МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»


НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»
Сторінка10/10
Дата23.04.2013
Розмір0.89 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Право > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Президент України - суб'єкт адміністративно-правових відносин, голова держави, який виступає від її імені і статус якого визначається Конституцією України, Законом України "Про Президента України" та іншими законодавчими актами.

Привід захід забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення, це примусове доставлення особи в орган внутрішніх справ або в суд, здійснюється працівниками міліції з метою забезпечення присутності правопорушника при розгляді справи (ч.2 ст. 268 КпАП України).

Привід — примусове доставляння працівниками міліції в орган дізнання, до слідчого, у суд, до прокурора осіб, які ухиляються від явки за викликом до вказаних осіб.
Примусове виконання постанови - порядок виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у разі, коли особа добровільно відмовляється її виконати.

Принципи виконавчої влади — основоположні ідеї, відповідно до яких повинен будуватися і функціонувати апарат, який здійснює державне управління (див. "принципи державного управління").

Принцип об’єктивної істини — полягає в об'єктивному з'ясуванні всіх обставин справи.

Принципи державного управління — керівні теоретичні ідеї, які покладені в основу формування і функціонування органів виконавчої влади. Вони поділяються на соціально-політичні та організаційні.

Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, в яких дається порада, рекомендація стосовно діяльності органів виконавчої влади й місцевого самоврядування, депутатів всіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються міркування щодо врегулювання правових принципів державного й громадського життя, соціально-культурних та інших сфер діяльності держави й суспільства.

Протокол про адміністративне правопорушення - процесуальний документ, який фіксує відомості про факт скоєння правопорушення, особу правопорушника і всі обставини, котрі мають значення для розгляду справи (ст.ст. 254-257 КпАП України).

Процедура офіційно встановлений або прийнятий за звичаєм порядок у веденні, обговоренні, розгляданні; оформленні, виконанні будь-яких справ управлінського чи юрисдикційного характеру.

Конституційні принципи: демократизм, участь громадян в управ­лінні державними справами, рівноправність і рівність всіх перед законом

Соціально-політичні принципи: законність, позапартійність, науковість, гласність та врахування громадської думки.

Організаційні принципи: принцип диференціації та фіксації функцій і повноважень, який передбачає визначення компетенції кожного органу і посадової особи; принцип відповідальності в рамках компетенції; принцип поєднання галузевих, міжгалузевих і територіальних засад в управлінні; принцип поєднання лінійних і функціональних засад в управлінні.

Причинний зв’язок — необхідний зв'язок між явищами, за якого одне явище (причина) породжує інше (наслідок).

Прокурор — посадова особа органів прокуратури, наділена згідно з Конституцією України повноваженнями щодо здійснення нагляду за виконанням законів всіма державними органами, суб'єктами підприємницької діяльності, громадськими організаціями і громадянами.

Промислово-фінансова група — об'єднання, до якого можуть входити промислові та сільськогосподарські підприємства, банки, наукові і проектні установи, інші установи та організації всіх форм власності, що мають на меті отримання прибутку, та яке створюється за рішенням Уряду України на певний термін з метою реалізації державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва і структурної перебудови економіки України, включаючи програми згідно з міждержавними договорами, а також виробництва кінцевої продукції.

Протест - індивідуальний правовий акт прокурора, адресований компетентним органам або посадовим особам.

Протокол — документ, що відображає конкретні дії колегіальних державних органів, слідчого, посадової особи та ін.

Протокол про адміністративне правопорушення — офіційний документ, у якому уповноважена на те особа фіксує факт здійснення адміністративного правопорушення.

Рада національної безпеки та оборони України — координаційний орган з питань національної безпеки і оборони України при Президентові України.

Реалізація норм адміністративного права — це практичне втілення в життя адміністративно-правових норм з метою регулювання управлінських відносин.

Режим державного кордону України — це порядок перетинання державного кордону України, плавання і перебування українських та іноземних невійськових суден і військових кораблів у територіальному морі та внутрішніх водах України, заходження іноземних невійськових суден і військових кораблів у внутрішні води і порти України та перебування в них, утримання державного кордону України, провадження різних робіт, промислової та іншої діяльності на державному кордоні України — визначається вказаним Законом.

Резидент — юридична особа і суб'єкт господарської діяльності України, що не має статусу юридичної особи (філія, представництво тощо), яка створена і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України з місцезнаходженням її території.

Ревізія - документальний контроль фінансово-господарської діяльності, за підсумками якої складається акт.

Регулювання - встановлення у відповідній галузі управління загальної політики й принципів її реалізації через державне фінансування, пільги тощо.

Реєстраційне провадження - вид адміністративного провадження, вребгульована нормами адміністративного права діяльність уповноважених органів (посадових осіб) по реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, ліцензуванню окремих видів діяльності, реєстрації об'єднань громадян, нормативних актів в органах юстиції тощо.

Ретроспективна адміністративна відповідальність - результат конкретного адміністративного правопорушення, який реально настає щодо правопорушника у вигляді адміністративного стягнення.

Самоуправство самовільне, всупереч встановленому законом порядку, здійснення свого дійсного або наданого права, що не завдало істотної шкоди громадянам або державним чи громадським організаціям (ст. 186 КпАП України).

Система державного управління — складає поняття, зміст якого охоплює такі складові елементи: а) суб'єкти управління, тобто органи виконавчої влади; б) об'єкти управління, тобто сфери та галузі суспільного життя, що перебувають під організуючим впливом держави; в) управлінська діяльність (процес), тобто певного роду суспільні відносини, через які реалізуються численні прямі та зворотні зв'язки між суб'єктами і об'єктами управління. Доволі поширений термін "адміністративна система" найчастіше характеризує поєднання двох згаданих елементів — суб'єктів управління та управлінської діяльності. Зміст останньої розкривається, зокрема, через поняття "цілі і завдання", "функції", "методи", "стадії", "процедури", "повноваження", "ефективність", "культура”.

Скарга — письмове або усне звернення фізичної чи юридичної особи до державного органу або громадської організації, в якому вказані незаконні дії, рішення чи порушені права вказаних осіб органом виконавчої влади або його посадовою особою.

Служба безпеки України — державний правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку. Служба безпеки України підпорядкована Президентові України і підконтрольна Верховній Раді України.

Соціальна держава — держава, зорієнтована на здійснення широкої та ефективної соціальної політики, яка має втілюватись у реальності прав людини й громадянина, в існуванні доступних та ефективних систем освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, у підтримці малозабезпечених прошарків населення тощо.

Соціальне управління — цілеспрямований, організовуючий вплив на учасників спільної діяльності, що надає соціальному середовищу, а також діяльності людей організованості. Видами соціального управління є державне управління, управління об'єднаннями громадян, управління у приватному секторі, сімейне управління.

Структура освіти: дошкільна освіта; загальна середня освіта; позашкільна освіта; професійно-технічна освіта; вища освіта; після-дипломна освіта; аспірантура; докторантура; самоосвіта.

Субвенція — грошова допомога, що надається вищестоящим бюджетом місцевому бюджету з метою забезпечення ним реалізації конкретних цілей і може бути обумовлена вкладенням коштів з боку отримувача; при нецільовому використанні кошти підлягають поверненню.

Субсидія — грошова допомога, що надається вищестоящим бюджетом місцевому бюджету з метою забезпечення ним реалізації конкретних цілей, але без необхідності вкладення коштів з боку отримувача; при нецільовому використанні кошти підлягають поверненню.

Суб’єктивне право — передбачена певною нормою права можливість суб'єкта поводитися певним чином.

Свідок - особа, про яку є дані, що їй відомі які-небудь обставини, котрі підлягають установленню по даній справі (ст. 272 КпАП України).

Система адміністративного права - внутрішня побудова галузі адміністративного права, послідовне розміщення інститутів, норм адміністративного права, їх єдність та структурний взаємозв'язок.

Систематизація адміністративного права - упорядкування й удосконалення адміністративно-нормативного матеріалу, зведення його у певну систему.

Скарга - звернення громадян з вимогою відновлення прав і захисту їх законних інтересів, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, об'єднань громадян, підприємств, посадових осіб.

Склад адміністративного правопорушення - передбачена нормами адміністративного права сукупність ознак (елементів), при наявності яких не чи інше протиправне діяння можна кваліфікувати як адміністративне правопорушення.

Службова кар'єра - просування по службі державного службовця шляхом зайняття більш високої посади на конкурсній основі або шляхом присвоєння йому більш високого рангу.

Службовий паспорт - документ, що дає право на виїзд з України, в'їзд до України та посвідчує особу громадянина України під час перебування за її межами. Він видається державним службовцям І, II, III категорії, заступникам вищих посадових осіб державних органів тощо (Положення про службовий паспорт України, затверджене Указом Президента України від 26.02.1998 року).

Спеціаліст - психолог або педагог, які можуть приймати участь у розгляді справи про адміністративне правопорушення.

"Спрощене" провадження - провадження в справах про адміністративні правопорушення, коли протокол про ці правопорушення не складається і стягнення накладається на місці вчинення правопорушення (ст. 258 КпАП України).

Стадія адміністративного провадженняце певний етап провадження з конкретною метою, зміст, учасники і результати якого (як правило) фіксуються у конкретному документі.

Стажування - строк (до 2-х місяців), протягом якого особа набуває практичного досвіду роботи у відповідному органі держави та перевіряється й" професійна підготовка.

Суб'єкт адміністративного права - той, хто згідно адміністративно-правових норм наділений певним обсягом прав і обов'язків у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності.

Суб'єкт адміністративного правопорушення -особа, яка скоїла адміністративне правопорушення, котра досягла віку деліктоздатності, осудна.

Суб'єктивна сторона адміністративного правопорушення це внутрішнє (психічне) відношення суб'єкта правопорушення до вчиненого ним діяння та його негативних наслідків.

Творча спілка добровільне об'єднання професійних творчих працівників відповідного фахового напряму в галузі культури та мистецтва, яке має фіксоване членство і діє на підставі статуту.

Торговельна діяльність — це ініціативна, самостійна діяльність юридичних осіб і громадян щодо здійснення купівлі та продажу товарів народного споживання з метою отримання прибутку.

Транспортна система України складається з: транспорту загального користування (залізничний, морський, річковий, автомобільний і авіаційний, а також міський електротранспорт і метрополітен); промислового залізничного транспорту; відомчого транспорту; трубопровідного транспорту; шляхів сполучення загального користування.

Територіальна підвідомчість - нормативне вирішення питання про те, де повинна розглядатися конкретна справа.

Указ - правовий акт Президента України. Бувають нормативні та індивідуальні укази.

Умисел - форма вини, коли при вчиненні правопорушення особа усвідомлювала протиправний характер своєї дії чи бездіяльності, передбачала її шкідливі наслідки і бажала їх або свідомо допускала настання цих наслідків.

Управління - прямий систематичний вплив суб'єктів управління на об'єкти, повсякденне управління оперативного характеру.

Уряд - вищий орган виконавчої влади України (Кабінет Міністрів України).

Учасники адміністративного провадження -це особи, які беруть участь у адміністративному провадженні, наділені певним обсягом прав і обов'язків, мають зацікавленість у цьому провадженні.

Філармонія — заклад, метою якого є організація музичного виконання (концертів) і пропаганда музичного мистецтва.

Фінанси — це система суспільних відносин, серцевину яких складають грошові фонди, призначені для забезпечення функціонування віх галузей та сфер суспільного життя (економіки, адміністративно-політичної та соціально-культурної сфер).

Форма вини — встановлена законом певна взаємовідповідність (поєднання) елементів свідомості і волі особи, що характеризує її психічне ставлення до скоєного, виражене у формі умислу або необережності.

Форма державного управління — це зовнішньо-виражена дія — волевиявлення органу виконавчої влади (посадової особи), здійснене у рамках режиму законності та його компетенції для досягнення управлінської мети. Серед правових форм державного управління виділяють: встановлення норм права, їх застосування, укладення адміністративних договорів, здійснення юридичне значу­щих дій, провадження організаційних дій, виконання матеріально-технічних операцій.

Функція державного управління — основний напрямок управлінської діяльності, за допомогою якого виконуються державні завдання та досягається мета, яку ставив законодавець в нормах адміністративного права.

Форми прокурорського реагування на порушення закону - це засоби, які використовуються прокурором для підтримки режиму законності (протест, припис, подання, постанова) (ст.ст. 21-24 Закону України "Про прокуратуру").

Форма управління - зовнішній вияв конкретних дій державних органів, їх структурних підрозділів й посадових осіб, які здійснюються в процесі виконавчої діяльності й спрямовані на реалізацію функцій управління.

Холодна зброя - пристрої та предмети, конструктивно призначені для ураження живої чи іншої цілі за допомогою м'язової сили людини чи механічного пристрою.

Штраф - найпоширеніше адміністративне стягнення, яке передбачене практично за будь-яке правопорушення, має грошовий характер, коли певна сума грошей вилучається у правопорушника у власність держави (ст. 27 КпАП України).

Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом — особливий вид органів виконавчої влади, всі питання організації, діяльності та взаємовідносин яких з іншими органами вирішуються в індивідуальному порядку шляхом прийняття відповідних законів.

Юридична особа — організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Вона наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

Юридичні (спеціальні) гарантії — правові засоби (юридичні норми та інститути), покликані забезпечувати реальність прав та обов'язків особи.

Юридичні факти — факти, з наявністю яких законодавець пов'язує виникнення, зміну або припинення правових відносин.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи з курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи курсу “Практична діяльність юриста (Практичне право)” складена на основі робочої програми...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНОЇ...
Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту основних форм індивідуально-дослідних завдань
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси»....
Методичні рекомендації до самостійної роботи роботи студентів з дисципліни...
Цивільне процесуальне право. Робоча навчальна програма / Кіреєва Н. О., Захароіва О. С., Грабовська О. О. – Київ нац ун-т імені Тараса...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін „Право інтелектуальної власності”, „Інтелектуальна власність”...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ Й ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять, самостійної...
Кафедра управління, адміністративного права і процесу та адміністративної діяльності
Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Правознавство»...
«Правознавство» для студентів напряму підготовки 060102 – «Будівництво», 060103 – «Гідротехніка. Водні ресурси», 040106 – «Екологія,...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 030509 «облік і аудит»...
Питання з для самостійної підготовки студентів до іспиту з дисципліни...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка