МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»


НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»
Сторінка8/10
Дата23.04.2013
Розмір0.89 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Право > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Заходи адміністративного попередження - дії повноважних органів (посадових осіб), спрямовані на примусове забезпечення виконання обов'язків перед суспільством, на забезпечення громадської безпеки й громадського порядку, на боротьбу із стихійними лихами, епідеміями, епізоотіями й на ліквідацію їх наслідків.

Заходи адміністративного припинення - це примусове припинення протиправних дій, що мають ознаки адміністративних проступків, а в деяких випадках і злочинів, спрямовані на недопущення пагубних наслідків й на забезпечення застосування до винної особи адміністративних стягнень, а у виняткових випадках - кримінальних покарань.

Заходи впливу, які застосовуються до неповнолітніх - заходи, які перш за все мають виховний вплив на правопорушника, їх перелік передбачений ст. 24-1 КпАП України.

Заява — звернення фізичної чи юридичної особи до керівника підприємства, установи, організації, структурного підрозділу з питань реалізації належних їм прав або захисту інтересів.

Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння в реалізації закріплених у Конституції й чинному законодавстві їх прав й інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства й недоліки у роботі підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також міркування щодо поліпшення їх діяльності.

Звернення громадян - це індивідуальні або колективні письмові (усні) звернення громадян до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до посадових осіб цих органів, які повинні розглянути їх й вжити відповідних заходів щодо реалізації прав і свобод громадян, усунення порушень чинного законодавства й поліпшення роботи державних органів.

Змішані акти акти управління, в яких поряд із нормативними, містяться й ненормативні приписи.

Загальний нагляд прокуратури — це нагляд за виконанням законів органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, громадянами. У випадку порушення законодавства важливим є виявлення причин, що призвели до цього.

Заохочення - використання державними, громадськими органами і посадовими особами спеціальних форм позитивної оцінки і схвалення досягнутих успіхів у роботі і поведінці державних службовців, працівників апарату органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, окремих громадян і трудових колективів.

Законодавство — певна система законодавчих актів та актів Президента і Кабінету Міністрів України, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, які містять правила поведінки і регулюють суспільні відносини.

Заклад охорони здоров’я - підприємство, установа, організація, завданням якої забезпечення різноманітних потреб населення в галузі охорони здоров'я шляхом подання медико-санітарної допомоги, включаючи широкий спектр профілактичних і лікувальних заходів або послуг медичного характеру, а також виконання інших функцій на основі професійної діяльності медичних працівників.

Законність — правовий режим точного й неухильного здійснення законів та інших нормативних актів у всіх сферах державного й суспільного життя.

Зовнішньоекономічна діяльність — діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.

Зона митного конторолю — місце, визначене митними органами в пунктах пропуску через митний кордон України або в інших місцях митної території України, в межах якого митні органи здійснюють митні процедури.

Зона спрощеного митного контролю — частина зони митного контролю з належним технічним та інформаційним обладнанням для здійснення контролю у спрощеному порядку.

Індивідуальні акти - акти управління, які видаються для вирішення конкретних управлінських рішень, стосуються конкретних дій, фактів, адресуються конкретним особам, базуються на нормативних актах й являються разовими, оскільки вичерпуються разовим застосуванням.

Іноземний громадянин - особа, яка належить до громадянства іноземної держави, і не є громадянином України.

Іноземці — громадяни іншої держави, які проживають на території держави, громадянами якої вони не є.

Інспекція — особливий вид органів виконавчої влади, призначенням яких є нагляд за виконанням правил, встановлених в окремій галузі державного управління, і які поєднують конкретні функції управління, особливо контролю з деякими адміністративними правами.

Інформація — відомості в будь-якій формі та вигляді, на будь-яких носіях у тому числі листування, книги, помітки, ілюстрації, карти, діаграми, органіграми, малюнки, схеми тощо), фотографії, голограми, кіно-, відеофільми, мікрофільми, звукові записи, бази даних комп'ютерних систем або повне чи часткове відтворення їх елементів, пояснення осіб та будь-які інші публічно оголошені чи документовані відомості

Інструкція — нормативний акт, яким роз'яснюється порядок застосування закону або іншого нормативного акту, створюється механізм їх реалізації.

Кабінет Міністрів України - вищий орган в системі органів виконавчої влади, який спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади. Склад - Прем'єр- міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр, три віце-прем'єр-міністри, міністри.

Це вищий орган виконавчої влади, відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України.

Казус - безвинна діяльність, яка на відміну від винної, має зовнішні ознаки проступку, але позбавлена елементів вини і не тягне адміністративної відповідальності.

Кодифікація адміністративного права – вид систематизації адміністративного законодавства, згідно з яким здійснюється зовнішня обробка адміністративного законодавства, розміщення його у певній послідовності, перегляд актів з метою усунення суперечностей, нечинних норм. Результатом кодифікації адміністративного законодавства є прийняття Кодексу про адміністративні правопорушення України. Специфіка - кодифіковані лише деліктні норми.

Контроль — функція управління, яка полягає у тому, щоб встановити відповідність або невідповідність фактичного стану об'єкта управління визначеному управлінським рішенням.

Контроль - систематична перевірка виконання вимог законів, інших нормативних актів, дотримання державної дисципліни й правопорядку. Це складова частина управляння, засіб виконання його завдань, функція управляння. Його особливість - втручання контролюючих в оперативну діяльність підконтрольних, вжиття заходів примусу щодо підлеглих, дача їм обов'язкових вказівок тощо.

Конфіскація - примусова безоплатна передача майна у власність держави (ст. 29 КпАП України).

Корупція - діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг.

КпАП основне джерело норм адміністративного права, який був прийнятий 07.12.1984 року, є комплексним нормативним актом, який містить як загальні положення з питань адміністративної відповідальності, так і положення, які стосуються конкретних видів адміністративних проступків.

Кваліфікація адміністративного правопорушення - встановлення відповідності скоєного правопорушення тому або іншому складу проступку, передбаченому нормою адміністративного законодавства.

Компетенція — сукупність повноважень, якими наділяється державний орган чи посадова особа при виконанні своїх обов'язків.

Конституція — основний закон держави, в якому регламен­туються найважливіші з точки зору держави відносини у сферах державного устрою, організації й функціонування органів держави, правового статусу особи.

Культура — це сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених суспільством, що характеризують певний рівень його розвитку.

Культурні цінності - об'єкти матеріальної і духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення.

Ліцензія — документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.

Ліцензування — визнання спроможності вищого навчального закладу розпочати освітню діяльність, пов'язану зі здобуттям вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення. Ліцензії на проведення освітньої діяльності надає Міністерство освіти і науки України.

Легалізація - офіційне визнання діяльності суб'єктів адміністративно-правових відносин, яке здійснюється шляхом їх реєстрації або повідомлення про заснування.

Масова інформація — це публічно поширювана друкована та аудіовізуальна інформація. Друкованими засобами масової інформації є періодичні друковані видання (преса) - газети, журнали, бюлетені тощо і разові видання з визначеним тиражем. Аудіовізуальними засобами масової інформації є: радіомовлення, телебачення, кіно, звукозапис, відеозапис тощо.

Методи державного управління— це способи цілеспрямованого впливу на поведінку громадян, а також діяльність підприємств і організацій, органів, служб та службовців апарату виконавчої влади в інтересах забезпечення оптимального рівня виконання вимог законодавства. Серед методів державного управління можна назвати: реєстрацію, ліцензування, квотування, переконання, примус, заохочення.

Механізм адміністративно-правового регулювання суспільних відносин — сукупність адміністративно-правових засобів, за допомогою яких здійснюється вплив на відносини, що виникають у процесі здійснення органами виконавчої влади завдань і функцій державного управління.

Механізм держави - система державних організацій, які забезпечують реалізацію функцій держави.

Мета адміністративного стягнення виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню адміністративних правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами (ст. 23 КпАП України).

Метод адміністративного права - це сукупність прийомів і способів, за допомогою яких здійснюється регулювання адміністративно-правових відносин. Основний метод — влади-підпорядкування, імперативний, субординації. Додатковий - координації, узгодження.

Метод державного управління це засоби здійснення державно-управлінських функцій, впливу суб'єктів управління на об'єкт.

Міністерство України - центральний орган виконавчої влади, покликаний виробляти та реалізовувати державну політику у відповідних сферах і галузях суспільного життя (секторах державного управління). Воно здійснює управління у відповідній галузі або створюється для виконання окремої функції у масштабах країни. В Україні функціонують міністерства, керівники яких входять до складу Кабінету Міністрів: Міністерство внутрішніх справ; Міністерство економіки; Міністерство палива і енергетики; Міністерство закордонних справ; Міністерство вугільної промисловості; Міністерство промислової політики; Міністерство культури та туризму; Міністерство оборони; Міністерство освіти і науки; Міністерство охорони здоров'я; Міністерство сім’ї та молоді; Міністерство аграрної політики; Міністерство праці і соціального захисту населення; Міністерство транспорту; Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи; Міністерство фінансів; Міністерство юстиції .

Міністерство - головний (провідний) орган в системі центральних органів виконавчої влади у забезпеченні реалізації державної політики у визначеній сфері діяльності. Керівництво міністерством здійснює міністр.

Місцеві органи виконавчої влади - виконавчі комітети, державні адміністрації, які здійснюють реалізащю виконавчої влади в окремих адміністративно-територіальних одиницях України.

Митна справа - порядок переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів, митне регулювання, пов'язане з встановленням митних мит та митних зборів, процедури митного контролю й інших засобів проведення в життя митної політики (ст. 1 Митного кодексу України).

Митний контроль - діяльність щодо забезпечення дотримання державними органами, підприємствами, посадовими особами й громадянами порядку переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів (ст. 21 Митного кодексу України).

Митний режим — це сукупність встановлених митним законодавством правових положень, які визначають порядок переміщення через митний кордон України транспортних засобів і товарів та застосування до них митних процедур залежно від мети переміщення.

Митні органи — спеціально уповноважені органи виконавчої влади в галузі митної справи, на які відповідно до цього Кодексу та інших законів України покладено безпосереднє здійснення митної справи.

Митні правила - встановлений законодавством України порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

Місцеве самоврядування — право певної територіальної громади (мешканців села, кількох сіл, селища або міста) самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції й законів України.

Місцеві державні адміністрації — державні органи, які у відповідно до ст. 118 Конституції України здійснюють виконавчу владу в областях, районах, містах Києві та Севастополі. Склад місцевих державних адміністрацій формують їх голови. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються та звільнюються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.

Моніторинг довкілля — це система спостережень, збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля, прогнозування його змін і розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень про запобігання негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки.

Мотив адміністративного правопорушення — наміри і спонукання особи, якими вона керувалась при скоєнні право­порушення.

Музей — заклад, який займається збором і організацією виставок творів мистецтва, предметів історії, науки, побуту і різних галузей промисловості, сільського господарства та ін. з метою їх збереження та дослідження.

Нагляд — діяльність по виявленню, попередженню правопорушень, усуненню їх наслідків та притягнення винних до відповідальності. Органи (особи), які здійснюють нагляд, позбавлені права втручатися в оперативну й господарську діяльність об'єктів управління, змінювати або скасовувати акти органів державного управління.

Наркотичні засоби та психотропні речовини - є речовини рослинного або синтетичного походження, які справляють одурманюючий вплив або викликають ейфорію.

Наука адміністративного права - сукупність поглядів, знань, вчень про адміністративно-правові норми, адміністративно-правові категорії та практику застосування норм адміністративного права.

Надзвичайний стан може бути введено за умов стихійного лиха, аварій і катастроф, епідемій, епізоотій, що створюють загрозу життю і здоров'ю населення та настання інших обставин, викладених у ст. 4 Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану". Режим надзвичайного стану полягає в обмеженні прав і свобод громадян, колективних суб'єктів права; зміні системи державної влади шляхом утворення нових виконавчих органів, перерозподілі компетенції, надання додаткових повноважень. Режим надзвичайного стану при наявності надзвичайної ситуації вводиться у встановленому законом порядку компетентними державними органами.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи з курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи курсу “Практична діяльність юриста (Практичне право)” складена на основі робочої програми...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНОЇ...
Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту основних форм індивідуально-дослідних завдань
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси»....
Методичні рекомендації до самостійної роботи роботи студентів з дисципліни...
Цивільне процесуальне право. Робоча навчальна програма / Кіреєва Н. О., Захароіва О. С., Грабовська О. О. – Київ нац ун-т імені Тараса...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін „Право інтелектуальної власності”, „Інтелектуальна власність”...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ Й ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять, самостійної...
Кафедра управління, адміністративного права і процесу та адміністративної діяльності
Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Правознавство»...
«Правознавство» для студентів напряму підготовки 060102 – «Будівництво», 060103 – «Гідротехніка. Водні ресурси», 040106 – «Екологія,...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 030509 «облік і аудит»...
Питання з для самостійної підготовки студентів до іспиту з дисципліни...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка