Предмет, завдання і методи патологічної фізіології. Значення експериментального методу в патофізіоло­гічних дослід­женнях. Моделювання патологічних про­цесів


НазваПредмет, завдання і методи патологічної фізіології. Значення експериментального методу в патофізіоло­гічних дослід­женнях. Моделювання патологічних про­цесів
Сторінка4/27
Дата13.08.2013
Розмір2.36 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Біологія > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Заняття №8

Змістовий модуль №1

Загальна нозологія – загальне вчення про хворобу, етіологію, і патогенез. Патогенна дія факторів зовнішнього середовища. Роль внутрішніх чинників в патології.


 1. Предмет та завдання патофізіології, зв'язок з іншими науками, значення для клініки. Патофізіологія як навчальна дисципліна.

 2. Методи патофізіології. Експеримент, його значення для вирішення фундаментальних проблем медицини. Види експерименту. Оснівні етапи проведення експериментальних досліджень. Сучасні методи і методики моделювання патологічних процесів.

 3. Історія розвитку патофізіології в Україні. ( Н.А. Хржонщевський, В.В. Підвисоцький, О.О. Богомолець, О.В. Репрьов, Д.О Альперн).

 4. Основні поняття нозології : здоров’я, хвороба, патологічний стан, патологічний процес, типовий патологічний процес, патологічна реакція.

 5. Основні напрями вчення про хворобу ( гуморальний, солідарний, целюлярний), їх сучасний стан.

 6. Філософські, медико-біологічні та соціальні аспекти вчення про хворобу. Принципи класифікації хвороб.

 7. Універсальні періоди в розвитку хвороби. Варіанти завершення хвороб. Поняття про термінальні стани: агонія, клінічна смерть, біологічна смерть. Принципи реанімації.

 8. Визначення поняття « етіологія». Основні напрями вчення про етологію: монокаузалізм, кондиціоналізм, конституціоналізм, психосоматична концепція. Проблема причинності в патології. Сучасний стан її вирішення.

 9. Класифікація етіологічних чинників, поняття про фактори ризику. «Хвороби цивілізації».

 10. Визначення поняття «патогенез». Патологічні і пристосувально-компенсаторні явища в патогенезі( на прикладах гострої променевої хвороби).

 11. Причинно-наслідкові зв’язки, роль circulus vitiosus в патогенезі; поняття про головну та побічну ланки патогенезу. Специфічні та неспецифічні механізми розвитку хвороб.

 12. Закономірності розвитку механічної травми. Травматичний шок. Синдроми тривалого роздавлювання

 13. Загальна та місцева дія термічних факторів на організм. Патологічні і пристосувально-компенсаторні зміни в патогенезі гіпо- та гіпертермії.

 14. Механізми патогенної дії іонізуючого випромінювання на організм. Радіочутливість тканин. Загальна характеристика форм променевого ураження.

 15. Місцева і загальна дія на організм іонізуючого випромінювання. Гостра променева хвороба, її форми. Патогенез кістково-мозкової форми гострої променевої хвороби. Віддалені наслідки дії іонізуючого опромінення.

 16. Патогенний вплив надмірної та недостатньої інсоляції ультрафіолетовими променями. Фото сенсибілізація.

 17. Дія на організм високого та низького атмосферного тиску. Патогенез синдромів компресії та декомпресії. Вибухова декомпресія.

 18. Спадкові та вроджені хвороби. Мутації як причина виникнення спадкових хвороб ( види, причини, наслідки мутації). Мутагенні впливи. Порушення репарації ДНК та елімінації мутантних клітин, як фактори ризику накопичення мутації і виникнення захворювання.

 19. Характеристика моногенних хвороб за типом успадкування. Молекулярні та біохімічні основи патогенезу моно генних хвороб з класичним типом успадкування.

 20. Хромосомні хвороби, їх етіологія, патогенез. Загальна характеристика синдромів Дауна, Клайнфельтера, Шеревського-Тернера.

 21. Принципи діагностики спадкових хвороб. Цитологічні методи. Методи діагностики ДНК. Принципи профілактики лікування спадкових хвороб.

 22. Аномалії конституції як фактор ризику виникнення і розвитку хвороби. Класифікації конституціональних типів за Гіпоктратом, Сіго, Кречмером, Шелдоном, І.П.Павловим, О.О. Богомольцем, М. В. Чорноруцьким.

 23. Старіння. Структурні, функціональні та біохімічні прояви старіння. Прогерія. Сучасні теорії старіння.

 24. Поняття про пренатальну патологію. Гамето- , бласто-, ембріо-, і фетопатії. Тератогенні фактори. Критичні періоди в пренатальному онтогенезі.

 25. Роль реактивності в патології. Реактивність і резистентність: визначення, види, механізми. Залежність реактивності від віку, статі, спадковості, стану нервової та ендокринної системи.

 26. Роль фізіологічної системи сполучної тканини в резистентності організму до дії патогенних агентів. Біологічні бар’єри, їх класифікація.

 27. Порушення фагоцитозу: причини, механізми, насідки.

 28. Загальна характеристика порушень діяльності імунної системи: ненормальна імунна відповідь на екзоантигени і втрата толерантності до аутоантигенів. Механізми толерантності імунної системи до аутоантигенів. Причини та наслідки її скасування.

 29. Види імунної недостатності. Етіологія, патогенез первинних і вторинних імунодефіцитів. Типові прояви імунної недостатності.

 30. Етіологія, патогенез СНІДу. Типові клінічні прояви. Принципи профілактики і терапії ВІЛ-інфекції.

 31. Класифікація імунних реакції за механізмами пошкодження клітин або їх дисфункції ( за Кумбсом і Джелом )

 32. Визначення поняття « алергія», принципи класифікації алергічних реакцій. Класифікація та характеристика алергенів.

 33. Алергічні реакції 1 типу ( анафілактичні ), за Кумбсом і Джелом. Етіологія, патогенез, клінічні прояви місцевих та системної анафілактичних реакції. Медіатори анафілаксії.

 34. Алергічні реакції 2 типу ( цитотоксичні, опосередковані антитілами), за Кумбсом і Джелом. Етіологія, патогенез, клінічні прояви.

 35. Алергічні реакції 3 типу ( опосередковані імунним комплексами), за Кумбсом і Джелом. Етіологія, патогенез, клінічні прояви місцевих та системних реакції. Сироваткова хвороба.

 36. Алергічні реакції 4 типу ( опосередковані клітинами), за Кумбсом і Джелом. Етіологія, патогенез, клінічні прояви.

 37. Алергічні реакції 5 типу ( клітинні дисфункції, опосередковані антитілами). Етіологія, патогенез, клінічні прояви.

 38. Аутоімунні реакції/хвороби: загальна характеристика, принципи класифікації, сучасні уявлення про етіологію та патогенез.

 39. Основи трансплантації органів та тканин. Причини і механізми відторгнення трансплантату, засоби попередження. Реакції «трансплантат проти хазяїна».

ТИПОВІ ПАТОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ

ЗАНЯТТЯ №9

Тема: Патофізіологія клітини. Клітинне пошкодження.

Навчальні цілі:

Уміти аналізувати механізми, прояви та наслідки ушкодження клітин при дії патогенних факторів, оцінити механізми пристосування клітин до змінених умов функціонування тканин.

Знати:

- основні структурні елементи клітини;

- будову клітинних мембран;

- калій-натрієвий та кальцієвий насоси і біомеханіку скорочення клітини;

- основні механізми ушкодження клітини.

Вміти:

- диференціювати специфічні і неспецифічні прояви ушкодження клітини;

- диференціювати власне патологічні і захисно-компенсаторні реакції при ушкодженні клітини;

- на прикладі ушкодження клітини вміти показати дію законів єдності і боротьби протилежностей, переходу кількісних змін у якісні, причинно-наслідкові зв'язки у патогенезі.

Завдання до самостійної позааудиторної роботи:

1. Будова клітини і функції окремих її органел.

2. Структура клітинних мембран.

3. Основні механізми трансмембранного транспорту.

4. Вільні радикали і вільнорадикальне окислення.

5. Фізіологічна регенерація клітин.

6. Екзогенні і ендогенні етіологічні фактори ушкодження клітин.

Контрольні питання теми:

 1. Причини ушкодження клітини.

 2. Специфічні та неспецифічні прояви ушкодження клітини.

 3. Ліпідні механізми ушкодження клітини.

 4. Роль іонів кальцію в ушкодженні клітини.

 5. Механізми порушення мембранної проникності при ушкодженні клітини.

 6. Механізми ушкодження білкових молекул та нуклеїнових кислот.

 7. Порушення функцій субклітинних структур при ушкодженні.

 8. Пристосувально-захисні і компенсаторні реакції клітин у відповідь на ушкодження.

 9. Наслідки ушкодження клітин: некроз та апоптозПРОТОКОЛ № 9 Дата_______________
Самостійна аудиторна робота студентів

Дослід. Експериментальне дослідження дегрануляції перитонеальних тканинних базофілів (тучних клітин).

А. Отримання перитонеального клітинного змиву

Щура усипляють ефіром. Внутрішньоочеревинно вводять 5-7 мл розчину гемоцелу. Протягом 1-2 хв. масують пальцями передню черевну стінку щура для отримання перитонеального змиву. Вскривають черевну порожнину, роблячи ножицями розріз передньої черевної стінки по середній лінії черевця в середній її третині довжиною 3-3,5 см. Перевертають тварину над хімічним стаканчиком черевцем вниз для того, щоб змив стікав у стаканчик по петлях кишечника .

Б. Приготування і дослідження мазка тканинних базофілів

У пробірку поміщають 1 мл перитонеального змиву і додають 0,2 мл 1% спиртового розчину фарби нейтральний червоний. Обережно змішують і готують мазки, в яких вивчають тучні клітини. Спочатку проводять оглядову мікроскопію мазку: серед незафарбованих лейкоцитів, які складають більшість клітин у полі зору, знаходять зафарбовані у червоний колір тучні клітини (об’єктив х 8, окуляр х 7). Потім за допомогою імерсійної системи вивчають інтактні та дегранульовані тучні клітини, лейкоцити:

1. Інтактні тучні клітини: в діаметрі приблизно в 1,5 рази більші за лейкоцити; мають правильну круглу чи овальну форму; цитоплазма заповнена зафарбованими у бузково-червоний колір гранулами. На місці ядра виявляється просвітлення. Оболонка безперервна, чітко контурує при повертанні гвинта мікроскопа;

2. Дегранульовані тучні клітини: мають нерівний зовнішній контур, цитоплазма їх вакуолізована. На зовнішньому контурі видно отвори (стоми), через які гранули виходять назовні;

3. Лейкоцити переважають у полі зору: незафарбовані, або зафарбовані у світло-жовтий колір, мають в діаметрі 7-9 мкм.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Питання для самоконтролю знань:

Задача 1. Біологічні мембрани за своєю структурою являють собою:

A. Бімолекулярний ліпідний шар.

B. Мономолекулярний ліпідний шар.

C. Біомолекулярний білковий шар.

Д. Бімолекулярний ліпідний шар з білковими компонентами.
Задача 2. Які субклітинні структури змінюються раніше інших при екзогенному ушкодженні клітини:

A. Ядро.

B. Лізосоми.

C. Мітохондрії.

Д. Ендоплазматична сітка.

Е. Цитоплазматична мембрана.
Задача 3. Вкажіть внутрішньоклітинні процеси, які лежать в основі зміни рН у клітині при її ушкодженні:

A. Посилення анаеробного гліколізу.

B. Послаблення тканинного дихання.

C. Посилення тканинного дихання.

Д. Посилення ліпогенезу.

Е. Посилення протеолізу.
Задача 4. Еритроцити помістили у різні рідкі середовища розчину хлориду натрію: 0,2%, 0,9%, 5%. Визначте, у якому середовищі клітини зазнають ушкодження. Поясніть механізм.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Література:

 1. Патологічна фізіологія /За ред. М.Н. Зайка і Ю.В. Биця - К.:Вища шк., 1995. - С. 141-149.

 2. Патофізіологія: підручник /М.Н.Зайко, Ю.В.Биць, Г.М.Бутенко та ін. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Медицина, 2008. – С. 186-193.

 3. Посібник до практичних занять з пататологічної фізіології. /За ред. Ю.В.Биця, Л.Я. Данилової. - К.:3доров'я, 2001 - С. 30-37.

 4. Литвицкий П.Ф. Патофизиология: Учебник: В 2т.-М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002.


Заняття 10

Тема:Типові порушення периферичного кровообігу: артеріальна та венозна гіперемії, ішемія, стаз.

Навчальні цілі:

Знати:

 • характер порушення кровообігу в органах і тканинах при збільшенні притоку крові по артеріях (артеріальна гіперемія), при забрудненні відтоку по венах (венозна гіперемія або венозний застій), при обмеженні притоку крові по артеріях (ішемія), при повній зупинці кровотоку (стаз);

 • місцеві та загальні наслідки названих вище порушень периферичного кровообігу.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Схожі:

План лекції Методи кореляційно-регресійного аналізу. Методи математичного...
Ключові слова: модель, моделювання, кореляційний аналіз, регресійний аналіз, методи лінійного і динамічного програмування, прямий...
Тестових завдань з патологічної фізіології по підготовці
У чоловіка 40 років після травми рогівки і тривалого лікування на оці утворилось більмо. Як називається таке закінчення хвороби?
ПЕРЕЛІК ОРІЄНТОВНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ З ПСИХОЛОГІЇ
Загальне поняття про психологію, її предмет та завдання психологія як наука і навчальний предмет, її значення
УРОК ПРЕДМЕТ, ОБ'ЄКТ, ЗАВДАННЯ і МЕТОДИ НАУКИ ПРО ДОВКІЛЛЯ Цілі уроку
Цілі уроку: розглянути визначення, предмет і завдання еко­логії як науки; розвивати навички застосування матеріалів інших курсів...
Астрономії. Її розвиток та значення в житті суспільства КОНСПЕКТ...
КОНСПЕКТ УРОКУ Предмет астрономії. Ії розвиток та значення в житті суспільства. Методи та засоби астрономічних спостережень
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕКСТУ В СУЧАСНІЙ ЛНГВІСТИЦІ
Описано основні процедурні ланки контекстуально-інтерпретаційного методу, методу діалогічної інтерпретації, когнітивного картування...
Предмет, методи і завдання курсу «Регіональна економіка» та його зв’язок з іншими дисциплінами
Предмет регіональної економіки “захоплює” багато інших галузей економіки і, навпаки, практично усі інші галузі економіки мають справу...
Модуль суб’єкти інфраструктури товарного ринку Змістовний модуль...
Предмет дисципліни "Інфраструктура товарного ринку" та його взаємозв'язок з іншими дисциплінами
1. Психологія як наука. Її предмет і завдання Зміст понять «психологія»,...
Предмет, функції психологічної науки і практики в суспільному розвитку. Історія розвитку психологічної науки. Галузі психології....
Хімічні властивості кислот. Поняття про ряд активності металів
Методи: пояснювально-ілюстративні (розповідь, бесіда), наочні (демонстрація, відео дослід, комп’ютерні презентації), практичні (проведення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка