МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»


НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»
Сторінка7/10
Дата23.04.2013
Розмір0.89 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Право > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Банківська система України є дворівневою і складається з Національного банку України і комерційних банків, у тому числі зовнішньоекономічного банку, ощадного банку та інших комерційних банків різних форм власності.

Бібліотека — заклад, в якому є зібрання книг, періодичних видань, що призначені для читання і опрацювання широким колом читачів.

Валютне регулювання становить собою діяльність держави і уповноважених нею органів щодо організації та здійснення валютних операцій, встановлення характеру відносин між державою і суб'єктами, на яких поширюється валютне регулювання, правових форм їх здійснення, закріплення основ правового статусу суб'єктів валютного регулювання, характеру відносин між державою і рези­дентами та нерезидентами.

Види адміністративних стягнень: попередження, штраф, сплатне вилучення предмета, конфіскація предмета, позбавлення спеціального права, виправні роботи, адміністративний арешт (стаття 24 Кодекс України про адміністративні правопорушення).

Виконавча влада — одна з трьох гілок державної влади, яка відповідно до конституційного поділу державної влади покликана розробляти і втілювати державну політику щодо забезпечення виконання законів, державного управління всіма сферами і галузями суспільного життя, насамперед державним сектором економіки. У відносинах із законодавчою і судовою владою користується певною самостійністю.

Виконавчі документи — видаються судом, нотаріусом або органами державної виконавчої служби. Вони засвідчують право стягувача на примусове виконання внесеної в документ постанови.

Вина — психічне ставлення особи до своїх протиправних діянь, до їх наслідків, у формі умислу або необережності.

Військова доктрина України визначається принципом оборонної достатності у будівництві Збройних сил України і ґрунтується на тому, що Україна не визнає війну як засіб вирішення міжнародних проблем; прагне до нейтралітету та дотримання неядерних принципів: не приймати, не виробляти і не набувати ядерну зброю; не має територіальних претензій до жодної держави і не бачить у жодному народові образ ворога; ніколи першою не розпочне бойові дії проти будь-якої країни, якщо не стане об'єктом агресії.

Воєнний стан — особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і грома­дянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень. На режим воєнного стану покладаються завдання стабілізації системи суспільних відносин, забезпечення роботи державних інститутів, суспільного порядку і суспільної безпеки, забезпечення успішної дії збройних сил.

Віза - спеціальний дозвіл органів іншої держави у закордонному паспорті на виїзд, в'їзд, проживання, переїзд через територію цієї держави.

Віктимна поведінка - різновид граничних проступків, т.т. поведінка потерпілого, яка створює реальну можливість вчинення проти нього відповідного правопорушення. Це поведінка, яка провокує правопорушення.

Вилучення речей і документів - захід забезпечення провадження, який застосовується з метою забезпечення доказів, а також, залежно від результатів розгляду справи, забезпечення їх конфіскації, сплатного вилучення, знищення або повернення володільцеві (ст. 265 КпАП України).

Винятковий порядок оскарження - порядок оскарження, при якому скаргу подають тільки у вищий орган (вищій посадовій особі).

Виправні роботи - вид адміністративного стягнення, застосовується за найсерйозніші правопорушення, тільки районними (міськими) судами (суддями) і полягає у тому, що із заробітку порушника відраховується до 20 % у доход держави за роботу протягом до 2-х місяців (ст. 31 КпАП України).

Вогнепальна зброя - зброя, в якій снаряд (куля, шрот тощо) приводяться в рух миттєвим звільненням хімічної енергії заряду (пороху або іншої пальної суміші).

Генеральний штаб Збройних сил України — окрема складова частина Міністерства оборони України, головний військовий орган з планування оборони держави та оперативного управління Збройними Силами України.

Господарська діяльність — будь-яка діяльність, у тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом і обміном матеріальних та нематеріальних благ, що виступають у формі товару.

Громадянство — правова приналежність до держави (стійкий правовий зв'язок особи і держави), що поширюється на громадян будь-якої держави, встановлена законами цієї держави, а також права й обов'язки по відношенню до нього.

Це політико-правовий зв'язок особи й держави, в наслідок якого у кожної з сторін виникають взаємні права та обов'язки.

Громадянин — особа, яка перебуває у сталих юридичних зв'язках з конкретною державою, що знаходить своє вираження саме в наявності відповідного громадянства.

Громадська безпека — стан захищеності життєвоважливих інтересів суспільства, що сконцентровані в його матеріальних і духовних цінностях, а виявляються в можливостях народу виступати єдиним джерелом влади.

Громадська організація — об'єднання громадян для задово­лення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.

Громадський порядок — це сукупність встановлених у дер­жаві правил поведінки у громадських місцях, які регулюються правовими, моральними та іншими соціальними нормами.

Громадське об'єднання - добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів громадян для здійснення й захисту своїх прав й свобод, а також задоволення політичних, економічних, соціальних та інших інтересів.

Громадський порядок - це система суспільних відносин, урегульованих різними соціальними нормами, які пов'язані передусім з дотриманням громадського спокою, громадської моралі та людської гідності.

Громадське місце - місце постійного, періодичного або разового спілкування людей з метою задоволення їх різноманітних життєвих потреб.

Давність виконання постанови по справі про адміністративне правопорушення - строк, по закінченні якого постанова по справі про застосування адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання, вже не може бути виконана (ст. 303 КпАП України).

Давність притягнення до адміністративної відповідальності - строк, по закінченні якого, особу, що скоїла адміністративне правопорушення, якщо її не було притягнуто без поважних причин до адміністративної відповідальності, вже не можна притягти до цього виду відповідальності (ст. 38 КпАП України).

Демократична держава — держава, що ґрунтується на визнанні і втіленні в суспільну практику таких принципів консти­туційного устрою, як народовладдя, політичний плюралізм, свобода і рівність громадян, реальність і невід'ємність прав людини тощо.

Джерело права --це зовнішній прояв норм права, тобто будь-який правовий акт, що містить норми права. Джерелом адміністративного права є акти законодавства (законодавчі та підзаконні акти), які регулюють відносини, що виникають в процесі організації і здійснення державного управління.

Джерело адміністративного права - акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які містять адміністративно-правові норми.

Делеговані повноваження — повноваження (права й обов'язки), що їх набуває певний суб'єкт (орган виконавчої влади чи посадова особа) шляхом передачі йому для виконання від іншого суб'єкта за власним рішенням останнього або на підставі норми закону. Делегування означає, як правило, передачу повнова­жень на певний час із збереженням у делегуючого суб'єкта права повернути їх для власного виконання. Водночас делегуючий суб'єкт набуває право контролю за станом і наслідками виконання делего­ваних повноважень; він може також фінансувати з власних кош­тів їх здійснення, передавати у користування необхідні для цього кошти і майно.

Державна екологічна експертиза – специфічний вид екологічного контролю, метою якого є запобігання негативному впливу антропогенної діяльності на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей, оцінка ступеня екологічної безпеки господарської діяльності та екологічної ситуації на окремих територіях і об'єктах.

Державний комітет — центральний орган виконавчої влади, який безпосередньо не формуючи урядову політику, покликаний сприяти міністерствам та уряду в цілому в реалізації цієї політики шляхом виконання функцій державного управління, як правило, міжгалузевого (міжсекторного) характеру.

Діяльність державного комітету спрямовує і координує Прем'єр-міністр України або один із віце-прем'єр-міністрів чи міністрів. Він вносить пропозиції щодо формування державної політики відповідним членом КМУ та забезпечує її реалізацію у визначеній сфері діяльності, а також міжгалузеву координацію та функціональне регулювання з питань, віднесених до його відання. Його очолює голова.

Державні органи - - державні організації, які наділені державно-владними повноваженнями й покликані здійснювати від імені держави управлінські функції в суспільстві.

Державні підприємства - державні організації, які здійснюють функції держави у виробничій сфері, безпосередньо забезпечують виробництво матеріальних благ.

Державна посада — це визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено встановлене нормативними актами коло службових повноважень.

Державні символи — встановлені Конституцією або спеціальними законами особливі розпізнавальні знаки даної держави, в яких уособлюється її суверенітет, а в деяких випадках — і певний історичний або ідеологічний зміст. До державних символів відносяться: герб, гімн і прапор.

Державна служба — професійна діяльність осіб, які обіймають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету. Ці особи є державними службовцями і мають відповідні службові повноваження.

Державний службовець — особа, що займає у встановленому порядку посаду в державній організації органів державної влади і за винагороду виконує певну роботу щодо виконання завдань і функцій держави.

Державна таємниця - це вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України та які визнані у порядку, встановленому цим Законом, державною таємницею і підлягають охороні державою.

Це захищувані державою відносини у галузі її військової, зовнішньополітичної, економічної, розвідувальної, контррозві-дувальної, оперативно-розшукової діяльності, розголошення яких може завдати шкоди безпеці держави.

Державне управління - підзаконна, юридично-владна діяльність організуючого, виконавчо-розпорядчого характеру, яка здійснюється органами виконавчої влади і спрямована на організацію виконання законів, практичне виконання завдань і функцій держави з безпосереднього та оперативного керівництва економікою, соціаль­но-культурним і адміністративно-політичним будівництвом.

Державні установи — державні організації, які здійснюють функції держави, пов'язані зі створенням нематеріальних благ.

Джерела доказів - протокол про адміністративне правопорушення, пояснення особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновки експертів, речові докази, показання технічних приладів, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, протоколи про вилучення речей і документів, інші документи (ст. 251 КпАП України).

Дипломатичний паспорт - документ, що дає право на виїзд з України, в'їзд до України та посвідчує особу громадянина України під час перебування за межами України, він видається вищим посадовим особам, народним депутатам України тощо (Положення про дипломатичний паспорт України від 26.02. 1998 р., затверджене Указом Президента України).

Дипломатичне представництво України (посольство, торгове і консульське представництво) є постійно діючою державною установою України за кордоном, що покликана підтримувати офіційні міждержавні відносини, здійснювати представництво України, захищати її інтереси, права та інтереси її громадян і юридичних осіб.

Дисципліна — режим свідомого підпорядкування та суворого дотримання правил поведінки, узгодженість в діях, передовсім державних службовців по виконанню ними загальних і посадових обов'язків та розпоряджень керівництва.

Дисциплінарна відповідальність — застосування заходів дисциплінарного і громадського впливу до державних службовців в порядку службового підпорядкування за невиконання чи порушення службових обов'язків.

Дотація — фіксована грошова допомога, що при певних умовах надається вищестоящим бюджетом місцевому бюджету з метою забезпечення виконання ним своїх функцій без обмеження сфери використання коштів на безповоротній основі і не вимагає вкладення коштів з боку отримув

Дисциплінарне провадження - вид адміністративного провадження, це врегульована нормами трудового права, діяльність, яка здійснюється по правилам і методами адміністративного процесу, спрямована на притягнення робітника, що вчинив дисциплінарний проступок, до дисциплінарної відповідальності.

Додаткове адміністративне стягнення конфіскація, сплатне вилучення.

Дозвільна система - це сукупність правил, які регулюють порядок виробництва, придбання, переведення, збуту певних предметів, речей, а також відкриття й функціонування певних підприємств.

Докази будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчинення та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи (ст. 251 КпАП України).

Доказування в адміністративному провадженні - це процес збирання, дослідження та оцінки доказів у провадженні.

Дрібне хуліганство - нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян (ст. 173 КпАП України).

Експерт - особа, яка володіє певними спеціальними знаннями, які необхідні для вирішення справи про адміністративне правопорушення (ст. 273 КпАП України).

Загальне керівництво - метод управління, метою якого є практичне втілення у життя загальної політики й принципів, здійснення контроля за підпорядкованими об'єктами й розробка напрямків їх діяльності.

Законні представники - батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники, які представляють інтереси особи, яку притягують до адміністративної відповідальності, чи потерпілого, які є неповнолітніми або через свої фізичні чи психічні вади не можуть здійснювати свої права (ст. 270 КпАП України).

Заперечувальні акти - акти управління, які містять помилки, недоліки, і їх дефекти є настільки очевидними, щоб вони не виконувалися.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи з курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи курсу “Практична діяльність юриста (Практичне право)” складена на основі робочої програми...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНОЇ...
Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту основних форм індивідуально-дослідних завдань
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси»....
Методичні рекомендації до самостійної роботи роботи студентів з дисципліни...
Цивільне процесуальне право. Робоча навчальна програма / Кіреєва Н. О., Захароіва О. С., Грабовська О. О. – Київ нац ун-т імені Тараса...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін „Право інтелектуальної власності”, „Інтелектуальна власність”...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ Й ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять, самостійної...
Кафедра управління, адміністративного права і процесу та адміністративної діяльності
Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Правознавство»...
«Правознавство» для студентів напряму підготовки 060102 – «Будівництво», 060103 – «Гідротехніка. Водні ресурси», 040106 – «Екологія,...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 030509 «облік і аудит»...
Питання з для самостійної підготовки студентів до іспиту з дисципліни...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка