МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»


НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»
Сторінка5/10
Дата23.04.2013
Розмір0.89 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Право > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ТЕМА 7. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО
Завдання для самостійної роботи:

1. Вивчіть за темою навчальну та наукову літературу, законодавчі та інші нормативні акти;

2. Ознайомтесь з питаннями до наступного семінарського заняття і підготуйтесь до їх активного обговорення на семінарі.

3. Зробіть для себе перелік найважливіших термінів, які використовуються в літературі та нормативних актах при вивченні вказаної теми.

4. Вкажіть та охарактеризуйте управлінську та юрисдикційну концепції адміністративного процесу;

5. Проаналізуйте у чому полягають відмінності адміністративного процесу від інших видів юридичного процесу;

6. Ознайомтеся з питаннями cемінарських занять і підготуйтеся до активного їх обговорення;

7. Сформулюйте та розтлумачте поняття:

а) „учасник адміністративного процесу”;

б) „суб’єкт адміністративного процесу”;

8. Охарактеризуйте провадження в адміністративних судах.
Контрольні питання для самостійної підготовки:


 1. Відмінності адміністративного процесу від інших видів юридичного процесу;

 2. громадяни як суб’єкти адміністративного процесу.

 3. органи внутрішніх справ, як суб’єкти адміністративного процесу.

 4. стадії адміністративного процесу.

 5. загальна характеристика адміністративного провадження.

 6. класифікація адміністративно-процесуальних проваджень.ЛІТЕРАТУРА ТА НОРМАТИВНІ АКТИ:

Нормативні акти:

 1. Конвенція про захист прав людини та основних свобод // Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. — К. — 1999. — № 2. — С. 15-32.

 2. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141( зі змінами внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 2. — Ст. 44).

 3. Кодекс адміністративного судочинства України (зі змінами та доповненнями від 14 січня 2009 року): — К.: Ґенеза. — 2006. — 123 с.

 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення (зі змінами та доповненнями від 19 лютого 2009 року) // Відомості Верховної Ради — 2001. — № 25-26. — Ст. 131.

 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково-практичний коментар / Р.О. Калюжний, А.Т. Комзюк, О.О. Погрібний та ін. — К.: Правова єдність, 2008. — 781с.


Література:

1. Адміністративне право України: Навчальний посібник / За заг. ред Т.О.Коломоєць, Г.Ю.Гулевської. – К.: Істина, 2007. – 216 с.

2. Адміністративна юстиція. Адміністративне судочинство: Навчальний посібник / За заг. ред Т.О.Коломоєць, Г.Ю.Гулевської. – К.: Істина, 2007. – 152 с.

3. Бандурка О.М., Тищенко М.М. Адміністративний процес: Підручник для вищих навчальних закладів. - К.: 2002. - 288 с.

4. Битяк Ю.П., Зуй В.В. Адміністративне право України.- Х.: 1996.-160 с.

5. Бахрах Д.Н., Ренов Є.Н. Производство по делам об административных правонарушениях. - М.: изд. «Знание»: 1989. - 96с.

6. Ващенко С.В, Поліщук В.Г. Адміністративна відповідальність: Навчальний посібник. - Запоріжжя: Юридичний інститут МВС України, 2001. - 142 с.

7. Ващенко С.В., Поліщук В.Г. Провадження по виконанню постанов про накладення адміністративних стягнень: Навч. посібник. - Запоріжжя: Юридичний інститут МВС України, 2000. - 72с.

8 .Ващенко С.В., Поліщук В.Г. Діловодство в органах внутрішніх справ: Навч.- методичний посібник. - Запоріжжя: Юридичний інститут МВС України, 2000. - 92с.

9. Гончарук С.Т. Адміністративна відповідальність за законодавством України. - К.: 1995. - 78 с.

10. Гончарук С.Т. Адміністративні стягнення. - К.: 1998. - 40 с.

11. Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації: Монографія. - Х.: 2002. - 336с.

12. Голосніченко І.П. Адміністративне право України (основні категорії і поняття). - К.: 1998. - 52 с.

13. Гончарук С.Т. Суб'єкти адміністративного права України. - К.: 1998. - 72с.

14. 12. Гладун З.С. Адміністративне право України: Навч.посібник. – Тернопіль. - 2004. – 579 с.

15. Колпаков В.П. Адміністративне право України. - К.: 1999.- 736 с.

16. Кулеба А.С., Гулевська Г.Ю. Розвиток адміністративної юстиції як інституту адміністративного права та адміністративної науки. // Запорізькі правові читання: матеріали щорічної Міжнародної науково-практичної конференції, м.Запоріжжя, 17-18 травня 2007 р. – С.150-152.

17. Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина: навч. посібник для студентів вузів. – Чернівці: 2003 – 367с.

18. Кузьменко О. Співвідношення адміністративного процесу та адміністративно процесуального права // Право України. - №12. – 2004. – С.24.

19. Кузьменко О. Генеза адміністративно-процесуального права // Право України. - №6. – 2004. – С.21.

20. Основи діловодства: документування та документообіг : Навчальний посібник. / Комісаров О.Г., Купін А.П., Савєльєв О.С. – Запоріжжя: ЗЮІ МВС України, 2005. – 88 с.

21. Пухтецька А.А. Розвтиток положень адміністративного процесу в європейській правовій науці // Проблеми систематизації законодавства України про адміністративні правопорушення /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: У 2-х ч., 7-8 грудня 2006. – Сімферополь, 2006 – Ч.1.- С.163-167.

Змістовий модуль №3. (Особлива частина)

Адміністративно-правове регулювання у сфері економічної діяльності держави та у соціально-культурній сфері

ТЕМА Пубублічне адміністрування в адміністративно-політичній сфері
Завдання для самостійної підготовки:

1. Вивчіть за темою навчальну та наукову літературу, законодавчі та інші нормативні акти;

2 Ознайомтесь з питаннями до наступного семінарського заняття і підготуйтесь до їх активного обговорення на семінарі.

3. Зробіть для себе перелік найважливіших термінів, які використовуються в літературі та нормативних актах при вивченні вказаної теми.

4. Вкажіть та охарактеризуйте особливості адміністративно-правового регулювання в сфері внутрішніх справ;

5. Вкажіть основні завдання органів внутрішніх справ;

6. Повноваження органів внутрішніх справ;
Контрольні питання для самостійної підготовки:
1. Назвіть організаційну структуру Міністерства внутрішніх справ України;

2. Суб’єкти публічної адміністрації, наділені відповідною компетенцією у сфері внутрішніх справ.

3. Назвіть документи, положення яких складають нормативно-правову базу публічного адміністрування в сфері внутрішніх справ;

4. Основні принципи діяльності міліції.
ЛІТЕРАТУРА ТА НОРМАТИВНІ АКТИ:

Нормативні акти:
1. Конституція України вiд 28.06.1996р.  № 254к/96-ВР в редакції вiд 01.01.2006р. // Відомості Верховної Ради України – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Закон України «Про міліцію» // Відомості Верховної Ради УРСР – 1991. – № 4. – Ст. 20.

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2006 р. N 1383 «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України».

4. Указ Президента України вiд 9 грудня 2010 р. №1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» // ОВУ. – 2010.-№32. - Ст. 1026. – (Спеціальний випуск).

5. Указ Президента України вiд 24 грудня 2010 р. №1199/2010 «Деякі питання організації роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади» // ОВУ. - 2010. - №100.- Ст. 3545.

6. Указ Президента України вiд 6 квітня 2011 р. №383/2011 «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ» // Юридичний вісник України. – 2011.- 30 квітня – 6 травня. - №18.

7. Указ Президента України вiд 6 квітня 2011 р. №394/2011 «Про затвердження Положення про Державну пенітенціарну службу України» // Юридичний вісник України. – 2011.- 23-29 квітня. - №17

8. Положення про проходження служби рядовим та начальницьким складом органів внутрішніх справ України: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 1991р. № 114 // Збірник нормативних актів з питань правопорядку. – Київ, 1993.
Література:

1. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник / Т.О.Коломоєць.- К.:Юрінком Інтер, 2011. – 576с. – Бібліогр.:с559-554.

2. Адміністративне право України. Підручник. – Вид.2, змін.і доп./ За аг. Ред.. Т.О. Коломоєць.- К.:Істина, 2012. – 528с.

3. Адміністративне право України в схемах. Загальна частина: Навчальний посібник / Ю.Г. Битяк, В.В. Зуй, В.М. Паращук та ін. – Х. : Одіссей, 2005. – 128 с.

4. Адміністративне право України: Підручник для юридичних вузів і факультетів / За редакцією Ю.П. Битяка. – Харків: Право, 2006. – 544 с.

5.Адміністративне право України (структурно-логічні схеми): Навчальний посібник / С.С. Гнатюк, В.В. Новіков. – Львів, 2006. – 196 с.

6. Адміністративне право України. Академічний курс у 2х томах / Т. 2. Особлива частина / Авер’янов В.Б. – К.: Юридична думка, 2005. – 624 с

7. Бандурка О.М., Тищенко М.М. Адміністративний процес: Підручник. – К.: Літера, 2002. – 288 с.

8. Ведєрніков Ю.В., Шкарупа В.Н. Адміністративне право України: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 336 с.

9. Голосніченко І.П., Стахурський М.Ф., Золотарьова Н.І. Адміністративне право України: основнеі поняття: Навчальний посібник / За редакцією І.П. Голосніченка. – К.: ГАН, 2005. – 232 с.

10. Голосніченко І.П., Стахурський М.Ф. Адміністративний процес: Навчальний посібник / За загальною редакцією І.П. Голосніченка. – К.: ГАН, 2003. – 256 с.

11. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України: Навчально-методичний посібник. – 2-ге видання, перероблене і доповнене. – Одеса: Юридична література, 2002. – 321 с.

12. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.

13. Курінний Є.В. Предмет адміністративного права України: тенденції трансформації в умовах реформування: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Поліграфіст, 2002. – 88 с.

14. Макушев П.В. Адміністративне право України (у схемах та визначеннях): Навчально-методичний посібник. – Дніпропетровськ. – РВВ ДДУВС. – 2007. – 268 с.

15. Миколенко А.И. Адміністративный процесс и административная ответственность в Украине: Учебное пособие. – Х.: Одиссей, 2006. – 352 с.

16. Негодченко О.В. Забезпечення прав і свобод людини органами внутрішніх справ України: Монографія. – Дніпропетровськ, Юридична академія МВС, - 2002. – 416с.

17. Негодченко О.В. Організаційно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення прав і свобод людини: Монографія. – Д.: Вид-во Дніпропетровського університету, 2003.

18. Продайко С.В., Шкарупа В.К. Адміністративне право України в питаннях і відповідях: Навчально-практичний посібник. – Одеса: Одеський юридичний інститут НУВС, 2004. – 151 с.

СЛОВНИК БАЗОВИХ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ
Адвокат — особа, яка має право надавати правову допомогу особам, які беруть участь у провадженні в справах про адміністративні правопорушення (ст. 271 КпАП України).

Адвокатура — добровільне професійне об'єднан­ня юристів, призначення якої полягає в наданні, у випадках і в порядку, передбачених законодавством, юридичної допомоги громадянам та організаціям.

Адміністративна відповідальність — один з видів юридичної відповідальності, що регулює правовідносини, які виникають при вчиненні адміністративного проступку (правопорушення). Підставою для адміністративної відповідальності є адміністративне правопорушення. Питання порядку застосування адміністративної відповідальності регулюються Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП). До порушників застосовуються адміні­стративні стягнення (попередження, штраф, платне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, конфіскація, позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові, виправні роботи, адміністративний арешт). Суб'єктами адміністративної відповідальності можуть бути як фізичні особи, які досягли 16-річного віку так і юридичні особи.

Це обов'язок особи, яка вчинила адміністративний проступок, нести відповідальність за свої протиправні дії у межах встановленого законом стягнення.

Адміністративна відповідальність - це різновид правової відповідальності, специфічна форма негативного реагування з боку держави в особі її компетентних органів на відповідну категорію протиправних проявів - адміністративних проступків, згідно з якою особи, що скоїли ці правопорушення, повинні дати відповідь перед повноважним державним органом і понести за це адміністративні стягнення в установлених законом формах і порядку.

Адміністративна дієздатність - це визнана законодавством здатність громадян своїми діями набувати обов'язки адміністративно-правового характеру.

А. Д. громадян — передбачена адміністративним законодавством спроможність громадян своїми діями здійснювати права та набувати нових особистих прав і виконувати обов'язки у відповідних сферах державного управління. Вини­кає в повному обсязі у 18 років, обмежена настає з 16-річного віку.

Адміністративна деліктоздатність - це визнана законом здатність особи нести відповідальність за адміністративні правопорушення.

Адміністративна правоздатність - це визнана законодавством фактична можливість мати права й обов'язки адміністративно-правового характеру.

Це здатність суб'єкта адміністративних правовідносин мати права і нести юридичні обов'язки у галузі державного управління. Залежно від виду суб'єкта адміністративного права можна говорити про правоздатність колективних та індивідуальних суб'єктів адміністративного права. Правоздатність є необхідною передумовою суб'єктивного права.

Адміністративна трансделіктоздатність - це визнана законом здатність особи нести відповідальність за адміністративні правопорушення, які вчинили інші особи.

Адміністративна юрисдикція - це визнаний й урегульований нормами адміністративного права специфічний різновид діяльності органів (посадових осіб), пов'язаний з розглядом та вирішенням по суті підвідомчих їм справ про адміністративні правопорушення, а також зі здійсненням інших адміністративно-юрисдикційних дій забезпечувального характеру.

Це встановлені законодавчими актами повноваження органів виконавчої влади і посадових осіб щодо розгляду індивідуальних адміністративних справ і застосування відповідних юридичних санкцій в адміністративному порядку (без звернення в суд).

Адміністративна юстиція - розгляд та вирішення питань та спорів, пов'язаних з управлінням, органами, що здійснюють правосуддя. Особливий процесуальний порядок вирішення адміністративно-правових спорів між громадянами або організаціями, з одного боку, й органом державної виконавчої влади, - з другого.

Це діяльність судів щодо розгляду конкретних справ щодо захисту прав громадян від порушень їх різними державними органами і посадовими особами органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.

Адміністративне видворення - захід адміністративного стягнення, який застосовується за рішенням органів внутрішніх справ та СБУ до іноземців, якщо їх дії суперечать інтересам забезпечення безпеки України, охорони громадського порядку, або вони грубо порушують законодавство про правовий статус іноземців.

Адміністративне заохочення - це система методів правового і неправового характеру, що здійснюються державними органами (посадовими особами), яка проявляється у застосуванні виховних, роз'яснювальних та заохочувальних заходів з метою формування у громадян розуміння потреби чіткого виконання вимог закону й інших правових актів.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи з курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи курсу “Практична діяльність юриста (Практичне право)” складена на основі робочої програми...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНОЇ...
Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту основних форм індивідуально-дослідних завдань
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси»....
Методичні рекомендації до самостійної роботи роботи студентів з дисципліни...
Цивільне процесуальне право. Робоча навчальна програма / Кіреєва Н. О., Захароіва О. С., Грабовська О. О. – Київ нац ун-т імені Тараса...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін „Право інтелектуальної власності”, „Інтелектуальна власність”...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ Й ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять, самостійної...
Кафедра управління, адміністративного права і процесу та адміністративної діяльності
Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Правознавство»...
«Правознавство» для студентів напряму підготовки 060102 – «Будівництво», 060103 – «Гідротехніка. Водні ресурси», 040106 – «Екологія,...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 030509 «облік і аудит»...
Питання з для самостійної підготовки студентів до іспиту з дисципліни...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка