Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Одеський національний політехнічний університет Кафедра обліку, аналізу і аудиту Методичні вказівки та завдання щодо виконання лабораторних робіт


НазваМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Одеський національний політехнічний університет Кафедра обліку, аналізу і аудиту Методичні вказівки та завдання щодо виконання лабораторних робіт
Сторінка1/11
Дата15.03.2013
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Одеський національний політехнічний університет

Кафедра обліку, аналізу і аудиту

Методичні вказівки та завдання

щодо виконання лабораторних робіт

з дисципліни

«Бухгалтерський облік»

для студентів напряму: 6.030509 – «Облік і аудит»


Одеса: ОНПУ, 2011

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Одеський національний політехнічний університет

Кафедра обліку, аналізу і аудиту

Методичні вказівки та завдання

щодо виконання лабораторних робіт

з дисципліни

«Бухгалтерський облік»

для студентів напряму: 6.030509 – «Облік і аудит»

Затверджено на засіданні кафедри

„Обліку, аналізу і аудиту”

Протокол № 9 від 09.03.2011 р.

Одеса: ОНПУ, 2011

Методичні вказівки та завдання щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів напряму: 6.030509 „Облік і аудит”/ Укл.: Бут Н.В., Просянюк Н.О., Ананська М.О., Петрова Л.С., Кірсанова В.В., Варчук О.А. – Одеса: ОНПУ, 2011. – 70 с.

Укладачі: Бут Н.В., асистент,

Просянюк Н.О., ст. викладач,

Ананська М.О., ст. викладач,

Петрова Л.С., асистент.

Кірсанова В.В., к.е.н., доц.

Варчук О.А., ст. викладач,


ПЕРЕДМОВА
Згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» бухгалтерський облік - це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, нагромадження, узагальнення, зберігання і передавання інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Бухгалтерський облік є прикладною економічною дисципліною. За його допомогою реалізується одна з найважливіших функцій управління – нагромадження інформації про фінансово-господарську діяльність підприємства.

Мета вивчення дисципліни – формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах.

Дисципліна «Бухгалтерський облік» поряд з іншими економічними дисциплінами (економіка підприємств, фінанси підприємств, оподаткування та інші) дає змогу краще зрозуміти економічну суть підприємства та проблеми управління бізнесом.

Дисципліна «Бухгалтерський облік» відноситься до циклу нормативних фундаментальних дисциплін. Навчальним планом підготовки бакалаврів напряму 6.030509 «Облік і аудит» з дисципліни «Бухгалтерський облік», у 6 семестрі, передбачені лабораторні заняття.

Мета лабораторних занять – набуття навичок самостійної роботи з обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій із застосуванням ПП «1С: Бухгалтерія».

Методологічна мета лабораторних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» – формування у студентів системного підходу до розв’язання облікових операцій з використанням ПП «1С: Бухгалтерія». .

На лабораторних заняттях студенти закріплюють знання, які одержують на лекціях, практичних заняттях, при роботі з посібниками або методичними матеріалами, набувають навичок розв'язання основних типових задач з обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій із використанням ПП «1С: Бухгалтерія».

План проведення лабораторних занять приведено в табл.1.1.  1. ПЛАН ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

Таблиця 1.1

годин

Назва та зміст лабораторних робіт

Характер заняття і мета

Структура протоколу

1

2

3

4
Семестровий модуль 1

2

ЛР 1. Знайомство з ПП «1С: Бухгалтерія 7.7». Створення інформаційної бази

  1. Інтерфейс програми

  2. Настройка облікової політики підприємства і параметрів системи

  3. Робота з довідниками

  4. Створення фірми

  5. Заповнення інших довідників

Мета занять - знайомство з програмою «1С: Бухгалтерія 7.7», створення чистої ІБ, настройка облікової політики фірми і параметрів системи, створення фірми, заповнення основних довідників.

Зміст занять - познайомитися з інтерфейсом програми «1С: Бухгалтерія 7.7»; створити інформаційну базу; набудувати облікову політику фірми і параметри системи; створити фірму і ввести довідкову інформацію про неї в ІБ; заповнити основні довідники ІБ.

1. Титульний лист.

2. Завдання до лабораторної роботи.

3. Опис виконаної роботи, підкріплений скриншотами.


Продовження табл. 1

1

2

3

4

2

ЛР 2. Облік власного капіталу (ВК).

2.1 Формування власного капіталу.

2.2 Надходження та зменшення власного капіталу

Мета занять - формування ВК і внесок необоротних активів, МНМА і запчастин в ВК засновниками; зменшення ВК у зв’язку зі зміною (виходом) засновника (учасника).

Зміст занять - сформувати ВК за рахунок внесків засновниками, грошових коштів, основних засобів, необоротних активів, запасив, визначити частку кожного засновника; зменшити ВК у зв’язку зі зміною (виходом) засновника (учасника).

1. Титульний лист.

2. Завдання до лабораторної роботи.

3. Опис виконаної роботи, підкріплений скриншотами.


2

ЛР 3. Облік основних засобів (ОЗ).

3.1 Облік надходження та введення в експлуатацію необоротних активів.

  1. Облік амортизації необоротних активів.

  2. Модернізація необоротних активів.

  3. Ліквідація та вибуття необоротних активів.

Мета занять - оволодіння методикою введення в експлуатацію необоротних активів, нарахування зносу, модернізації необоротного активу, ліквідації необоротного активу.

Зміст занять - ввести в експлуатацію оприбутковані необоротні активи, нарахувати знос, модернізувати необоротний актив, ліквідовувати необоротний актив.

1. Титульний лист.

2. Завдання до лабораторної роботи.

3. Опис виконаної роботи, підкріплений скриншотами.

2

ЛР 4. Облік запасів.

  1. Облік надходження запасів.

  2. Інвентаризація, списання і оприбуткування надлишків ТМЦ

Мета занять - оволодіння методикою документального оформлення придбання ТМЦ двома способами: передплата і відстрочення платежу; документальне проведення інвентаризації, оприбутковування надлишків і списання нестач .

Зміст занять - документально оформити придбання ТМЦ по передоплаті, і без передплати; провести інвентаризацію ТМЦ на складі, оприбутковувати надлишки і списати нестачу.

1. Титульний лист.

2. Завдання до лабораторної роботи.

3. Опис виконаної роботи, підкріплений скриншотами.
Семестровий модуль 2

2

ЛР 5. Облік грошових коштів та розрахунків з підзвітними особами

  1. Облік грошових коштів в касі та на поточному рахунку у банку.

  2. Облік розрахунків з підзвітними особами.
Мета занять - оволодіння методикою отримання грошових коштів, видачи наявних грошових коштів підзвітній особі для покупки МШП, оприбутковування куплених МШП підзвітною особою, взаєморозрахунку з підзвітною особою, оформлення командировочного посвідчення, видачі наявних грошових коштів на витрати на відрядження, оформлення звіту про відрядження, взаєморозрахунку з особою, що відряджається.

Зміст занять - отримати грошові кошти; видати наявні грошові кошти підзвітній особі для покупки МШП; оприбутковувати

1. Титульний лист.

2. Завдання до лабораторної роботи.

3. Опис виконаної роботи, підкріплений скриншотами.


Продовження табл. 1.1

1

2

3

4куплені їм МШП; провести взаєморозрахунок заборгованостей з підзвітною особою; оформити посвідчення про відрядження; видати наявні грошові кошти на витрати на відрядження; оформити звіт про відрядження; провести взаєморозрахунок заборгованостей з особою що відряджається.
2

ЛР 6. Облік розрахунків з дебіторами

6.1 Облік розрахунків з покупцями та замовниками.

  1. Заповнення журналу-ордеру.

Мета заняття – оволодіння методикою обліку дебіторської заборгованості за продукцію (товари, роботи, послуги).

Зміст занять – документально оформити договір з покупцями та замовниками на поставку продукції, рахунок та накладну на відпущену продукцію, заповнити журнал-ордер

1. Титульний лист.

2. Завдання до лабораторної роботи.

3. Опис виконаної роботи, підкріплений скриншотами.


4

ЛР 7, 8. Облік оплати праці і розрахунків по соціальному страхуванню та з бюджетом по податкам і платежам.

  1. Облік утримань із заробітної плати

  2. Облік нарахування і виплати заробітної плати

  3. Облік розрахунків по соціальному страхуванню та з бюджетом по податкам і платежам

Мета занять - оволодіння методикою заповнення відомості нарахування заробітної плати; установки ставок, що діють, і меж податків і відрахувань; нарахування і виплати авансу і основної заробітної плати співробітникам за звітний період, розрахунків по соціальному страхуванню та з бюджетом.

Зміст занять – заповнити відомість нарахування заробітної плати, встановити ставки, що діють, і межі податків і відрахувань, нарахувати і виплатити аванс і основну заробітну плату співробітникам за вересень і жовтень, документально оформити розрахунок податків з бюджетом, провести аналітичний і синтетичний облік розрахунків з бюджетом та внесків по соціальному страхуванню

1. Титульний лист.

2. Завдання до лабораторної роботи.

3. Опис виконаної роботи, підкріплений скриншотами.


2

Захист лабораторних робіт
Підсумковий контроль знань  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Одеський національний...
Завдання щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів напряму: 030509 „Облік і аудит”/ Укл.:...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Господарське право України. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми напряму...
Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Тернопільський національний економічний...
Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ...
Тестові завдання склали кандидати історичних наук Михайлуца Микола Іванович – доцент, завідувач кафедри «Українознавство» Одеського...
Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний...
Уміщені контрольні роботи з „Історії України” та методичні рекомендації до їх виконання
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Цивільне право (частина 1 і 2). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Цивільне право (частина 3 і 4). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ...
«МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ» для випускників заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Фізичні...
Рекомендовано до друку Методичною радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка