МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»


НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»
Сторінка4/10
Дата23.04.2013
Розмір0.89 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Право > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ТЕМА 5. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРИМУС. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Завдання для самостійної підготовки.

1. Вивчіть за темою навчальну і наукову літературу, законодавчі та інші акти.

2. Ознайомтесь з питаннями до наступного заняття і підготуйтесь до їх активного обговорення.

3. Зробіть для себе перелік найважливіших термінів, які використовуються в літературі та нормативних актах при вивченні вказаної теми.

4. Сформулювати та засвоїти поняття:

а) «адміністративний примус»;

б) «адміністративний проступок» та «правопорушення»;

в) "фактичні та юридичні підстави адміністративної відповідальності", "юридичний склад правопорушення";

г) заходи правового впливу, що застосовуються до неповнолітніх;

д) "суб'єкт адміністративної відповідальності", "обставини, що виключають та звільняють від адміністративної відповідальності", "адміністративне стягнення".
Контрольні питання для самостійної підготовки:

1. Класифікація заходів адміністративного примусу та їх характеристика;

2. Розкрийте сутність адміністративної відповідальності як одного з елементів адміністративного примусу;

3. Якими ознаками адміністративна відповідальність відрізняється від кримінальної та цивільно-правової.

4. Які обставини звільняють та виключають адміністративну відповідальність.

5. Яка різниця між фактичними та юридичними підставами адміністративної відповідальності?

6. Які повноваження місцевих рад щодо прийняття рішень, за порушення яких передбачається адміністративна відповідальність?

7. Що таке адміністративне правопорушення?

8. Схарактеризуйте види умислу.

9. Схарактеризуйте особливості адміністративної відповідальності військовослужбовців за вчинення адміністративного проступку.

10. Які заходи виховного впливу застосовуються до неповнолітніх, які вчинили адміністративне правопорушення?

11. Що таке адміністративне стягнення?

12. Схарактеризуйте порядок накладення стягнення за адміністративне правопорушення.

13. В які терміни адміністративне стягнення може бути накладено на правопорушника?

14. Як накладається стягнення за вчинення двох або більше правопорушень?

15. Який порядок покладення обов’язку відшкодовувати заподіяну під час вчинення правопорушення шкоду?

16. Дайте поняття юридичного складу адміністративного правопорушення.

17. Чим відрізняються між собою терміни “правопорушення” і “проступок”?

18. Чи може одне діяння одночасно бути адміністративним правопорушенням і злочином?

19. Які альтернативи адміністративної відповідальності ви знаєте?

20. Назвіть основні правила кваліфікації адміністративних проступків;

21. Чи завжди ознаки шкоди, причинного зв’язку, часу і місця правопорушення мають юридичне значення?
ЛІТЕРАТУРА ТА НОРМАТИВНІ АКТИ:

Нормативні акти.

 1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141 ( зі змінами внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 2. — Ст. 44);

 2. Конвенція про захист прав людини та основних свобод // Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. — К. — 1999. — № 2. — С. 15-32.

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення (зі змінами та доповненнями від 12 березня 2009 року) // Відомості Верховної Ради України. — 1984. — № 51. — Ст. 1122.

 4. Кодекс Адміністративного Судочинства України (зі змінами та доповненнями від 14 січня 2009 року) // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 35-36, 37. — Ст. 446.

 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково-практичний коментар / Р.А. Калюжний, А. Т. Комзюк, О. О. Погрібний та ін. — К.: Правова єдність, 2008. - 781 с.

 6. Закон України «Про міліцію» // Відомості Верховної Ради УРСР – 1991. – № 4. – Ст. 20.


Література:

1. Авер’янов В. Лук’янець Д., Хорощак Н. Потрібні нові концептуальні засади створення проекту Кодексу України про адміністративні проступки // Право України. - №11. – 2004. – С.11.

2. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. академіка С.В.Ківалова. – Одеса: 2003. – 894 с.

3. Адміністративне право України: Навчально-методичний комплекс / В.К.Колпаков, О.В.Кузьменко, В.П. Столбовой та інші / За ред. В.К.Колпакова, О.В.Кузьменка. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2002. – 159 с.

4. Адміністративне право України.[Підручник для юридичних вузів і фак. Ю.П.Битяк, В.В.Богуцький, В.М.Гаращук та інші ] ; За ред. Ю.П.Битяка, - Х.: 2000. - 520 с.

5. Афанасьєв К.К. Повторність як кваліфікуюча ознака складу адміністративного делікту // Проблеми систематизації законодавства України про адміністративні правопорушення /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: У 2-х ч., 7-8 грудня 2006. – Сімферополь, 2006 – Ч.1.- С.35-41.

6. Битяк Ю.П., Зуй В.В. Адміністративне право України.- Х.: 1996.- 160 с.

7. Ващенко С.В, Поліщук В.Г. Адміністративна відповідальність: Навчальний посібник. - Запоріжжя: Юридичний інститут МВС України, 2001. - 142 с.

8. Ващенко С.В. Адміністративна відповідальність за правопорушення в сфері торговельної діяльності: Навчальний посібник. - Запоріжжя: Юридичний інститут МВС України, 2000. - 79с.

9. Ващенко С.В., Долгополова М.М. Основи адміністративного права (загальні поняття, категорії, схеми). Навчальний посібник. – Запоріжжя: 2005. – 106 с.

10. Ващенко С.В. Вдосконалення адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство // Проблеми систематизації законодавства України про адміністративні правопорушення /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: У 2-х ч., 7-8 грудня 2006. – Сімферополь, 2006 – Ч.1.- С.46-50.

11. Голосніченко І.П. Адміністративне право України (основні категорії і поняття). - К.: 1998. - 52 с.

12 Гладун З.С. Адміністративне право України: Навч.посібник. – Тернопіль. - 2004. – 579 с.

13 Зима О.Т. Щодо впровадження у справах про притягнення до адміністративної відповідальності юридичних осіб. // Проблеми систематизації законодавства України про адміністративні правопорушення /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: У 2-х ч., 7-8 грудня 2006. – Сімферополь, 2006 – Ч.1.- С.60-63.

14 Іщенко О.В., Репешко І.В. Поблеми вдосконалення законодавства України щодо адміністративної відповідальності посадових осіб // Проблеми систематизації законодавства України про адміністративні правопорушення /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: У 2-х ч., 7-8 грудня 2006. – Сімферополь, 2006 – Ч.1.- С.63-67.

15 Коваль Л. Адміністративне право України: - К.: 1994. - 208 с.

16 Колпаков В.П. Адміністративне право України. - К.: 1999.- 736 с.15. Коломоєць Т.О. Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації: Монографія / За заг. ред. В.К.Шкарупи. – Запоріжжя: 2004. – 404 с.

17 Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації: Монографія. - Х.: 2002. - 336с.

18 Комзюк А.Т. Адміністративний примус: деякі загальні проблеми дослідження та правового регулювання в контексті забезпечення прав людини // Право України. - №4. – 2004. – С.46.

19. Коломоєць Т.О. Законодавство України про адміністративний примус: деякі орієнтири формування в аспекті забезпечення прав і свобод людини / Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2002. - №4. – С.56-58.

20. Комісаров О.Г., Залітайло А.М. Адміністративне попередження та припинення // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Теоретичні та практичні проблеми організації досудового слідства”. 20-21 травня 2005 р. м. Запоріжжя: У 2ч. – Запоріжжя: Юридичний інститут МВС України, 2005. – ч.1. – С.28-31.

21. Коломоєць Т.О. Штрафи за законодавством про адміністративні правопорушення України: Монографія. - Запоріжжя: 2000. - 241с.

22. Кувакіна Н.В. Поняття та види підстав адміністративної відповідальності за порушення митних правил //Актуальні проблеми економічної безпеки України в умовах її інтеграції до світового співтовариства: Матеріали науково-практичної конференції курсантів, студентів та молодих науковців. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2005. – 105 с.

23. Ващенко С.В. Актуальні питання вдосконалення адміністративної відповідальності за розпиття спиртних напоїв в громадських місцях (ст.178 КУАП) // Запорізькі правові читання: матеріали щорічної Міжнародної науково-практичної конференції, м.Запоріжжя, 17-18 травня 2007 р. – С.114-118.

24. Сквирський І.О., Коломоєць Т.О. Виправні роботи у законодавстві України та Російської Федерації: аналіз переваг та недоліків закріплення // Запорізькі правові читання: матеріали щорічної Міжнародної науково-практичної конференції, м.Запоріжжя, 17-18 травня 2007 р. – С.171-172.
ТЕМА 6. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Завдання для самостійної підготовки:

1. Вивчіть за темою навчальну і наукову літературу, законодавчі та інші акти.

2. Ознайомтесь з питаннями до наступного заняття і підготуйтесь до їх активного обговорення.

3. Зробіть для себе перелік найважливіших термінів, які використовуються в літературі та нормативних актах при вивченні вказаної теми.

4. Сформулювати та засвоїти поняття:

а) «стадії провадження»;

б) «учасники провадження» та «протокол про адміністративне правопорушення»;

в) «особи, які уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення»;

г) «виконання постанови про адміністративне правопорушення»;

д) «докази».
Контрольні питання для самостійної підготовки:

 1. Поняття та принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення;

 2. Завдання провадження у справах про адміністративні правопорушення;

 3. Обставини, що виключають провадження у справах про адміністративні правопорушення;

 4. Учасники провадження у справах про адміністративні правопорушення;

 5. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення;

 6. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення;

 7. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення;

 8. Процесуальні документи провадження у справах про адміністративні правопорушення;

 9. Адміністративне розслідування та порядок його проведення;

 10. Порядок розгляду справи про адміністративні правопорушення;

 11. Порядок оскарження постанови в справі про адміністративні правопорушення;

 12. Опротестування постанови в справі про адміністративні правопорушення та опротестування рішення за скаргою;

 13. Порядок виконання постанови про накладення адміністративного стягнення;

 14. Строки в провадженні у справах про адміністративні правопорушення;

 15. Прокурорський нагляд за виконанням законів при провадженні у справах про адміністративні правопорушення.ЛІТЕРАТУРА ТА НОРМАТИВНІ АКТИ:

Нормативні акти:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141 ( зі змінами внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 2. — Ст. 44).

2. Конвенція про захист прав людини та основних свобод // Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. — К. — 1999. — № 2. — С. 15-32.

3. Концепція реформи адміністративного права України. (Підготовлено робочою групою Кабінету Міністрів України з підготовки Концепції реформи адміністративного права та проекту Адміністративного кодексу України). Березень 1998 р.— 87с.

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення (зі змінами та доповненнями від 12 березня 2009 року) // Відомості Верховної Ради України. — 1984. — № 51. — Ст. 1122.

5. Кодекс Адміністративного Судочинства України (зі змінами та доповненнями від 14 січня 2009 року) // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 35-36, 37. — Ст. 446.

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково-практичний коментар / Р.А. Калюжний, А. Т. Комзюк, О. О. Погрібний та ін. — К.: Правова єдність, 2008. - 781 с.

7. Закон України «Про міліцію» // Відомості Верховної Ради УРСР – 1991. – № 4. – Ст. 20.
Література:

1. Конституція України: Відомості Верховної Ради України.— 1996. №30.— Ст.141.

2. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України.— 1991.— №4.— Ст.20. (з наступними змінами та доповненнями); ст.10, п.5; ст.11, п.7.

3. Концепція реформи адміністративного права України. (Підготовлено робочою групою Кабінету Міністрів України з підготовки Концепції реформи адміністративного права та проекту Адміністративного кодексу України). Березень 1998 р.— 87с.

4. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник / Т.О.Коломоєць.- К.:Юрінком Інтер, 2011. – 576с. – Бібліогр.:с.559-554.

5. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил: Навч. посібник/ За заг. ред. В.В. Ченцова. - К.:-Істина, 2010. - 208с. Рекомендовано Мін. освіти і науки України (Лист №1.4/18-Г-153.1 від 10.01. 2009 р.).

6. Агапов А.Б. Административная ответственность: Учебник. – М.: “Статут”, 2000. – 251 с.

7. Ващенко С.В., Поліщук В.Г. Адміністративна відповідальність: Навчальний посібник. Запоріжжя. ЗЮІ МВС України. 2001. 142с.

8. Адміністративне право України. Підручник. – Вид.2, змін.і доп./ За заг. ред. Т.О. Коломоєць.- К.:Істина, 2012. – 528с.

9. Бандурка О.М., Тищенко М.М. Адміністративний процес.. К. 2002.С.143-155.

10. Битяк Ю.П., Зуй В.В. Административное право Украины (Общая часть). Учебное пособие. — Х.: — ООО «Одиссей», 1999. — 224 с.

11. Ващенко С.В., Поліщук В.Г. Адміністративна відповідальність: Навчальний посібник. Запоріжжя. ЗЮІ МВС України. 2001. 142с.

12. Ващенко С.В., Поліщук В.Г. Провадження по виконанню постанов про накладення адміністративних стягнень: Навч. посібник / За заг. ред. Пєткова В.П. — Запоріжжя: ЗЮІ МВС України, 2000. — 72с.

13. Голосніченко І.П., Кондратьєв Я.Ю. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Підручник. К. 1995.— 179с.

14. Гончарук С.Т. Адміністративна відповідальність за законодавством України. Навчальний посібник.— К.:— 1995.— 78с.

15. Городиський М.І., Гуменюк В.А., Джагупов Г.В., Лисач Ю.Г. та ін. Адміністративна відповідальність в Україні.// Навчальний посібник. За загальною редакцією канд. юрид. наук, доц. А.Т. Комзюка.— Х. 1998.— 78 с.

16. Коломоєць Т.О. Адміністративна юрисдикція в Україні: питання теорії та практики. — Запоріжжя, 2000. — 38с.

17. Колпаков В.К. Адміністративне право України. Підр-к. К. Юрін. Інтер. 1999.

18. Матвеенков А.С. Производство по делам об административных правонарушениях. /составление проц-х документов/; Караганда. 1989.

19. Сапогин О.М. Административно-процессуальные сроки и порядок их применения в деятельности ОВД. Учебное пособие. Минск 1987.

20. Шкарупа В.К. Доказування та докази в адміністративно-примусовій діяльності ОВС (міліції): Монографія.— Київ: УАВС, 1995.— 163с.

21. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради Української РСР.— 1984. — додаток до № 51. Ст.1122 (з наступними змінами та доповненнями).

22. Кудря В. Види проваджень за зверненнями громадян до органів виконавчої влади та адміністративні (управлінські) послуги. Право України. - 2006. - №3.- С.12.

23. Ктіторов М. Системність принципів провадження у справах про адміністративні правопорушення. Право України — 2006.— №5.— С.17.

24. Ващенко С.В, Поліщук В.Г. Адміністративна відповідальність: Навчальний посібник. - Запоріжжя: Юридичний інститут МВС України, 2001. - 142 с.

25. Ващенко С.В. Адміністративна відповідальність за правопорушення в сфері торговельної діяльності: Навчальний посібник. - Запоріжжя: Юридичний інститут МВС України, 2000. - 79с.

26. Ващенко С.В., Долгополова М.М. Основи адміністративного права (загальні поняття, категорії, схеми). Навчальний посібник. – Запоріжжя: 2005. – 106 с.

27. Ващенко С.В. Вдосконалення адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство // Проблеми систематизації законодавства України про адміністративні правопорушення /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: У 2-х ч., 7-8 грудня 2006. – Сімферополь, 2006 – Ч.1.- С.46-50.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи з курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи курсу “Практична діяльність юриста (Практичне право)” складена на основі робочої програми...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНОЇ...
Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту основних форм індивідуально-дослідних завдань
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси»....
Методичні рекомендації до самостійної роботи роботи студентів з дисципліни...
Цивільне процесуальне право. Робоча навчальна програма / Кіреєва Н. О., Захароіва О. С., Грабовська О. О. – Київ нац ун-т імені Тараса...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін „Право інтелектуальної власності”, „Інтелектуальна власність”...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ Й ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять, самостійної...
Кафедра управління, адміністративного права і процесу та адміністративної діяльності
Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Правознавство»...
«Правознавство» для студентів напряму підготовки 060102 – «Будівництво», 060103 – «Гідротехніка. Водні ресурси», 040106 – «Екологія,...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 030509 «облік і аудит»...
Питання з для самостійної підготовки студентів до іспиту з дисципліни...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка