МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»


НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»
Сторінка3/10
Дата23.04.2013
Розмір0.89 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Право > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Нормативні акти


 1. Конституція України вiд 28.06.1996р.  № 254к/96-ВР в редакції вiд 01.01.2006р. // Відомості Верховної Ради України – 1996. – № 30. – Ст. 141.;

 2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р.;

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення вiд 07.12.1984 № 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984р. – № 51. – С. 1122.;

 4. Указ Президента України „Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні” вiд 22.07.1998р.  № 810/98 в редакції вiд 28.05.2006р. // Офіційний вісник України – 1999. – № 21. – С. 32.;

 5. Концепція адміністративної реформи в Україні: Затверджена Указом Президента Eкраїни від 22 липня 1998 р. №810/98 // Офіційний вісник України. – 1998. - №21. – 11 червня. –Ст.32.;

 6. Концепція реформи адміністративного права, підготовлена робочою групою Кабінету Міністрів України. – К.:Верховенство права. 1998. -87с.;

 7. Концепція реформування інституту адміністративної відповідальності в Україні {Електронний ресурс}. Режим доступу: // www.pravo.org.ua.Література


1. Авер’янов В.Б. Нова доктрина українського адміністративного права: концептуальні позиції // Право України.-2006. - №5. – С.11-17.;

2. 1. Авер’янов В.Б. Предмет адміністративного права: нова доктринальна оцінка // Право України.-2004. - №10. – С.25-30.;

3. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник / Т.О.Коломоєць.- К.: Юрінком Інтер, 2011. – 576с. – Бібліогр.:с559-554.;

4. Адміністративне право України. Підручник. – Вид.2, змін.і доп./ За аг. Ред.. Т.О. Коломоєць.- К.:Істина, 2012. – 528с.;

5. Адміністративне право України в схемах. Загальна частина: Навчальний посібник / Ю.Г. Битяк, В.В. Зуй, В.М. Паращук та ін. – Х. : Одіссей, 2005. – 128 с.;

6. Адміністративне право України: Підручник для юридичних вузів і факультетів / За редакцією Ю.П. Битяка. – Харків: Право, 2006. – 544 с.;

7.Адміністративне право України (структурно-логічні схеми): Навчальний посібник / С.С. Гнатюк, В.В. Новіков. – Львів, 2006. – 196 с.;

8. Курінний Є.В. Предмет адміністративного права України: тенденції трансформації в умовах реформування: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Поліграфіст, 2002. – 88 с.;

9. Адміністративне право України. Академічний курс у 2-х томах / Т. 2. Особлива частина / Авер’янов В.Б. – К.: Юридична думка, 2005. – 624 с.;

10. Кубко Є. Про предмет адміністративного права // Право України. – 2000. – С.3-6.;

11. Коломоєць Т.О. Кодифікація адміністративно-деліктного законодавства України на сучасному етапі правотворення: основні елементи механізму //Запорізькі правові читання: матеріали щорічної Міжнародної науково-практичної конференції, м.Запоріжжя, 17-18 травня 2007 р. – С.132-135.;

12 Ващенко С.В., Полищук В.Г. Адмiнiстративна вiдповiдальнiсть: Навч. посiбник /За заг. ред. Пєткова; ЗЮI. - Запорiжжя: Юрид.iн-т МВС України, 2001. – 142 с. - (Бiблiотека навчальної лiтератури). - Бiблiогр.: с. 122-125.;

13. Комзюк А.Т. Заходи адмiнiстративного примусу в правоохоннiй дiяльностi мiлiцiї: поняття, види та органiзацiйно-правовi питання реалiзацiї: Монографiя /За заг.ред.О.М.Бандурки; Нац.ун-т внутр.справ. -Харкiв: Вид-во Нац.ун-ту внутр.справ, 2002.-336с.;

14. Васильев А.С. Административное право Украины: (общая часть): Учеб. пособие /А. С. Васильев. - 3-е изд. - Харьков: Одиссей, 2003. - 287 с.-Библиогр.: с. 282 - 285.

ТЕМА 3. ДІЯЛЬНІСТЬ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Завдання для самостійної підготовки:

1. Вивчіть за темою навчальну та наукову літературу, законодавчі та інші нормативні акти;

2. Ознайомтесь з питаннями до наступного семінарського заняття і підготуйтесь до їх активного обговорення на семінарі.

3. Вкажіть та охарактеризуйте принципи діяльності публічної адміністрації;

4. Дайте поняття форм діяльності публічної адміністрації;

5. Які вимоги висуваються до адміністративних актів та актів публічної адміністрації та наслідки їх недодержання?

6. Який порядок прийняття правових актів публічної адміністрації?

7. Дати поняття, особливостей та сфер застосування адміністративних договорів;

8. Класифікувати методи діяльності публічної адміністрації.
Контрольні питання для самостійної підготовки:

1). Соціальне адміністрування та його види;

2). Особливості публічного адміністрування;

3). Принципи діяльності публічної адміністрації;

4). Поняття форм діяльності публічної адміністрації;

5). Ознаки правових форм діяльності публічної адміністрації;

6). Ознаки неправових форм діяльності публічної адміністрації;

7). Класифікація правових актів публічної адміністрації;

8). Поняття та види державного контролю;

9). Поняття та особливості прокурорського нагляду.
ЛІТЕРАТУРА ТА НОРМАТИВНІ АКТИ:

Нормативні акти.

 1. Конституція України вiд 28.06.1996р.  № 254к/96-ВР в редакції вiд 01.01.2006р. // Відомості Верховної Ради України – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Юридический вестник. — 1998. — № 4.

 3. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року // Відомості Верховної Ради України. — 1990. — № 31. — Ст. 429.

 4. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. — № 38. — Ст. 502.

 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення вiд 07.12.1984 № 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984р. – № 51. – С. 1122.

 6. Кодекс Адміністративного Судочинства України (зі змінами та доповненнями від 14 січня 2009 року) // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 35-36, 37. — Ст. 446.

 7. Концепція реформи адміністративного права, підготовлена робочою групою Кабінету Міністрів України. – К.:Верховенство права. 1998. -87с.

 8. Концепція реформування інституту адміністративної відповідальності в Україні {Електронний ресурс}. Режим доступу: // www.pravo.org.ua.Література.

1. Адміністративне право України. Підручник. – Вид.2, змін.і доп./ За аг. Ред.. Т.О. Коломоєць.- К.:Істина, 2012. – 528с.;

2. Авер'янов В. Актуальні завдання реформування адміністра- тивного права // Право України. - 1999. - N8. - С.8-11;

3. Авер'янов В. Реформування українського адміністративного права: черговий етап // Право України. - 2000. - N7. - С.6-8;

4. Авер'янов В.Б. Адміністративне право України: доктриальні аспекти реформування // Право України. - 1998. - N8. - С.8-13;

5. Авер’янов В. Предмет адміністративного права: нова доктриальна оцінка // Право України. - №10. – 2004. – С.25.;

6. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник / Т.О.Коломоєць.- К.:Юрінком Інтер, 2011. – 576с. – Бібліогр.:с559-554;

7. Адміністративне право України: Навчально-методичний комплекс / В.К.Колпаков, О.В.Кузьменко, В.П. Столбовой та інші / За ред. В.К.Колпакова, О.В.Кузьменка. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2002. – 159 с.;

8. Адміністративне право України.[Підручник для юридичних вузів і фак. Ю.П.Битяк, В.В.Богуцький, В.М.Гаращук та інші ] ; За ред. Ю.П.Битяка, - Х.: 2000. - 520 с.;

9. Битяк Ю.П., Зуй В.В. Адміністративне право України.- Х.: 1996.- 160 с.;

10. Беленчук І.А. Адміністративне право України: навч. посібник. – К.: АСК, 2004. – 176 с.;

11. Ващенко С.В., Долгополова М.М. Основи адміністративного права (загальні поняття, категорії, схеми). Навчальний посібник. – Запоріжжя: 2005. – 106 с.;

12. Голосніченко І.П. Значення адміністративного права в умовах демократичних перетворень суспільства // Право України. - 1998. - N11. - С.21-22.;

13. Голосніченко І.П. Адміністративне право України (основні категорії і поняття). – К. - 1998. – 52 с.;

14. Гладун З.С. Адміністративне право України: Навч.посібник. – Тернопіль. - 2004. – 579 с.;

15. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України: Навч.-метод. посібник. – Одеса:.2002. – 312 с.;

16. Коваль Л. Адміністративне право України: - К.: 1996.- 208 с.;

17. Колпаков В.К. Адміністративне право України. - К.: 1999.- 736 с.;

18. Колпаков В.К, Кузьменко О.В.. Адміністративне право України. - К.: 2003.- 544 с.;

19. Кампо В.М., Нижник Н.Р, Шльоер Б.П. Становлення нового адміністративного права України. Науково-популярний нарис / За заг. ред В.М.Кампо. К.: 2000. - 60 с.;

20. Константий О. Система адміністративного права як концептуальна основа здійснення адміністративного судочинства в Україні // Право України. - №12. – 2004. – С.20.;

21. Курінний Є.В. Предмет адміністративного права України: тенденції трансформації в умовах реформування: навч. посібник. – Днепропетровськ: 2002. – 92 с.;

22 Пасенюк О. Реформування адміністративного права - важливий напрям правової політики // Право України. - N7. - 1998. - С.3-6.;

23. Поняття адміністративного права та його місце в правовій системі держави: Конспект лекції. – Запоріжжя: ЗЮІ МВС України, 2004. – 32 с. (342.9 П56);

24 Овсянко Д.М. Административное право: Учебное пособие. 3-е изд. - М.: Юристъ, 2001. - 468 с.

25. Старилов Ю.Н. Курс общего административного права. - В.3 т.1: История. Предмет. Нормы. Субъекты.- М.: Изд. НОРМА. - М.: 2002. - 728 с.;

26. Тихомиров Ю.А Административное право и процес: полный курс. – М.: 2001. – 652 с.;

27. Галлиган Д, Полянский В.В. Старилов Ю.Н. Административное право: история развития и основные современные концепции. – М.: 2002. – 410 с.;

28 Ярмакі Х.П., Остюченко С.М. Адміністративне право України (загальна частина). Наочний посібник у схемах. – Одеса: НДРВВ ОЮІ НУВС, 2002. – 94 с.;

29. Губрієнко О.М. Співвідношення соціального та державного управління // Форум вчених-адміністративістів Південно-східного регіону України: Тези доповідей, м.Запоріжжя, 26-27 жовтня 2006 р. – С.36-38.
ТЕМА 4. СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
Завдання для самостійної підготовки:

1. Вивчіть за темою навчальну і наукову літературу, законодавчі та інші акти.

2. Ознайомтесь з питаннями до наступного семінарського заняття і підготуйтесь до їх активного обговорення на семінарі.

3. Зробіть для себе перелік найважливіших термінів, які використовуються в літературі та нормативних актах при вивченні вказаної теми.

4. Схарактеризуйте особисті невід’ємні права громадян.

5. Дайте визначення громадянства?

6. Схарактеризуйте адміністративно-правовий статус іноземців, які мають дипломатичний імунітет від адміністративної юрисдикції в України.

7. Схарактеризуйте співвідношення конституційних і адміністративно-правових норм, які врегульовують права громадян по взаємодії із суб’єктами виконавчої влади?
Контрольні питання для самостійної підготовки:

1). Дайте поняття суб’єкту адміністративного права;

2). Що означає поняття адміністративна правосуб’єктність, дати поняття та характеристику;

3). Дати визначення поняттю «компетенція» та її правового змісту;

4). Охарактеризувати елементи системи суб’єктів адміністративного права України;

5). Органи публічної адміністрації як суб’єкти адміністративного права

6). Які особливості адміністративно-правового статусу Президента України?

7). Які особливості адміністративно-правового статусу Кабінету Міністрів України?

8). Які особливості адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядування?

9). Які особливості адміністративно-правового статусу об’єднань громадян?

10). Які особливості адміністративно-правового статусу біженців?

ЛІТЕРАТУРА ТА НОРМАТИВНІ АКТИ:

Нормативні акти.

 1. Конституція України вiд 28.06.1996р.  № 254к/96-ВР в редакції вiд 01.01.2006р. // Відомості Верховної Ради України – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Юридический вестник. — 1998. — № 4.

 3. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року // Відомості Верховної Ради України. — 1990. — № 31. — Ст. 429.

 4. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. — № 38. — Ст. 502.

 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення вiд 07.12.1984 № 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984р. – № 51. – С. 1122.

 6. Кодекс Адміністративного Судочинства України (зі змінами та доповненнями від 14 січня 2009 року) // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 35-36, 37. — Ст. 446.

 7. Закон України «Про державну виконавчу службу // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 36-37. – Ст. 243.

 8. Закон України «Про національний банк України» // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29. – Ст. 238.

 9. Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні // Відомості Верховної Ради України». – 2004. – № 15. – Ст. 232.

 10. Закон України «Про службу безпеки України» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382.

 11. Закон України «Про об’єднання громадян» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 504.

 12. Закон України «Про міліцію» // Відомості Верховної Ради УРСР – 1991. – № 4. – Ст. 20.

 13. Закон України «Про громадянство» // Відомості Верховної Ради України – 2001. – № 13. Ст. 65.

 14. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» // Відомості Верховної Ради України – 1994. – № 23. – Ст. 161.

 15. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» // Відомості Верховної Ради України – 1999. – № 45. – Ст. 397.

 16. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» // ОВУ – 2010. – № 79. – Ст. 2792.

 17. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» // ОВУ – 2011. – № 27. – Ст. 1123.

 18. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» // Відомості Верховної Ради України – 1999. – № 20. – Ст. 190.

 19. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» // Відомості Верховної Ради України – 2009. – № 6. – Ст. 19.

 20. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» // Відомості Верховної Ради України – 2001. – № 33. – Ст. 175.

 21. Закон України «Про правовий режим воєнного стану» // Відомості Верховної Ради України – 2000. – № 28. – Ст. 224.

 22. Закон України «Про збройні сили України» // Відомості Верховної Ради України – 1992. – № 9. – Ст. 108.

 23. Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» // Відомості Верховної Ради України – 2000. – № 23. – Ст. 176.

 24. Закон України «Про звернення громадян» // Відомості Верховної Ради України – 1996. – № 47. – Ст. 256.

 25. Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» // Відомості Верховної Ради України – 1998. – № 20. – Ст. 99.

 26. Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»звернення громадян» // Відомості Верховної Ради України – 1998. – № 45. – Ст. 271.

 27. Закон України «Про прокуратуру» // Відомості Верховної Ради України – 1991. – № 53. – Ст. 793.


Література:

1. Авер'янов В. Актуальні завдання реформування адміністра- тивного права // Право України. - 1999. - N8. - С.8-11.

2. Авер'янов В. Реформування українського адміністративного права: черговий етап // Право України. - 2000. - N7. - С.6-8.

3. Авер'янов В.Б. Система органів виконавчої влади: проблеми реформування у світлі конституційних вимог // Право України. - 2003. – N9. - С.24-30.

4. Авер’янов В. Б. Уряд у механізмі поділу влади: недосконалість вітчизняної конституційної моделі // / Право України. - №4. – 2005. – С.10-16.

5. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник / Т.О.Коломоєць.- К.:Юрінком Інтер, 2011. – 576с. – Бібліогр.:с559-554.

6. Адміністративне право України: Навчально-методичний комплекс / В.К.Колпаков, О.В.Кузьменко, В.П. Столбовой та інші / За ред. В.К.Колпакова, О.В.Кузьменка. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2002. – 159 с.

7. Адміністративне право України.[Підручник для юридичних вузів і фак. Ю.П.Битяк, В.В.Богуцький, В.М.Гаращук та інші ] ; За ред. Ю.П.Битяка, - Х.: 2000. - 520 с.

8. Адміністративне право України. Підручник. – Вид.2, змін.і доп./ За аг. Ред.. Т.О. Коломоєць.- К.:Істина, 2012. – 528с.

9. Битяк Ю.П., Зуй В.В. Адміністративне право України.- Х.: 1996.- 160 с.

10. Бахрах Д.Н. Субъекты административного права // Административное право и административный процесс: актуальне проблемы /Отв. Ред.. Л.Л. Попов и М.С. Студеникина. – М.:Юристъ. 2004.- С. 72-89.

11. Ващенко С.В., Долгополова М.М. Основи адміністративного права (загальні поняття, категорії, схеми). Навчальний посібник. – Запоріжжя: 2005. – 106 с.

12. Голосніченко І.П. Значення адміністративного права в умовах демократичних перетворень суспільства // Право України. - 1998. - N11. - С.21-22.

13. Голосніченко І.П. Адміністративне право України (основні категорії і поняття). – К. - 1998. – 52 с.

14. Гладун З.С. Адміністративне право України: Навч.посібник. – Тернопіль. - 2004. – 579 с.

15. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України: Навч.-метод. посібник. – Одеса:.2002. – 312 с.

16. Ефективна публічна адміністрація (довідник для міністрів) // Автори-упорядники: І. Коліушко, В. Тимощук.-К.,2006.-32с.

17. Колпаков В.К. Адміністративне право України. - К.: 1999.- 736 с.

18. Колпаков В.К, Кузьменко О.В.. Адміністративне право України. - К.: 2003.- 544 с.

19. Кампо В.М., Нижник Н.Р, Шльоер Б.П. Становлення нового адміністративного права України. Науково-популярний нарис / За заг. ред В.М.Кампо. К.: 2000. - 60 с.

20. Константий О. Система адміністративного права як концептуальна основа здійснення адміністративного судочинства в Україні // Право України. - №12. – 2004. – С.20.

21. Курінний Є.В. Предмет адміністративного права України: тенденції трансформації в умовах реформування: навч. посібник. – Днепропетровськ: 2002. – 92 с.

22 Пасенюк О. Реформування адміністративного права - важливий напрям правової політики // Право України. - N7. - 1998. - С.3-6.

23. Поняття адміністративного права та його місце в правовій системі держави: Конспект лекції. – Запоріжжя: ЗЮІ МВС України, 2004. – 32 с. (342.9 П56)

24 Овсянко Д.М. Административное право: Учебное пособие. - 3-е изд. - М.: Юристъ, 2001. - 468 с.

25. Старилов Ю.Н. Курс общего административного права. - В.3 т.1: История. Предмет. Нормы. Субъекты.- М.: Изд. НОРМА. - М.: 2002. - 728 с.

26. Тихомиров Ю.А Административное право и процес: полный курс. – М.: 2001. – 652 с.

27. Галлиган Д, Полянский В.В. Старилов Ю.Н. Административное право: история развития и основные современные концепции. – М.: 2002. – 410 с.

28 Ярмакі Х.П., Остюченко С.М. Адміністративне право України (загальна частина). Наочний посібник у схемах. – Одеса: НДРВВ ОЮІ НУВС, 2002. – 94 с.

29. Губрієнко О.М. Співвідношення соціального та державного управління // Форум вчених-адміністративістів Південно-східного регіону України: Тези доповідей, м.Запоріжжя, 26-27 жовтня 2006 р. – С.36-38.

30. Види адміністративної правосуб’єктності юридичних осіб // Право України. – 2005. – № 4. – С. 16-20.
Змістовий модуль №2.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи з курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи курсу “Практична діяльність юриста (Практичне право)” складена на основі робочої програми...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНОЇ...
Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту основних форм індивідуально-дослідних завдань
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси»....
Методичні рекомендації до самостійної роботи роботи студентів з дисципліни...
Цивільне процесуальне право. Робоча навчальна програма / Кіреєва Н. О., Захароіва О. С., Грабовська О. О. – Київ нац ун-т імені Тараса...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін „Право інтелектуальної власності”, „Інтелектуальна власність”...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ Й ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять, самостійної...
Кафедра управління, адміністративного права і процесу та адміністративної діяльності
Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Правознавство»...
«Правознавство» для студентів напряму підготовки 060102 – «Будівництво», 060103 – «Гідротехніка. Водні ресурси», 040106 – «Екологія,...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 030509 «облік і аудит»...
Питання з для самостійної підготовки студентів до іспиту з дисципліни...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка