МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи з курсу Практична діяльність юриста (Практичне право) Для підготовки фахівців заочної форми навчання за ОКР (бакалавр) галузь знань (напрям підготовки) 0304 «Право»


НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи з курсу Практична діяльність юриста (Практичне право) Для підготовки фахівців заочної форми навчання за ОКР (бакалавр) галузь знань (напрям підготовки) 0304 «Право»
Сторінка1/11
Дата23.04.2013
Розмір1.77 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Право > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Кафедра фінансового права

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної та

методичної роботи

__________ М.М. Касьяненко

«____»____________2011 р.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до організації самостійної роботи

з курсу
Практична діяльність юриста (Практичне право)

Для підготовки фахівців заочної форми навчання

за ОКР (бакалавр)

галузь знань (напрям підготовки) 0304 «Право»

напрям підготовки (спеціальність) 6.030401 «Право»

Ірпінь 2011

Методичні вказівки до самостійної роботи курсу “Практична діяльність юриста (Практичне право)” складена на основі робочої програми галузь знань 0304 «Право», напрям підготовки 6.030401 «Право», затвердженої у 2008 році.


Автор Т.Б. Шолкова, ст. викладач кафедри

фінансового права

Рецензент: Г.Г. Забарний, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри

цивільно-правових дисциплін

НУДПСУ
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансового права, протокол № 10 від 17.05.2011 року

Завідувач кафедри _____________________ Л.М. Касьяненко

Декан заочного факультету _____________________ Бриштіна

Завідувач навчально-методичним

відділом НУДПСУ ______________ О.О. Бойко


Пояснювальна записка
Курс “Практична діяльність юриста (Практичне право)” займає значне місце у формуванні спеціальних знань бакалавра-правознавця. Оскільки під час вивчення курсу за допомогою інтерактивних методик, студент відпрацьовує юридичні навики, які будуть необхідні йому у професійній діяльності.

Самостійна робота студентів (далі СРС) займає досить важливе місце у навчанні, особливо для студента заочної форми навчання, оскільки є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом поза навчальними заняттями. Виконання студентом самостійної роботи дозволяє зрозуміти рівень отриманих знань під час аудиторних занять.

Ці методичні рекомендації допоможуть студентам у виконанні самостійної роботи.

Зміст СРС визначається робочою навчальною програмою курсу. Матеріал передбачений для засвоєння студентами під час самостійної роботи виноситься на поточний та підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовується під час аудиторних занять.

Методичні вказівки до самостійної роботи курсу “Практична діяльність юриста (Практичне право)” розкривають питання винесені на самостійну роботу згідно тематичного плану.

Тематичний план

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Практичне право»

галузь знань 0304 «Право»

за напрямом підготовки 6.030401 «Право»

№ п/п

Зміст модуля

Кількість годин

Всього

Лекції

Семінарські

заняття

консультації

Самостійна робота

Модуль 1 = 1,5 залікових кредитів – 46 годин

ЗМ 1 Загальні принципи професійної діяльності юриста.

Т 1.1

Концепція клінічної правової освіти та її зміст. Організація роботи юридичної клініки.

8

2

2

-

4

Т. 1.2

Інтерактивні методики викладання в юридичних клініках

6


6

Т 1.3

Професійна відповідальність та етика юриста.

8

-

-

-

8

Всього по ЗМ 1

22

2

2

-

18

ЗМ 2 Перша зустріч з клієнтом. Підготовка та надання юридичної консультації клієнту.

Т 2.1

Збір інформації по справі. Інтерв'ювання клієнта.

8

-

-

-

8

Т 2.2

Аналіз матеріалів справи та вироблення позиції по ній.

8

-

-

-

8

Т 2.3

Консультування клієнта.

8

-

-

-

8

Всього по ЗМ 2

24

-

-

-

24

Всього по МОДУЛЮ 1

46

2

2

-

42

Контрольний захід – контрольна робота (40 хв., за рахунок семінарського заняття) – 18 балів

Модуль 2 = 1 залікових кредитів –32 години

ЗМ 3 Альтернативні способи вирішення справи клієнта. Особливості представлення інтересів клієнта в справах цивільного та адміністративного провадження.

Т 3.1

Альтернативні способи вирішення справи клієнта.

8

-

-

2-

6

Т 3.2

Складання юридичних документів (запитів, листів, позовних заяв, скарг та заяв, апеляційних заяв).

6

-

-

-

6

Т. 3.3

Ведення справи в суді. Особливості допиту свідків у цивільному та кримінальному процесі

6

-

-

-

6

Т. 3.4

Підготовка та виступ в судових дебатах.

6

-

-

-

6

Всього по ЗМ 3

32

-

-

2

30

Всього по МОДУЛЮ 2

32

-

-

2

30

Контрольний захід – контрольна робота (1 год., за рахунок семінарського заняття) – 22 бала

Разом годин з курсу

72

2

2

2

66

Форма підсумкового контролю - ПМК

Змістовий модуль № 1 (ЗМ 1)

Загальні принципи професійної діяльності юриста.

Тема 1.1. Концепція клінічної правової освіти та її зміст. Організація роботи юридичної клініки.

 1. Історія клінічної освіти виникнення: її мета і завдання.

 2. Види юридичних клінік та напрями їх діяльності.

 3. Регламентація роботи НПЦ «Юридичних клінік».


1. Історія клінічної освіти виникнення: її мета і завдання.

У всьому світі більшість юристів, викладачів, студентів ВУЗ шукають шляхи вдосконалення юридичної освіти. Оскільки форма навчання, яка існує на сьогодні не забезпечує здобуття студентами під час навчання практичних професійних навиків. Студенти після закінчення навчання не вміють складати проекти документів, реєструвати їх, інтерв’ювати, консультувати не мають уявлення як захистити клієнтів в суді, як застосувати отриманні знання на практиці. А головне те, що вони часто не розуміють ролі юриста в суспільстві. Але ця проблема виникла не сьогодні.

Дослідження які провів професор В.В. Захаров свідчать, що ще в І- й половині ХІХ століття викладання юридичних наук в Росії зводилось до простого переказу законодавства.

Після ліберальних реформ 60-70 років ХІХ ст., котрі змінили в кращу сторону справи у ВУЗах, з’являється можливість підвищити науково-теоретичний рівень викладання. Домінуючими формами занять були лекції і семінари, читання літератури, практичні заняття та написання наукових робіт.

У 1901 році професор А. Люблінський в журналі “Міністерства юстиції” порівнюючи постановку викладання предметів на юридичному факультеті із системою викладання на інших факультетах звернув увагу на таку особливість, тим часом, коли на медичному, математичному, філологічному, природничому факультетах значна частина навчального часу присвячена практичному навчанню, студенти юристи мають справу лише з книжками і лекціями вивчаючи право теоретично і майже не знайомившись з ним практично. Саме тому, він запропонував створити, юридичні клініки для студентів юристів, де вони під наглядом викладачів могли б надавати юридичні послуги малозабезпеченим верствам населення. До клініки зараховувалися найкращі студенти які отримали належні теоретичні знаня.

Але після взяття влади в Росії більшовиками була створена централізована система управління і фінансування освіти, яка не давала можливості ВУЗам модернізувати освітянський процес і ідеї клінічної освіти були загублені.

В 20-30 роках ХХ століття термін “клінічна освіта” починає вживатись в США, і фінансуються завдяки приватним благодійним фондам.

Протягом 70-х років клінічні програми стають популярними США. Згодом клінічна освіта отримує широку підтримку в інших країнах світу – Англії, Німеччині, Франції та інших країнах Європи.

У 1998 році в Росії відбулося відродженню юридичної клінічної освіти.

У 1999 році перші юридичні клініки з’явилися в Україні.

У 2003 році відкрилась юридична клініка на юридичному факультеті НУДПСУ, яка функціонує і до сьогодні.

Мета: 1. Набуття студентами професійний навиків роботи;

 1. Надання правових послуг населенню, які неспроможні оплатити платні юридичні послуги (забезпечення доступності до правової допомоги всіх бажаючих).

Завдання впровадження клінічної освіти у навчальний процес:

 1. Подолання розриву між теорією і практикою під час отримання юридичної освіти;

 2. Забезпечення конкурентоспроможності юристів-випускників на ринку праці.

 3. Набуття навиків практичної роботи під час роботи в юридичній клініці.

 4. Проведення наукових досліджень в сфері практичної підготовки студентів–юристів.

2.Види юридичних клінік та напрями їх діяльності. Студенти поинні звернут увагу на різновиди ЮК та знати приклади таких клінік, що функціонують в Україні.

Клініки класифікуються:

 1. за підпорядкованістю:

а) Вузівськи – яка знаходиться в структурі факультету;

б) районна - яка знаходиться на території певного району, і діє як громадська організація;

 1. за методом роботи:

а) по роботі з реальними клієнтами – надання консультацій малозабезпеченим верствам населення;

б) з використанням моделюючих випадків - це клініки де студенти не працюють з реальними клієнтами, а працюють над вивченням матеріалів судових справ та імітують їх в рольових іграх, для закріплення практичних юридичних навиків з використанням інтерактивних методик;

в) змішаний – коли застосовуються два перших методи;

 1. за спеціалізацією:

а) спеціалізовані – студенти консультують по одній галуззі права;

б) не спеціалізовані – студенти консультують по всім галуззям права, але щодо окремих категорій громадян;

3.Регламентація роботи НПЦ «Юридичних клінік». Студенти повинні знати історію його створення, організаційну структуру та особовий склад. Дослідити документи, що регулюють його діяльність.

У 2003 рік виникла ідея, створити на її базі “Юридичну клініку” (ЮК). Було розроблено та затверджене деканом юридичного факультету НАДПСУ та Головою КОО СЮУ Положення про роботу Юридичної клініки. Очолила ЮК Т.Б. Шолкова.

У 2004 році утворилась Асоціація юридичних клінік України (далі АЮКУ).

Співзасновником АЮКУ стала наша юридична клініка. До Асоціації згодом увійшли всі ЮК України, на сьогодні їх біля 50.

В Асоціацію крім ЮК входять та три тренінгові центри: Західно-український м. Луцьк при ЮК (Національного університету ім. Л. Українки), Центрально-український м. Київ (при ЮК Києво-Могилянській академії) та Південно-східний м. Донецьк (ЮК Національний університет), які проводять систематично всеукраїнські та міжнародні семінари-тренінги для викладачів та студентів ЮК з метою підвищення кваліфікації та обміну досвідом роботи.

У 2009 році за наказом ректора Національного університету ДПС України П.В. Мельника № 1118 від 24.06.2009 року Юридична клініка увійшла до структури юридичного факультету Університету, як Навчально-практичний центр «Юридична клініка»

За час свого існування з 2003-2011 рік в НПЦ «ЮК» практичну професійну підготовку пройшли біля 450 студентів юридичного факультету, було надано біля 4500 консультацій населенню з різних галузей права (крім кримінального), представлено 49 клієнтів в судах, з яких 35 виграли 13 знаходяться в апеляційному проваджені, 5 у Верховному суді України. Учасниками НПЦ було проведено біля 500 лекційно-тренінгових занять зі школярами в рамках курсу «Практичне право для школярів» в рамках якого подається матеріал з актуальних питань права з використанням інтерактивних методик. Члени ЮК прийняли участь у 140 заходах (семінари, тренінги, конференції) які проводились як на території України, так і за її межами.

Виграли три міжнародні гранти на фінансування діяльності ЮК у сумі біля 125 000 грн.
Декан юридичного факультету НУДПСУ


Загальне керівництво та контроль за діяльністю НПЦ ЮК здійснює проректор з загально-організаційних питань. Сприяє розвитку та координує діяльність НПЦ ЮК Декан юр факу НУДПСУ. Безпосереднє керівництво діяльністю НПЦ та його представництвами здійснює Директор НПЦ та його заступник.

В НПЦ є правління до якого входять: Студентський координаторкоординує роботу студентів-консультантів та слухачів, 2 його заступники та керівники відділів.

Викладачі-куратори НУДПСУ- забезпечують проведення спецкурсу «Практичне право», допомагають студентам-консультантам у наданні юридичних консультацій населенню.

Юрисконсульти – це юристи практики, безпосередньо контролюють якість надання консультації студентам.

Студенти-консультанти – це студенти 2-5 курсу юр. факультету та факультету податкової міліції, які пройшли конкурсний відбір та прослухали спецкурс «Практичне право» і отримали право надавати консультації з правових питань.

Студенти-слухачі - це студенти це студенти 2-5 курсу юр. факультету, які пройшли конкурсний відбір і є слухачами спецкурсу «Практичне право», але мають права тільки допомагати консультантам в наданні консультації до атестації.

В НПЦ ведеться рейтинг студентів та курсантів, де враховується якість наданих консультацій та активна участь по всіх напрямах роботи НПЛ. За результатами цього рейтингу, студенти-консультанти, будуть отримувати сертифікати, як додаток до дипломів, на підтвердження активної участі в роботі НПЦ.

Спецкурс “Практичне право”

Вміщає в себе лекційний матеріал та практичні заняття, які проводяться з використанням інтерактивних методик.

У 2008 році цей курс увійшов до навчальної програми юридичного факультету за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр денної та заочної форми навчання. Підчас цих занять студенти вчаться правилам проведення інтерв’ювання клієнтів, аналізу матеріалів справи, підготовки для дачі консультації, порядку надання консультації, порядку ведення справи в суді та альтернативному порядку вирішення спорів.

Консультування клієнтів

Здійснюється студентами-консультантами, які пройшли Спецкурс і отримали право надавати консультацію.

Під час консультування кожний громадянин облікується, з ним укладається угода та оформлюється справа. Консультація надається громадянину у письмовому вигляді з обов’язковою візою викладача про перевірку.

Консультації надаються з усіх галузей права крім кримінального.

Категорія клієнтів, що мають право на отримання безкоштовної правової допомоги,- це соціально вразливі верстви населення. З врахуванням напрямів роботи в структурі НПЦ існують відділи:

Відділ «Правова освіта населення»

В рамках роботи відділу для школярів Ірпінського регіону та області студенти-консультанти НПЦ проводять лекторії з правових питань використовуючи інтерактивні методики.

Відділ Дистанційне консультування

Робота цього відділу полягає в організації та забезпеченні надання консультації по телефону, через ЗМІ, за допомогою листування та через мережу Інтернет

Організаційний відділ

Його робота полягає в організації заходів, що проводить НПЦ в рамках своєї діяльності, таких як: конференції, круглі столи, форуми, конкурси, дебати, брейн-рингів та інше.

Редакційний відділ

Цей відділ забезпечує висвітлення в ЗМІ діяльність НПЦ по всіх напрямках роботи.

Організаційні документи якими користується юридична клініка.

Положення про роботу НПЦ «Юридична клініка», Положення про студентське самоврядування., Правила роботи, Етичний кодекс.

Самостійна робота

 1. Опрацювати нормативні акти, які регулюють діяльність Навчально-практичного центру «Юридична клініка» юридичного факультету НУДПСУ

Рекомендована література:

[ 1 ]; [2 ]; [25 ]; [ 26 ]

Нормативно-правові акти - [ 3 ]; [7]; [35 ]; [48].

ТЕМА 1.2. Інтерактивні методики у клінічній освіті.

План

 1. Поняття інтерактивних методик. Пасивні і активні методики навчання.

 2. Методи, що сприяють більш тісному знайомству та підготовці до сприйняття навчального матеріалу.

 3. Особливості інтерактивних методик: рольові ігри, робота в малих групах, мозковий штурм, займи позицію, ПОПС-формула та інші.


1. Поняття інтерактивних методик. Пасивні і активні методики навчання.

Основною проблемою сучасної освіти є співвідношення теоретичного і практичного навчання. Зараз застосовується два методи навчання:

Пасивний – як об’єкт навчання, він повинен засвоювати і відтворювати матеріал, який передається йому викладачем – джерелом знань. Це проходить при використанні лекційного монологу. Студенти при такому методі як правило не співпрацюють один з одним і з викладачем, і не виконують ні яких завдань.

Активний – студент суб’єкт навчання, вступає в діалог з викладачем, виконує творчі завдання. Тут теж одностороння передача інформації від студента до викладача . Ніякої взаємодії з іншими студентами та співпраці з викладачем.

Але в деяких країнах методи навчання пішли вперед, вони більш прикладні. Наприклад, в США використовується “Сократівський метод “ який полягає в постановці питання і відповідей, тобто вчить вмінню запитувати. В Німеччині студенти прослуховують лекційні курси і в кінці прослуховування здають перші державні іспити, після чого вони зобов’язані відпрацювати в органі юстиції 10 місяців, в органах державного керівництва 7 місяців, в адвокатурі чи будь-якому іншому органі за вибором 4 місяці. Закінчується навчання складанням другого державного іспиту, який встановлює чи досяг студент належного рівня для того, щоб самостійно працювати. Для того щоб здати останній іспит студент займається з репетитором. Також найсучасними методами навчання є клінічні юридичні літні школи.

Інтерактивні методики – від англ.. interact – взаємодіяти, діяти впливати один на одного. Тут студенти і викладачі є суб’єктами навчання. Всі вчаться взаємодіяти один з одним спільно вирішувати проблеми моделюють ситуації. Основою методу становить моделювання ситуації, виявлення і прийняття рішень демократичним шляхом. Імітація проходить як судові засідання так і дотримання внутрішньої логіки, пошуку вірного рішення в складних ситуаціях. Інтерактивні методи дозволяють зачепити не тільки свідомість людини, але і її почуття, емоції, вольові якості. Це дозволяє збільшити обсяг засвоєного навчального матеріалу. Дослідження показали, що засвоєння матеріалу при використанні інтерактивної методики в середньому становить 50-90% матеріалу, на відміну від пасивної, яка становить 5%.

Пасивні методики - орієнтовані на такі рівні пізнання як Знання (заучування, запам’ятовування, відтворення), та Розуміння(пояснювання, передавання). Активні інтерактивні методики – з орієнтуванням не лише на Знання та Розуміння, але і Застосування (використання знань в певній ситуації), Аналізу (розуміння відношення загального до часткового, причинний зв’язок, виявлення і фіксування помилок ) Оцінку ( оцінювання на основі критеріїв певні докази), Синтез (згруповування в єдине ціле окремих частин). Цей метод допомагає отримати більш повні знання порівнянно з іншими методами.

Для впровадження інтерактивних методик застосовується такі способи: творчі завдання, робота в малих групах, запрошення спеціалістів, соціальні проекти, інтерактивні виступи, Сократівський діалог, дерево рішень, мозковий штурм, займи позицію, ПОПС-формула, рольові ігри, техніка коментування, дебати, робота в парах, мікрофон, аналіз правової ситуації, “ток–шоу”, дискусія, ажурна пилка, коло ідей, акваріум, медіація, переговори, попереднє розслідування.


 • 2. Методи, що сприяють більш тісному знайомству та підготовці до сприйняття навчального матеріалу.

Допоміжні інтерактивні методики направлені на знайомство учасників між собою та створення невимушеної атмосфери. До них відносяться:

Закон на моєму шляху – кожен учасник називає своє ім’я і закон, з дією якого він зіткнувся в останній час.

Гра в імена – учасник презентуючи своє ім’я, додає характеристику, яка починається з тої ж літери, що й ім’я супроводжуючи це ще й рухом, який би відтворював названу характеристику.

Історія імені – всі присутні по черзі розповідають історію отримання ними саме цього імені.

Я змінюю своє ім’я – кожен присутній називає своє справжнє ім’я та те, яке він хотів би мати.

Я через десять років - – кожен присутній називає своє ім’я та презентує свою діяльність, організацію, захоплення … через десять років.

Улюблені тварини – кожен учасник називає тварину, в яку він хотів би перетворитись, якщо б таке сталося і супроводжує це відповідним рухом. І пояснює, чому він цього бажає.

Я хочу вас познайомити – група розбивається на три пари . Кожна або кожний протягом 3-5 хвилин розповідають про себе один одному. Після цього іде презентація своїх сусідів у великій групі.

Запрошення спеціалістів.

Учасниками інтерактивних ігор можуть бути і запрошенні спеціалісти. Це можуть бути представники інших професій, пов’язаних з темами занять: судді, прокурори, адвокати, співробітники ОВС, вчені, депутати, навіть колишні обвинувачені. Співпраця студентів з спеціалістами в процесі занять сприяє кращому розумінню навчального предмету, тому що , хто краще може прокоментувати ситуацію, поділитись досвідом, як не людина яка має в цій сфері практичний досвід. При запрошенні спеціаліста важливо визначити його роль в запланованому занятті. При цьому слід уникати виступів спеціалістів монологом і читанням ними лекцій, а пропонувати розповісти реальні випадки із життя з якими йому довелось зустрітись. Про участь спеціаліста студенти попереджаються заздалегідь для підготовки ними питань. Після заняття підводяться висновки.

Наочні посібники.

Для кращого сприйняття студентами лекційного матеріалу, рекомендується застосовувати наглядні матеріали. Ними можуть бути таблиці, схеми, креслення, малюнки, діаграми, фотографії, відео – та аудіо – записи, та інше. При використанні матеріалів необхідно бути готовим к відповіді про джерела походження матеріалів.

2) Інтерактивні методики поділяються на прості і складні:

До простих відносяться:

 • дерево рішень;

 • мозковий штурм;

 • ПОПС-формула;

 • дискусія;

 • займи позицію;

 • “Сократівський діалог”;

 • “Акваріум”;

 • дебати;

 • інтерактивний виступ;

Дерево рішень.

 • Юрист на практиці працює з проблемними та конфліктними ситуаціями, часто в умовах вакууму інформації та її недостовірності. Вирішуючи такі ситуації, юрист постає перед необхідністю вибору оптимального варіанту рішення, дії, поради, формулювання. Побудова “дерево рішень” – простий практичний спосіб “ зважити ” переваги і недоліки різних варіантів.

ПРОБЛЕМА:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу...
Методична розробка складена на основі робочої навчальної програми курсу «Релігієзнавство» затвердженої у 2011 році
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять, самостійної...
Кафедра управління, адміністративного права і процесу та адміністративної діяльності
ЗАТВЕРДЖУЮ
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт призначені для підготовки бакалаврів галузі знань «Право» з напрямом підготовки...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-го КУРСУ ОКР «БАКАЛАВР»
Косьмій М. М., Мельник П. В., Острогляд О. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Методичні рекомендації для написання курсових...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КОНСТИТУЦІЙНЕ...
Формами проведення занять є такі: лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота. З даної дисципліни передбачено...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання
Створення та обробка даних на ПЕОМ: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання / Укл. В. П. Ярцев...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»
Він здійснюється у наступних формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота, практична підготовка,...
Методичні рекомендації щодо оформлення дипломних робіт для студентів напряму підготовки “
Підсумковим етапом навчання в університеті, що дає право на присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки...
Методичні рекомендації щодо оформлення дипломних робіт для студентів напряму підготовки “
Підсумковим етапом навчання в університеті, що дає право на присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки...
Методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентам...
Методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка