Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З „ІСТОРІЇ УКРАЇНИ”


НазваМіністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З „ІСТОРІЇ УКРАЇНИ”
Сторінка2/13
Дата17.03.2013
Розмір0.82 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Тема 4. Феодальна роздробленість Давньоруської державиПлан (орієнтовний)


 1. Причини та наслідки феодальної роздробленості Русі.

 2. Київське, Переяславське, Чернігівське князівства. Князівства Північно-Східної Русі.

 3. Боротьба з монголо-татарською навалою, її наслідки для Русі.

 4. Походження назви „Україна”.Список рекомендованої літератури


Бодрухін В. Українські землі – князівства у XII – XIV ст. // Бористен. – 2000. – № 3. – С. 1 – 2.

Бодрухін В. Феодальна роздробленість Русі й еволюція державності // Пам’ять століть. – 2000. – № 4. – С. 26 – 30.

Вілкул Т. Л. Віче в паралельних повідомленнях літописів // Укр. іст. журн. – 1998. – № 4 – С. 70 – 81.

Войнович Л. Удільні князівства на українських землях у другій половині XII – XV ст. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: Зб. наук. праць. Вип. 2 / Ред. кол.: Я. Ісаєвич (відп. ред.) та ін. – Л.: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1995. – Вип. 2. – С. 33 – 34.

Горський А. А. О древнерусских „землях” // Отечеств. история. – 2001. –

№ 5. – С. 144 – 150.

Горский А. А. Феодализация на Руси: основное содержание процесса

// Вопр. истории. – 1986. – № 8. – С. 74 – 88.

Егоров В.Л. Русь и ее южные соседи в X – XIII веках // Отечеств. история. – 1994. – № 6. – С. 184 – 202.

Зайцев О.К. До питання про формування територій давньоруських князівств у XII ст. // Укр. iст. журн. – 1974. – № 5. – С. 43 – 53.

Ідзьо В. Українська держава IX – XIII століть у міжнародних, дипломатичних та торгово-економічних стосунках з країнами Європи та Азії // Мандрівець. – 2002. – № 2. – С. 34 – 40.

Ідзьо В. Українська держава в XIII столітті і сучасна методологія державознавства // Мандрівець. – 2002. – № 4. – С. 21 – 25.

Коринный Н.Н. Переяславская земля, X – первая половина XIII веков. – К.: Наук. думка, 1992. – 312с.

Котляр М.Ф. До проблеми утворення Новгород – Сіверського князівства // Укр. іст. журн. – 1995. – № 6. – С. 55 – 60.

Котляр М.Ф Спадок Ярослава Мудрого. (До проблеми iсторичної пам’яті літопису) // Укр. іст. журн. – 2000. – № 4. – С. 73 – 78.

Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII – XIII вв. – М.: Наука, 1982. – 590 с.

Толочко О.П Конституційний проект Романа Мстиславича 1203 р.: спроба джерелознавчого дослідження // Укр. іст. журн. – 1995. – № 6. – С. 22 – 36

Толочко П.П. Этническое и государственное развитие Руси в XII – XIII веках // Вопр. истории. – 1974. – № 2. – С. 52 – 62.

Федака С. Д. Політична історія України – Русі доби трансформації імперії Рюриковичів (XII століття). – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2000. – 340 с.

Цукерман К. Два этапа формирования древнерусского государства // Архео- логия. – 2003. – № 1. – С. 76 – 99.

Чубатий М. Княжа Русь – Україна та виникнення трьох східнослов’янських націй // Березіль. – 1994. – № 3 – 6. – С. 124 – 164.

Яценко Б. До питання про схему українськой історії XII століття //Історiя в школі. – 2000. – № 3. – С. 36 – 38.
Методичні рекомендації
Перш за все необхідно розібратися з причинами феодальної роздробленості на Русі, показавши їх об’єктивний характер та прогресивність щодо розвитку феодалізму. При цьому треба показати трансформацію, якої зазнала Давньоруська Держава в нових умовах, набуття нею нової якості. Також необхідно розкрити зміни, яких зазнала політико-правова система Русі, її державна організація внаслідок навали Батия. І слід відзначити значущість цього періоду для формування українського етносу.

Тема 5. Галицько-Волинська державаПлан (орієнтовний )


 1. Галицьке князівство. Ростиславичі. Ярослав Осмомисл.

 2. Волинське князівство. Роман Мстиславович. Утворення Галицько – Волинського князівства.

 3. Данило Галицький.

 4. Галицько – Волинська держава в кінці XIII – в першій половині XIV ст.

 5. Роль Галицько – Волинської держави в економічному, політичному та культурному житті України.


Список рекомендованої літератури
Беликова Т.В. Роль галицкого боярства в событиях 1211 – 1214 гг. // Вестн. Ленингр. ун-та. Сер. 2. История, языкознание, литературоведение. – 1989. –

Вып. 3. – С. 82 – 85.

Брайчевский М. Галицько – Волинське королівство // Хроніка – 2000. – 1999. – № 31 – 32. – С. 84 – 101.

Головко О. Боярська “фронда” в Галичі // Пам’ять століть. – 2002. – № 5. – С. 49 – 60.

Грушевський М.С. Історія України – Руси: В 11 т., 12 кн. – К.: Наук. думка. – Т. 1. – 1992. – 736 с.; Т. 2. – 1993. – 640 с.

Дашкевич Я. Українські землі в часах Галицько – Волинської державності (кінець X – середина XIV ст.) // Пам'ять століть. – 2002. – № 4. – С. 3 – 21.

Ісаєвич Я.Д. Галицько – Волинська держава. – Л.: Б. в., 1999. – 40 с.

Исаевич Я. Князь и король Данила и его преемники // Зеркало недели – 2001. – 8 дек. – С. 20.

Котляр М.Ф. Галицьке боярство проти князів Романовичів // Археологія. – 1999. – № 2. – С. 85 – 92.

Котляр М.Ф. Галицько – Волинське князівство (до 800-ліття утворення) // Укр. іст. журн. – 2000. – № 1. – С. 21 – 32.

Котляр М.Ф. Галицько – Волинська Русь. – К.: Вид. дім “Альтернативи”, 1998. – 336 с. – (Україна крізь віки: 15-томне видання. Т. 5).

Котляр М. Данило Романович Галицький (до 800-ліття з часу народження) // Київ. старовина. – 2001. – № 2. – С. 103 – 117.

Котляр М. Дипломатія галицьких і волинських князів XII—XIII ст. // Там само. – 2000. – № 4. – С. 3 – 14; № 5. – С. 3 – 14; № 6. – С. 9 – 20.

Котляр Н.Ф. Формирование территории и возникновение городов Галицко-Волынской Руси IX – XIII вв. – К.: Наук. думка, 1985. – 184 с.

Кралюк П. Чому князь Данило прийняв королівську корону? // День. – 2003. – 27 груд. – № 237. – С. 5.

Крип’якевич І. Галицько – Волинське князівство. – 2-ге вид., із змінами і доп. – Л.: Ін-т українознавства НАН України, 1999. – 219 с.

Пашин С.С. Галицьке боярство XII—XIII вв . // Вестн. Ленингр. ун-та.

Сер. 2. История, языкознание и литературоведение. – 1985. – Вып. 4. – С. 15 – 21.
Методичні рекомендації
Треба пояснити, чому така увага приділяється цій частині українських земель, яку роль відіграло Галицько – Волинське князівство в процесах українського державотворення. Для цього необхідно охарактеризувати економічний, політичний, духовний потенціал Галичини та Волині, ту роль, яку вони відігравали в геополітичних процесах кінця ХІ – першої половини ХІV ст. Для розуміння суперечностей розвитку Галицько-Волинської держави перш за все слід розкрити та пояснити сепаратистські прагнення галицького боярства, що протидіяло централізаторській політиці найбільш видатних князів ( Ярослава Осмомисла, Романа Мстиславича, Данила Галицького).


Тема 6. Українські землі у складі Литви та Польщі
План (орієнтовний)


 1. Загарбання Галичини Польщею, Угорщиною та Молдавією.

 2. Входження Волині та Наддніпрянщини до складу Великого князівства Литовського.

 3. Кревська унія та її значення для долі українських земель.

 4. Устрій, господарство, побут українських земель у складі Литви та Польщі.

 5. Ліквідацiя автономії українських земель та боротьба за відновлення державності України.

Список рекомендованої літературиБорисенко В. Відновлення української державності // // Історичний календар 2001: Наук.-попул. альм. Вип. 7 / Упоряд.: А. Денисенко та ін. – К.: Планета, 2001. – Вип. 7. – С. 180 – 181.

Ідзьо В. Україна – Русь у XV столітті у взаєминах з Польщею і Литвою

// Мандрівець. – 2002. – № 6. – C. 3 – 6.

Козаков О. Визвольний рух у давньоруських землях у другій половині

XV ст.: змова князів 1480 – 1481 рр. // Рідна шк. – 2003. – № 10. – С. 46 – 51.

Косик В. Про шляхи розвитку церкви в Україні й Росії (XI-XVI ст.) // Укр. іст. журн. – 1993. – № 2 – 3.– С. 76 – 85; № 4 – 6. – С. 70 – 79.

Котляр М.Ф. Торгівля на Україні в XIV – XVI ст. // Там само. – 1975. – № 1. – С. 38 – 47.

Кочан Н.І. Флорентійська унія і Київська митрополія: до характеристики розвитку та втілення ідеї унії церков // Там само. – 1996. – № 1. – С. 28 – 44.

Любащенко В.І. Єретично-раціоналістичні рухи в Україні XV-XVI ст. (до питання генези та еволюції "пожидовлених") // Там само. – № 4. – С. 90 – 101.

Мишко Д.І. Про розвиток міського ремесла на Україні в XV – першій половині XVI ст. // Там само. - 1963. – № 3. – С. 67 – 72.

Мишко Д.І. Селянське землеволодіння і землекористування на Україні в

XV ст. // Вісн. АН УРСР. – 1958. – № 10. – С. 37 – 47.

Пелешенко Ю. Київський митрополит Ісидор і доля Флорентійської унії в Україні // Київ. старовина. – 2000. – № 2. – С. 135 – 142.

Подаляк М.Г. Українські землі в системі торговельної мережі німецької Ганзи в XVI столітті. // Наук. вісн. Вип. 5: Українська зовнішня політика та дипломатія: десять років незалежності / Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України; За заг. ред. Б.І. Гуменюка та ін. – К.: Вид. дім ДЕМІД, 2001. – С. 258 – 265.

Русина О.В. Україна під татарами і Литвою . – К.: Вид. дім "Альтернативи" , 1998. – 320 с. – (Україна крізь віки: 15-томне видання. Т. 6).

Русина О.В. Українські землі у Московській зовнішній політиці кінця XV - початку XVII ст. // Укр. іст. журн. – 1996. – № 4. – С. 62 – 74.

Русина О.В. Українські землі як об’єкт змагань держав Центрально – Східної Європи // Нариси з історії дипломатії України / О.І.Галенко, Є.Є. Камін-

ський, М.В. Кірсенко та ін.; Під ред. В.А. Смолія. – К.: Вид. дім „Альтернативи”, 2001. – С. 78 – 106.

Сас П.М. Деякі особливості міського врядування на Україні в XV – XVI ст. // Укр. іст. журн. – 1982. – № 9. – С. 109 – 122.

Сас П.М. Феодальные города Украины в конце XV – 60-х годах XVI в. - К.: Наук. думка, 1989. – 232 с.

Старченко Н. Правова ситуація на Волині у XVI ст. // Київська старовина . – 1999. – № 5. –С. 26 – 31.

Ульяновський В.І. Історія церкви та релігійної думки в Україні: Навч. посіб. для вузів.: У 3 кн. – К.: Либідь, 1994. – Кн. 2.: Середина XV – кінець XVI ст. – 256 с.

Шабульдо Ф.М. Земли Юго – Западной Руси в составе Великого княжества Литовського. - К.: Наук. думка, 1987. – 181 с.

Шевченко І. Польща в історії України // Київ. старовина. – 2001. – № 2. –

С. 12 – 24.
Методичні рекомендації
Важливо показати зміни в становищі українських земель у складі Польсько-Литовської держави, які відбулися внаслідок Кревської та Городельської уній, зміни в орієнтації розвитку Великого князівства Литовського (за М.С. Грушевсь-

ким – Литовська Русь), втрату українськими землями ознак національної державності. Треба показати боротьбу українського населення, різних його верств за свої національні і державницькі права, показати ті якісні, радикальні зміни, яких зазнавало українське суспільство від середини ХIV ст. до Люблінської унії в усіх сферах (економічній, соціальній, політичній, ідеологічній).


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Господарське право України. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми напряму...
Міністерство освіти України приазовський державний технічний університет методичні вказівки
Методичні вказівки призначені для виконання контрольних робіт з англійскої мови студентами першого курсу заочного відділення спеціальності...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Одеський національний...
Методичні вказівки та завдання щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів напряму: 030509...
Міністерство освіти і науки України Східноукраїнський національний...
Методичні вказівки, тематика та рекомендована література до виконання курсових робіт з дисципліни "Сучасна українська мова і стилістика"...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Цивільна оборона» / укладачі: Г. М. Харамда, С. Т. Сусло,...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Дніпропетровський...
Програма комплексного кваліфікаційного екзамену охоплює теми фундаментальних дисциплін з історії, які забезпечують базовий рівень...
Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ...
«Технологія зберігання, консервування та переробки молока» і «Технологія жирів і жирозамінників» напряму 0917 «Харчова технологія...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ...
Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Метод вказівки до вивч дисципліни та викон контрол роботи для студ напряму...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Цивільне право (частина 1 і 2). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка