Предмет, завдання і методи патологічної фізіології. Значення експериментального методу в патофізіоло­гічних дослід­женнях. Моделювання патологічних про­цесів


НазваПредмет, завдання і методи патологічної фізіології. Значення експериментального методу в патофізіоло­гічних дослід­женнях. Моделювання патологічних про­цесів
Сторінка3/27
Дата13.08.2013
Розмір2.36 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Біологія > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Тема. Неспецифічна патологічна реактивність. Порушення імунологічної реактивності.

Навчальні цілі:


Вивчити причини, форми і механізми розвитку типових порушень імунної системи. Обгрунтувати значення неспецифічних механізмів, механізмів захисту для збереження сталості внутрішнього середовища організму та його адаптації.

Знати:

-визначення поняття імунологічної реактивності;

-фізіологічні показники реактивності,

-гуморальні фактори, що визначають неспецифічну реактивність;

-основні механізми розвитку найпоширеніших форм імунної патології;

-основні принципи імуностимуляції та імуносупресії;

Вміти:

-пояснювати механізм захисного характеру реактивності у збереженні гомеостазу;

-пояснити механізми імунологічної толерантності, її види та відтворення в експерименті;

-пояснити причини, механізми розвитку, види первинних та вторинних імунодефіцитів.

Завдання до самостійної позааудиторної роботи:

 1. Фактори і механізми імунітету.

 2. Поняття про імунологічну реактивність.

 3. Генез, субпопуляції і функції системи Т-і В-лімфоцитів.

 4. Класи імуноглобулінів, принципи будови антитіл.

 5. Механізми імунологічної толерантності.

Контрольні питання теми:

 1. Що таке реактивність? Які виділяють види реактивності?

 2. Які фактори впливають на реактивність організму?

 3. Що таке резистентність? Який взаємозв’язок між реактивністю і резистентністю?

 4. Перерахуйте механізми неспецифічної резистентності.

 5. Як класифікують біологічні бар’єри організму?

 6. Які функції виконує фізіологічна система сполучної тканини?

 7. Перерахуйте гуморальні фактори неспецифічної резистентності щодо дії інфекційного чинника.

 8. Що таке система комплементу? Як вона активується?

 9. Що таке фагоцитоз? Які клітини мають властивості фагоцитів?

 10. Що таке імунологічна реактивність? Які механізми її забезпечують?

 11. Які клітини приймають участь в імунній відповіді? Назвіть їх функції.

 12. Що таке імунологічна недостатність? Наведіть класифікацію імунодефіцитів.

 13. Наведіть приклади первинних В-клітинних імунодефіцитів.

 14. Наведіть приклади первинних Т-клітинних імунодефіцитів.

 15. Що таке вторинні імунодефіцити? Які причини їх викликають?

 16. Що таке СНІД? Який патогенез імунологічної недостатності у хворих СНІДом?ПРОТОКОЛ № 5 Дата_______________
Самостійна аудиторна робота студента.

Дослід 1. Вивчити порушення функції бар'єрних пристосувань організму в умовах судомного приступу.

Дослід проводять на двох мишах або молодих щурах. Тваринам на занятті вводять підшкірно 1% розчин трипанового синього з розрахунку 2 мл на 100 г маси. Через 30 хв. одній тварині вводять внутрішньоочеревинно 0,3 мл. камфорної олії. Цю тварину поміщають під скляний ковпак і відмічають час настання судом, їх характер та час загибелі. Другу тварину забивають шляхом декапітації. Тварин розтинають і вивчають внутрішні органи, речовину мозку та рідину ока.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дослід 2. Вплив віку на резистентність організму до кисневого голодування.

У дослід беруть двох щурів (дорослого та новонародженого). Обох тварин поміщають у посудину, яку герметично закривають. Відмічають час початку досліду. Періодично реєструють частоту та характер дихання, забарвлення шкірних покривів, рухову активність, час настання судом, тривалість життя. Результати досліду заносять у таблицю.

Тварини

Початок досліду

Поведінка

Частота дихання

Колір видимих

шкірних покривів

Час настання судом

1.
2.

Питання для самоконтролю знань:

Задача 1. Який з перерахованих органів не відноситься до периферичних органів імунної системи ?

А. Кістковий мозок

В. Селезінка

С. Мигдалики

Д. Лімфовузли

Е. Лімфоїдна тканина травної системи
Задача 2. У яких клітинах відбувається синтез імуноглобулінів, які надходять у кров ?

А. У плазматичних клітинах

В. У В-лімфоцитах

С. У Т-лімфоцитах- супресорах

Д. У Т-лімфоцитах- хелперах

Е. У Т-лімфоцитах- кіллерах
Задача 3. Гіперфункцію імунної системи можна викликати:

А. Зниженням функції супресорів

В. Дїєю іонізуючого випромінювання

С. Введенням глюкокортикоїдів

Д. Введенням хімічних імунодепресантів

Е. Введенням антилімфоцитарної сироватки.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Література:

 1. Патологічна фізіологія /За ред. М.Н.Зайка і Ю.В.Биця.-К.:Вища шк..,1995.- С. 87-117.

 2. Патофізіологія: підручник /М.Н.Зайко, Ю.В.Биць, Г.М.Бутенко та ін. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Медицина, 2008. – С. 125-153.

 3. Атаман О.В. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. Навч.посібн.- Вінниця: Нова Книга, 2007.- С. 55-72.

ЗАНЯТТЯ №6

Тема: Алергічні реакції негайного типу.

Навчальні цілі:

Сформувати у студентів уявлення про алергію, загальні і місцеві прояви анафілаксії. Вивчити патогенез основних типів алергічних реакцій. Ознайомити студентів з основними проявами анафілаксії в експерименті на тваринах. На основі отриманих знань про механізм розвитку алергії вміти обгрунтувати принципи профілактики і лікування алергічних захворювань.

Знати:

 • поняття “алергія” ,”алерген”;

 • типи алергічних реакцій за Джеллом і Кумбсом;

 • стадії алергічних реакцій і їх патогенез, особливості I , II, III типів алергічних реакцій;

 • анафілактичний шок, його прояви і основні принципи лікування;

 • десенсибілізація, її види.

Вміти:

-провести внутрішньосерцеву ін’єкцію кінської сироватки морській свинці;

-оцінити основні прояви анафілактичного шоку у сенсибілізованої морської

свинки;

-визначити ступінь шоку;

-відтворити місцеві прояви анафілаксії (феномен Овері).

Завдання до самостійної позааудиторної роботи:

 1. Знати генез імунокомпетентних клітин (Т- і В-лімфоцитів).

 2. Знати види і основні властивості антигенів.

 3. Знати класифікацію, структуру та функцію імуноглобулінів.

Контрольні питання теми:

 1. Реактивність: визначення поняття, класифікація.

 2. Визначення поняття ”алергія”, класифікація алергічних реакцій.

 3. Поняття “ алерген”, класифікація алергенів.

 4. Особливості алергічних реакцій негайного і сповільненого типів.

 5. Патогенез алергічних реакцій негайного типу: стадії, їх характеристика.

 6. Медіатори алергічних реакцій негайного типу: назвати, пояснити механізм утворення та їх дію.

 7. Анафілаксія: визначення поняття, види.

 8. Анафілактичний шок: механізми виникнення основних проявів.

 9. Алергічні реакції II типу (комплементзалежні цитотоксичні реакції).

 10. Комплементзалежна швидка реакція типу Артюса-Сахарова (тип III).

 11. Сироваткова хвороба.

 12. Методи діагностики алергічних захворювань.

 13. Десенсибілізація.ПРОТОКОЛ № 6 Дата_______________
Самостійна аудиторна робота студента.

Дослід 1. Відтворення анафілактичного шоку у сенсибілізіваної морської свинки.

За три тижні до досліду сенсибілізують морську свинку шляхом підшкірного введення їй нормальної кінської сироватки (по 0,02 мл три дні підряд). На занятті внутрішньосерцево вводять 1 мл кінської сироватки. Момент введення сироватки фіксують секундоміром. Ведуть спостереження за твариною. Через 1,5- 2 хв. відмічають перші симптоми шоку: почухування мордочки лапкою, наїжування шерсті, неспокій тварини, кашель, ціаноз мордочки, лапок. Наступним симптомом є відходження калу та сечі. Далі з’являються судоми, спочатку тонічні (свинка падає на бік, лапки витягнуті, м’язи напружені), а потім клонічні (дрібне посмикування кінцівок), рідке дихання, з великими паузами. Смерть наступає при відсутності дихання і збереженій роботі серця. Визначення ступеня шоку:

-I ст.позначається (+)—характеризується наїжуванням

шерсті;

-II ст. (++) – наїжування шерсті, кашель, почухування мор-

дочки;

-III ст.(+++) -- наїжування шерсті, кашель, почухування

мордочки, відходження калу та сечі, судоми;

-IV ст.(++++) -- наїжування шерсті, кашель, почухування

мордочки, відходження калу та сечі, смерть.

Розтин загиблої тварини: морську свинку кладуть на спинку, роблять розтин грудної клітки, оголюють легені та серце. Легені роздуті, збільшені в об’ємі, прикривають серце, яке ще працює (симптом Ауер-Люїса-Безредка). Якщо розтин зробили після зупинки серця, то воно знаходиться в стані діастоли.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дослід 2. Вивчити місцеві прояви афілаксії (феномен Овері).

Попередньо за 14 діб до заняття кроликові підшкірно вводять кінську сироватку з розрахунку 0,01 мл на 1 кг маси тіла. На занятті у шкіру вуха кролика вводять 0,1 мл кінської сироватки. Через 15 хв спостерігають почервоніння та набряк у місці введення алергена.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Питання для самоконтролю знань:

Задача 1. Відомо, що плазматичні клітини виробляють специфічні антитіла на даний антиген. При введені антигену кількість плазмоцитів збільшується. За рахунок яких клітин крові відбувається збільшення числа плазмоцитів?

А. Еозинофіли

В. Нейтрофіли

С. В-лімфоцити

Д. Базофіли

Е. Т-лімфоцити
Задача 2. Макрофаги не володіють здатністю:

А. Фагоцитозу

В. Синтезу лізоциму, інтерферону, компонентів комплемен-

ту

С. Активації Т – і В- лімфоцитів

Д. Синтезу і секреції антитіл

Е. Підвищення імуногенності антигена
Задача 3. Яка група алергенів має найбільше значення в патогенезі бронхіальної астми у дітей?

А. Побутова

В. Харчова

С. Інфекційна

Д. Епідермальна

Е. Медикаментозна

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Література:

 1. Патологічна фізіологія /За ред. М.Н. Зайка і Ю.В. Биця. –К., Вища шк,.1995. - С.117-139.

 2. Патофізіологія: підручник /М.Н.Зайко, Ю.В.Биць, Г.М.Бутенко та ін. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Медицина, 2008. – С. 155-172.

 3. Атаман О.В. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. Навч. посібник.—Вінниця: Нова книга, 2007. – С. 73-83.

 4. Посібник до практичних занять з патологічної фізіології. /За ред. Ю.В.Биця, Л.Я.Данилової. – К.: Здоров’я, 2001 - С. 45-52.

 5. Литвицкий П.Ф, Патофизиология: Учебник: В 2т.– М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002.

ЗАНЯТТЯ № 7

Тема: Особливості розвитку алергічної реакції уповільненого типу.

Навчальні цілі:

Сформувати у студентів поняття про алергічні реакції уповіль­неного типу, уміння пояснити їх етіологію і патогенез, оцінювати вираженість зовнішніх проявів, обґрунтувати принципи профілакти­ки та лікування. Пояснити механіз­ми розвитку аутоалергічних за­хворювань, імунологічних реакцій проти трансплантату.

Знати:

- класифікацію, причини, патогенез алергічних реакції;

- особливості алергічної реакції уповільненого типу;

- класифікацію ендоалергенів (аутоалергенів);

- патогенез аутоімунних захворювань;

- механізм імунологічних реакцій проти трансплантату.

Вміти:

- моделювати в експерименті алергічну реакцію уповільненого типу;

- приготувати мазки-відбитки з листків очеревини щура і зафарбувати їх за методом Романовського-Гімза;

- оцінити прояви алергічної реакції уповільненого типу;

- пояснити механізм відторгнення трансплантату.

Завдання до самостійної позааудиторної роботи:

1. Поняття “імунітет”. Основні механізми захисту.

2. Знати генез імунокомпетентних клітин: формування клітин Т- і В-лімфоцитів.

3. Вміти пояснити участь системи Т- і В-лімфоцитів в реак­ціях імунітету.

4. Знати поняття “аутоантигени” і “аутоантитіла”.

5. Знати природні і набуті ендоалергени.

Контрольні питання теми:

1. Поясніть суть алергічних реакції IV типу за Кумбсом і Джеллом.

 1. Як відтворюють гіперчутливість уповільненого типу в експерименті?

 2. Наведіть приклади клінічних форм гіперчутливості уповільненого типу.

 3. Які стадії виділяють у патогенезі алергічних реакцій уповільненого типу?

 4. У чому полягає імунологічна стадія алергічних реакцій IV типу?

 5. Поясніть суть патохімічної стадії алергічних реакцій IV типу.

 6. Наведіть класифікацію лімфокінів.

 7. Які механізми забезпечують знищення антиген-несучих клітин у реакціях гіперчутливості уповільненого типу?

 8. Що таке бактеріальна алергія? Наведіть приклади.

 9. Що таке контактна алергія? Які речовини її викликають?

 10. Що таке аутоалергічні реакції? Наведіть причини їх розвитку.

 11. Наведіть класифікацію ендогенних алергенів.

 12. Що таке природні ендоалергени? Наведіть приклади.

 13. Які механізми лежать в основі розвитку аутоалергії?

 14. Поясніть патогенез реакції відторгнення гомотрансплантату.

 15. Поясніть суть алергічних реакцій стимулюючого і гальмівного типу. Наведіть приклади.ПРОТОКОЛ № 7 Дата_______________
Самостійна аудиторна робота студента:

Дослід 1. Вивчити прояви та проаналізувати механізм розвитку гіперчутливості уповільненого типу у щура.

Для одержання гіперчутливості уповільненого типу тварину за три дні до досліду сенсибілізують шляхом введення у подушечку лапки туберкуліну з ад’ювантом Фрейнда в кількості 100 мкл. тричі з інтервалом у два тижні. За 24 год. до досліду вводять внутрішньоочеревинно розрішуючу дозу туберкуліну (0,3 мл). На занятті у щура під нембуталовим наркозом (40 мг/кг) розтинають черевну порожнину, спостерігають прояви алергічної реакції з бо­ку листків очеревини та готують мазки-відбитки. Мазки фарбують за Романовським-Гімза. Висушений мазок фіксують три хвилини в склянці з метиловим спиртом, а потім фарбують фарбою Романовського протягом 20-25 хв. Морфологічні прояви гіперчутливості упо­вільненого типу вивчають під імерсійним збільшенням мікроскопа. В мазках-відбитках дослідних тварин знаходять велику кількість лімфоцитів та моноцитів. Для порівняння зафарбовують також маз­ки контрольних тварин.

Результати досліду описати та замалювати. На основі одержаних даних пояснити прояви та механізм розвитку гіперчутливості уповільненого типу у щура.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Питання для самоконтролю знань:

Задача 1. Серед перерахованих нижче медіаторів виділіть меді­атори алер­гії уповільненого типу:

А. Гістамін.

Б. Фактор гальмування міграції макрофагів.

С. Лімфотоксин.

Д. Фактор бласттрансформації лімфоцитів.

Е. Брадикінін.
Задача 2. Чоловікові, 27 років, була проведена туберкулінова проба Манту. Через 24 год. на шкірі у місці ін’єкції відмічається інфільтрат 40х35 мм, шкіра над ним гіперемована. Яка з груп біологічно активних речовин визначила в основному розвиток алер­гічного запалення у пацієнта?

А. Лімфокіни.

В. Біогенні аміни.

С. Простагландини.

Д. Лейкотрієни.

Е. Кініни.
Задача 3. Через 3 тижні після гострого інфаркту міокарда у хворого з’явилися болі в серці та суглобах, запалення легень. Який механізм є основним в розвитку постінфарктного синдрому Дресслера у цього хворого?

А. Ішемія міокарда.

В. Резорбція білків з некротизованої ділянки міокарда.

С. Вторинна інфекція.

Д. Тромбоз судин.

Е. Аутоімунне запалення.
Задача 4. Який тип імунологічної реакції за Джеллом і Кумбсом характерний для контактного дерматиту?

А. I.

В. II.

С. III.

Д. IV.

Е. V.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Література:

 1. Патологічна фізіологія /За ред. М.Н. Зайка і Ю.В. Биця. -К.; Вища ш., 1995. - С. 133-139.

 2. Патофізіологія: підручник /М.Н.Зайко, Ю.В.Биць, Г.М.Бутенко та ін. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Медицина, 2008. – С. 177-184.

 3. Атаман О.В. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. Навч. посібн.—Вінниця: Нова Книга, 2007. – С. 83-87.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Схожі:

План лекції Методи кореляційно-регресійного аналізу. Методи математичного...
Ключові слова: модель, моделювання, кореляційний аналіз, регресійний аналіз, методи лінійного і динамічного програмування, прямий...
Тестових завдань з патологічної фізіології по підготовці
У чоловіка 40 років після травми рогівки і тривалого лікування на оці утворилось більмо. Як називається таке закінчення хвороби?
ПЕРЕЛІК ОРІЄНТОВНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ З ПСИХОЛОГІЇ
Загальне поняття про психологію, її предмет та завдання психологія як наука і навчальний предмет, її значення
УРОК ПРЕДМЕТ, ОБ'ЄКТ, ЗАВДАННЯ і МЕТОДИ НАУКИ ПРО ДОВКІЛЛЯ Цілі уроку
Цілі уроку: розглянути визначення, предмет і завдання еко­логії як науки; розвивати навички застосування матеріалів інших курсів...
Астрономії. Її розвиток та значення в житті суспільства КОНСПЕКТ...
КОНСПЕКТ УРОКУ Предмет астрономії. Ії розвиток та значення в житті суспільства. Методи та засоби астрономічних спостережень
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕКСТУ В СУЧАСНІЙ ЛНГВІСТИЦІ
Описано основні процедурні ланки контекстуально-інтерпретаційного методу, методу діалогічної інтерпретації, когнітивного картування...
Предмет, методи і завдання курсу «Регіональна економіка» та його зв’язок з іншими дисциплінами
Предмет регіональної економіки “захоплює” багато інших галузей економіки і, навпаки, практично усі інші галузі економіки мають справу...
Модуль суб’єкти інфраструктури товарного ринку Змістовний модуль...
Предмет дисципліни "Інфраструктура товарного ринку" та його взаємозв'язок з іншими дисциплінами
1. Психологія як наука. Її предмет і завдання Зміст понять «психологія»,...
Предмет, функції психологічної науки і практики в суспільному розвитку. Історія розвитку психологічної науки. Галузі психології....
Хімічні властивості кислот. Поняття про ряд активності металів
Методи: пояснювально-ілюстративні (розповідь, бесіда), наочні (демонстрація, відео дослід, комп’ютерні презентації), практичні (проведення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка