Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З „ІСТОРІЇ УКРАЇНИ”


НазваМіністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З „ІСТОРІЇ УКРАЇНИ”
Сторінка1/13
Дата17.03.2013
Розмір0.82 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З „ІСТОРІЇ УКРАЇНИ”

2006
Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет

Факультет заочної та дистанційної освіти
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З „ІСТОРІЇ УКРАЇНИ”


Дніпропетровськ

РВВ ДНУ

2006


Уміщені контрольні роботи з „Історії України” та методичні рекомендації до їх виконання.

Для студентів І курсу факультету заочної та дистанційної освіти ДНУ.

Загальні рекомендації до виконання контрольної роботи
Навчальними планами факультету заочної та дистанційної освіти ДНУ передбачене, як правило, виконання студентами першого курсу однієї письмової контрольної роботи з історії України.

До уваги студентів пропонуються 28 тем контрольних робіт. Кожен студент виконує одну із запропонованих тем, при цьому в академічній групі на одну тему передбачено тільки одного виконавця. Заміна однієї теми контрольної роботи на іншу можлива лише в межах запропонованої тематики й обов’язково за умови її невиконання іншими студентами.

Кожна тема контрольної роботи присвячена одній із тем курсу “Історія України” і складається з плану, списку рекомендованої літератури та методичних рекомендацій.

Виконання роботи слід розпочинати з уважного ознайомлення із запропонованим планом та методичними рекомендаціями до теми відповідної контрольної роботи. Це допоможе студентові осмислити предмет обраної теми, тобто зрозуміти, про що треба писати; полегшить вибір із рекомендованого списку необхідної літератури для написання роботи, а також забезпечить більш вільний пошук при необхідності й додаткової літератури та джерел. Слід зазначити, що вся рекомендована студентам література є в наявності в науковій бібліотеці ДНУ. Але, зрозуміло, список з кожної теми контрольних робіт міг би бути значно більшим. Тому в студентів є можливість його доповнення й розширення. Тим паче, що укладачі прагнули у списках літератури до кожної теми подати більш вагомі дослідження та новітні публікації, при цьому намагаючись по можливості представити різні точки зору, погляди, що існують у сучасній вітчизняній історичній науці, тим самим понукаючи студентів до вивчення наявного дискусійного матеріалу, що вкрай важливо для повноцінного засвоєння матеріалу з історії України. Бажано також, щоб студентам обрані теми вдалося розглянути в більш проблемному аспекті, по можливості аналізуючи їх.

Якісно виконана контрольна робота – це не звичайне, механічне переписування джерел чи матеріалу публікацій інших авторів. Це також виклад власного ставлення студента до проблем, які він розглядає, виявлення здатності самостійно аналізувати складні історичні явища, робити висновки. Тобто важливим є самостійний, творчий підхід студента до виконання обраної ним теми.

Письмова контрольна робота починається з титульної сторінки (аркуша), на якій зазначаються: угорі – назва вузу та факультету, посередині – назва теми контрольної роботи та навчальної дисципліни, з якої вона виконується, нижче – виконавець і викладач, який перевірив роботу, внизу – місто та рік виконання. На наступній сторінці подається План роботи. Слід указати, що запропоновані в цьому виданні плани є орієнтовними, тому студент може варіювати ними, але не допускаючи при цьому звуження означеного предмета даної теми. Це є обов’язковим. Тема контрольної роботи повинна бути висвітлена достатньо повно і цілісно.

Текст роботи починається зі Вступу, в якому достатньо назвати мету та завдання, які ставить перед собою студент – виконавець під час написання роботи. Мета визначається переважно з теми контрольної роботи, її предметності. Завдання відповідають, як правило, структурі роботи, визначеній у Плані. Власне, означені у Вступі мета і завдання покажуть глибину осмислення студентом обраної ним теми.

Основний текст роботи повинен обов’язково бути розбитий структурно і мати заголовки відповідно до пунктів Плану. Розгляд кожного питання (пункту Плану) треба закінчувати висновком. Наприкінці роботи подаються загальні Висновки до всієї роботи. У тексті роботи повинні бути посилання на використану літературу або джерела шляхом зазначення виносок усередині тексту з указівкою у квадратних дужках порядкового номера книжки (статті чи ін.), відповідно до пронумерованої у Списку використаної літератури, та її сторінки (сторінок) (наприклад, [4. С. 15 - 16]).

Список використаної літератури та джерел, розташованих в алфавітному порядку та пронумерованих, подається наприкінці роботи. При цьому кожна позиція цього списку повинна бути бібліографічно правильно описана.

Нумерація сторінок обов’язкова. Відповідно у Плані роботи має бути позначена сторінка кожної структурної частини тексту (розділу, глави чи ін.).

Бажано було б проілюструвати роботу різноманітним наочним матеріалом (фото, малюнки, карти, схеми, таблиці, уривки з документів та ін.) відповідно до обраної теми.

Робота виконується рукописно або в машинописному чи комп’ютерному варіанті. У рукописній роботі текст повинен бути написаний акуратно, розбірливо, без помилок, помарок та виправлень. Обсяг контрольної роботи має бути в межах 20 – 24 сторінок учнівського зошита або 15 – 18 аркушів формату

А 4.

Усю необхідну методичну допомогу під час виконання контрольних робіт студенти зможуть отримати від викладача, який читатиме їм курс “Історія України”.

Слід зауважити, що списки рекомендованої літератури можуть бути значно повнішими й ширшими. За необхідності студенти можуть їх доповнити, звернувшись до залу каталогів та довідково-бібліографічного відділу наукової бібліотеки ДНУ.

Тема 1. Найдавніші часи в історії України
План (орієнтовний)


 1. Населення України первісної доби.

 2. Трипільська культура.

 3. Кочові скотарі III – II тис. до н. е.

 4. Кіммерійці. Велика Скіфія.

 5. Давньогрецькі міста – держави в Північному Причорномор’ї.

 6. Сармати. Велике переселення народів і Північне Причорномор’я на початку нової ери.Список рекомендованої літературиБунятян К.П. На світанку історії / К.П. Бунятян, В.Ю. Мурзін, О.В. Симо-

ненко – К.: Вид. дім “Альтернативи”, 1998. – 335 с. – (Україна крізь віки: 15-томне видання. Т. 1).

Вовк Т.А. Підґрунтя історії України / Т.А. Вовк, В.В. Отрощенко // Укр. іст. журн. – 1997. – № 2. – С. 3 – 18.

Гороховский Е. 3000 лет до нашей эры: мегаполисы на Днепре // Вокруг света. – 2001. – 11 нояб. – С. 30 – 35.

Горохівський П. Найдавніша історія України: Посіб. для вчителя //Рідна шк. – 1999. – № 3. – С. 27 – 54.

Давня історія України: Навч. посіб. для вузів: У 2 кн. / П.П. Толочко,

С.Д. Крижицький, В.Ю. Мурзін та ін. – К.: Либідь, 1994. – Кн. 1. – 240 с.

Журавльов О.П. Тваринництво неолітичного населення України / О.П. Жу-

равльов , Н.С. Котова // Археологія. – 1996. – № 2. – С. 3 – 17.

Залізняк Л.Л. Первісна історія України: Навч. посіб. для вузів. – К.: Вища шк., 1999. – 263 с.

Залізняк Л.Л. Походження людини та заселення України // Археологія. – 1996. – № 2. – С. 124 – 133.

Крижицький С.Д. Античні держави Північного Причорномор’я / С.Д. Кри-

жицький, В.М. Зубар, А.С. Русяєва – К.: Вид. дім “Альтернативи”, 1998. – 352 c. – (Україна крізь віки: 15-томне видання. Т. 2).

Лозко Г.С. Арійська суперетнічна спільнота // Лозко Г.С. Етнологія України. Філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий аспект. – К.: АртЕк, 2001. – С. 116 – 122.

Мацкевий Л.Г. Спосіб життя населення заходу України на межі палеоліт – мезоліт // Археологія. – 2002. – № 2. – С. 19 – 25.

Нариси стародавньої історії Української РСР / Відп. ред. С.М. Бібіков. – К.: АН УРСР, 1957. – 632 с.

Павленко Ю.В. Условия становления раннеклассовых обществ и вопросы классообразования на территории Украинской Лесостепи // Социально- экономическое развитие древних обществ и археология: Сб. ст. молодых ученых / [Отв. ред. В.С. Ольховский]. – М.: Ин-т археологии, 1987. – С. 114 – 123.

Піоро В.І. Проблеми вивчення соціального устрою давніх суспільств степової України доби бронзового віку // Вісн. Київ. нац. ун-ту. Історія. – 2003. – Вип. 68 – 70. – С. 100 – 103.

Сегеда С. У пошуках пращурів // Наука і суспільство. – 1992. – № 4 – 5. –

С. 8 – 10; 1993. – № 1. – С. 35 – 37.

Семенчук І.А. До питання про населення Дніпровського Надпоріжжя в кам’яну добу // З минувшини Подніпров’я: – Зб. матеріалів наук. конф., присвяч. Міжнар. дню музеїв, 17 травня 1994 р. / С.В. Абросимова, В.М. Бекетова,

А.Н. Стежар. – Д.: ВПОП „Дніпро”, 1995. – С. 69 – 74.

Симоненко О. Міграції кочовиків давньої України за Сарматської доби // Проблеми міграції. – К., 1999. – № 4, т. 4. – С. 39 – 45.

Смынтина Е.В. Палеогеография Украины в эпоху мезолита // Древности. 1995. : Харьков. ист.-археол. ежегодник/ Гл. ред.: В.И. Кадеев и др. – Х.: АО „Бизнес Информ”, 1995. – С. 19 – 25.

Станко В.Н. Кризис охотничьего хозяйства и возникновение скотоводства в азово-черноморских степах // Там же. – Х.: АО „Бизнес Информ”, 1995. –

С. 6 – 11.

Телегін Д.Я. Про культурно-етнографічні спільності на півдні України в мезоліті: їх генезис та участь у неолітизації регіону // Археологія. – 1999. – № 3. – С. 14 – 27.

Трубачев О.Н. К прародине ариев (По поводу выхода книги: Ю.А. Шилов. Прародина ариев. История, обряды и мифы. К., 1995) // Вопр. языкознания. – 1996. – № 3. – С. 3 – 12.

Черняков І.Т. Етнокультурний розвиток племен України та індоєвропейська проблема // Історія української культури: У 5 т. / Ред. кол. тому: П.П. Толочко (голов. ред.) та ін.. – К.: Наукова думка, 2001. – Т. 1: Історія культури давнього населення України. – С. 261 – 268.
Методичні рекомендації
 1. Слід охарактеризувати основні тенденції та закономірності розвитку людського суспільства на теренах України в палеоліті, зміни в умовах проживання людей в Україні , які виявилися в мезоліті порівняно з пізнім палеолітом, особливості неолітизації(поширення землеробства,тваринництва та відповідні зміни в укладі життя) населення України. Обов’язково треба показати цивілізаційний потенціал, який виявився в розвитку трипільської культури. Для доби бронзи необхідно визначити роль та місце кочових скотарів у світовій історії людства (кургани, арійська проблема та ін.). У наступну добу – добу раннього заліза важливим є розкриття синтезу місцевих скотарських та землеробських племен з античною цивілізацією та прискорення процесів їх цивілізаційного розвитку (утворення перших держав, становлення класового суспільства та ін.).Тема 2. Східні слов’яни
План (орієнтовний)


 1. Походження та розселення слов’ян.

 2. Заняття, суспільний устрій, побут та звичаї слов’ян.

 3. Племінні союзи. Анти, їх державність. Держава полян.

 4. Дохристиянська культура.Список рекомендованої літературиБаран В. Археологічні культури та літописні племена напередодні утворення Київської держави (VIII – X ст.) // Історія в школах України. – 2003. – № 5. – С. 36 – 40.

Баран В.Д. Давні слов’яни. – К.: Вид. дім “Альтернативи”, 1998. – 336 с. – (Україна крізь віки: 15-томне видання. Т. 3).

Борисенко В. Анти. Руси. Українці // Віче. – 1993. – № 7. – С. 138 – 148.

Борисенко В. Утворення праукраїнської держави // Історичний календар 2001: Наук.-попул. альм. / Упоряд.: А. Денисенко та ін. – К.: Планета, 2001. – Вип. 7. – С. 8 – 13.

Бунятян К.П. На світанку історії / К.П. Бунятян, В.Ю. Мурзін, О.В. Симо-

ненко. – К.: Вид. дім “Альтернативи”, 1998. – 335 с. – (Україна крізь віки: 15-томне видання. Т. 1).

Давня історія України: Навч. посібник для вузів: У 2 кн. / П.П. Толочко, С.Д. Крижицький, В.Ю. Мурзін та ін. – К.: Либідь, 1995. – Кн. 2. – 224 с.

Залізняк Л. Походження східнослов’янських народів // Дніпро. – 1997. – № 7 – 8. – С. 71 – 81.

Карпенко Ю.О. Чи існував скотарський етап слов’янського язичництва? // Мовознавство. – 1996. – № 2 – 3. – С. 12 – 17.

Мостяєв О. Межі передісторичного стану Руси – України // Українознавство: Вісник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К.: ВПЦ Київ. ун-т, 2002. – Вип. 6. – С. 50 – 58.

Павленко Ю.В. Передісторія давніх русів у світовому контексті. – К.: Фенікс, 1994. – 400 с.

Павленко Ю. Передісторія України: факти проти міфів // Політика і час. – 1991. – № 9. – С. 76 – 80.

Петрашенко В.О. Літописні поляни – міф чи реальність // Археологія. – 1998. – № 2. – С. 53 – 62.

Приходнюк О.М. Венеди в контексті української історії // Наук. зап.: Зб. наук. ст. / Нац. ун-т “Києво-Могилянська Академія”. – К.: Вид. дім „КМ Академія”, 2001. – Т. 2: Історичні науки. Ч. I. – С. 20 – 24.

Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII – XIII вв. – М.: Наука, 1982. – 592 с.

Седов В.В. Восточные славяне в VI – XIII вв. – М.: Наука, 1982. – 327 с.

Сухобоков О.В. Населення Дніпровського Лівобережжя перед утворенням Київської Русі (V – VI – VIII ст.) // Укр. іст. журн. – 1971. – № 6. – С. 63 – 70.

Теплицкий Ю.М. Откуда пошла земля славянская и какого мы рода-племени: Этногенез славянства и становление государственности Киевской Руси в контексте взаимоотношений “Запад” – “Восток”. – К.: Аристей, 2004. – 288 с. – (Мир славянской цивилизации).
Методичні рекомендації
Треба спробувати розібратися з існуючими серед науковців гіпотезами та концепціями етногенезу слов’ян. Це складне і дискусійне питання. Необхідно визначити, чи належали українські землі до прабатьківщини слов’ян, з якого часу тут простежуються сліди їх перебування, і особливо розкрити процеси державотворення у східного слов’янства, починаючи від антів і до утворення Київської Русі. Також потрібно охарактеризувати матеріальну та духовну культуру слов’ян, їх язичницькі вірування.

Тема 3. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народуПлан (орієнтовний )


 1. Концепції походження держави Київська Русь та її назви.

 2. Перші князі, їх зовнішня та внутрішня політика.

 3. Розквіт Київської Держави. Ярослав Мудрий. Державний лад, господарство, торгівля.

 4. Початки політичного розпаду держави. Володимир Мономах.Список рекомендованої літератури


Анохин Г.И. Новая гипотеза происхождения государства на Руси // Вопр. истории. – 2000. – № 3. – С. 51 – 61.

Брайчевський М.Ю. Походження Русі. – К.: Наук. думка, 1968. – 224 с.

Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. – К.: Наук. думка, 1988. – 262 с.

Головко О.Б. Проблема взаємовідносин Київської Русі з Візантією у ІХ – першій половині ХІ ст. // Укр. іст. журн. – 1989. – № 1. – С. 65 – 73.

Горський А.А. Ще раз про роль норманів у формуванні Київської Русі// Там же. – 1994. – № 1. – С. 3 – 8.

Греков Б.Д. Київська Русь. – К.: Рад. шк., 1951. – 500 с.

Грушевський М.С. Історія України – Руси : В 11 т., 12 кн. – К.: Наук. думка. – Т. 1. – 1992. – 736 с.; Т. 2. – 1993. – 640 с.

Давня історія України : У 2 кн. /П.П. Толочко, С.Д. Крижицький, В.Ю. Мур-

зін та ін. – К.: Либідь, 1995. – Кн. 2. – 224 с.

Іларіон, митрополит. Дохристиянські вірування українського народу : Іст. – реліг. моногр. – К.: АТ “Обереги”, 1992. – 424 с.

Котляр М.Ф. Запровадження християнства у Давньоруській державі // Укр. іст. журн. – 1988. – № 6. – С. 14 – 25.

Ловмянский Х. Русь и норманны. – М.: Прогресс, 1985. – 304 с.

Моця О.П. Київська Русь: результати та перспективи досліджень // Укр. іст. журн. – 1996. – № 4 – С. 41 – 49.

Насонов А. Н. “Русская земля” и образование территории Древнерусского государства. – М.: АН СССР, 1951. – 261 с.

Новосельцев А.П. Образование Древнерусского государства и первый его правитель // Вопр. истории. – 1991. – № 2 – 3. – С. 3 – 20.

Пашуто В.Т. Внешняя политика Древней Руси. – М.: Наука, 1968. – 472 с.

Повесть врем’яних літ: Літопис (За Іпатським списком). – К.: Рад. письм., 1990. – 558 с.

Пріцак О. Походження Русі. Аскольд і Дір // Хроніка – 2000. – 1997. –

№ 17 – 18. – С. 11 – 17.

Рыбаков Б.А. Новая концепция предыстории Киевской Руси: Тезисы // История СССР. – 1981. – № 2. – С. 40 – 59.

Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М.: Наука, 1981. – 607 с.

Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. – М.: Наука, 1987. – 782 с.

Сахаров А.Н. Дипломатия Древней Руси: IX – первая половина X в. – М.: Мысль, 1980. – 358 с.

Толочко А.П. Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология. – К.: Наук. думка, 1992. – 224 с.

Толочко О.П. Київська Русь / О.П. Толочко, П.П. Толочко.— К.: Вид. дім “Альтернативи”, 1998. – 336 с. – (Україна крізь віки:15-томне видання. Т. 4).

Толочко П. Київська Русь. – К.: Абрис, 1996. – 360 с.

Фроянов И.Я. Исторические реалии в летописном сказании о призвании варягов // Вопр. истории. – 1991. – № 6. – С. 3 – 15.

Юшков С.В. Нариси з історії виникнення і початкового розвитку феодалізму в Київській Русі. – К.: Наук. думка, 1992. – 352 с.
Методичні рекомендації
Походження держави Київська Русь та її назви є однією з найскладніших та найбільш дискусійних проблем вітчизняної історичної науки. Щодо цього існують різні концепції, з якими треба розібратися. У розвитку самої Давньоруської держави слід виділити три етапи, середній з яких припадає на її розквіт (правління Володимира та Ярослава Мудрого). Треба охарактеризувати кожен з цих етапів, показати особливості розвитку державного організму Русі та відповідні зміни її політико-правової системи протягом названих етапів. При цьому слід зазначити, що сутність таких змін обумовлювалася процесами феодалізації давньоруського суспільства.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Господарське право України. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми напряму...
Міністерство освіти України приазовський державний технічний університет методичні вказівки
Методичні вказівки призначені для виконання контрольних робіт з англійскої мови студентами першого курсу заочного відділення спеціальності...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Одеський національний...
Методичні вказівки та завдання щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів напряму: 030509...
Міністерство освіти і науки України Східноукраїнський національний...
Методичні вказівки, тематика та рекомендована література до виконання курсових робіт з дисципліни "Сучасна українська мова і стилістика"...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Цивільна оборона» / укладачі: Г. М. Харамда, С. Т. Сусло,...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Дніпропетровський...
Програма комплексного кваліфікаційного екзамену охоплює теми фундаментальних дисциплін з історії, які забезпечують базовий рівень...
Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ...
«Технологія зберігання, консервування та переробки молока» і «Технологія жирів і жирозамінників» напряму 0917 «Харчова технологія...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ...
Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Метод вказівки до вивч дисципліни та викон контрол роботи для студ напряму...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Цивільне право (частина 1 і 2). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка