МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»


НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»
Сторінка2/10
Дата23.04.2013
Розмір0.89 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Право > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Методичні рекомендації щодо організації самостійної підготовки до занять з дисципліни «Адміністративне право», складені відповідно до навчальної програми з цієї дисципліни навчального плану Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, розраховані для підготовки студентів і призначені для здійснення підготовки юристів освітньо-кваліфікаційного рівня – спеціаліст-юрист.

Метою самостійної підготовки є ознайомлення з основними теоретичними положеннями Адміністративного права, закріплення ними таких форм і напрямків діяльності державних органів, їх посадових осіб, які б забезпечували повсякденний демократичний режим адміністративно-правових відносин. Тобто, прищеплення майбутнім юристам комплексу знань, умінь та навичок, які необхідні для виконання ними своїх службових обов’язків, засвоєння необхідності неухильного дотримання вимог законності в практичній діяльності.

Під час вивчення дисципліни «Адміністративне право », слід враховувати положення Концепції адміністративної реформи, реформи адміністративного права та інших нормативно-правових актів, які стосуються питань реформування інститутів адміністративного права.

Нормативні акти та література, які наведені в методичних рекомендаціях, складають основну джерельну базу курсу, однак це не виключає можливості використання й інших джерел. Тим більше слід завжди пам’ятати про те, що сьогодні наше суспільство знаходиться у стані постійних змін, які торкаються всіх сфер життя. Тому є нагальна потреба слідкувати за змінами у державно-правовому просторі – розвитку державних інститутів, законодавства тощо, враховуючи їх при підготовці до складання заліків, іспитів, підготовці до вступу у навчальний заклад.

Зміст дисципліни «Адміністративне право», розрахований на засвоєння знань та вмінь для вивчення наступних спеціальних дисциплін: «Адміністративний процес», «Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина» «Митне право», «Системний аналіз і управління», «Принципи менеджменту», «Менеджмент у державному управлінні», «Основи управління органами виконавчої влади».

тощо.

Вимоги до знань та умінь.

Знати:

— на понятійному рівні: основні положення законодавства України, що регулює суспільні відносини, які виникають у сфері публічного адміністрування, виконавчо-розпорядчої діяльності державних органів, а також під час скоєння адміністративних деліктів і регулюються адміністративно-правовими нормами;

— механізм правового регулювання суспільних відносин у сфері виконавчої влади;

— поняття та систему форм і методів публічного адміністрування, сутність та принципи публічного адміністрування, види та правовий статус його суб’єктів;

— систему органів виконавчої влади, правове положення суб’єктів, що її здійснюють;

— сутність адміністративного права, його зв’язок з діяльністю органів публічної адміністрації;

— зміст законодавства про адміністративні правопорушення, систему та правовий статус органів адміністративної юрисдикції;

— поняття та принципи адміністративного процесу, його структуру, зміст адміністративних проваджень;

— види, зміст та загальні правила накладення адміністративних стягнень;

— сутність, нормативні основи, фактичні підстави та процедури адміністративної відповідальності;

— поняття законності в діяльності органів публічної адміністрації та способи її забезпечення;

— спеціальні адміністративно-правові режими;

— сучасний стан організаційно-правових засад діяльності виконавчої влади.

Вміти:

— на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та категорії, що відображають сутність адміністративно-правових відносин.

— на алгоритмічному рівні: довільно використовувати засвоєні знання для розв’язання типових ситуацій, що виникають під час професійної діяльності працівників правоохоронних органів, а також організовувати свою діяльність на основі певного алгоритму; складати необхідні адміністративно-процесуальні та інші документи.

— на творчому рівні: переосмислювати наявні знання стосовно нових фактів; адаптувати раніше отриманий досвід до змінних умов та нестандартних ситуацій; варіативно розв’язувати професійні завдання; у вмінні самостійно вести експериментальну, науково-дослідницьку діяльність.

Методичні рекомендації щодо організації самостійної підготовки
Змістовий модуль № 1

(загальна частина). Теоретичні основи адміністративного права
ТЕМА 1. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО В СИСТЕМІ ГУМАНІТАРНИХ НАУК
Завдання для самостійної підготовки:

1. Вивчити за темою навчальну та наукову літературу, законодавчі та інші нормативні акти.

2. Ознайомитися з питаннями семінарського заняття і підготуватися до активного їх обговорення.

3.Схарактеризуйте соціальне призначення адміністративного права та історичні аспекти його розвитку.

4. Дайте поняття адміністративного права як науки, як галузі права, як навчальної дисципліни та визначте його ознаки.

5. Структура адміністративного права.

6. Взаємодія адміністративного права з іншими галузями права.

7. В чому полягає роль та значення адміністративного права при підготовці майбутніх працівників правоохоронних органів?
Контрольні питання для самостійної підготовки:

1) Які відносини врегульовує адміністративне право як галузь права України?

2)Схарактеризуйте ознаки та принципи адміністративного права. Чим вони відрізняються від принципів цивільного та кримінального права?

3) Чим відрізняється предмет адміністративного права від предмету інших галузей?

4) Які інститути адміністративного права ви знаєте?

5) У чому сутність оновлення суспільного призначення адміністративного права?

6) Що собою представляє адміністративне право як галузь юридичної науки?

7) Вкажіть особливості застосування адміністративного методу, за якими ознаками цей метод відрізняється від методу цивільного права?

8) В чому соціальне призначення адміністративного права?


ЛІТЕРАТУРА ТА НОРМАТИВНІ АКТИ:

Нормативні акти:

 1. Конституція України вiд 28.06.1996р.  № 254к/96-ВР в редакції вiд 01.01.2006р. // Відомості Верховної Ради України – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Юридический вестник. — 1998. — № 4.

 3. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року // Відомості Верховної Ради України. — 1990. — № 31. — Ст. 429.

 4. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. — № 38. — Ст. 502.

 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення вiд 07.12.1984 № 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984р. – № 51. – С. 1122.

 6. Кодекс Адміністративного Судочинства України (зі змінами та доповненнями від 14 січня 2009 року) // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 35-36, 37. — Ст. 446.


Література:

1. Авер'янов В. Актуальні завдання реформування адміністративного права // Право України. - 1999. - №8. - С.8-11.

2. Авер'янов В. Реформування українського адміністративного права: черговий етап // Право України. - 2000. - №7. - С.6-8.

3. Авер'янов В.Б. Адміністративне право України: доктриальні аспекти реформування // Право України. - 1998. - №8. - С.8-13.

4. Авер’янов В. Предмет адміністративного права: нова доктриальна оцінка // Право України. - №10. – 2004. – С.25.

5. Административное право зарубежных стран. Учебное пособие. - М.: Изд. "Спарк", 1996. - 226 с.

6. Адміністративне право України: Навчально-методичні матеріали до семінарських, практичних, контрольно-перевірочних занять, самостійної підготовки і підсумкового контролю для студентів, студентів денного та слухачів заочного навчання / Укл. Д.В.Кагітін. - Запоріжжя: Юридичний інститут МВС України, 1999. - 98 с.

7. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. академіка С.В.Ківалова. – Одеса: 2003. – 894 с.

8. Адміністративне право України: Навчально-методичний комплекс / В.К.Колпаков, О.В.Кузьменко, В.П. Столбовой та інші / За ред. В.К.Колпакова, О.В.Кузьменка. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2002. – 159 с.

9. Адміністративне право України.[Підручник для юридичних вузів і фак. Ю.П.Битяк, В.В.Богуцький, В.М.Гаращук та інші ] ; За ред. Ю.П.Битяка, - Х.: 2000. - 520 с.

10. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций. – М.: 1997. – 400 с.

11. Битяк Ю.П., Зуй В.В. Адміністративне право України.- Х.: 1996.- 160 с.

12. Беленчук І.А. Адміністративне право України: навч. посібник. – К.: АСК, 2004. – 176 с.

13. Ващенко С.В., Купін А.П. Органи виконавчої влади (основні поняття, категорії, нормативні акти). Навчально-методичний посібник. – Запоріжжя: Юридичний інститут МВС України, 2004. – 160 с.

14. Ващенко С.В., Долгополова М.М. Основи адміністративного права (загальні поняття, категорії, схеми). Навчальний посібник. – Запоріжжя: 2005. – 106 с.

15. Голосніченко І.П. Значення адміністративного права в умовах демократичних перетворень суспільства // Право України. - 1998. - №11. - С.21-22.

16. Голосніченко І.П. Адміністративне право України (основні категорії і поняття). – К. - 1998. – 52 с.

17. Гладун З.С. Адміністративне право України: Навч.посібник. – Тернопіль. - 2004. – 579 с.

18. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України: Навч.-метод. посібник. – Одеса:.2002. – 312 с.

19. Коваль Л. Адміністративне право України: - К.: 1996.- 208 с.

20. Колпаков В.К. Адміністративне право України. - К.: 1999.- 736 с.

21. Колпаков В.К, Кузьменко О.В.. Адміністративне право України. - К.: 2003.- 544 с.

22. Кампо В.М., Нижник Н.Р, Шльоер Б.П. Становлення нового адміністративного права України. Науково-популярний нарис / За заг. ред В.М.Кампо. К.: 2000. - 60 с.

23. Константий О. Система адміністративного права як концептуальна основа здійснення адміністративного судочинства в Україні // Право України. - №12. – 2004. – С.20.

24. Кубко Є. Про предмет адміністративного права // Право України. №5. - 1999. - С.3.

25. Курінний Є.В. Предмет адміністративного права України: тенденції трансформації в умовах реформування: навч. посібник. – Днепропетровськ: 2002. – 92 с.

26. Пасенюк О. Реформування адміністративного права - важливий напрям правової політики // Право України. - №7. - 1998. - С.3-6.

27. Поняття адміністративного права та його місце в правовій системі держави: Конспект лекції. – Запоріжжя: ЗЮІ МВС України, 2004. – 32 с. (342.9 П56)

28. Основи адміністративного права: Навчально-наочний посібник. /авт. Алфьоров С.М., Ващенко С.В., Долгополова М.М., Купін А.П. — Запоріжжя: Юридичний інститут ДДУВС, 2009. – 150с.

29. Старилов Ю.Н. Курс общего административного права. - В.3 т.1: История. Предмет. Нормы. Субъекты.- М.: Изд. НОРМА. - М.: 2002. - 728 с.

30. Тихомиров Ю.А Административное право и процес: полный курс. – М.: 2001. – 652 с.

31. Галлиган Д, Полянский В.В. Старилов Ю.Н. Административное право: история развития и основные современные концепции. – М.: 2002. – 410 с.

32. Ней Н. Теорія управління та її місце в системі юридичних наук // Право України. - №12. – 2008. – С.28.
ТЕМА 2. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ПРИНЦИПИ ТА СИСТЕМА

Завдання для самостійної підготовки:

1. Вивчіть за темою навчальну та наукову літературу, законодавчі та інші нормативні акти;

2. Вкажіть та охарактеризуйте основні поняття: предмет, метод, система адміністративного права; 3. Ознайомтеся з питаннями семінарських занять і підготуйтеся до активного їх обговорення;

4). Чим відрізняється предмет адміністративного права від предмету інших галузей?

5. Сформулюйте та розтлумачте поняття:

а) «адміністративне право як наука», «як галузь права», «як навчальна дисципліна»;

б) «систематизація адміністративного права», «інкорпорація», «кодифікація»;

6. Відобразіть класифікацію та охарактеризуйте джерела адміністративного права.


Контрольні питання для самостійної підготовки:

 1. Дайте визначення поняттю «предмет адміністративного права»;

 2. Чим відрізняється предмет адміністративного права від предмету інших галузей?

 3. З яких правових інститутів складається система адміністративного права?

 4. Дайте визначення адміністративно-правового методу?

 5. Вкажіть особливості застосування адміністративного методу, за якими ознаками цей метод відрізняється від методу цивільного права?

 6. З чого складається система адміністративного права?

 7. Розкрити характерні особливості принципів адміністративного права;

 8. Вказати і охарактеризувати спеціальні методи адміністративного права;

 9. Проаналізувати які способи правового регулювання використовуються в адміністративно-правовому регулюванні суспільних відносин.ЛІТЕРАТУРА ТА НОРМАТИВНІ АКТИ:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи з курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи курсу “Практична діяльність юриста (Практичне право)” складена на основі робочої програми...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНОЇ...
Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту основних форм індивідуально-дослідних завдань
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси»....
Методичні рекомендації до самостійної роботи роботи студентів з дисципліни...
Цивільне процесуальне право. Робоча навчальна програма / Кіреєва Н. О., Захароіва О. С., Грабовська О. О. – Київ нац ун-т імені Тараса...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін „Право інтелектуальної власності”, „Інтелектуальна власність”...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ Й ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять, самостійної...
Кафедра управління, адміністративного права і процесу та адміністративної діяльності
Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Правознавство»...
«Правознавство» для студентів напряму підготовки 060102 – «Будівництво», 060103 – «Гідротехніка. Водні ресурси», 040106 – «Екологія,...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 030509 «облік і аудит»...
Питання з для самостійної підготовки студентів до іспиту з дисципліни...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка