МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний університет «Львівська політехніка» Інститут права та психології Кафедра цивільного права та процесу ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО (частина 1 і 2 )


НазваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний університет «Львівська політехніка» Інститут права та психології Кафедра цивільного права та процесу ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО (частина 1 і 2 )
Сторінка1/12
Дата18.03.2013
Розмір1.33 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут права та психології
Кафедра цивільного права та процесу

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО (частина 1 і 2 )


Методичні вказівки до практичних занять для студентів

напряму підготовки 6.030402 Правознавство

Затверджено

на засіданні кафедри

цивільного права та процесу

Протокол № 1 від 22 серпня 2012 року

Львів 2012
Цивільне право (частина 1 і 2). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030402 Правознавство / Несімко О.Д., Зільник Н.М. / – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2012. – 76 с.
Пропоновані методичні вказівки підготовлено відповідно до програми курсу «Цивільне право (частина 1 і 2)».

Методичні вказівки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Цивільне право (частина 1 і 2)» призначені для студентів денної та заочної форм навчання, які навчаються за спеціальністю та опановують основи правознавства, для студентів (слухачів) інших спеціальностей та вузів, які вивчають основи правознавства. Метою видання даних методичних вказівок є полегшення процесу вивчення навчальної дисципліни «Цивільне право (частина 1 і 2)» в цілому то допомога у підготовці семінарських занять зокрема.


Укладачі: О.Д. Несімко, к.ю.н., доцент

Н.М. Зільник
Відповідальний за випуск: О.Д. Несімко, к.ю.н., доцент
Рецензенти: О.І. Остапенко, д.ю.н., доцент

Л.В. Винар, к.ю.н., доцент

ЗМІСТ
І. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ……………... 4

ІІ. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ…………………………………………………… 5

ІІІ. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………..… 64
І. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Методичні вказівки складено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Цивільне право (частина 1 і 2)» з врахуванням кількості годин відведених на семінарські заняття.

Вони містять загальні методичні вказівки, плани семінарських занять, контрольні запитання, а також перелік рекомендованої літератури.

Метою проведення семінарських занять є перевірка засвоєння студентами матеріалу з навчальної дисципліни «Цивільне право (частина 1 і 2)», вміння аналізувати законодавчі акти та спеціальну літературу, формулювати і обґрунтовувати свої висновки щодо проблемних питань, а також застосовувати набуті теоретичні знання під час вирішення практичних завдань.

Для підготовки до семінарського заняття студентові пропонується тема, план семінарського заняття із контрольними запитаннями, а також рекомендована література. Окрім рекомендованої літератури можна використати інші доступні джерела.

Приступаючи до підготовки до кожного семінарського заняття необхідно:

 • ознайомитись з відповідною темою та планом семінарського заняття;

 • опрацювати відповідну тему, розділ підручника, навчального посібника чи конспекти лекцій;

 • опрацювати іншу рекомендовану літературу;

 • на основі засвоєного матеріалу вирішити практичні завдання та опрацювати контрольні запитання з метою самоперевірки.

Виступаючи на семінарському занятті студент повинен аргументовано відповідати на основні питання теми, продемонструвати вміння самостійно аналізувати матеріал, чітко і лаконічно висловлювати свої думки, не відхиляючись від теми семінарського заняття.

Механічне цитування підручника чи навчального посібника не допускається, а також і плагіат за допомого мережі Інтернет. Відповіді на питання плану повинні бути повними, обґрунтованими, з аналізом не лише можливих порушень чинного законодавства, а й визначенням наслідків таких порушень.

У випадку виявлення явних колізій законодавства чи неоднозначного тлумачення авторами теоретичних питань, рекомендується проведення дискусії.

ІІ. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Цивільне право як галузь права: загальна характеристика

 1. Цивільне право як право приватне.

 2. Предмет цивільного права: ознаки особистих (немайнових відносин) та ознаки майнових відносин.

 3. Метод цивільно-правового регулювання та його ознаки.

 4. Функції цивільного права.

 5. Принципи цивільного права (Загальні засади цивільного права (ст. 3 ЦКУ)). Загальна їх характеристика:

- невтручання у сферу особистого життя людини;

- неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, встановлених Конституцією України та законами України;

- свобода договору;

- судовий захист;

- добросовісність, розумність і справедливість.

 1. Система цивільного права.


НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:

1. Цивільний кодекс України.

2. Кодекс законів про працю України.

3. Закон України “Про міжнародне приватне право”.

4. Закон України “Про авторське право і суміжні права”.
ЛІТЕРАТУРА:

1. Азімов Ч.Н. Поняття і зміст приватного права // Вісник АпрН України. – 1998. - №3.

2. Азімов Ч.Н. Про предмет і метод цивільного права // Вісник АпрН України. -1999.- №1.

3. Брагинский М.И. О месте гражданского права в системе “право публичное –право частное” // Проблемы современного гражданского права.- М., 2000.

4. Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. - М., 1963.

5. Егоров Н.Д. Гражданско-правове регулирование общественных отношений. –Л., 1986.

6. Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими правами.- М., 2002.

7. Кодифікація приватного (цивільного) права України / За ред. А.С.Довгерта. -К., 2000.

8. Сібільов М.Загальна характеристика сфери приватного права // Вісник АПрН України. - 2001. - №2.

9. Толстой Ю.К. Принципы гражданского права // Проведение –1992. - № 2.

10. Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений.- Свердловск, 1972.

Завдання 1. Проаналізуйте співвідношення понять “приватне право” і “цивільне право”. Порівняйте визначення цивільних відносин у ст. 1 Цивільного кодексу України та приватно-правових відносин у Законі України «Про міжнародне приватне право».

Задача 1. С. придбав в магазині техніки телевізор, сплативши за нього 1850 грн. Коли С. спробував вдома ввімкнути телевізор, він почав диміти і загорівся. С. звернувся до магазину про повернення йому сплачених за телевізор коштів та відшкодування завданої шкоди. Дайте обгрунтовану відповідь стосовно того, чи будуть зазначені відносини регулювання нормами цивільного права.

Задача 2. ВАТ “Іскра” уклало контракт з бухгалтером К. на 1 рік. За умовами контракту К. зобовязувався вести бухгалтерський облік на підприємстві. Відповідно до умов цього контракту К. повинен був дотримуватись вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, що діяли на ВАТ «Іскра». Йому було встановлено посадовий оклад – 1210 грн. щомісячно, відпустка за 1-ий рік роботи – 24 календарних дні. За умови успішної роботи – продовження контракту на 5 років. Якими ознаками характеризується становище субєктів? Норми якої галузі права слід застосовувати для регулювання цих відносин?
Задача 3. О. керуючи належним йому на праві власності автомобілем, допустив порушення Правил дорожнього руху – рухався в населеному пункті зі швидкістю 95 км/год. За вказане правопорушення він сплатив штраф у розмірі 1 неоп. Мінімуму доходів громадян. Проаналізуйте вказані відносин з точки зору їх належності до предмета цивільного права.
Задача 4. ТзОВ “Астра” за період з січня по березень 2004 року сплатило податків і зборів (обовязкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів 500 тис. грн. Водночас за цей період сума податкового боргу (недоїмки) з податку на прибуток за цей період склала 20 тис. грн. Державна податкова інспекція у м. Золочеві звернулася з позовом про стягнення вказаної недоїмки, пені і штрафу. Чи поширюватиметься на вказані відносини дія норм цивільного права?
Задача 5. К. працює програмістом в ТзОВ “Інтелект” у звязку із виконанням трудових обов”язків К. створив компютерну програму. Посилаючись на ЦК України та Закон України “Про авторське право та суміжні права” К. звернувся до керівництва ТзОВ “Інтелект” і вимогою про виплату йому авторської винагороди за використання створеного ним компютерної програми. Директор ТзОВ відмовив у задоволені вимоги К. мотивуючи це тим, що К. є працівником ТзОВ “Інтелект” і за свою працю одержує заробітну плату, відповідно до трудового законодавства. Чи поширюватимуться на дані відносини норми цивільного права?.
Тема 2. Цивільне законодавство України

 1. Поняття та види актів цивільного законодавства.

 2. Цивільний кодекс україни: його загальна характеристика.

 3. Дія актів цивільного законодавства.

 4. Застосування цивільного законодавства.


Нормативні акти:

1. Конституція України.

2. Цивільний кодекс України 2003 року.

3. Закон України від 29.06.2004 року “Про міжнародні договори України” Урядовий кур”єр, 18.08.2004 року.

4. Закон України від 07.07.2010 року “Про судоустрій України і статус суддів”//Офіційний вісник України вiд 30.07.2010 - 2010 р.,№ 55/1

5. Закон України від 16.10.1996 року “Про Конституційний Суд України” //ВВР України.-1996.-№49.-ст. 272.

6. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа пропризначення судом більш м'якого покарання). Справа N 1-33/2004 2 листопада 2004 року N 15-рп/2004

7. Постанова Верховної Ради України від 12.09.1991 року “Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР” // ВВР України. – 1991. - №46. – ст.621.

8. Указ Президента України від 10.06.1997 року № 503/97 “Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання гими чинності” // Урядовий кур”єр 14.06.1997 року

9. Указ Президента України від 03.10.1992 року №493/92 “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” // Урядовий кур”єр 09.10.1992 року.

10. Інформаційний лист Вищого Господарського Суду України від 07.04.2008 N 01-8/211 «Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України». // Вісник господарського судочинства, - березень, - 2008 р., № 3, стор. 45
Література:

1. Брагинский М.И.., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. – М., 1999.

2. Гражданское право / Под ред. Ю.К. Толстого, А.П.Сергеева.

3. Погрібний О. О. Принципи та механізми регулювання договірних відносин в цивільному праві. К., 2009.

4. Яворська О. С. Договірні зобов’язання про передання майна у власність: цивільно-правові аспекти. Тернопіль, 2009. Розділ 1.
Тема 3. Цивільні правовідносини

 1. Поняття та особливості цивільних правовідносин.

 2. Елементи цивільних правовідносин:

а) суб'єкт;

б) об'єкт;

в) зміст.

 1. Види цивільних правовідносин.

 2. Підстави виникнення, зміни і припинення цивільних правовідносин.


Нормативні акти:

1. Конституція України.

2. Цивільний кодекс України 2003 року.
Література:

 1. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – С. 28-35.

 2. Ромовська Зорислава. Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник. – К.: Атіка, 2005. – С. 169-233.

 3. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2006. – Т.1. Загальна частина. – С. 69-80, 328-333.

 4. Цивільне право України. Загальна частина: Підручник / За ред. І.А.Бірюкова, Ю.О.Заіки. – К.: КНТ, 2006. – С. 52-66.

 5. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. І. (кер. авт. кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В. I. Бори-сової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2007.-Т. 1.- С. 81-91.

 6. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн.. / О.В.Дзера (кер.авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред.. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер,2004.–Кн.1.–С. 78-86,161-167.Тема 4. Фізичні особи як суб'єкти цивільних правовідносин

 1. Загальна характеристика фізичної особи як учасника цивільних праовідносин.

 2. Ім'я фізичної особи та її місце проживання.

 3. Цивільна правоздатність фізичної особи.

 4. Дієздатність фізичної особи:

а) поняття та види дієздатності фізичної особи;

б) часткова цивільна дієздатність фізичної особи;

в) неповна цивільна дієздатність фізичної особи;

г) повна цивільна дієздатність фізичної особи;

д) обмеження цивільної дієздатності фізичної особи;

е) визнання фізичної особи недієздатною.

 1. Опіка та піклування.

 2. Місце проживання фізичної особи та його цивільно-правове значення.

 3. Підстави, порядок та правові наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою.

 4. Акти цивільного стану.

 5. Фізична особа – підприємець.


Нормативні акти:

1. Конституція України 1996 року

2. Цивільний кодекс України 2003 року

3. Сімейний кодекс України 2002 року

4. Цивільний процесуальний кодекс України 2004 року

5. Закон України від 22.02.2000 року «Про психіатричну допомогу»// Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 19. – ст. 143.

6. Закон України від 11.12.2003 року «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»// Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 15. – ст. 232.

7. Закон України від 01.07.2010 року «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»// Голос України. - 2010. - № 137 від 27.07.2010 року

8. Положення про порядок зміни, доповнення, поновлення, анулювання актових записів цивільного стану, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 26.09.2002 року № 86/5 (у редакції наказу від 10.12.2007 року № 1227/5)// Офіційний Вісник України. - 2007. - № 95. – ст. 3475.

9. Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 року № 52/5 (у редакції наказу від 22.11.2007 року № 1154/5)// Офіційний Вісник України. - 2007. - № 90. – ст. 3320.

10. Порядок розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 року № 915// Офіційний Вісник України. – 2007. - № 52. – ст. 2115

11. Правила опіки та піклування, затверджені наказом Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 року// Офіційний Вісник України. - 1999. - №

Література:

1. Бабаев А.Б. Имущество недееспособных и частично дееспособных лиц и проблема доверительного управления им// Государство и право. – 2003. - № 5.

2. Белов В.А. Гражданское право: Общая часть: Учебник. – М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2002. – 639с.

3. Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. – М., 1950. – 368с.

4. Веберс Я.Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве. – Рига, 1976.

5. Водоп’ян Т.В. Проблема правового становища зачатої, але ще не народженої дитини в цивільному праві// Університетські наукові записки. – 2006. - № 2 (18). – С. 133-138.

6. Гузь Л.Е. Гражданско-правовая защита судом прав и интересов несовершеннолетних. Кн. 2. – Х.: Харьков юридический, 2004. – 268с.

7. Иванова Л.Я. Гражданская правосубъектность лиц, страдающих психическими расстройствами. Автореф. канд. дис. Ек-г, 1993.

8. Лозовская С.О. Правосубъектность в гражданском праве. Автореферат канд. дис.: 12.00.03. – М., 2001.

9. Лотофуллин Р.К. Юридические фикции в гражданском праве. – М.: Юристъ, 2006. – 213с.

10. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України/ А.Г. Ярема, В.Я. Карабань, В.В. Кривенко, В.Г. Ротань. Т. 1. – К: А.С.К, 2004. – 928с.

11. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. – Вид. 2, змінене і доп./ За ред. В.М. Коссака. – К.: Істина, 2008. – 992с.

12. Попова Ю.А. Признание граждан безвестно отсутствующими. – М., 1985.

13. Ромовська З.В. Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник. – К.: Атіка, 2005. – 560с.

14. Ромовська З.В. Цивільна правоздатність громадян// Право України. – 1994. - № 10.

15. Ромовська З.В. Цивільна дієздатність громадянина (фізичної особи)// Право України. – 1995. - № 2.

16. Стефанчук Р.О. Цивільна правоздатність та дієздатність як необхідні передумови здійснення особистих немайнових прав фізичних осіб// Університетські наукові записки. – 2006. - № 3-4 (19-20). – С. 114-123.

17. Харитонов Є.О. Вступ до цивільного права України: Навч. посібник. – К.: Істина, 2006. – 288с.

18. Чорна Ж.Л. Цивільно-правовий захист майнових прав та інтересів малолітніх та неповнолітніх осіб: Автореферат дис. канд. юрид. наук: 12.00.03. – Л., 2005. – 17с.

19. Шишка Р.Б. До проблеми індивідуалізації фізичної особи// Еволюція цивільного законодавства: проблеми теорії і практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (29-30 квітня 2004 року, м. Харків). – К., 2004. – С. 153-162
Завдання 1. Складіть проекти

- заяви про визнання фізичної особи недієздатною;

- заяви про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи;

- заяви про визнання фізичної особи безвісно відсутньою;

- заяви про оголошення фізичної особи померлою;

- заяви про надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі.
Завдання 2. Складіть порівняльні таблиці правових наслідків

- визнання особи безвісно відсутньою, оголошення особи померлою, смерті особи;

- визнання особи недієздатною та обмеження цивільної дієздатності особи.

Задача 1. Томін видав своїй дружині Томіній розписку про те, що при вчиненні заповіту не згадає в ньому своїх повнолітніх сина та доньку від першого шлюбу. Через рік Томін помер. За заповітом усе своє майно він заповів в рівних частках сину (20 р.) та доньці (25 р.) від першого шлюбу. Томіна звернулась до суду з позовом про визнання заповіту недійсним, посилаючись на те, що при його вчиненні Томін порушив домовленість, підтверджену розпискою. Зробіть правовий аналіз ситуації.

Задача 2. О. у віці 13 років народила дитину. Через непорозуміння з батьками О. вирішила продати будинок, успадкований від бабці, і за ці кошти утримувати свою дитину. Однак, батьки категорично заперечували. О. звернулась до органу опіки та піклування про надання їй повної дієздатності. Дайте юридичну оцінку ситуації.

Задача 3. К. проживав з дружиною та двома малолітніми дітьми. Час від часу він виконував замовлення щодо написання сценаріїв для різних святкових подій. Кожного разу з отриманням гонорару К. витрачав більшу половину цього єдиного заробітку на алкогольні напої. Мати К., яка проживала окремо і перебувала на утриманні сина, звернулась до суду із заявою про обмеження дієздатності К. Дайте юридичну оцінку ситуації.

Задача 4. Н. проживав один у власному будинку в селі. Сусіди часто бачили його вечорами на місцевому кладовищі біля могили дружини. Н. не бажав ні з ким спілкуватись. Його донька М., дізнавшись, що Н. склав заповіт щодо будинку на користь релігійної громади, звернулась до суду із заявою про визнання батька недієздатним. Чи достатніми для задоволення такої заяви будуть показання свідків – сусідів Н.?

Задача 5. Л. 01.04.2004 року звернулась до нотаріуса з проханням посвідчити договір житлового будинку, який належав її чоловікові С. Рішенням суду С. з 20.03.1996 року був визнаний безвісно відсутнім. Враховуючи те, що з часу зникнення С. минуло більше 3 років, нотаріус посвідчив правочин. Зробіть правовий аналіз ситуації.

Задача 6. П. (14 років), С. (12 років), В. (18 років) спільно завдали шкоди дачному будинку Р. Р. звернувся до них з позовом про відшкодування заподіяної шкоди. В судовому засіданні було встановлено, що батьки П. зловживають алкогольними напоями і фактично його вихованням займається бабуся, а В. за рішенням суду обмежений в дієздатності і його дружина призначена щодо нього піклувальником. Зробіть правовий аналіз ситуації.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Цивільне право (частина 3 і 4). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Господарське право України. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми напряму...
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ
Джужа О. М., Моісеєв Є. М., Василевич В. В. Кримінологія. Спеціалізований курс лекцій зі схемами (Загальна та Особлива частини)....
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ...
«МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ» для випускників заочної форми навчання
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ...
Предметом вивчення дисципліні „Правознавство” є питання походження держави і права, основні положення Конституції України, загальний...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИЙГУМАНІТАРНИЙУНІВЕРСИТЕТ...
Україні, а також виходячи з необхідності закріплення ідеї пріоритету права в юридичній діяльності вивчення навчальної дисципліни...
Міністерство освіти і науки,молоді і спорту України Національний...
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ”
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Дніпропетровський...
Програма комплексного кваліфікаційного екзамену охоплює теми фундаментальних дисциплін з історії, які забезпечують базовий рівень...
Міністерство Освіти І НАУКИ України Національний університет "Львівська політехніка"
Мета роботи. Ознайомитися та на практиці засвоїти основні принципи, методи та засоби створення мультимедійних презентацій за допомогою...
Турпак Т. Г., ас. Корольова О.І
Міністерство освгги і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка