МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ Й ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


Скачати 418.01 Kb.
НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ Й ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Сторінка1/4
Дата23.04.2013
Розмір418.01 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Право > Методичні рекомендації
  1   2   3   4


Міністерство внутрішніх справ України

Харківський національний університет внутрішніх справ

Навчально-науковий інститут права, економіки та соціології

Кафедра адміністративного права

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО СЕМІНАРСЬКИХ Й ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

з дисципліни „ АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС ”Напрям підготовки: 0601 Право !
Спеціальність: 6.060.101 Правознавство
Спеціалізація: господарчо-правова і
Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст
Форма навчання: всі форми

Харків

2010 рік

Рекомендовано до друку

Методичною радою

Харківського Національного університету внутрішніх справ

від „ ” 2010 р.

Протокол №


Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”. / Розр. Харків: Вид-во Харківського національного університету внутрішніх справ, 2010– 20 с.

Розробники:

кандидат юридичних наук Юшкевич О.Г.


Рецензенти:

кандидат юридичних наук, доцент Шестаков С.В.
заступник Голови апеляційного адміністративного суду, суддя Шевцова Н.В.


Ухвалено

на засіданні Вченої ради

Навчально-наукового інституту права,

економіки та соціології ХНУВС

„ ” 2010 року

Протокол №

Ухвалено

на засіданні кафедри адміністративного права Навчально-наукового інституту права, економіки та соціології ХНУВС

„ ” 2010 року

Протокол №© О.Г. Юшкевич

© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010

Організаційно-методичні вказівки

Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес” запроваджено для викладання студентам Навчально-наукового інституту права, економіки та соціології Харківського національного університету внутрішніх справ.

Дисципліна „Адміністративний процес” є однією з юридичних дисциплін, які обов’язково повинні вивчатися у юридичних вузах, засвоєння положень яких є необхідним елементом у підготовці висококваліфікованих спеціалістів-юристів в України. Специфіка підготовки студентів (слухачів) в Навчально-науковому інституті права, економіки та соціології Харківського національного університету внутрішніх справ належним чином врахована у представлених методичних матеріалах, що дозволяє більш диференційно здійснювати підготовку майбутніх спеціалістів.

Формою контролю за самостійною роботою студентів над навчальним матеріалом, якістю його засвоєння є практичні та семінарські заняття, підчас проведення яких повторюються теоретичні питання, обговорюються варіанти рішень практичних завдань, за результатами яких складаються окремі процесуальні документи. Навчити студентів застосовувати правові норми та давати правове обґрунтування своїх дій при вирішенні практичних занять – є головною метою при вивченні дисципліни „Адміністративний процес”.

Під час підготовки до участі в роботі на семінарському та практичному занятті студент повинен в повному обсязі опрацювати запропоновану тему. При цьому він повинен не тільки прочитати конспект лекції, рекомендовану літературу до вивчаємої теми, а й скласти короткий план-конспект своєї участі в семінарському та практичному занятті. В конспекті доцільно законспектувати визначення основних понять вивчаємої теми, що пропонуються; головні тези рекомендованої літератури, виписувати їх в повному обсязі з позначкою назви джерела, його авторів, рік видання та сторінку, на якій розміщена ця теза.

Під час підготовки до семінарського та практичного заняття студенту бажано написати реферат (на 7-10 аркушів) за однією запропонованих тем. При написанні реферату студент повинен належним чином оформити титульну сторінку реферату, на першій сторінці якої він повинен розмістити розгорнутий план. Реферат має містить: вступ, де розкривається актуальність теми; основну частину – зміст вивчаємих питань – аналіз теоретичної та законодавчої бази з використанням загального практичного досвіду, а також висловлювання особистих зауважень та рекомендацій щодо проблемних ситуацій, які зустрічаються за реальних обставин; висновки; список використаної літератури.

Студент, який пропустив заняття (незалежно від причини пропуску) або не виконав повністю завдання чи одержав незадовільну оцінку, зобов’язаний з’явитися до викладача на кафедру для індивідуального відпрацювання теми у встановлені дні і години або написати реферат за пропущеною темою.

З М І С Т
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Модуль 1.
Тема 1. Загальна характеристика адміністративного процесу.

Семінарське заняття № 1.
Адміністративний процес становить сукупність правовідносин, які виникають у зв’язку із захистом у спеціальному судовому порядку прав, свобод та законних інтересів приватних осіб від неправомірних дій (рішень) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також інших невладних за характером своєї діяльності суб’єктів у разі здійснення ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень (суб’єктів владних повноважень). За змістом і суб’єктним складом процесуальних правовідносин адміністративний процес певною мірою подібний до інших існуючих процесуальних галузей національного права: цивільного процесу, господарського процесу. Однак принциповою відмінністю адміністративного процесу від зазначених видів процесу є його цільове призначення – забезпечення законності діяльності суб’єктів владних повноважень та гарантування вільного здійснення прав та свобод фізичних і юридичних осіб.

Створення системи адміністративних судів в Україні, прийняття Кодексу адміністративного судочинства України (КАСУ) та низки інших нормативно-правових актів обумовили формування нової самостійної судово-процесуальної галузі права, яка отримала назву адміністративно-процесуальне право – сукупність закріплених у чинному національному законодавстві процесуально-правових норм, які регулюють діяльність адміністративного суду щодо розгляду та вирішення адміністративних справ.

Основні поняття: „адміністративна юстиція”, „адміністративне правосуддя”, „адміністративне судочинство”, адміністративний процес.
Навчальні питання:

1. Сутність юридичного процесу.

2. Поняття та завдання адміністративного судочинства.

3. Поняття адміністративного процесу.

4. Поняття та види принципів адміністративного процесу.

5. Джерела адміністративного процесу.

6. Провадження та стадії адміністративного процесу.
Теми рефератів:

1. Генезис адміністративної юстиції в Україні.

2. Правовий статус державної судової адміністрації.
Питання для самостійної роботи студентів:

1. Засвойте поняття: адміністративна юстиція, процес, юридичний процес, адміністративний процес, судочинство, правосуддя, принцип, провадження, стадія, етап, дія, предмет галузі права, правовідносини, метод правового регулювання, заборона, зобов’язання, дозвіл, система галузі права, джерело права.

2. Поняття та особливості адміністративної юстиції.

3. Чим відрізняються адміністративне, господарське та цивільне судочинство?

4. Поняття, зміст та види адміністративно-процесуальних правовідносин.

5. Поняття адміністративного процесуального права.

6. Із якими галузями права взаємопов’язане адміністративне процесуальне право?

7. Адміністративний процес і адміністративно-процесуальне законодавство.

  1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських і практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 030509 «облік і аудит»...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять і самостійної роботи...
Під загальною редакцією зав кафедри загальної гігієни з екологією, професора В.І. Федоренко
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ з навчальної дисципліни «КРИМІНАЛЬНЕ...
Нарські заняття проводяться з метою закріплення тих теоретичних знань з кримінального права, які студент отримує на лекціях і при...
Навчальні завдання та методичні рекомендації для практичних занять...
Автори: Ісичко Л. В., асистент кафедри вищої математики та фізики Полтавського університету економіки і торгівлі
Завдання для самостійної та індивідуальної роботи всіх форм навчання
...
Методичні рекомендації до семінарських занять з історії України (...
Методичні рекомендації до семінарських занять з історії України (для студентів усіх спеціальностей стаціонарної форми навчання) /...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять та самостійної роботи
Крім того, перша частина присвячена висвітленню проблем, що стосуються фізичних і юридичних осіб, інтелектуальної власності, позовної...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси»....
Методика проведення семінарських занять План семінарських (практичних)...
Мета: засвоєння принципів, завдань та функцій маркетингу і менеджменту. Розгляд проблем реалізації з товарної, цінової політики розподілу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка