МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»


НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»
Сторінка9/10
Дата23.04.2013
Розмір0.89 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Право > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Національна безпека — стан захищеності життєво важливих інтересів особи, держави та суспільства від існуючих і можливих загроз у всіх сферах суспільних відносин.

Нікчемні акти - акти управління, юридична неспроможність яких досить очевидна, тому вони не повинні виконуватися.

Неправова форма управління - зовнішні вияви управлінської діяльності, які безпосередньо не пов'язані із виданням юридичних актів, в результаті їх застосування не виникають адміністративно-правові відносини (організаційні дії, матеріально-правові операції).

Необережність - форма вини, коли особа, яка його вчинила, передбачала можливість настання шкідливих наслідків своєї діяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення або не передбачала можливості настання таких наслідків, хоча повинна була і могла їх передбачити.

Нерезидент — юридична особа і суб'єкт господарської діяльності України, що не має статусу юридичної особи (філія, представництво тощо), яка створена і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства іноземної держави, у т.ч. юридична особа та суб'єкт підприємницької діяльності, створений з участю юридичної і фізичної особи.

Нормативні акти - основний вид актів управління, які встановлюють, змінюють або скасовують юридичні норми.

Нормативно-правовий акт — офіційний письмовий документ компетентного державного органу, в якому закріплюються правила поведінки загального характеру, що забезпечуються державним примусом.

Нотаріат в Україні — це система органів і посадових осіб, на які покладено обов'язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії з метою надання їм юридичної вірогідності.

Об’єднання громадян — добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод.

Оборона України — комплекс політичних, економічних, екологічних, військових, соціальних і правових заходів щодо забезпезчення незалежності, територіальної цілісності, захисту інтересів-держави і мирного життя народу. Метою оборони України є створення всіх необхідних умов для запобігання воєнному нападові та збройної відсічі можливій агресії проти України у будь-який час і за будь-яких обставин.

Обставини, щи виключають адміністративне провадження - обставини, при наявності яких адміністративна справа не порушується, а порушена справа підлягає закриттю (ст. 247 КпАП України).

Обставини, що виключають адміністративну відповідальність - обставини, при наявності яких, особа, яка вчинила правопорушення, звільнюється від адміністративної відповідальності.

Обставини, що обтяжують адміністративну відповідальність - обставини, при наявності яких застосовується більш суворе адміністративне стягнення, їх перелік зафіксовано у ст. 35 КпАП України.

Обставини, що пом'якшують адміністративну відповідальність - обставини, при наявності яких накладається менше стягнення або ж особа звільнюється від відповідальності. Перелік наведено у ст. 34 КпАП України, але він не є вичерпним і можуть бути враховані інші обставини справи.

Об'єкт адміністративного правопорушення - суспільні відносини, на які посягає адміністративне правопорушення; те, на що посягає і чому завдає шкоди адміністративне правопорушення.

Об'єктивна сторона адміністративного правопорушення - це система передбачених адміністративно-правовою нормою ознак, що характеризують зовнішню сторону проступка.

Огляд речей і документів - захід забезпечення провадження в справах про адміністративне правопорушення, який застосовується з метою виявлення, закріплення необхідних доказів правопорушення і забезпечення подальшого припинення до відповідальності (ст. 264 КпАП України).

Оплатне вилучення предмета - примусове вилучення і наступна реалізація предмета, який став знаряддям проступку або безпосереднім об'єктом проступку, з передачею вирученої суми колишньому власникові з відрахуванням витрат на реалізацію вилученого предмета (ст. 28 КпАП України).

Орган адміністративної юрисдикції - орган, уповноважений розглядати та вирішувати по суті підвідомчі справи про адміністративні правопорушення, а також здійснювати інші юрисдикційні дії забезпечувального характеру.

Органи виконавчої влади - самостійний вид органів державної влади, який згідно з конституційним принципом поділу державної влади мають своїм головним призначенням організацію виконання законів.

Орган виконавчої влади - це різновид державного органу (організаційно оформлена частина державного апарату), який створюється у встановленому законом порядку спеціально для здійснення на основі чинного законодавства функцій виконавчо-розпорядчого (управлінського) характеру по безпосередньому і оперативному керівництву господарським, соціально-культурним та адміністративно-політичним будівництвом в державі.

Орган виконавчої влади зі спеціальним статусом - має визначені законодавством України особливі завдання та повноваження, щодо нього може встановлюватись спеціальний порядок утворення, реорганізації, ліквідації, підконтрольності, звітності, а також призначення і звільнення керівників та вирішення інших пигань. Його очолює голова.

Організаційно-правова форма юридичної особи — суб'єкта підприємництва, що характеризує специфіку його створення, майнового статусу, характеру його прав і прав засновників (учасників) на майно, та особливості їх відповідальності за зобов'язаннями суб'єкта.

Оренда — засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.

Основне адміністративне стягнення - попередження, штраф, позбавлення спеціального права, виправні роботи, адміністративний арешт (в окремих випадках - конфіскація і оплатне вилучення).

Особистий огляд - захід забезпечення провадження в справах про адміністративне правопорушення, який застосовується з метою виявлення, закріплення необхідних доказів правопорушення і забезпечення подальшого притягнення до відповідальності (ст. 264 КпАП України).

Осудність - здатність особи в момент вчинення проступку віддавати звіт своїм діям і керувати ними.

Освіта — це цілеспрямований процес навчання і виховання в інтересах особи, суспільства і держави.

Особисті права і свободи — права, пов'язані з виконанням громадянами дій, спрямованих на задоволення власних потреб.

Охорона здоров’я — система заходів спрямованих на забезпечення збереження і розвитку фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності людини при максимальній біологічно можливий індивідуальній тривалості життя.

Паспорт громадянина для виїзду за кордон - документ, що посвідчує особу громадянина під час перетинання державного кордону України та перебування за кордоном.

Підвідомчість (адміністративна) — компетенція того або іншого органу виконавчої влади щодо розгляду і вирішення адміністративних справ.

Підзаконний акт — акт компетентного державного органу, який видається на підставі й на виконання законів.

Підпис — форма засвідчення законності документа та вияв відповідальності за його зміст.

Підприємництво — самостійна, ініціативна, систематична, здійснювана на власний ризик діяльність з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг і заняття торгівлею з метою отримання прибутку.

Підприємство — самостійний статутний суб'єкт господарювання, що має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідного при

Перевірка - обстеження та вивчення окремих напрямків діяльності фінансово-господарської діяльності, за підсумками яких складається довідка або детальна записка.

Перекладач - особа, яка надає лінгвістичну допомогу особам, які беруть участь у провадженні в справах про адміністративні правопорушення, й не володіють мовою, якою здійснюється це провадження (ст. 274 КпАП України).

Пневматична зброя - пістолети, револьвери, гвинтівки калібру понад 4,5 мм і швидкістю польоту кулі понад 100 м за секунду, в яких снаряд (куля) приводиться в рух за рахунок стиснутих газів.

Повноваження - вид і міра владного впливу посадової особи на зацікавлених учасників правовідносин з метою задоволення їх законних інтересів, досягнення певного соціально-корисного результату.

Позбавлення спеціального права - вид стягнення, який застосовується за грубе або систематичне порушення порядку користування цим правом (ст. 30 КпАП України).

Позитивна (перспективна) адміністративна відповідальність - відповідальність "взагалі", безособове, як абстрактний обов'язок, що існує незалежно від факту скоєння адміністративного правопорушення.

Політична партія - об'єднання громадян, які є прибічниками певної загальнонаціональної програми громадського розвитку, їх головна мета - участь у розробці державної політики, формуванні органів влади, місцевого самоврядування й уряду у їх складі.

Поняті - особи, які своїми підписами у протоколах підтверджують правильність здійснення процесуальних дій, при яких вони були присутніми.

Попередження - офіційний осуд вчиненого проступку і застереження правопорушника від його повторення; найм'якше адміністративне стягнення, яке застосовується за незначні проступки, вчинені вперше, з необережності тощо (ст. 26 КпАП України).

Посада — це визначена структурою і штатним розкладом первинна структурна одиниця державного органу і його апарату, на яку покладено нормативним актом коло службових обов'язків (ст. 2 Закону України "Про державну службу").

Посадова особа - державні службовці, на яких покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій; їх виконання завжди тягне за собою юридичні наслідки.

Послідовний порядок оскарження - порядок оскарження, коли скарга спочатку повинна бути подана у вищий орган (вищій посадовій особі), після чого, якщо рішення не задовольняє скаржника, в суд. Рішення останнього є остаточним.

Постанова по справі про адміністративне правопорушення - документ, який остаточно оцінює поведінку особи, яка притягується до відповідальності, встановлює її винність або, навпаки, невинність, визначає захід адміністративного впливу (ст.ст. 283-286 КпАП України).

Потерпілий - особа, якій правопорушенням заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду (ст. 269 КпАП України).

Повноваження органу виконавчої влади — закріплені за органом виконавчої влади права і обов'язки (в тому числі — обов'язки нести відповідальність за наслідки виконання повноважень, так звані "юрисдикційні" обов'язки). Для визначення певного обсягу повноважень, закріпленого за кожним органом виконавчої влади відповідно до покладених на нього завдань і функцій, застосовується поняття "компетенція". Центральне місце та переважну частину серед повноважень органу виконавчої влади складають державно-владні повноваження, тобто повноваження щодо прийняття обов'язкових для виконання рішень і забезпечення їх здійснення тими, кому вони адресовані.

Позов — звернення до суду з вимогою усунення порушеного майнового права чи інтересу, що охороняється законом.

Покарання - державний примус, що застосовується органом виконавчої або судової влади, його посадовими особами до особи, яка скоїла адміністративне правопорушення.

Політичні права і свободи — права на свободу думки, совісті, релігії, зібрань, мітингів, демонстрацій, об'єднання в політичні партії; право вносити пропозиції до державних органів і критикувати недоліки, оскаржувати в суді дії посадових осіб; право на судовий захист.

Попередження правопорушень — система заходів економічного, соціально-культурного, виховного і правового характеру, що проводяться державними органами і громадськими організаціями з метою боротьби зі злочинністю і причинами, що її породжують.

Посадові особи — керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.

Правова форма управління - зовнішній вияв управлінської діяльності, який безпосередньо викликає правові наслідки, пов'язаний із прийняттям та застосуванням норм права (прийняття правових актів управління, укладення адміністративних угод тощо).

Правові акти управління - засоби практичної реалізації мети і функцій виконавчої влади, основна форма їх виконавчо-розпорядчої діяльності. Це владні, прийняті у відповідності до вимог законодавства, приписи органів виконавчої влади з питань компетенції цього органу або посадової особи, які тягнуть за собою юридичні наслідки.

Правовий статус державного службовцяце сукупність прав, свобод, інтересів, обов'язків і відповідальності особи, яка займає посаду в органі держави, виконує завдання і функції держави, наділена для цього певною компетенцією і отримує заробітну плату із державних коштів.

Право громадянина, обумовлене адміністративним законо­давством, — це визнана державою і закріплена адміністративно-правовою нормою можливість діяти в певних межах.

Правова держава — держава, в якій панує право, де діяль­ність усіх її органів та посадових осіб здійснюється на основі і в межах, визначених правом, де не тільки особа відповідальна за свої дії перед державою, а й держава несе реальну відповідальність перед особою за результати своєї діяльності.

Правовий статус особи сукупність закріплених у законодавстві прав, свобод, обов'язків громадян та гарантій їх здійснення.

Правоохоронні органи — органи, які наділені державою компетенцією щодо охорони суспільних відносин, урегульованих правом.

Правопорядок — певна система суспільних відносин, що виникає в результаті виконання і дотримання законів та інших підзаконних актів, одна з основних складових суспільного порядку, який встановлюється в результаті здійснення різних видів соціаль­них норм, що регулюють різні сфери суспільного життя і відрізня­ються між собою характером, способом впливу на поведінку людей.

Правопорушення, жо триває - правопорушення, що постійно здійснюється протягом певного більш чи менш тривалого часу.

Правосвідомість — сукупність поглядів, ідей, що виражають ставлення людей, соціальних груп, класів до права, законності, правосуддя, та їх погляди на те, що є правомірним або неправомірним.

Предмет адміністративного права це суспільні відносини, які врегульовані в інтересах громадян і держави, у галузі виконавчо-розпорядчої діяльності органів держави, а також адміністративно-деліктні відносини.

Предметна підвідомчість - нормативне вирішення питання про те, якому виду органів доручено розглядати відповідну категорію справ.

Представник влади - вид державних службовців, чиї розпорядження і дії поширюються на осіб, їм не підлеглих, котрі наділені правом застосовувати заходи адміністративного примусу, а деякі з них - й адміністративні стягнення.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи з курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи курсу “Практична діяльність юриста (Практичне право)” складена на основі робочої програми...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНОЇ...
Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту основних форм індивідуально-дослідних завдань
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси»....
Методичні рекомендації до самостійної роботи роботи студентів з дисципліни...
Цивільне процесуальне право. Робоча навчальна програма / Кіреєва Н. О., Захароіва О. С., Грабовська О. О. – Київ нац ун-т імені Тараса...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін „Право інтелектуальної власності”, „Інтелектуальна власність”...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ Й ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять, самостійної...
Кафедра управління, адміністративного права і процесу та адміністративної діяльності
Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Правознавство»...
«Правознавство» для студентів напряму підготовки 060102 – «Будівництво», 060103 – «Гідротехніка. Водні ресурси», 040106 – «Екологія,...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 030509 «облік і аудит»...
Питання з для самостійної підготовки студентів до іспиту з дисципліни...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка