Предмет, завдання і методи патологічної фізіології. Значення експериментального методу в патофізіоло­гічних дослід­женнях. Моделювання патологічних про­цесів


НазваПредмет, завдання і методи патологічної фізіології. Значення експериментального методу в патофізіоло­гічних дослід­женнях. Моделювання патологічних про­цесів
Сторінка1/27
Дата13.08.2013
Розмір2.36 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Біологія > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Міністерство охорони здоров`я України

Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра патологічної фізіологіїЗАГАЛЬНА ПАТОФІЗІОЛОГІЯ

(практикум)


ЗАНЯТТЯ 1

Тема: Предмет, завдання і методи патологічної фізіології. Значення експериментального методу в патофізіоло­гічних дослід­женнях. Моделювання патологічних про­цесів.

Навчальні цілі:

Дати студентам уявлення про патофізіологічний експеримент, ознайомити їх з основними видами експерименту і технікою фік­сації лабораторних тварин. Показати особливості патофізіологіч­ного експерименту, його значення для вивчення патологічних про­цесів.

Знати:

- поняття та суть патофізіологічного експерименту;

- основні методи патофізіологічного експерименту;

-перерахувати і коротко охарактеризувати основні види лабораторних тварин, що використовуються в експерименті;

Вміти:

- фіксувати лабораторних тварин;

- знерухомлювати щура за допомогою наркотичних середників, а жабу - шляхом безкровного руйнування спинного мозку;

- реєструвати у тварин основні фізіологічні показники (температуру тіла, частоту дихання, ЕКГ).

Завдання до самостійної позааудиторної роботи:

1. Головні особливості і мета патофізіологічного експери­менту.

2. Співвідношення методу клінічного спостереження з пато­фізіологічним експериментом.

3. Чи можливий експеримент на людині?

4. Морально-етичні аспекти патофізіологічного експерименту.

5. Назвіть прізвища відомих основоположників методу науко­вого експерименту, вкажіть їх роль у розвитку експериментальної патології і медицини.

Контрольні питання теми:

1. Предмет і завдання патологічної фізіології, зв’язок з іншими дисциплінами.

2. Основні розділи патологічної фізіології.

3. Експеримент як основний метод патологічної фізіології.

4. Основні етапи патофізіологічного експерименту.

5. Становлення патологічної фізіології як наукової дисциплі­ни.

6. Історія розвитку патологічної фізіології в Україні.

7. Значення патологічної фізіології для клініки.
ПРОТОКОЛ № 1 Дата_______________
Самостійна аудиторна робота студента.

Дослід 1. Знайомство з методиками фіксації лабораторних тварин та технікою ін’єкцій.

А. За допомогою корнцанга беруть щура, накладаючи його бранші на шкіру потиличної ділянки (між вушками). Тримаючи корн­цанг у правій руці, вільними пальцями фіксують хвіст тварини. Накладають лямки з петлями спочатку на задні, а потім на передні кінцівки і фіксують щура в положенні на спинці. Знайомлять з технікою підшкірних, внутрішньом’язових, внутрішньоочеревинних ін’єкцій. Розфіксацію тварини розпочинають із передніх ланок, звільняють кінцівки від лямок і знімають корнцанг.

Б. Щура поміщають під скляний ковпак. Вивчають загальний стан і поведінку тварини, реакцію на звуковий подразник (посту­кують пінцетом по ковпаку), корнеальний рефлекс. Підраховують частоту дихання протягом 10 сек., результат перемножують на 6 і одержують дані за 1 хв. Змочують шматок вати ефіром і поміщають його під ковпак. Слідкують за розвитком наркозу у щура, відмічають фази його розвитку. В момент наступлення наркотичного сну тварину виймають з-під ковпака і вивчають загальний стан, підрахо­вують частоту дихання, наявність рефлексів. В цей час її можна зафіксувати. Після пробудження тварину розфіксовують, знову під­раховують частоту дихання і перевіряють відновлення рефлексів. Результати досліду записують у протокол.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дослід 2. Моделювання пошкоджень серця у щурів шляхом поєд­нання емоційно-больового стресу та аліментарної гіперхолестеринемії.

Гіперхолестеринемію у щурів одержують аліментарним шляхом, щоденно додаючи до корму 0,25 г холестерину на кг маси в поєднанні з дезоксихолевою кислотою (0,1 г).

З метою одержання хронічного емоційно-больового стресу щу­рів щодня протягом місяця поміщають у спеціальну камеру, яка роз­ділена на два відсіки. У перегородці зроблені отвори для перемі­щення тварин. Через підлогу одного відсіку пропускають струм (4 мА), ритмічно протягом 7 сек, через однакові проміжки часу (21 сек). Тварини, уникаючи дії електро-больового подразнення, перебігають у другий відсік камери. Через підлогу другого відсіку подають електричний струм аперіодично з достатньо довгими проміжками. Протягом 5-10 хв спостерігають за поведінкою тварин та характером дихання.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дослід 3. Моделювання поєднаного впливу стресу і фізичного навантаження щурів.

Для дозованого фізичного навантаження використовують широ-кострічковий тредбан зі швидкістю руху стрічки 20,9 м/хв у гори­зонтальній площині. Поєднання впливу стресора та фізичного наван­таження проводять на рухомій стрічці тредбана, приєднавши елек­троди до хвоста тварини.

Хронічний стрес в поєднанні з гіперхолестеринемією, значним фізичним навантаженням призводить до пошкодження серцевого м’яза.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Питання для самоконтролю знань:

Задача 1. Патофізіологія вивчає найбільш загальні закономірності виникнення, перебігу і завершення хвороби. Вона використовує різні методи дослідження. Вкажіть найбільш важливий із них:

 1. Експериментальне моделювання

 2. Комп’ютерне програмування

 3. Гістохірургічний метод

 4. Патоморфологічний метод

 5. Статистичний метод


Задача 2. Назвіть основний фактор, що обмежує можливості та значення моделювання у вивченні причин та механізмів розвитку хвороб у людини:

 1. Різниця в будові організму тварин та людини

 2. Різниця обмінних процесів у тварин та людини

 3. Різна тривалість життя тварин і людини

 4. Труднощі визначення вихідного рівня здроров’я в експериментальних тварин

 5. Соціальна природа людини


Задача 3. Який із нижче наведених видатних українських вчених вперше заснував у 1869 році кафедру загальної патології на медичному факультеті Університету ім. Св. Володимира в Києві?

 1. В.В. Підвисоцький

 2. Н.А. Хржонщевський

 3. М.Н. Зайко

 4. О.О. Богомолець

 5. О.В. Репрьов

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Література:

  1. Патологічна фізіологія /За ред. М.Н. Зайка і Ю.В. Биця. -К.:Вища шк., 1995. – С.11-25.

  2. Патофізіологія: підручник /М.Н.Зайко, Ю.В.Биць, Г.М.Бутенко та ін. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Медицина, 2008. – С.11-17.

  3. Патофізіологія/ За ред. О.В. Атаман. – Вінниця: Нова Книга, 2007. – С. 6-20.

4.Литвицкий П.Ф. Патофизиология: Учебник: В 2т.-М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002.

ЗАНЯТТЯ № 2

Тема: Загальне вчення про етіологію.Роль факторів зовнішнього середовища у виникненні хвороб.

Навчальні цілі:

На прикладі патогенного впливу електричного струму на організм навчитися правильно інтерпретувати роль причин і умов у виникненні патологічних процесів; виділяти основні ланки у патогенезі електротравми та участь захисно-пристосувальних реакцій у її розвитку

Знати:

-види, джерела та властивості електричного струму;

-фізико-хімічні процеси, що виникають під дією електричного струму;

-електрозбудливість серця;

-механізми нервово-гуморальної регуляції серцевої діяльності;

Вміти:

-фіксувати лабораторних тварин;

-оцінити стан шкірних покривів тварин в нормі, характер серцевої діяльності;

-підрахувати число дихань за хвилину;

-змоделювати в експерименті електротравму.

Завдання до самостійної позааудиторної роботи:

1. Пояснити патогенну дію електричного струму на біологічні структури людського організму.

2. Виявити залежність патогенного впливу електричного струму від його фізичних параметрів.

3. Охарактеризувати величину і залежність електричного опору шкіри від її рогового шару.

4. Диференціювати основні прояви електротравми при проходженні струму через голову тварини і через серце.

Контрольні питання теми:

1.Визначення понять “норма “, “здоров’я “, “хвороба “, “патологічна реакція“, “ патологічний процес”, “патологічний стан “.

2.Кількісні і якісні зміни при хворобі.

3.Принципи класифікації хвороб.

4.Визначення поняття “етіологія “. Класифікація етіологічних факторів.

5.Роль причин та умов у виникненні хвороб.

6.Основні напрями розвитку вчення про хворобу.

7.Суть та критика механістичних та ідеалістичних поглядів у вченні про етіологію хвороби.

8.Значення технічних параметрів і умов дії електричного струму на організм.

9.Загальні та місцеві прояви впливу електричного струму.

10.Патогенез електротравми.

ПРОТОКОЛ № 2 Дата_______________
Самостійна аудиторна робота студента.

Дослід 1. Вивчення дії електричного струму на організм у залежності від напруги і шляху його проходження.

Щура фіксують у підвішеному стані і за допомогою електротрансформатора пропускають електричний струм напругою 30В і 60В через різні ділянки тіла протягом 2-3 сек. Пропускають струм у такій послідовності: через задні лапки, через голову і в останню чергу через серце. Для пропускання струму через голову електроди накладають на шкіру потилиці і на верхню губу. При пропусканні струму через серце електроди закріплюють за шкіру лівої передньої і правої задньої лапок. Про патогенний вплив електричного струму роблять висновок на основі зміни характеру дихання, серцебиття, розвитку судом, ціанозу, мимовільного сечовипускання. Результати досліду оформляють у вигляді таблиці і піддають аналізу.

Напруга струму

Стан тварини при пропусканні струму через:

Задні лапки

Голову

Серце

30В


60ВРоблять висновок про залежність патогенного впливу електричного струму від його параметрів і напрямку проходження струму через організм.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Питання для самоконтролю знань:

Задача 1. Щурів піддають дії електричного струму. Коли електротравма буде важча:

А) в умовах гіпоксії

Б) в умовах наркозу

В) в барокамері ( при підвищеному парціальному тиску кисню у крові).
Задача 2. Коли електротравма буде важча:

А) у людини після крововтрати.

Б) в умовах алкогольного сп’яніння.

В) при емоційному збудженні.
Задача 3. Дія електричного струму (сила 20мА, напруга 220В) протягом 15 сек. на організм при положенні електродів права рука-нога супроводжувалась розвитком тонічних судом скелетних м’язів, затрудненням дихання, підвищенням артеріального тиску, мимовільним сечовипусканням.

Який патогенез описаних загальних порушень?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 4. Після проходження електричного струму через тіло в ділянці контакту з електродами на шкірі виник опік. Опікова поверхня сірого кольору, щільної консистенції, болюча, облямована навколо видимим судинним малюнком. Який патогенез описаних порушень?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 5. При проходженні через здорову неушкоджену шкіру постійного електричного струму відбулася поляризація клітинних мембран. Чим викликане це явище?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Література:

 1. Патологічна фізіологія /За ред. М.Н.Зайка і Ю.В.Биця,-К.:Вища шк.,1995.—С. 26-41, 50-51.

 2. Патофізіологія: підручник /М.Н.Зайко, Ю.В.Биць, Г.М.Бутенко та ін. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Медицина, 2008. – С. 25-36, 63.

 3. Литвицкий П.Ф. Патофизиология: Учебник: В 2т.-М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002.


ЗАНЯТТЯ № 3

Тема: Загальне вчення про патогенез. Патогенний вплив іонізуючого випромінювання на організм.

Навчальні цілі.

На прикладі патогенного впливу іонізуючого випромінювання на організм навчитися виділяти руйнівні та пристосувальні явища у патогенезі, причинно-наслідкові зв’язки та специфічні і неспецефічні механізми розвитку хвороб.

Знати:

 • види, джерела та властивості променевої енергії;

 • фізико-хімічні процеси, що виникають під дією іонізуючого випромінювання;

 • процес кровотворення в нормі, номенклатуру та морфологію клітин крові.

Вміти:

 • моделювати в експерименті гостру променеву хворобу;

 • пояснити взаємозв’язок причини і патогенезу хвороби;

 • визначити кількість гемоглобіну, еритроцитів у периферичній крові.

Завдання до самостійної позааудиторнної роботи.

 1. Види випромінювання і шляхи його дії на організм.

 2. Пояснити патогенну дію іонізуючого випромінювання на біологічні структури людського організму.

 3. Від чого залежить чутливість тканини до дії іонізуючого випромінювання?

 4. Які фактори сприяють і які перешкоджають розвитку променевих уражень?

 5. Які захисно-компенсаторні механізми у клітинах направлені на попередження і ліквідацію променевого ураження?

Контрольні питання теми:

 1. Що таке “ патогенез”? На які періоди ділиться патогенез хвороби?

 2. Як взаємозв’язані причина і патогенез хвороби?

 3. Сукупність яких процесів і явищ складають основу патогенезу?

 4. Що таке причинно- наслідкові явища в патогенезі? Наведіть приклади.

 5. Що таке “ порочне коло” в патогенезі? Наведіть приклад.

 6. Що таке головна ланка патогенезу? Наведіть приклад.

 7. Що розуміють під специфічними і неспецифічними механізмами патогенезу?

 8. Які існують зв’язки між місцевими та загальними явищами в патогенезі?

 9. Поясніть суть прямої і непрямої дії іонізуючого випромінювання

 10. Що таке радіотоксини? Назвіть їх види.

 11. Поясніть механізми ушкодження клітинних структур і метаболічних процесів при променевому ураженні.

 12. Назвіть форми і стадії гострої променевої хвороби.

 13. Які синдроми розвиваються при гострій променевій хворобі? Поясніть їх патогенез.

 14. Кількісні і якісні зміни з боку крові і кісткового мозку при гострій променевій хворобі.

 15. Кількісні і якісні зміни з боку крові і кісткового мозку при хронічній променевій хворобі.

 16. Які віддалені наслідки дії на організм іонізуючого випромінювання?ПРОТОКОЛ № 3 Дата_______________
Самостійна аудиторна робота студента.

Вивчається картина периферичної крові при гострій променевій хворобі у кролика. За три дні до заняття тварину опромінюють дозою 450 Бер. В динаміці забирають кров для виготовлення мазків. На занятті студенти вивчають кількісні зміни з боку периферичної крові.

Дослід 1. Визначити кількість гемоглобіну.

Вистригають шерсть на вусі кролика, шкіру обробляють спиртом, просушують ефіром і роблять надріз вуха. У пробірку від гемометра Салі наливають децинормальний розчин соляної кислоти до цифри 2 на шкалі грам-процентів. Капіляром від гемометра Салі набирають 0.02 мл крові і виливають її у пробірку з соляною кислотою. Суміш струшують і дають відстоятися 5 хв. Потім доливають дистильовану воду і помішують скляною паличкою, поки колір рідини у пробірці зрівняється з кольором стандартного розчину солянокислого гематину. Розраховують кількість гемоглобіну в ммоль/л. Формула розрахунку: В ·0,6206, де

В - кількість гемоглобіну в г%;

0.6206 – коефіцієнт перерахунку в одиниці СI.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дослід 2. Визначення кількості еритроцитів.

У пробірку наливають 4 мл 3% розчину хлориду натрію. За допомогою капілярної піпетки набирають 0,02 мл крові та випускають її на дно пробірки. Вміст обережно перемішують. Потім краплю рідини пастерівською піпеткою поміщають під заздалегідь притерте покривне скло лічильної камери. Підраховують еритроцити у 5 великих (тобто у 80 малих) квадратах сітки Горяєва і вираховіють їх кількість у 1 л крові за формулою:

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Схожі:

План лекції Методи кореляційно-регресійного аналізу. Методи математичного...
Ключові слова: модель, моделювання, кореляційний аналіз, регресійний аналіз, методи лінійного і динамічного програмування, прямий...
Тестових завдань з патологічної фізіології по підготовці
У чоловіка 40 років після травми рогівки і тривалого лікування на оці утворилось більмо. Як називається таке закінчення хвороби?
ПЕРЕЛІК ОРІЄНТОВНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ З ПСИХОЛОГІЇ
Загальне поняття про психологію, її предмет та завдання психологія як наука і навчальний предмет, її значення
УРОК ПРЕДМЕТ, ОБ'ЄКТ, ЗАВДАННЯ і МЕТОДИ НАУКИ ПРО ДОВКІЛЛЯ Цілі уроку
Цілі уроку: розглянути визначення, предмет і завдання еко­логії як науки; розвивати навички застосування матеріалів інших курсів...
Астрономії. Її розвиток та значення в житті суспільства КОНСПЕКТ...
КОНСПЕКТ УРОКУ Предмет астрономії. Ії розвиток та значення в житті суспільства. Методи та засоби астрономічних спостережень
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕКСТУ В СУЧАСНІЙ ЛНГВІСТИЦІ
Описано основні процедурні ланки контекстуально-інтерпретаційного методу, методу діалогічної інтерпретації, когнітивного картування...
Предмет, методи і завдання курсу «Регіональна економіка» та його зв’язок з іншими дисциплінами
Предмет регіональної економіки “захоплює” багато інших галузей економіки і, навпаки, практично усі інші галузі економіки мають справу...
Модуль суб’єкти інфраструктури товарного ринку Змістовний модуль...
Предмет дисципліни "Інфраструктура товарного ринку" та його взаємозв'язок з іншими дисциплінами
1. Психологія як наука. Її предмет і завдання Зміст понять «психологія»,...
Предмет, функції психологічної науки і практики в суспільному розвитку. Історія розвитку психологічної науки. Галузі психології....
Хімічні властивості кислот. Поняття про ряд активності металів
Методи: пояснювально-ілюстративні (розповідь, бесіда), наочні (демонстрація, відео дослід, комп’ютерні презентації), практичні (проведення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка