МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей


Скачати 464.23 Kb.
НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей
Сторінка1/5
Дата03.04.2013
Розмір464.23 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Фінанси > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА
Кафедра фінансів і банківської справи


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

економічних спеціальностей

денної форми навчання
З ДИСЦИПЛІНИ

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ

ПОЛТАВА – 2012

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси» . - Полтава: ПолтНТУ, 2012 р. – 34 с.


Укладач: О.М. Філонич, к.е.н., доцент, В.В. Тополь, асистент.
Рецензент: М.М. Ставнича, к.е.н., доцент кафедри фінансів і банківської справи
Відповідальний за випуск – В.О. Онищенко, завідувач кафедри фінансів та банківської справи, доктор економічних наук, професор.
Затверджено науково-методичною

радою університету

Протокол № 3 від 4 грудня 2012 р.


Авторська редакція


52.

Зміст

Організація самостійної роботи студентів ………………………………………….4

Порядок поточного оцінювання знань з дисципліни………………………………6

Тематичний план курсу………………………………...………………………….....8

Зміст семінарських (практичних) занять……………………………………………9

Питання для підготовки до модульного контролю………………………………..19

Теми науково-дослідних робіт (рефератів, доповідей) в розрізі

практичних занять…………………………………………………………………...22

Питання для підготовки до заліку…………………………………………………. 25

Питання для підготовки до іспиту………………………………………………….28

Основна література ………………………………………………………………… 33

Організація самостійної роботи студентів
Самостійна робота студентів з дисципліни „Місцеві фінанси” включає наступні форми:

І. Обов’язкові:

  • опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

  • підготовка до семінарських занять відповідно до планів семінарів;

  • вирішення 5-ти тестових завдань;

  • вирішення розрахункового завдання;

  • підготовка доповіді за обраною тематикою.

ІІ. Вибіркові:

  • аналітичний огляд наукових публікацій. Участь у колоквіумах та дискусійних клубах

  • участь у студентських конференціях, наукових гуртках, олімпіадах, друк власних наукових статей по тематиці дисципліни

Окремі питання, які включені до лекційного курсу потребують більш детального і глибокого вивчення. Самостійна робота студен­тів полягає у вивченні та опрацюванні основної і додаткової літератури, законодавчих та нормативних документів, виконанні практичних завдань.

Результати самостійно проведеного дослідження студентом оформ­ляються у вигляді доповіді за однією з запропонованих тем на вибір студента. Обсяг доповіді становить 15—20 стандартних ар­кушів (А-4) тексту.

Самостійна робота також передбачає підбір додаткової літератури для написання доповіді.

Мета написання доповіді полягає у закріпленні та поглибленні теоретичних і практичних знань, отриманих студентом у процесі вивчення окремих тем. Для цього студенти самостійно обирають тему роботи відповідно до переліку, наведеного нижче. При цьому теми робіт не повинні повторюватись у групі студентів.

Написання доповіді дає можливість студентові навчитися самостійно працювати з різними інформаційними джерелами, узагальнювати матеріали періодичної літератури, глибше вивчати особливості функціонування місцевих фінансів як в Україні, так і в зарубіжних країнах, а також набуває навичок обробки і логіки викладу матеріалу, проведення критичного аналізу за темою роботи тощо.

Підготовка доповіді включає такі етапи: вибір теми, складання плану доповіді, вивчення навчальної літератури за темою, добір і вивчення спеціальних джерел за темою, добір фактичного і статистичного матеріалу та його обробка, оформлення списку літератури, консультація з викладачем, передання його викладачеві для оцінювання.

Літературу студент добирає самостійно, використовуючи для цього бібліотечний каталог. Для підготовки доповіді студент повинен використовувати спеціальну літературу, що стосується теми, періодичні видання (газети, журнали), наукові статті. Консультацію з питань добору літератури студент може отримати у викладача чи у працівників бібліотеки.

Доповідь повинна бути грамотно та охайно надрукована або написана чітким розбірливим почерком. Слід уникати в роботі дублювання тексту підручника або іншого джерела. Необхідно самостійно формулювати свої думки, не допускати повторень і суперечностей між окремими положеннями роботи. Студент повинен повною мірою виявити свої знання, узагальнити теоретичні знання та досвід практичної роботи. У той же час не рекомендується давати однозначні відповіді без належних пояснень. Доповіді, які не відповідають встановленим вимогам, повертаються на доопрацювання.

Студент за власним бажанням може запропонувати нову актуальну тему доповіді, яка має відповідати програмі курсу та бути узгоджена з викладачем.

За деякими темами лекції навчальним планом не передбачені. В ході самостійної роботи студенту необхідно за допомогою рекомендованої літератури вивчити весь матеріал, передбачений програмою курсу по відповідній темі, виконати навчальні завдання. За такими темами проводяться наступні форми контролю:

1) усне опитування;

  1. написання контрольних робіт (питання по темах, запланованих для самостійного вивчення, включені до завдань для перевірки знань студентів);

  2. написання доповіді за однією із запропонованих тем на вибір студента.  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін „Право інтелектуальної власності”, „Інтелектуальна власність”...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ для студентів усіх спеціальностей...
Політологія. Суб`єкти політики та способи політичної діяльності [Текст]: Методичні рекомендації до вивчення розділу для студентів...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ Й ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання
Створення та обробка даних на ПЕОМ: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання / Укл. В. П. Ярцев...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи студентів денної форми навчання
Економічний аналіз. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційний...
Н. М. Скороход Історія економіки та
Навчально-методичний посібник з історії економіки та історії економічних вчень до семінарів та організації самостійної роботи для...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КУРСУ “ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ” для студентів...
Методичні рекомендації до курсу “Основи економічної теорії” для студентів неекономічних спеціальностей / За редакцією к е н., доцента...
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності...
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності 0501. 02 “Комп’ютерні системи та мережі”
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної...
Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка