Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З „ІСТОРІЇ УКРАЇНИ”


НазваМіністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З „ІСТОРІЇ УКРАЇНИ”
Сторінка5/13
Дата17.03.2013
Розмір0.82 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Тема 12. Правобережна Україна та західноукраїнські

землі у XVIII ст.План (орієнтовний)


 1. Соціально-економічне і національно-релігійне гноблення українського народу польською шляхтою.

 2. Повстання під проводом С. Палія. Гайдамацький рух. Коліївщина. Карпатське опришківство. Олекса Довбуш.

 3. Поділи Речі Посполитої. Приєднання Правобережжя і Волині до Росії, Галичини та Буковини до Австрії.Список рекомендованої літературиАнтонович В.Б. Уманский сотник Иван Гонта (1768 г.) // Укр. іст. журн. – 1993. – № 9. – С. 72 – 86.

Балабушевич Т.А. Аграрна історія Галичини другої половини XVIII ст. – К.: Наук. думка, 1993. – 139 с.

Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст.: Зб. док. – К.: Наук. думка, 1970. – 658 с.

Герасименко М.П. Класи і соціальні групи в Галичині в кінці XVIII ст. // З історії західноукраїнських земель / Відп. ред. І.П. Крип’якевич. – К.: АН УРСР, 1957. – Вип. 2. – С. 78 – 107.

Кісь Я.П. Джерела поповнення львівського міщанства в XVII – XVIII ст.

// Укр. іст. журн. – 1960. – № 1. – С. 77 – 81.

Козловський П.Г. Спільні риси еволюції магнатського помістя Білорусії та Правобережної України в другій половині XVIII ст. // Там само. – 1973. – № 3. – С. 23 – 32.

Маркина В.А. Аграрное законодательство Речи Посполитой и крестьяне Правобережной Украины в XVI – второй половине XVIII века // Социально-политическое и правовое положение крестьянства в дореволюционной России: Сб. ст. / Ред. кол.: В.Т. Пашуто (отв. ред.) и др. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1983. – С. 65 – 71.

Маркина В.А. Крестьяне Правобережной Украины в борьбе за землю и волю (вторая половина XVII – XVIII в.) / В.А. Маркина, В.В. Крижановская // Вопр. истории. – 1992. – № 1. – С. 156 – 160.

Маркіна В.О. Про грошову і відробітну ренти на Правобережній Україні в другій половині XVIII ст. // Укр. іст. журн. – 1959. – № 2. – С. 33 – 49.

Маркина В.А. Феодальная собственность на землю на Правобережной Украине (с конца XVII до 60-х годов XVIII вв.) // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 1969 г. / Ред. кол.: А.М. Анфимов (отв. ред.) и др. – К.: Вища шк., 1979. – С. 71 – 80.

Мельник В.М. Посилення класової боротьби на Закарпатті в другій половині XVII і на початку XVIII ст. // Наук. зап. / Ужгород. держ. ун-т.; Відп. ред. В.І. Неточаєв. – Ужгород: Кн.-журн. вид-во, 1957. – Т. 29. Історія Закарпаття. – С. 39 – 61.

Мережинський Ю.І. Посилення феодально-кріпосницького гніту на Волині напередодні Коліївщини (1704 – 1768 рр.) // Наук. зап. Зб. іст.-філософ. ф-ту. / Київ. держ. ун-т; Відп. ред. В.І. Стрельський. – К.: КДУ, 1958. – Т. 16. Вип. 9. –

С. 49 – 64.

Мікула Т. До питання про загарбання Галичини Австрією // Право України. – 2002. – № 8. – С. 123 – 124.

Муляр А.М. Міграційні процеси на Правобережній Україні в кінці XVII – на початку XVIII ст. // Укр. іст. журн. – 2000. – № 2. – С. 94 – 101.

Петренко О. Брацлавська губернія і Брацлавське намісництво // Київ. старовина. – 2000. – № 1. – С. 44 – 61.

Сергієнко Г.Я. Визвольний рух на Правобережній Україні в кінці XVII і на початку XVIII ст. – К.: АН УРСР, 1963. – 212 с.

Сергієнко Г.Я. Народні повстання на Правобережній Україні проти польсько-шляхетського гніту, за возз’єднання з Росією на початку XVIII ст.

// Наук. зап. Зб. іст.-філософ. ф-ту / Київ. держ. ун-т; Відп. ред. В.І. Стрельський. – К.: КДУ, 1958. – Т. 16. Вип. 9. – С. 23 – 47.

Сєрчик В. Становище селян на Правобережній Україні (друга половина XVIII ст.) // Укр. іст. журн. – 1962. – № 4. – С. 67 – 73.

Смолій В.А. Антифеодальні рухи на Правобережній Україні в другій половині XVIII ст. // Там само. – 1975. –№ 10. – С. 96 – 103.

Смолій В.А. Деякі дискусійні питання історії Коліївщини (1768 р.) // Там само. – 1993. – № 10. – С. 21 – 29.

Храбан Г.Ю. Спалах гніву народного (Антифеодальне, народно-визвольне повстання на Правобережній Україні у 1768 – 1769 рр.). – К.: Вид-во КДУ, 1989. – 176 с.

Шульга І. Г. Становище селян Закарпатської України в 70 – 80-х рр. XVIII ст. // Наук. зап. Іст. зб. / Ужгород. держ. ун-т; Відп. ред. В.І. Неточаєв. – Ужгород: Кн.-журн. вид-во, 1958. – Т. 36. – С. 3 – 18.

Яценко Г. А. Розклад цехів у Львові в 1740 – 1770 рр. // З історії західноукраїнських земель / Відп. ред. І.П. Крип’якевич. – К.: АН УРСР, 1957. – Вип. 2. . – С. 67 – 77.

Методичні рекомендації
Необхідно показати, як змінювався політико-правовий статус Правобережної України у складі Речі Посполитої наприкінці ХVІІ – на початку ХVІІІ ст. (відродження та потім ліквідація козацького автономного устрою, повстання 1702 – 1704 рр.). Важливо проаналізувати наслідки для українського населення відродження польською шляхтою феодально-кріпосницьких порядків та посилення національно-релігійного гноблення. Це пояснить посилення антифеодальної боротьби українського народу проти польських феодалів у

ХVІІІ ст. (гайдамацький рух, опришківство). Слід також розкрити й прокоментувати негативні для самої Речі Посполитої як держави наслідки панування шляхетської анархії та слабкості центральної королівської влади.

Тема 13. Культура України другої половини XVII – XVIII ст.
План (орієнтовний)


 1. Становище української освіти. Вища школа. Києво-Могилянська академія. Наука.

 2. Книговидавнича справа. Козацькі літописи. Література. Г. Сковорода. Розвиток передової громадської думки.

 3. Архітектура, мистецтво.

 4. Народна творчість.


Список рекомендованої літературиАлексієвець Л. Києво-Могилянська академія й українська держава у XVII – XVIII столітті // Мандрівець. – 2000. – № 1 – 2. – С. 63 – 66.

Виговський М. Києво-Могилянська академія у XVIII ст. / М. Виговський,

С. Філоненко // Київ. старовина. – 1992. – № 6. – С. 86 – 89.

Вітко Д. Українці і московська культура XVII – XVIII ст. // Мандрівець. –1998. – № 1. – С. 76 – 79.

Горенко Л. Гетьмани та козацька старшина як культурно-освітні діячі другої половини XVII – XVIII ст. в Україні // Народна творчість та етнографія. – 2000. – № 2 – 3. – С. 16 – 23.

Ісаєвич Я. Перші українські академії // Київ. старовина. – 1998. – № 6. –

С. 3 – 11.

Киян Л.Ф. Найдавніший підручник з української історії / Л.Ф. Киян, О.І. Киян // Рад. шк. – 1991. – № 9. – С. 46 – 49.

Корчмарик Б. Духові впливи Києва на Московщину в добу Гетьманської України. – Л.: Б. в., 1993. – 164 с.

Логвин Г. Бароко в архітектурі Києва XVII – XVIII ст. // Хроніка – 2000. – 1997. – № 17 – 18. – С. 45 – 61.

Любар О.О. Педагогічна діяльність і погляди українських просвітителів

// Рад. шк. – 1991. – № 4. – С. 82 – 85.

Любар О.О. Школа на Лівобережній Україні (друга половина XVII – XVIII ст.) // Там само. – 1991. – № 3. – С. 80 – 84.

Майстренко Л. До проблеми вивчення архітектури Гетьманщини // Слово і час. – 1992. – № 9. – С. 77 – 83.

Мельник В. Розвиток вільнодумства на Україні XVI – XVII ст. // Жовтень. – 1989. – № 11. – С. 87 – 90.

Окара А. Культурний вплив чи культурний конфлікт? (Українська та великоруська культура в XVII ст.) // Слово і час. – 1999. –№ 1. – С. 54 – 60.

Панашенко В.В. До історії українського ділового письма другої половини XVII ст. // Укр. іст. журн. – 1968. –№ 12. – С. 85 – 93.

Потульницький В. Інтелектуальні впливи Заходу на духовне життя української еліти в XVII – XVIII ст. // Київ. старовина. – 2001. – № 3 – С. 3 – 9; № 4. – С. 3 –13.

Пушкарев Л.Н. Культурные связи России и Украины во второй половине XVII века // Вопр. истории. – 2000. – № 7. – С. 126 – 143.

Травкіна О.І. Чернігівський колегіум (до 300-річчя заснування) // Укр. іст. журн. – 2000. – № 5. – С. 68 – 78.

Хижняк З.И. Киево-Могилянская академия. – К.: Вища шк., 1988. – 264 с.

Хижняк З., Маньківський В. Історія Києво-Могилянської академії / З. Хиж-

няк, В. Маньківський. – К.: КМ “Академія”, 2003. – 184 с.

Черняхівська Г. Внесок Чернігівських полковників у розвиток української культури (друга половина XVII – перша половина XVIII ст.) // Пам’ять століть. – 2000. – № 6. – С. 28 – 42.

Шевченко О.М. Україна і Росія у світлі релігійно-культурних взаємин другої половини XVII – XVIII ст. // Укр. іст. журн. – 1996. – № 1. – С. 82 – 90.

Методичні рекомендації

Друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст. – особливий період у розвитку культури України, найбільшою мірою за умов відродження та існування національної державності. В освітній сфері слід розкрити роль та значення Києво-Могилянської академії. Необхідно показати розвиток науки, літописання, літератури в Україні в цей час, назвати найбільш видатних діячів. Характеристика архітектури, образотворчого мистецтва (мазепинське бароко та ін.) дозволить показати інтегрованість процесів культурного розвитку україни цього періоду з процесами загальноєвропейського розвитку культури.


Тема 14. Наддніпрянська Україна під владою царського самодержавства

у першій половині XIX ст.
План (орієнтовний)


 1. Криза феодально-кріпосницької системи. Стан сільського господарства та промисловості. Загострення соціальних суперечностей.

 2. Початок національного відродження. І. Котляревський. Таємні товариства.

 3. Кирило-Мефодіївське братство. Т. Шевченко.Список рекомендованої літературиГордуновський О.М. Розвиток промислового виробництва у поміщицьких господарствах Правобережної України першої половини XIX ст. // Укр. іст. журн. – 2000. – № 1. – С. 61 – 71.

Гуржій І.О. Розклад феодально-кріпосницької системи в сільському господарстві України першої половини XIX ст. – К.: Держполітвидав, 1954. –

451 с.

Гуржій І.О. Селянські рухи на Україні в першій половині XIX ст. // Вісн. АН УРСР. – 1952. – № 1. – С. 24 – 38.

Гуржій І.О. Україна в системі всеросійського ринку. – К.: Наук. думка, 1968. – 190 с.

Декабристские чтения // Отечеств. история. – 1999. – № 4. – С. 12 – 47.

Дружинина Е.И. Южная Украина в 1800 – 1825 гг. – М.: Наука, 1970. –

383 с.

Дружинина Е.И. Южная Украина в период кризиса феодализма,

1825 – 1860 гг. – М.: Наука, 1981. – 215 с.

Зайончковский П.А. Кирилло-Мефодиевское общество (1846 – 1847 гг.). – М.: Изд-во МГУ, 1959. – 172 с.

Зародження робітничого класу на Україні: Середина XVIII ст. – 1861 р.: Зб. док. і матеріалів. – К.: Наук. думка, 1982. – 424 с.

Кошик А.К. Инвентарная реформа 1847 – 1848 гг. и крестьянское движение на Правобережной Украине // Наук. зап.: Ист. сб. № 2 / Київ. держ. ун-т; Відп. ред. О.К. Кошик. – К.: КДУ, 1949. – Т. 8, вип. 1. – С. 97 – 122.

Курносов Ю.О. Криза кріпосного господарства на Правобережній Україні (40 – 50-і рр. XIX ст.) // Укр. іст. журн. – 1959. – № 3. – С. 46 – 61.

Мазурик В.С. Дворянські проекти вирішення селянського питання на Україні в першій половині XIX ст. (до 1857 р.) // Історичні дослідження. Вітчизняна історія: Респ. міжвід. зб. наук. пр. – К.: Наук. думка, 1989. – Вип. 15. – С. 77 – 82.

Марахов Г.И. Социально-политическая борьба на Украине в 20 – 40-е гг. XIX в. – К.: Вища шк., 1979. – 151 с.

Марахов Г.И. Социально-политическая борьба на Украине в 50 – 60-е гг. XIX в. – К.: Вища шк., 1981. – 160 с.

Омельченко І. Соціально-політична ситуація в Україні в першій половині XIX ст. // Нова політика. – 1997. – № 4. – С. 28 – 34.

Савичев Н.П. Первые благовестители свободы. – К.: Политиздат Украины, 1990. – 247 с.

Сергієнко Г.Я. Декабристи та їх революційні традиції на Україні. – К.: Наук. думка, 1975. – 184 с.

Сергієнко Г.Я. Суспільно-політичний рух на Україні після повстання декабристів 1826 – 1850 рр. – К.: Наук. думка, 1971. – 300 с.

Шип Н.П. Интеллигенция на Украине (XIX в.). – К.: Наук. думка, 1991. – 172 с.
Методичні рекомендації
Перш за все необхідно пояснити сутність і причини кризи феодально-кріпосницької системи, яка затвердилася в Наддніпрянській Україні з кінця

ХVІІІ ст. Важливо показати системний, всеосяжний характер цієї кризи, її наслідки у сфері соціально-економічній. Це дозволить зрозуміти причини появи оформленої політичної опозиції царату в першій половині ХІХ ст. (декабристи, кирило-мефодіївці та ін.), поглиблення протистояння в ідеологічній сфері, а також, врешті-врешт, і необхідність відповідних змін, реформування суспільства.
Тема 15. Західноукраїнські землі в першій половині XIX ст. під владою Австрійської імперії
План (орієнтовний)


 1. Економічна та культурна відсталість Галичини, Буковини і Закарпаття. Політика “освіченого абсолютизму” та її наслідки для західноукраїнських земель.

 2. Поява перших українських культурно-освітніх осередків в Галичині. “Руська трійця”. Національне відродження в Закарпатті та Буковині.

 3. Революція 1848 р. та її вплив на розвиток краю.


Список рекомендованої літератури
Герасименко М.П. Пауперизація і соціальне розшарування населення Галичини в першій половині XIX ст. // Укр. іст. журн. – 1959. – № 1. – С. 28 – 42.

Злупко С.И. Соціально-економічні проблеми визвольного руху на західноукраїнських землях (1848 р.) // Там само. – 1968. – № 3. – С. 24 – 30.

Ісаєвич Я. Революція 1848 року в загальноукраїнському та європейському контексті // Шашкевичіана: Зб. наук. пр./ Ред. кол.: М. Ільницький (відп. ред.) та ін. – Л.; Вінніпег: Б. в., 2004. – Вип. 5 – 6. – С. 409 – 416.

Косачевская Е.М. Восточная Галичина накануне и в период революции

1848 г. – Л.: ЛГУ, 1965. – 151 с.

Лук’ян Кобилиця // Видатні постаті в історії України IX – XIX ст.: Короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети: Довід. вид. / В.І. Гусєв (кер. кол. авт.), В.П. Дрожжин, О.Г. Сокирко, В.І. Червінський. – К.: Вища шк., 2002. – С. 299 – 301.

Полянський О.А. Селянське повстання 1846 р. у Галичині // Укр. іст. журн. – 1981. – № 11. – С. 67 – 73.

“Руська трійця” в історії суспільно-політичного руху і культури України

/ Відп. ред. Ф.І. Стеблій. – К.: Наук. думка, 1987. – 338 с.

Самарцев І. “Галицькі будителі” // Віче. – 1994. – № 5. – С. 138 – 148.

Стеблій Ф. Ідея української незалежності в політичній думці Галичини середини XIX ст. // Політологія. Етнологія. Соціологія: Доп. та повід. 3-го Міжнар. конгресу україністів (Харків, 26 – 29 серпня 1996 р.). – Х.: Око, 1996. –

С. 289 – 298.

Стеблій Ф. Початки українського національного руху в Галичині // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: Зб. наук. пр. / Ред. кол.: Ісаєвич Я. (відп. ред.) та ін. – Л.: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1995. – Вип. 2. – С. 59 – 70.

Стеблій Ф. Революція 1848 р. і Західна Україна. До 120-ти річчя революційних подій // Наука і суспільство. – 1968. – № 11. – С. 50 – 55.

Турій О. “Українська ідея” в Галичині 1848 – 1849 рр.: проблема національної та державної самостійності // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні / Ред. кол.: Я. Грицак та ін.. – Л.: Б. в., 1999. – Вип 2: (1995 – 1997 рр.). – С. 418 – 433.

Турій О. Українське духовенство і національно-політична боротьба в Галичині під час революції 1848 – 1849 років // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: Ювіл. зб. на пошану Феодосія Стеблія. – Л.: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2001. – . Вип. 9. – С. 159 – 180.

Філіпчук В.О. Початки українського національного відродження на Буковині // Укр. іст. журн. – 1999. – № 2. – С. 80 – 89; № 4. – С. 64 – 74.
Методичні рекомендації
Розкриття особливостей соціально-економічного становища західноукра-

їнських земель у складі Австрійської імперії в першій половині ХІХ ст. дозволить

пояснити специфіку пробудження та становлення українського національного руху в даному регіоні. При цьому особливу увагу слід приділити діяльності „Руської трійці”, пояснивши роль, яку вона відіграла у цьому процесі, та революційним подіям 1848 р. Щодо останніх, то тут важливо показати якісні зміни, яких почав зазнавати український національний рух у Галичині в середині ХІХ ст.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Господарське право України. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми напряму...
Міністерство освіти України приазовський державний технічний університет методичні вказівки
Методичні вказівки призначені для виконання контрольних робіт з англійскої мови студентами першого курсу заочного відділення спеціальності...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Одеський національний...
Методичні вказівки та завдання щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів напряму: 030509...
Міністерство освіти і науки України Східноукраїнський національний...
Методичні вказівки, тематика та рекомендована література до виконання курсових робіт з дисципліни "Сучасна українська мова і стилістика"...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Цивільна оборона» / укладачі: Г. М. Харамда, С. Т. Сусло,...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Дніпропетровський...
Програма комплексного кваліфікаційного екзамену охоплює теми фундаментальних дисциплін з історії, які забезпечують базовий рівень...
Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ...
«Технологія зберігання, консервування та переробки молока» і «Технологія жирів і жирозамінників» напряму 0917 «Харчова технологія...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ...
Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Метод вказівки до вивч дисципліни та викон контрол роботи для студ напряму...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Цивільне право (частина 1 і 2). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка