зміни. Аналіз ефективності використання та освоєння виробничих потужностей. Визначення резервів підвищення ефективності використання основних засобів.

Тема 6. Аналіз ефективності використання оборотних активів

Аналіз матеріальних витрат. Мета, задачі, інформаційне забезпечення аналізу. Вивчення факторів зростання матеріальних витрат. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами та ефективності їх використання. Аналіз економічних показників використання матеріальних ресурсів. Аналіз фондів обігу. Аналіз оборотності оборотних активів. Аналіз матеріальних витрат на автомобільні перевезення.

Тема 7. Аналіз використання трудових ресурсів та витрат на оплату

праці

Аналіз використання трудових ресурсів. Мета, задачі, інформаційне забезпечення. Аналіз складу трудових ресурсів підприємств. Оцінка забезпечення підприємства робітниками та спеціалістами. Вивчення ринку трудових ресурсів. Аналіз продуктивності праці, факторний аналіз продуктивності праці. Регресійно-кореляційний аналіз продуктивності праці.

Аналіз організації оплати праці. Фонд заробітної плати та його зміни. Горизонтальний та вертикальний аналіз фонду заробітної плати. Аналіз формування фонду заробітної плати. Факторний аналіз фонду заробітної плати. Аналіз середньої заробітної плати. Аналіз ефективності діючої організації оплати праці.

Змістовний модуль 3. Аналіз витрат на виробництво Тема 8. Аналіз витрат на виробництво, собівартості продукції

Аналіз собівартості. Собівартість як економічна категорія. Загальна сума витрат та її складові Особливості аналізу в умовах ринку. Аналіз собівартості

одиниці транспортної продукції. Собівартість як складова вартості транспортних послуг. Аналіз складових собівартості одиниці транспортної продукції. Факторний аналіз. Оцінка впливу факторів на собівартість транспортних послуг. Визначення основних напрямків зменшення собівартості.

Змістовний модуль 4. Фінансовий аналіз Тема 9. Аналіз фінансових результатів і рентабельності

Поняття фінансового результату діяльності підприємства. Місце прибутку в системі узагальнюючих вартісних показників, його значення в оцінці й стимулюванні економічної ефективності підприємства. Чистий прибуток і його складові. Вплив окремих груп фінансових результатів і витрат на розмір чистого прибутку. Чистий дохід від реалізації продукції (робіт, послуг). Аналіз операційних доходів і збитків. Прибуток як основний результативний показник діяльності АТП. Визначення суми чистого прибутку, який залишається у розпорядженні підприємства. Фактори, які впливають на розмір чистого прибутку: їх класифікація на залежні й незалежні від діяльності підприємства. Аналіз та обґрунтування доцільності основних напрямів використання прибутку.

Аналіз показників рентабельності: загальної рентабельності виробництва, реалізованої продукції, окремих виробів. Фактори зміни рентабельності, резерви зростання.

Тема 10. Аналіз фінансового стану підприємства

Зміст та завдання аналізу фінансового стану підприємства. Інформаційна база аналізу. Загальна оцінка фінансового стану підприємства.

Загальна оцінка капіталу. Аналіз основного та оборотного капіталу. Аналіз якості оборотного капіталу. Аналіз джерел формування капіталу.

Аналіз фінансової стійкості та ліквідності підприємства. Аналіз ділової активності підприємства. Аналіз ймовірності банкрутства підприємства.

Узагальнення результатів аналізу фінансового стану підприємства та визначення шляхів його фінансового оздоровлення.

Кількість годин денна форма

Назви змістовних модулів і тем

Всього

Лекції

Лабораторні | заняття

Самостійна

робота

1

2

3

4

5

МОДУЛЬ І Техніко-економічний аналіз діяльності підприємства

Змістовний модуль 1. Аналіз виробничої програми підприємства

Тема 1. Предмет та методи техніко-економічного аналізу

8

2

-

6

Тема 2. Аналіз реалізації та виробництва продукції та послуг

18

4

6

8

Тема 3. Аналіз виробничої програми авто експлуатаційних підприємств

14

2

4

8

Тема 4. Аналіз використання виробничих потужностей підприємств автосервісу

10

2

-

8

Разом за змістовним модулем 1

50

10

10

ЗО

Змістовний модуль 2. Аналіз виробничих ресурсів підприємства

Тема 5. Аналіз ефективності використання основних засобів

19

4

6

9

Тема 6. Аналіз ефективності використання оборотних активів

14

2

4

8

Тема 7. Аналіз використання трудових ресурсів та виплат

14

2

4

8

Разом за змістовним модулем 2

47

8

14

25

Змістовний модуль 3. Аналіз витрат на виробництво

Тема 8. Аналіз витрат на виробництво, собівартості продукції

16

2

6

8

Разом за змістовним модулем 3

16

2

6

8

Змістовний модуль 4. Фінансовий аналіз

Тема 9. Аналіз фінансових результатів і рентабельності

22

4

6

12

Тема 10. Аналіз фінансового стану підприємства

27

6

9

12

Разом за змістовним модулем 4

49

10

15

24

Всього годин

162

ЗО

45

87 1. ПИТАННЯ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 1. Сутність техніко-економічного аналізу

 2. Місце техніко-економічного аналізу в системі управління підприємством.

 3. Завдання техніко-економічного аналізу на підприємстві.

 4. Зміст поняття «управлінське рішення».

 5. Роль техніко-економічного аналізу як засобу підвищення ефективності виробництва за умов ринкових відносин.

 1. Етапи розвитку економічного аналізу.

 2. Перспективи розвитку економічного аналізу.

 3. Мета й завдання економічного аналізу.

 4. Основні категорії економічного аналізу.

 5. Поняття факторів та їх класифікація.

 6. Поняття резервів та їх види.

 7. Зв’язок економічного аналізу з іншими науковими дисциплінами.

 8. Предмет економічного аналізу.

 9. Види економічного аналізу.

 10. Визначення поняття «метод» економічного аналізу.

 11. Прийоми традиційних (логічних) методів економічного аналізу.

 12. Визначення методу порівняння, найпоширеніші види порівнянь.

 13. Сутність методу деталізації та його види.

 14. Сутність елімінування.

 15. Суть прийому ланцюгових підстановок.

 16. Суть методу абсолютних різниць.

 17. Прийом відсоткових різниць.

 18. Методи середніх та відносних величин.

 19. Суть методу групування та види групування.

 20. Характеристика індексного методу.

 21. Суть балансового прийому аналізу.

 22. Економіко - математичні методи в економічному аналізі, їх класифікація.

 23. Мета кореляційно - регресійного аналізу, його етапи.

 24. Евристичні методи економічного аналізу.

 25. Сутність інформації та її роль в аналітичному дослідженні.

 26. Основні вимоги до аналітичної інформації.

 27. Джерела аналітичної інформації та особливості їх формування й використання.

 28. Різниця між внутрішніми й зовнішніми джерелами аналітичної інформації.

 29. Поняття «виробнича програма» та її показники.

 30. Основні завдання аналізу виробничої програми.

 31. Вимірники обсягу продукції в натуральному та вартісному вираженні.

 32. Оцінка виконання завдань з обсягу продукції.

 33. Методи оцінки виконання плану і асортименту виробництва.

 34. Поняття якості продукції, методи їх визначення.

 35. Методи проведення узагальнюючої оцінки виконання завдань з якості продукції.

 36. Коефіцієнт сортності, метод визначення.

 37. Ритмічність випуску продукції.

 38. Коефіцієнт ритмічності випуску продукції, метод визначення.

 39. Яка продукція вважається реалізованою?

 40. Чинники, що впливають на відхилення обсягу реалізації.

 41. Виконання договірних зобов’язань з поставок продукції.

 42. Аналіз використання виробничих потужностей

 1. Аналіз використання провізних можливостей підприємства

 2. Основні завдання аналізу забезпечення підприємства трудовими ресурсами.

 3. Коефіцієнти обороту з приймання, звільнення, плинності та коефіцієнт загального обороту робочих кадрів.

 4. Визначення продуктивності праці.

 5. Показники продуктивності праці.

 6. Порядок проведення оцінки рівня та динаміки продуктивності праці.

 7. Визначення трудомісткості продукції.

 8. Які фактори впливають на зміну трудомісткості?

 9. Назвіть фактори, що впливають на продуктивність праці одного працюючого підприємства.

 10. Показники використання робочого часу.

 11. Факторний аналіз формування фонду оплати праці.

 12. Поняття «основні фонди», групи класифікації основних фондів.

 13. Показники ефективного використання основних засобів.

 14. Етапи аналізу забезпеченості підприємства основними фондами.

 15. Показники технічного стану основних фондів.

 16. Аналіз стану та руху основних виробничих фондів

 17. Аналіз використання основних фондів у часі

 18. Аналіз економічної ефективності використання основних виробничих фондів

 19. Аналіз технічного рівня виробництва

 20. Аналіз обігових коштів

 21. Аналіз використання обігових фондів

 22. Аналіз використання фондів обігу.

 23. Основні завдання аналізу матеріальних ресурсів.

 24. Система показників для оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів.

 25. Значення аналізу собівартості продукції.

 26. Показники визначення собівартості продукції.

 27. Види собівартості в економіці.

 28. Собівартість одиниці окремих видів продукції.

 29. Особливості аналізу за елементами витрат.

 30. Особливості аналізу за статтями калькуляції.

 31. Аналіз собівартості окремих виробів.

 32. Зведений підрахунок резервів зниження собівартості продукції.

 33. Особливості функціонально - вартісного аналізу (ФВА).

 34. Основні завдання аналізу фінансових результатів і рентабельності.

 35. Порядок аналізу чистого прибутку (збитку).

 36. Основні фактори впливу на величину прибутку.

 37. Розрахунок показників рентабельності та їх аналіз.

 38. Методика підрахунку резервів збільшення прибутків і рентабельності.

 39. Оцінка фінансового стану підприємства.

 40. Головні показники вивчення платоспроможності.

 41. Порядок вивчення активів підприємства на підставі балансу.

 42. Порядок розрахунку суми власних оборотних засобів та оцінки їх достатності.

 43. Порядок вивчення стану дебіторсько-кредиторської заборгованості.

 44. Поняття ліквідності балансу.

 45. Складання порівняльного аналітичного балансу.

 46. Основні показники оборотності оборотних засобів.

 47. Аналіз ймовірності банкрутства підприємства

 48. Основні методи визначення потенційного банкрутства підприємства.

 1. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Весь програмний матеріал курсу «Техніко-економічний аналіз» має один модуль, який представлений в навчально-тематичному плані дисципліни. Викладання основних питань згідно тем модуля та опанування їх студентами денної форми навчання включають такі складові: 1) лекції; 2) лабораторні заняття; 3) модульна підсумкова контрольна; 4) наукові есе.

Лекції та практичні заняття проводяться в аудиторний час за розкладом згідно з встановленими правилами. Відвідування лекцій та лабораторних робіт є обов’язковим, що контролюється викладачем, які по завершенню семестру оцінюють дану складову максимально 20 балами. Оскільки сумарна кількість лекцій та лабораторних занять навчальної дисципліни складає 15 лекцій та 22,5 лабораторних занять (разом 37,5), то кожне відвідування заняття (немає значення лекція чи лабораторне заняття) оцінюється у 0,5 балів (20:37,5).

Другою складовою комплексної оцінки студента є виконання 12 лабораторних робіт, під час яких впродовж семестру він може отримати максимально 60 балів. Розрахунок цієї оцінки здійснюється на основі виконання лабораторних завдань. Лабораторні роботи оцінюються у 5 балів. Критерії оцінки виконання об’єму робіт за кожну лабораторну роботу наступні: 5 балів - робота виконана і захищена, 4-*-1 бал - робота виконана з незначними помилками, 0 балів — робота не виконана.

Третьою складовою семестрової комплексної оцінки є модульна контрольна. Модульна контрольна оцінюється в 10 балів. Повторне тестування на даному занятті не проводиться. Якщо деякі студенти не були присутніми на плановому тестуванні з поважних обставин, вони мають можливість пройти тестування у додатково визначений час. Студенти, що не з’явилися на планове тестування без поважних причин, як і ті, що не були присутніми на додатковому, матимуть нульову оцінку.

Однією з важливих складових у системі балів є оцінка за наукове есе, яке представляє собою оригінальну авторську роботу. З представленого переліку тематики студент обирає тему. За виконання наукового есе він може максимально отримати до 10 балів. У науковому есе висвітлюється сутність проблеми або дається наукова порівняльна характеристика явищ, категорій, теорій тощо. Найважливішим у науковому есе є формулювання власної позиції, оцінки, шляхів вирішення проблеми тощо. Обсяг наукового есе
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент”...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”. / Укладач: А....
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Регіональна економіка» для студентів за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент»
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030401
Коросташивець Ю. Г. Міжнародне приватне право: Робоча програма залікового кредиту для студентів денної форми навчання напряму підготовки...
ПРАВОЗНАВСТВО
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «МАРКЕТИНГ/ОБЛІК І АУДИТ» ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
«Оптимізація комунікацій в організації як засіб підвищення ефективності управління»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Основи менеджменту» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій»...
ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ...
МЕНЕДЖМЕНТ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ: Завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи (для студентів 5 курсу заочної...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для магістрів 1-го курсу денної форми навчання Затверджено
Робоча навчальна програма для магістрів 1-го курсу денної форми навчання "Актуальні проблеми цивільного процесуального права"
«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ ЛЮДЕЙ З БУДІВЕЛЬ У ВИПАДКУ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ»
Методичні вказівки до до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Цивільний захист» (для студентів денної форми навчання...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи з курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи курсу “Практична діяльність юриста (Практичне право)” складена на основі робочої програми...
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка