Предмет, завдання і методи патологічної фізіології. Значення експериментального методу в патофізіоло­гічних дослід­женнях. Моделювання патологічних про­цесів


НазваПредмет, завдання і методи патологічної фізіології. Значення експериментального методу в патофізіоло­гічних дослід­женнях. Моделювання патологічних про­цесів
Сторінка7/27
Дата13.08.2013
Розмір2.36 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Біологія > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   27

Вміти:


 • вказати причини і механізми порушень адгезивних властивостей судинної стінки та їх роль у розладах мікроциркуляції;

 • -назвати причини та стадії утворення «сладжу»;

 • охарактеризувати причини та механізми порушень транскапілярної проникності;

 • пояснити механізми розвитку капіляротрофічної недостатності;

 • проаналізувати наслідки розладів мікроциркуляції.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи.

 1. Загальні уявлення про систему мікроциркуляції. Основні відділи та функції мікроциркуляторного русла.

 2. Методи вивчення мікроциркуляторного русла

Контрольні питання теми:


 1. Визначення поняття «мікроциркуляція». Назвати судини, що складають мікроциркуляторне русло.

 1. Причини розладів мікроциркуляції.

 2. Типові порушення мікроциркуляції:

 • внутрішньосудинні порушення: причини та механізми агрегації форменних елементів крові;

 • порушення проникності стінки судин обміну;

 • позасудинні порушення.

 1. Капіляротрофічна недостатність, визначення поняття, ознаки і наслідки.

 2. Типові порушення лімфообігу їх причини і наслідки:

 • механічна недостатність;

 • динамічна недостатність;

 • резорбційна недостатністьПРОТОКОЛ № 12 Дата_______________

Самостійна аудиторна робота студентів.


Дослід 1. Вивчити розвиток феномена «сладжа» та наступні порушення кровотоку на препараті язика жаби.

За допомогою зонда руйнують спинний мозок жаби, поміщають її на дощечку черевцем догори. Оголюють серце та обережно знімають з нього перикард. Потім жабу перевертають спинкою догори та розміщують на дощечці так, щоб нижній край її щелепи знаходився біля прямокутного отвору. Відкривають жабі ротову порожнину, фіксують край нижньої щелепи до дощечки двома похило вколотими шпильками, головкою третьої шпильки підпирають верхню щелепу. Очним пінцетом обережно, захопивши спочатку один, а потім другий сосочок, розправляють язик жаби, трохи розтягуючи над прямокутним отвором дощечки. Шпильки, які фіксують язик до дощечки (звичайно достатньо 6 шт.) вколюють похило головками назовні, щоб не заважали рухові об'єктиву мікроскопа. При виготовленні препарату постійно стежать, щоб язик жаби не був надмірно розтягнутий та знаходився в одній площині з нижньою щелепою. При недотриманні, цих умов можливо порушення кровопостачання язика. Препарат кладуть під мікроскоп і при малому збільшенні спостерігають картину нормального кровообігу в судинах язика жаби. Для подальшого проведення експерименту слід вибрати дистальну ділянку препарату язика, в якому розміщені дрібні кровоносні судини та достатньо добре виражений кровообіг.

Одночасно необхідно визначити тип кровоносних судин: артерії, вени - орієнтуючись на напрям течії крові в місцях розгалуження судин, артеріоли чи капіляри за - просторовим розташуванням форменних елементів під час їх руху ( у два-три ряди чи ланцюжком один за одним). При цьому звертають увагу на структуру кровотоку - наявність плазматичного шару вздовж стінок артерій, рівномірний розподіл еритроцитів у центрі артерій та в кровотоці вен, безперервна течія еритроцитів у мікросудинах.

Відтворення «сладж» феномена. Жабу піднімають за задні кінцівки, повільно вводять у порожнину шлуночка серця 0,25-0,3 мл 15% розчину етилового спирту. Під малим збільшенням протягом 20-30 хв спостерігають за формуванням еритроцитарних агрегатів та порушенням внаслідок цього кровотку в судинах язика.

Роблять заключения та висновки, відповідаючи на наступні питання:

1) які зміни розподілу формених елементів крові у дрібних судинах виникають у процесі розвитку «сладжу»?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. які зміни фізико-хімічних та реологічних властивостей крові лежать в основі феномену «сладжу»?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. поясніть механізм розвитку даного феномену в умовах цього досліду.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дослід 2. Вивчити порушення проникності судин мікроциркуляторного русла під впливом гістаміну.

Жабу готують як в попередньому досліді, вивчають вихідний стан кровообігу. На дистальну поверхню язика, ближче до краю, наносять краплю 0,1% розчину гістаміну. Через 2-3 хв жабу піднімають за задні лапки і вводять у порожнину шлуночка серця 0,25 мл 1% водного розчину трипанового синього. Під мікроскопом та візуально спостерігають появу фарби в артеріях, артеріолах, капілярах та інтенсивне зафарбування тканин язика переважно в ділянці нанесення гістаміну.

Роблять заключения та висновки, відповідаючи на наступні питання:

 1. на які відділи системи мікроциркуляторного русла діє гістамін?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. який механізм дії гістаміну на проникність судинної стінки?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Питання для самоконтролю:

Задача 1 . Виберіть правильну відповідь. Що таке «сладж-синдром»:

 1. Утворення тромбоцитолейкоцитарного агрегату на стінці мікросудини

 2. Агрегація формених елементів крові в просвіті судини

 3. Аглютінація формених елементів крові в просвіті судини

 4. Згущення крові внаслідок втрати її рідкої частини

 5. Коагуляція білків крові


Задача 2. Яку роль виконує юкстакапілярний кровотік (артеріоло-венулярні анастомози)?

 1. Депонування крові в ділянці мікроциркуляції

 2. Регуляція проникності мікросудин

 1. Регуляція капілярного кровотоку та транскапілярного обміну

 1. Сповільнення венозного кровотоку

 2. Участь у терморегуляції


Задача 3. Виберіть правильну відповідь. Агрегації тромбоцитів сприяє:

 1. Збільшення в крові фібриногену

 2. Збільшення в крові альбумінів

 3. Зменшення в крові глобулінів

 4. Зменшення в крові фібриногену

 5. Зменшення в'язкості крові

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Література:

 1. Патологічна фізіологія /За ред. М.Н.Зайка і Ю.В.Біця. -К.: Вища шк., 1995. – С. 203-211.

 2. Патофізіологія: підручник /М.Н.Зайко, Ю.В.Биць, Г.М.Бутенко та ін. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Медицина, 2008. – С. 220-227.

 3. Атаман О.В. Патофізіологія в запитаннях і відповідях. Навчальний посібник /видання друге, доопрацьоване і доповнене. - Вінниця: Нова книга, 2007. - 512 с.

Заняття 13

Тема. Запалення. Судинні реакції та еміграція лейкоцитів у вогнищі запалення.

Знати:

 • етіологію та патогенез запалення;

 • основні медіатори запалення;

 • механізм виникнення та послідовність судинних реакцій, взаємовідношення між ними в динаміці запального процесу;

Вміти:

 • самостійно відтворити в експерименті дослід Ю. Конгейма та методику біомікроскопічного дослідження кровообігу в тканинах;

 • описати послідовність явищ при еміграції лейкоцитів;

 • аналізувати значення судинних реакцій, еміграції лейкоцитів у запальному процесі.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   27

Схожі:

План лекції Методи кореляційно-регресійного аналізу. Методи математичного...
Ключові слова: модель, моделювання, кореляційний аналіз, регресійний аналіз, методи лінійного і динамічного програмування, прямий...
Тестових завдань з патологічної фізіології по підготовці
У чоловіка 40 років після травми рогівки і тривалого лікування на оці утворилось більмо. Як називається таке закінчення хвороби?
ПЕРЕЛІК ОРІЄНТОВНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ З ПСИХОЛОГІЇ
Загальне поняття про психологію, її предмет та завдання психологія як наука і навчальний предмет, її значення
УРОК ПРЕДМЕТ, ОБ'ЄКТ, ЗАВДАННЯ і МЕТОДИ НАУКИ ПРО ДОВКІЛЛЯ Цілі уроку
Цілі уроку: розглянути визначення, предмет і завдання еко­логії як науки; розвивати навички застосування матеріалів інших курсів...
Астрономії. Її розвиток та значення в житті суспільства КОНСПЕКТ...
КОНСПЕКТ УРОКУ Предмет астрономії. Ії розвиток та значення в житті суспільства. Методи та засоби астрономічних спостережень
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕКСТУ В СУЧАСНІЙ ЛНГВІСТИЦІ
Описано основні процедурні ланки контекстуально-інтерпретаційного методу, методу діалогічної інтерпретації, когнітивного картування...
Предмет, методи і завдання курсу «Регіональна економіка» та його зв’язок з іншими дисциплінами
Предмет регіональної економіки “захоплює” багато інших галузей економіки і, навпаки, практично усі інші галузі економіки мають справу...
Модуль суб’єкти інфраструктури товарного ринку Змістовний модуль...
Предмет дисципліни "Інфраструктура товарного ринку" та його взаємозв'язок з іншими дисциплінами
1. Психологія як наука. Її предмет і завдання Зміст понять «психологія»,...
Предмет, функції психологічної науки і практики в суспільному розвитку. Історія розвитку психологічної науки. Галузі психології....
Хімічні властивості кислот. Поняття про ряд активності металів
Методи: пояснювально-ілюстративні (розповідь, бесіда), наочні (демонстрація, відео дослід, комп’ютерні презентації), практичні (проведення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка