Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З „ІСТОРІЇ УКРАЇНИ”


НазваМіністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З „ІСТОРІЇ УКРАЇНИ”
Сторінка4/13
Дата17.03.2013
Розмір0.82 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Тема 10. Криза української державності. РуїнаПлан (орієнтовний)


  1. Гетьманування І. Виговського та Ю. Хмельницького. Гадяцька угода. Поділ України на Правобережну та Лівобережну.

  2. Гетьманування П. Дорошенка. Занепад Правобережжя.

  3. Гетьмани Лівобережжя І. Брюховецький, Д. Многогрішний, І. Самойло-

вич.

  1. Запорозька Січ у другій половині XVII ст. І. Сірко.Список рекомендованої літературиБорисенко В. Занепад Української держави за гетьманування Івана Виговського // Пам’ять століть. – 1999. – № 5. – С. 3 – 18.

Борисенко В. Українська держава у другій половині XVII ст. // Київ. старовина. – 1994. – № 5. – С. 2 – 8.

Бульвінський А. Експансіонізм Москви щодо України 1657 р. // Пам’ять століть. – 1997. – № 6. – С. 2 – 12.

Бульвінський А. Українська дипломатія на Варшавському сеймі 1659 р.

// Україна дипломатична: Наук. щоріч. / Упоряд.: Л. Губерський та ін. – К.: Б. в., 2003. – Вип. 3. – С. 257 – 270.

Бульвінський А. Українсько-московська війна 1658 – 1659 років // Історія в шк. України. – 2003. – № 5. – С. 41 – 45.

Горобець В. Козацький гетьманат у соціополітичній структурі Речі Посполитої: проект устроєвої моделі гетьмана Павла Тетері з року 1664 // Молода нація. – К., 2001. – № 1. – С. 40 – 61.

Горобець В. Спроба імплантації Козацького Гетьманату в соціополітичну структуру Речі Посполитої в контексті сеймової боротьби 1661 р. // Київ. старовина. – 2001. – № 3. – С. 108 – 118.

Гуржій О.І. Українська козацька держава в другій половині XVII – XVIII ст: кордони, населення, право. – К.: Б. в., 1996. – 222 с.

Гуржій О.І. Гетьманська Україна / О.І. Гуржій, Т.В. Чухліб. – К.: Вид. дім “Альтернативи”, 1999. – 304 с. – (Україна крізь віки: 15-томне видання. Т. 8).

Заруба В. “Українське питання” в системі європейської політики останньої чверті XVII століття // Київ. старовина. – 2003. – № 1. – С. 3 – 12.

Липинський В. Україна на переломі. Замітки до історії українського державного будівництва в XVII-ім столітті // Укр. іст. журн. – 1992. – № 4. –

С. 133 – 147; № 5. – С. 139 – 153.

Мельник Л. Перший наступ царизму на українську автономію // Київ. старовина. – 1995. – № 5. – С. 29 – 35.

Смолій В. Переддень Руїни (1650 – 1670 рр.) / В. Смолій, В. Степанков // Там само. – 1993. – № 6. – С. 2 – 16.

Смолій В.А. Українська козацька держава // Укр. іст. журн. – 1991. – № 4. – С. 5 – 19.

Смолій В.А. Українська національна революція 1648 – 1676 р. // Там само. – 1998. – № 2 – 3. – С. 3 – 25.

Хроненко І. Спадковий гетьманат в Україні у другій половині XVII ст. (Розвиток ідеї українського монархізму) // Київ. старовина. – 2000. – № 4. –

С. 15 – 22.

Чехович В. Гетьманські статті XVII – XVIII сторіч // Політол. питання. – 1995. – № 3. – С. 250 – 257.

Чухліб Т.В. Україна під Польщею під час правління короля Яна III Собеського: пошуки втраченого миру // Укр. іст. журн. – 2002. – № 1. – С. 38 –52.

Яковлева Т.Г. Кримсько-турецький фактор у політиці гетьманів України у 60-ті рр. XVII ст. // Там само. – 2003. – № 2. – С. 14 – 24.

Яковлева Т. Руїна Гетьманщини: Від Переяславської Ради – 2 до Андрусівської угоди (1659 – 1667 рр.) / Пер. з рос. Л. Білик. – К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2003. – 644 с.

Методичні рекомендації
Ця тема складна за насиченістю і розмаїттям подій, але головне тут показати процеси еволюції Української держави, суперечливість самої її природи й характеру. Слід пояснити причини, які призвели до розколу держави в 1663 р., охарактеризувавши політику гетьманів І. Виговського та Ю. Хмельницького. Необхідно показати процес руйнації держави від кінця 50-х до 70-х рр. ХVІІ ст., її перетворення з об’єкта на суб’єкт міжнародних відносин, роль правобережних та лівобережних гетьманів у цьому. Головне, слід зрозуміти, чому так сталося.


Тема 11. Доба І. Мазепи. Занепад і ліквідація Гетьманщини


План (орієнтовний)


  1. Гетьманування І. Мазепи. Посилення наступу російського царизму на автономію України. Союз України зі Швецією. Полтавська катастрофа.

  2. Пилип Орлик, його Конституція.

  3. Політичне, соціально-економічне життя Гетьманщини в період її занепаду. К. Розумовський.

  4. Слобідська Україна, ліквідація її автономного устрою. Остаточна ліквідація Запорозької Січі та Гетьманщини.

  5. Приєднання до Росії Північного Причорномор’я та Криму.


Список рекомендованої літератури
Апанович О.М. Урядові службовці Гетьманщини – українська інтелігенція XVIII ст. // Укр. іст. журн. – 1997. – № 2. – С. 92 – 97.

Борисенко В. Українська гетьманська держава // Історичний календар 2001: Наук.-попул. альм. / Упоряд.: А. Денисенко та ін. – К.: Планета, 2001. – Вип. 7. – С. 220 – 222.

Борщак І. Гетьман Пилип Орлик і Франція // Укр. іст. журн. – 1991. – № 8. – С. 97 – 111; № 9. – С. 71 – 79.

Гвоздик Д. Українська гетьманська держава // Хроніка – 2000. – 1998. – Вип. 27 – 28. – С. 180 – 186.

Горобець В.М. До питання про еволюцію гетьманської влади в Україні у першій третині XVIII ст. // Укр. іст. журн. – 1993. – № 2 – 3. – С. 70 – 75.

Горобець В.М. Українсько-російські політичні відносини другої половини XVII – XVIII ст.: тенденції, характер, етапи / В.М. Горобець, О.К. Струкевич // Там само. – 1997. – № 1. – С. 22 – 43.

Гуржий А.И. Формирование крупного феодального землевладения казацкой старшины на Левобережной Украине (вторая половина XVII – 60-е гг. XVIII в.)

// История СССР. – 1983. – № 3. – С. 153 – 162.

Гуржій О.І. Іван Скоропадський / За заг. ред. В.А. Смолія. – К.: Вид. дім “Альтернативи”, 2004. – 312 с. – (Особистість і доба).

Гуржій О.І. Рядове козацтво і його місце в класово-становій структурі суспільства Лівобережної України першої половини XVIII ст. // Укр. іст. журн. – 1982. – № 8. – С. 89 – 97.

Гуржій О. Як запорожці в Петра І “вольності” виборювали // Київ. старовина. – 1997. – № 5. – С. 12 – 23.

Кресів О.В. Політико-правова спадщина української політичної еміграції першої половини XVIII століття. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2001. – 468 с.

Крупницький Б.Д. Гетьман Данило Апостол і його доба. – К.: Україна, 2004. – 288 с.

Мельник Л. Ліквідація гетьманства Катериною ІІ // Історичний календар ’99: Наук.-попул. альм. – К.: Планета, 1998. – Вип. 5. – С. 332 – 334.

Мельник Л.Г. Правління гетьманського уряду (1733 – 1735 рр.) // Укр. іст. журн. – 2001. – № 5. – С. 81 – 91.

Мельник Л.Г. Українсько – турецькі взаємовідносини і політичні проекти

П. Орлика // Укр. іст. журн. – 1997. – № 6. – С. 24 – 34.

Панашенко В.В. Шлях армії Карла XII на Україну // Там само. – 1991. –

№ 2. – С. 107 – 111.

Путро О.І. Гетьман К. Розумовський і судова реформа на Україні – Гетьманщині // Укр. археогр. щоріч.: Нова серія. Вип. 2: Укр. археогр. зб. Т. 5 / Голов. ред. П.С. Сохань. – К.: Наук. думка, 1993. – С. 54 – 61.

Путро О. Українське козацьке військо // Київ. старовина. – 1997. – № 6. –

С. 3 – 33; 1998. – № 1. – С. 3 – 25.

Сергійчук В. Полковий устрій України // Укр. світ. – 1996. – № 1 – 3. –

С. 22 – 25.

Смолій В.А. Угоди гетьманського уряду України з Московською державою (1654 – 1764 рр.) очима правознавця / В.А. Смолій, В.М. Ричка // Укр. іст. журн. – 1993. – № 4 – 6. – С. 93 – 96.

Стороженко І.С. Збройні сили України від останньої третини XVII ст. до кінця XVIII ст. // Укр. іст. журн. – 1998. – № 1. – С. 87 – 93.

Струкевич О.К. Про остаточне знищення гетьманства на Україні та заснування другої Малоросійської колегії // Укр. іст. журн. – 1993. – № 7 – 8. –

С. 85 – 88.

Субтельний О. Мазепинці: Український сепаратизм на початку XVIII ст. – К.: Либідь, 1994. – 240 с.

Хегман Б. Шведсько-українська велика стратегія щодо Росії (1709 –

1714 рр.) // Київ. старовина. – 1994. – № 6. – С. 72 – 75.

Цехмістро Н.Я. Українське шляхетство та козацтво в пошуках легітимації: За наказами депутатам Уложеної комісії 1767 року // Істор. пам’ять. – 2001. – № 1 – 2. – С. 39 – 45.

Чехович В. Гетьманські статті XVII – XVIII сторіч // Політол. читання. – 1995. – № 3. – С. 250 – 257.
Методичні рекомендації
Головне під час розкриття даної теми показати, як відповідно до політики царського уряду обмежувався та ліквідовувався автономний, державницький устрій українських земель у складі Росії (Гетьманщина, Слобожанщина, Запорозька Січ) наприкінці ХVІІ – ХVІІІ ст. При цьому слід особливо виділити державотворчу діяльність гетьмана І. Мазепи, пояснивши причини її невдачі, та діяльність П. Орлика, охарактеризувавши його Конституцію. Також важливо показати наслідки цих процесів для подальшого розвитку українських земель і власне становища українського народу в Росії.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Господарське право України. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми напряму...
Міністерство освіти України приазовський державний технічний університет методичні вказівки
Методичні вказівки призначені для виконання контрольних робіт з англійскої мови студентами першого курсу заочного відділення спеціальності...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Одеський національний...
Методичні вказівки та завдання щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів напряму: 030509...
Міністерство освіти і науки України Східноукраїнський національний...
Методичні вказівки, тематика та рекомендована література до виконання курсових робіт з дисципліни "Сучасна українська мова і стилістика"...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Цивільна оборона» / укладачі: Г. М. Харамда, С. Т. Сусло,...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Дніпропетровський...
Програма комплексного кваліфікаційного екзамену охоплює теми фундаментальних дисциплін з історії, які забезпечують базовий рівень...
Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ...
«Технологія зберігання, консервування та переробки молока» і «Технологія жирів і жирозамінників» напряму 0917 «Харчова технологія...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ...
Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Метод вказівки до вивч дисципліни та викон контрол роботи для студ напряму...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Цивільне право (частина 1 і 2). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка