Методичні рекомендації до самостійної роботи роботи студентів з дисципліни «Цивільне процесуальне право України»


НазваМетодичні рекомендації до самостійної роботи роботи студентів з дисципліни «Цивільне процесуальне право України»
Сторінка1/8
Дата06.04.2013
Розмір0.87 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Право > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

юридичний факультет

кафедра правосуддя


Укладачі:

доц. Кіреєва Н.О.

доц. Захарова О.С.

доц. Грабовська О.О.


“Цивільне процесуальне право України”

Програма курсу
Затверджено

на засіданні кафедри правосуддя

Протокол № 7

від 25 березня 2010 р.
Декан юридичного факультету

Гриценко І.С.______________

Київ - 2011

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З КУРСУ «ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО»

Цивільне процесуальне право. Робоча навчальна програма / Кіреєва Н.О., Захароіва О.С., Грабовська О.О. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2011. – 60 с.

Укладачі:

доц. Кіреєва Н.О.

доц. Захароіва О.С.

доц. Грабовська О.О.
Лектори:

доц. Кіреєва Н.О.

доц. Захароіва О.С.

доц. Грабовська О.О.
Викладачі:

доц. Кіреєва Н.О.

доц. Захароіва О.С.

доц. Грабовська О.О.

доц. Радзієвська Л.К.

ас. Мельник І.С.

ас. Снідевич О.С.

ас. Круковес Н.В.
Рецензент:

доц. Радзієвська Л.К.

Погоджено

З науково-методичною комісією

Юридичного факультету

Київського національного університету

Імені Тараса Шевенка

Протокол № 7 від 25 березня 2011 р.

_____________________________

Підпис голови НМК факультету

© Н.О. Кіреєва, О.С. Захароіва, О.О. Грабовська

Зміст

  1. Вступ……………………………………………………………………….

  2. Тематичний палн дисципліни…………………………………..

  3. Система контролю знань………………………………………….

  4. Методичні рекомендації до самостійної роботи роботи студентів з дисципліни «Цивільне процесуальне право України»…………………………………………………………………..

  5. Програма курсу (зміст лекцій, теми семінарських занять)……………………………………………………………………..

  6. Нормативні акти, Постанови Пленуму Верховного Суду України та рекомендована спеціальна література…….

  7. Тематика курсових робіт…………………………………………..

  8. Питання до іспиту з курсу «Цивільне процесуальне право україни»……………………………………………………………………

  9. Питання, які виносяться на залік………………………………


ВСТУП
Предмет, мета та завдання навчальної дисципліни:

Нормативна дисципліна “Цивільне процесуальне право України” вивчається студентами третього курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка в пятому та шостому семестрах. Планом навчального процесу для вивчення курсу цієї дисципліни відведено 217 годин навчальних занять. З них на лекції відведено 76 годин, на практичні заняття – 46 годин, на самостійну роботу – 94 години. Формою контролю є іспит. Дисципліна вивчається з застосуванням кредитно-модульної системи і складається з чотирьох змістових модулів. Перший змістовий модуль складають теми 1 – 6, другий – теми 7 – 13, третій – 14– 17, четвертий – з 18 по 26 теми.

З усіх тем курсу проводяться лекційні і практичні заняття, крім теми 26, яка на практичні заняття не виноситься, а опрацьовуються студентами самостійно. На практичних заняттях за вибором викладача можуть використовуватись різні форми та методи контролю знань студентів: доповіді, експрес-опитування, доповнення відповіді, вільна дискусія, розв’язання казусів, виконання самостійних і домашніх робіт, тестові завдання, складання процесуальних документів та інші. Рівень знань, підготовленості, ерудиції, активності студентів на заняттях оцінюється викладачем самостійно.

Завершується вивчення дисципліни “Цивільне процесуальне право України” проведенням іспиту. До іспиту допускаються усі студенти, які відвідували лекційні і практичні заняття.

Цивільне процесуальне право України як навчальна дисципліна ґрунтується на базі науки цивільного процесу, цивільного процесуального права і практики його застосування загальними судами, адвокатами і прокурорами.

Метою викладання курсу “Цивільне процесуальне право України” є розкриття його значення для захисту порушених прав і охоронюваних законних інтересів фізичних і юридичних осіб у цивільному процесі, для зміцнення законності і правопорядку.

Завдання - в результаті вивчення курсу студенти повинні:


  1. Знати:

- теорію цивільного процесу, цивільне процесуальне законодавство України, практику його застосування загальними судами судів загальної юрисдикції України, суддями, адвокатами, прокурорами;

- норми матеріальних галузей права;

- норми ЦПК, які регламентують: 1) принципи цивільного процесу та особливості окремих видів проваджень та стадій цивільного процесу; 2) процесуальне становище, права та обов’язки всіх суб’єктів цивільного судочинства; 3) вимоги, які пред’являються до форми, змісту, порядку ухвалення та постановлення процесуальних документів як судом, так і особами, які беруть участь у справі, та їх оформлення;

2. Вміти:

- правильно тлумачити і застосовувати норми цивільного процесуального права, самостійно поповнювати і поглиблювати свої знання, визначати, обґрунтовувати і обстоювати свою правову позицію, захищати права, свободи і законні інтереси громадян, юридичних осіб, інтереси суспільства і держави;

- використовувати набуті знання у практичній діяльності;

- вільно володіти державною мовою;

- грамотно письмово висловлювати власні думки;

- правильно застосовувати норми матеріального права при ухваленні судових рішень у цивільних справ.

3. Навчитись:

- визначати коло справ, підвідомчих судам цивільної юрисдикції;

- визначати судовий орган, який має розглядати конкретну цивільну справу;

- складати позовні заяви та інші процесуальні документи від імені осіб, які беруть участь у справі та інших учасників процесу;

- визначати обсяг повноважень учасників цивільного процесу;

- вільно орієнтуватися які процесуальні дії вчиняються в певній стадії цивільного процесу тощо.№ теми


Назва теми

Кількість годин

лекції

семінари


самостійна

робота студента

Змістовний модуль 1

Загальна частина

1

Предмет і система цивільного процесуального права

4

1

4

2

Принципи цивільного процесуального права

4

2

4

3

Цивільні процесуальні правовідносини і їх суб’єкти

4

2

4

4

Сторони в цивільному процесі

2

1

4

5

Треті особи в цивільному процесі

2

1

3

6

Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом

надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

2

1


4

Змістовний модуль 2

7

Представництво в суді

4

2

6

8

Процесуальні строки

2

1

1

9

Підвідомчість (юрисдикція) цивільних судів

2

2

4

10

Підсудність цивільних справ

2

1

1

11

Судові витрати

4
4

12

Заходи процесуального примусу

2
2

13

Судове доказування і докази

6

2

8

Всього годин в І семестрі, з них:

36

16

49

Змістовний модуль 3

Особлива частина

14

Відкриття провадження у справі

6

4

8

15

Провадження у справі до судового розгляду

4

4

4

16

Судовий розгляд цивільної справи

4

4

5

17

Постанови суду першої інстанції (судові рішення)

4

4

4

Змістовний модуль 4

18

Окреме провадження

4

2

4

19

Апеляційне провадження

4

2

6

20

Касаційне провадження

4

2

6

21

Провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами

2

2

4


22

Перегляд судових рішень Верховним Судом України

2

2

2

23

Виконання судових рішень

2

1

2

24

Рішення третейських судів у цивільному процесі

1

1

2

25

Відновлення втраченого провадження

2

1

2

26

Цивільне судочинство з іноземним елементом

1
4

Всьгого годин в ІІ семестрі, з них:

40

28
Всього дин :

76

36

49  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ Й ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси»....
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін „Право інтелектуальної власності”, „Інтелектуальна власність”...
Навчально-методичний посібник   для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 1...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання
Створення та обробка даних на ПЕОМ: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання / Укл. В. П. Ярцев...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи студентів денної форми навчання
Економічний аналіз. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційний...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни
Підготовлено доктором філософії в галузі економіки, доцентом кафедри обліку і аудиту О. В. Михайленко
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи з курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи курсу “Практична діяльність юриста (Практичне право)” складена на основі робочої програми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка