МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ з дисципліни


Скачати 220.88 Kb.
НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ з дисципліни
Дата24.04.2013
Розмір220.88 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Право > Методичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Дніпропетровський державний університет

внутрішніх справМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО

САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ


з дисципліни СУДОВА БУХГАЛТЕРІЯ

(для студентів 2-го курсу)


Дніпропетровськ – 2012

План


1.

Індивідуальні навчально-дослідні завдання
2.

Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту основних форм індивідуально-дослідних завдань
3.

Підготовка есе
4.

Аналітичний огляд наукових статей, монографій, авторефератів тощо присвячених проблемам, визначеним у межах тематики навчальних занять, доповіді за ними та відповіді на питання
5.

Підготовка доповіді на наукову конференцію, семінар, круглий стіл тощо з проблематики навчального курсу
6.

Причини відмови від прийняття індивідуально-дослідної роботи

7.

Пропоновані види й форми самостійних та індивідуально-дослідних завдань, а також критерії їх оцінювання
8.

Змістовний модуль 1. Тематика індивідуальних та практичних завдань (складання документів)
9.

Змістовний модуль 2. Тематика індивідуальних та практичних завдань (складання документів)
10.

Інформаційні ресурсиІндивідуальні навчально-дослідні завдання
Важливу роль у засвоєнні навчальних матеріалів циклу економічних дисциплін ВНЗ, у тому числі «Господарське право», відіграє не лише активна участь студентів на лекційних та семінарських заняттях, а й їх самостійна робота з виконання індивідуально-дослідних завдань.

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять. Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної дисципліни може виконуватися у бібліотеці вищого навчального закладу, навчальних кабінетах, а також в домашніх умовах.

Індивідуально-дослідні завдання є невід’ємною складовою навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи навчання. Ці завдання покликані передусім активізувати творчу самостійну роботу студента, який може обирати з тих видів і форм, що були рекомендовані викладачем.

Індивідуальна навчально-дослідна робота студента має своєю метою забезпечити розширення й поглиблення теоретичних і практичних знань у пізнанні основ бухгалтерського обліку та формування умінь використовувати набуті знання при підготовці і розгляді кримінальних, цивільних справ; формуванні у студентів навичок аналізу бухгалтерських документів, організації документальної ревізії та аудиту, використання знань фахівця-бухгалтера, призначення судово-бухгалтерської експертизи та використання її результатів; ознайомленні студентів з практичними питаннями використання даних судової бухгалтерії в процесах попереднього розслідування справ, провадження слідства та судових процесах.

Теми доповідей, статей та інших видів індивідуально-дослідних завдань охоплюють змістовні питання, які потребують самостійної, творчої та цілеспрямованої роботи щодо опанування правових актів, навчальних та наукових джерел. Окремі повідомлення заслуховуються та обговорюються під час відповідних занять, або без доповіді перевіряються і оцінюються викладачем. Питання, що найбільше зацікавили студента можуть стати основою подальшого наукового дослідження, результатом якого може бути виступ на науковому гуртку кафедри, учать у круглому столі чи конференції тощо.

Список рекомендованих індивідуально-дослідних завдань є орієнтовним для студентів і викладача. Він окреслює коло найголовніших питань, і, в той же час, він є відкритим, і студент може уточнити або поглибити будь-яку з тем у межах курсу «Господарське право». Виявлення ініціативи у виборі тем студентами заохочується, хоча необхідно, аби ці теми були узгоджені з викладачем. У свою чергу викладач всебічно сприяє написанню індивідуально-дослідної роботи студента, надає консультації у разі необхідності, оцінює роботу належним чином.
Методичні рекомендації щодо підготовки,

оформлення та захисту основних форм індивідуально-дослідних завдань
Підготовка есе

Одним з видів індивідуально-дослідних робіт є есе. Есе – коротке твір на задану тему, що розкриває і обґрунтовує думку, висловлену в його назві. По суті, есе являє собою точку зору автора щодо змісту монографії (однієї або декількох книг), тематичної групи наукових статей, матеріалів наукових публікацій з певної проблеми, питання, дискусії або концепції. Есе має бути схематичним і структурованим.

Есе оформлюють рукописним способом або за допомогою комп'ютерної техніки з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297 мм) через півтора міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці. Мінімальна висота шрифту 1,8 мм. Кегль – 14. Шрифт – Times New Roman. Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка – чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту повинна бути однаковою. Можна також додатково подати таблиці та ілюстрації.

У разі, якщо робота виконана у вигляді рукопису, до неї висуваються додаткові вимоги:

 • текст повинен бути написаний розбірливо, акуратно та чітко;

 • кількість рядків тексту на сторінці – не менше, ніж 30 (при цьому враховуються назви структурних підрозділів письмової роботи);

 • абзацний відступ дорівнює 15-20 мм, інтервал між словами - 3-6 мм.

На титульному аркуші роботи обов'язково вказується назва навчального закладу; кафедра; дисципліна, з якої виконується робота; тема есе; прізвище та ініціали автора роботи із зазначенням факультету, курсу, номеру навчального взводу; науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище та ініціали викладача, що приймає роботу до перевірки; місце та рік написання.

Як правило, есе складається з наступних частин: вступ, де відображається актуальність обраного питання, основна частина та висновок, а також список використаної літератури. Сторінки роботи повинні бути пронумеровані (титульний аркуш є першою сторінкою, але нумерація починається проставлятися зі вступу). Загальний обсяг роботи складає 5-6 сторінок.

В основній частині розкривається сутність проблеми, викладається основний зміст теми, висвітлюються теоретичні питання, узагальнення та аналіз. Матеріал треба викладати стисло, лаконічно, не припускаючи повторень та непотрібних відступів від теми.

Висновок повинен містити аналіз питання, стислі висновки з основної теми.

Список використаної літератури і нормативного матеріалу наводиться після тексту роботи, статті, що використовувалися студентом мають бути доданими до есе (у паперовому чи електронному варіанті обов’язково із вихідними даними наукового журналу тощо).

Літературні джерела студент підбирає самостійно. Для підготовки есе рекомендується використовувати каталог періодичних видань, довідників і нормативних матеріалів.

Багато публікацій з питань господарського права міститься у журналах «Економіка України», «Бізнес», «Фінанси України», «Актуальні питання цивільного та господарського права», «Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво», «Бухгалтерський облік і аудит», «Підприємництво і право» тощо, а також у газетах «Голос України», «Урядовий кур’єр», та ін. Законодавчі акти публікуються у «Відомостях Верховної Ради України» та інших періодичних виданнях.

Захист есе здійснюється на засіданнях наукового гуртку кафедри або, за погодженням із викладачем, на семінарському занятті (якщо тема есе та семінарського заняття з однієї тематики). Процедура захисту включає в себе представлення роботи студентом у формі доповіді (до 5-ти хв.) з викладенням її основних положень, висновків та відповідей на поставлені запитання.

Аналітичний огляд наукових статей, монографій, авторефератів тощо присвячених проблемам, визначеним у межах тематики навчальних занять, доповіді за ними та відповіді на питання

Аналітичний огляд передбачає опрацювання літератури та наукових джерел з метою виявлення загальних рис ступеню вивчення обраної проблеми. Обґрунтування актуальності обраного дослідження та перспектив його розвитку. Зазначення основних авторів, що займаються вивченням обраного питання та їх досягнень у цій галузі.

Кількість опрацьованих джерел (за виключенням монографій) має бути не менше 5 (п’ятьох). Обсяг роботи – друкованих 5-7 аркушів, додати список використаних джерел.

Захист роботи здійснюється на засіданнях наукового гуртку кафедри або, за погодженням із викладачем, на семінарському занятті. Процедура захисту включає в себе представлення роботи студентом у формі доповіді (до 5-ти хв.) з викладенням її основних положень, висновків та відповідей на поставлені запитання.

Підготовка доповіді на наукову конференцію, семінар, круглий стіл тощо з проблематики навчального курсу

Доповідь має на меті інформування цільової аудиторії про конкретне питання чи проблему. Структура доповіді передбачає елементи наукового дослідження: вступ (актуальність), аналіз існуючих розробок питання, пропозиції та висновки. Доповідь представляється на науковій конференції, семінарі, засіданні круглого столу, наукового гуртку тощо для обговорення. Формат доповіді може бути як простим, із заголовками за темами, так і складнішим – до нього можуть включатися діаграми, таблиці, малюнки, додатки, посилання тощо.

Щодо обсягів доповіді обмежень немає, але зазвичай виступ з доповіддю має тривати не більше 5-10 хвилин. Якщо доповідь або тези доповіді готують до друку, то їх оформлення залежить від загальних вимог щодо публікації у конкретному виданні.
Причини відмови від прийняття індивідуально-дослідних робіт.

Індивідуально-дослідні роботи не приймаються до розгляду у разі:

 • неналежного оформлення певних видів робіт, зазначених у методичних рекомендаціях;

 • неохайного оформлення;

 • відсутності посилання на джерела, що були використані;

 • використання готових робіт з мережі Internet (роботи проходять перевірку на плагіат, індивідуальність роботи має бути вищою за 70%).

Пропоновані види й форми самостійних та індивідуально-дослідних завдань, а також критерії їх оцінювання

 1. Підготовка та захист есе за пропонованою тематикою з курсу, а також за темами, узгодженими із викладачем – до 15 балів.

 2. Складання таблиць та схем за проблематикою тем, що входять до модулю – до 5 балів.

 3. Підготовка навчально-методичних наочних матеріалів з окремих питань тем курсу – до 5 балів.

 4. Підготовка конкурсної наукової роботи з проблематики навчального курсу – до 30 балів (наукова робота передбачає поглиблене вивчення проблематики курсу).

 5. Підготовка наукової фахової статті з проблематики навчального курсу та її видання – до 30 балів (наукова стаття передбачає поглиблене вивчення проблематики курсу).

 6. Підготовка доповіді на наукову конференцію, семінар, круглий стіл тощо з проблематики навчального курсу та її видання – до 15 балів.

 7. Підготовка доповіді на засідання наукового гуртка кафедри з проблематики навчального курсу та її друк – до 15 балів.

 8. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення чинного вітчизняного законодавства – до 10 балів.

 9. Аналітичний огляд монографій (окремих їх розділів, підрозділів тощо), присвяченим проблемам, визначеним у межах тематики навчальних занять, доповіді за ними та відповіді на питання – до 15 балів.

 10. Аналітичний огляд авторефератів дисертацій, присвячених проблемам, визначеним у межах тематики навчальних занять, доповіді за ними та відповіді на питання – до 15 балів.

 11. Аналітичний огляд наукових статей, присвячених проблемам, визначеним у межах тематики навчальних занять, доповіді за ними та відповіді на питання – до 10 балів.

 12. Аналітичний огляд опублікованих доповідей на конференціях, матеріалів наукових круглих столів, семінарів тощо, присвячених проблемам, визначеним у межах тематики навчальних занять, доповіді за ними та відповіді на питання – до 10 балів.

 13. Формування списку правових актів, наукової та навчальної літератури за певною темою курсу, що включає позиції, опубліковані за останні три роки – до 5 балів.

 14. Розробка сценарію ділової гри на семінарське заняття – до 15 балів (за погодженням матеріалу із викладачем та оформлення належним чином (умови гри, матеріали, зразки документів, звітів тощо) – до 30 балів).

 15. Розробка за тематикою навчальних занять завдань, питань та відповідей на них – 1 бал за кожне завдання.

 16. Підготовка документів, що складаються у практичній діяльності фахівців при застосуванні норм права у сфері господарських правовідносин – 1 бал за документ.

 17. Підготовка наукових, навчальних та інших матеріалів, не передбачених у списку рекомендованих індивідуально-дослідних завдань, але узгоджених і схвалених викладачем – до 15 балів.

ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЮ № 1

 1. Скласти схему-характеристику «Види норм господарського права».

 2. Підготувати таблицю «Система господарського законодавства».

 3. Розробити таблицю «Види і характеристика колізій у господарському законодавстві».

 4. Скласти схему «Місце науки господарського право в системі юридичних наук».

 5. Підготувати схему «Місце курсу «Господарське право» в системі юридичних навчальних дисциплін».

 6. Скласти порівняльну таблицю «Ліцензування та патентування господарської діяльності».

 7. Розробити схему «Податкове законодавство України».

 8. Підготувати таблицю «Права та обов’язки платників податків і зборів»

 9. Скласти таблицю «Система оподаткування України»

 10. Підготувати таблицю-характериcтику «Юридична конструкція (правовий механізм) податку».

 11. Скласти схему «Органи контролю за суб’єктами господарської діяльності в Україні».

 12. Розробити таблицю «Законодавство про підтримку розвитку малого і середнього підприємництва в Україні».

 13. Підготувати наочні матеріали (таблиці) з тематики «Методика визначення монопольного становища на ринку товару».

 14. Скласти схему «Види правопорушень, передбачені ЗУ «Про захист економічної конкуренції».

 15. Розробити схему «Види правопорушень, передбачені ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції».

 16. Скласти таблицю «Відповідальність за правопорушення, передбачені ЗУ «Про захист економічної конкуренції».

 17. Підготувати таблицю «Відповідальність за правопорушення, передбачені ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції».

 18. Скласти план-схему юридичних осіб за Цивільним кодексом України.

 19. Підготувати план-схему суб’єктів господарювання за Господарським кодексом України.

 20. Розробити порівняльну таблицю установчих документів різних видів господарських товариств.

 21. Скласти установчі документи АТ.

 22. Підготувати установчі документи ТОВ.

 23. Скласти установчі документи ТДВ.

 24. Розробити установчі документи ПТ.

 25. Підготувати установчі документи КТ.

 26. Скласти установчі документи Виробничого кооперативу.

 27. Підготувати порівняльну таблицю видів підприємств за різним критеріями.

 28. Скласти порівняльну таблицю різних видів господарських товариств.

 29. Підготувати порівняльну таблицю різних видів об’єднань підприємств.

 30. Розробити схему «Утворення суб’єктів господарювання В Україні».

 31. Розробити схему «Припинення суб’єктів господарювання Україні».

 32. Скласти таблицю «Етапи примусового припинення та реорганізації суб’єкта господарювання за рішенням Антимонопольного комітету України».

 33. Скласти порівняльну таблицю «Речові права у сфері господарювання».

 34. Підготувати наочні матеріали (таблиці) з тематики «Право власності у сфері господарювання».

 35. Скласти таблицю «Право господарського відання».

 36. Розробити таблицю «Право оперативного управління».

 37. Підготувати таблицю «Види майна у сфері господарювання залежно від економічної форми, яку воно набуває у процесі здійснення господарської діяльності».

 38. Підготуйте порівняльну таблицю «Господарські та цивільно-правові зобов’язання».

 39. Складіть порівняльну таблицю договірних та позадоговірних зобов’язань.

 40. Розробіть схему заходів захисту прав, обов’язків та відповідальності учасників господарських відносин, передбачених Господарським кодексом та іншими законами України.

 41. Підготуйте порівняльну таблицю положень про забезпечення виконання зобов’язань за ЦК України від 16 січня 2003 р. та ЦК УРСР від 18 липня 1963 р.

 42. Складіть порівняльну таблицю стосовно порядку виконання грошових зобов’язань, передбачених Цивільним та господарським кодексами України.

 43. Розробити схему «Види господарських договорів».

 44. Скласти порівняльну таблицю «Істотні умови господарського договору».

 45. Підготувати наочні матеріали (таблиці) з тематики «Звичайні умови господарського договору».

 46. Розробити таблицю «Випадкові умови господарського договору».

 47. Скласти таблицю «Універсальна модель господарського договору».

Тема 1: «господарськЕ правО та ЗАКОНОДАВСТВО».

Підготувати документи:

 1. Рішення про утворення суб’єкта господарювання.

 2. Засновницький договір суб’єкта господарювання.

 3. Статут суб’єкта господарювання.

 4. Положення про відокремлений підрозділ суб’єкта господарювання.

 5. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації суб’єкта господарювання.


Тема 2: «правове регулювання державного впливу на господарську діяльність»

Підготувати документи:

 1. Заява про надання ліцензії суб’єкту господарювання.

 2. Заява про надання торгового патенту суб’єкту господарювання.

 3. Податкова декларація.

 4. Позовна заява до адміністративного суду.ТЕМА 3: «ЮРИДИЧНІ ЗАСАДИ ОБМЕЖЕННЯ МОНОПОЛІЗМУ Й ЗАХИСТУ ВІД НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ».

Підготувати документи:

 1. Рішення органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії або на концентрацію суб'єктів господарювання.

 2. Рішення Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії або на концентрацію суб'єктів господарювання.

 3. Позовна заява органів Антимонопольного комітету України до господарського суду про примусовий поділ суб’єкта господарювання.

 4. Позовна заява органів Антимонопольного комітету України до господарського суду про примусове припинення суб’єкта господарювання.

 5. Позовна заява суб’єкта господарювання до адміністративного суду.


Тема 4: «ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА Суб’єктІВ господарЮВАННЯ».

Підготувати документи.

  1. Рішення про утворення суб’єкта господарювання.

  2. Засновницький договір суб’єкта господарювання.

  3. Статут суб’єкта господарювання.

  4. Положення про відокремлений підрозділ суб’єкта господарювання.

  5. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації суб’єкта господарювання.


Тема 5: «Правовий статус окремих видів субєктів господарСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ».

Підготувати документи.

 1. Засновницький договір повного товариства.

 2. Засновницький договір командитного товариства.

 3. Статут публічного акціонерного товариства.

 4. Статут приватного акціонерного товариства.

 5. Статут товариства з обмеженою відповідальністю.

 6. Статут приватного підприємства.

 7. Статут виробничого кооперативу.

Тема 6: «майнова основа господарювання».

Підготувати документи.

 1. Засновницький договір повного товариства.

 2. Засновницький договір командитного товариства.

 3. Статут публічного акціонерного товариства.

 4. Статут приватного акціонерного товариства.

 5. Статут товариства з обмеженою відповідальністю.

 6. Статут приватного підприємства.

 7. Статут виробничого кооперативу.


Тема 7: «Господарські зобов’язання».

Підготувати документи.

 1. Пропозиція укласти договір.

 2. Відповідь на пропозицію укласти договір.

 3. Акт приймання-передачі товару (припинення зобов’язань виконанням).

 4. Заява про припинення зобов’язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог.

 5. Пропозиція розірвати договір (припинення зобов’язань за домовленістю сторін).

 6. Відповідь на пропозицію розірвати договір (припинення зобов’язань за домовленістю сторін).

 7. Лист-вимога про припинення дії договору (припинення зобов’язань на вимогу однієї із сторін).

Тема 8: «Господарський договір».

Підготувати документи.

 1. Попередній договір.

 2. Лист, який місить оферту (пропозицію укласти договір).

 3. Угода про зміну та доповнення договору.

 4. Угода про розірвання договору.

 5. Договір купівлі-продажу.

 6. Договір поставки.

 7. Договір оренди майна.

 8. Договір зберігання у товарному складі.

 9. Договір перевезення вантажу.

ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЮ № 2

 1. Скласти схему-характеристику видів господарсько-правової відповідальності.

 2. Підготувати таблицю «Строки застосування господарсько-правової відповідальності»

 3. Розробити таблицю-характеристику принципи господарсько-правової відповідальності.

 4. Скласти порівняльну таблицю положень Цивільного та Господарського кодексів України про відшкодування збитків.

 5. Підготувати порівняльну таблицю положень Цивільного та Господарського кодексів України про штрафні санкції.

 6. Скласти порівняльну таблицю положень про оперативно-господарські санкції Господарського кодексу та аналогічних положень Цивільного кодексу України.

 7. Розробити схему адміністративно-майнових та господарсько-організаційних адміністративно-господарських санкцій.

 8. Підготувати таблицю-характеристику адміністративно-майнових адміністративно-господарських санкцій.

 9. Розробити таблицю-характеристику господарсько-організаційних адміністративно-господарських санкцій.

 10. Скласти схему-характеристику «Законодавство про банкрутство».

 11. Підготувати таблицю-характеристику «Ознаки банкрутства».

 12. Розробити таблицю-характеристику «Підстави порушення провадження у справі про банкрутство».

 13. Скласти таблицю-характеристику «Учасники провадження у справі про банкрутство».

 14. Підготувати таблицю-характеристику «Стадії провадження у справі про банкрутство».

 15. Розробити таблицю-характеристику «Судові процедури, що застосовуються до боржника у процесі провадження справи про банкрутство».

 16. Скласти таблицю-характеристику «Розпорядження майном боржника як судова процедура у справі про банкрутство».

 17. Підготувати таблицю-характеристику «Санація боржника як судова процедура у справі про банкрутство».

 18. Розробити таблицю-характеристику «Мирова угода як судова процедура у справі про банкрутство».

 19. Підготувати таблицю-характеристику «Ліквідаційна процедура у справі про банкрутство».

 20. Скласти порівняльну таблицю «Банкрутство суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм (кооперативи, господарські товариства, фермерські господарства)».

 21. Розробити порівняльну таблицю «Банкрутство суб’єктів з виключним видом діяльності (банки, інститути спільного інвестування, страхові компанії)».

 22. Скласти проект господарського договору купівлі-продажу.

 23. Підготувати проект договору поставки.

 24. Розробити проект договору контрактації сільськогосподарської продукції.

 25. Скласти проект договору міни (бартеру).

 26. Підготувати проект договору зберігання у товарному складі.

 27. Розробити проект договору постачання енергетичними та іншими ресурсами.

 28. Скласти проект договору на користування чужим майном (договір оренди, договір лізингу).

 29. Скласти проект договору на розрахункове обслуговування.

 30. Підготувати проект договору банківського вкладу (депозиту).

 31. Розробити проект договору страхування.

 32. Скласти проект кредитного договору.

 33. Підготувати проект договору факторингу.

 34. Розробити проект договору на проведення аудиту.

 35. Скласти проект агентського договору.

 36. Підготувати проект договору перевезення вантажу.

 37. Розробити проект договору підряду на капітальне будівництво.

 38. Скласти проект договору на створення та передачу науково-технічної продукції.

 39. Підготувати проект договору комерційної концесії.

 40. Складіть таблицю-характеристику вільних економічних зон, що функціонують на території України.

 41. Підготуйте перелік правових актів, що регулюють порядок відкриття представництв іноземних суб’єктів господарювання в Україні.

 42. Складіть перелік правових актів, що встановлюють гарантії захисту іноземних інвесторів.

 43. Розробіть перелік правових актів, що встановлюють гарантії захисту вітчизняних суб’єктів господарювання у зовнішньоекономічних відносинах.

 44. Складіть два переліки способів захисту за Цивільним і Господарським кодексами.

 45. Підготуйте схему судів у нашій державі.

 46. Розробіть таблицю «Система і повноваження господарських судів в Україні».

 47. Складіть таблицю про підвідомчість і підсудність спорів за Господарським процесуальним кодексом України.

 48. Підготуйте задачу на тему «Територіальна підсудність».

 49. Розробіть проект претензії.

 50. Складіть відповідь на претензію.

 51. Підготуйте проект позову.

 52. Розробіть перелік документів, які можуть додаватися до позову.

 53. Складіть таблицю «Загальна характеристика основних стадій розгляду спору господарським судом».

 54. Підготуйте таблицю-характеристику апеляційного оскарження.

 55. Розробіть таблицю-характеристику касаційного оскарження.


ТЕМА 9: «ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ».

Підготувати документи.

 1. Претензія до суб’єкта господарювання, що порушив господарські зобов’язання.

 2. Позовна заява до третейського суду.

 3. Позовна заява до загального суду загальної юрисдикції.

 4. Позовна заява до господарського суду.

 5. Позовна заява до адміністративного суду.


ТЕМА 10: «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКРУТСТВА».

Підготувати документи.

 1. Заява про порушення справи про банкрутство

 2. План санації боржника.

 3. Звіт керуючого санацією.


ТЕМА 11: «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ».

Підготувати документи.

 1. Договір купівлі-продажу.

 2. Договір поставки.

 3. Договір контрактації сільськогосподарської продукції.

 4. Договір енергопостачання.

 5. Договір оренди майна.

 6. Договір лізингу.

 7. Договір зберігання у товарному складі.


Тема 12: «Правове регулювання Фінансової діяльності».

Підготувати документи.

 1. Заява на відкриття рахунку.

 2. Картка зі зразками підписів та відбитком печатки.

 3. Договір на розрахунково-касове обслуговування.

 4. Договір про депозитні вклади.

 5. Кредитний договір.

 6. Договір страхування.

 7. Договір банківської гарантії.

 8. Договір факторингу.


Тема 13: «ОСОБЛИВОСТІ ПравовОГО регулювання ОКРЕМИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКої діяльності».

Підготувати документи.

 1. Агентський договір.

 2. Договір перевезення вантажу.

 3. Договір підряду на капітальне будівництво.

 4. Інвестиційний договір.

 5. Договір комерційної концесії.


Тема 14: «Правове регулювання ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ діяльності».

Підготувати документи.

 1. Зовнішньоекономічний договір купівлі-продажу.

 2. Зовнішньоекономічний договір поставки.

 3. Арбітражна угода у зовнішньоекономічній діяльності.

 4. Претензія до суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, що порушив господарські зобов’язання.

 5. Позовна заява до господарського суду до суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.

 6. Позовна заява до міжнародного комерційного арбітражного (третейського) суду.


ТЕМА №15: «ЗАХИСТ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА СПОЖИВАЧІВ».
Підготувати документи.

 1. Позовна заява до адміністративного суду.

 2. Претензія до суб’єкта господарювання, що порушив господарські зобов’язання.

 3. Відповідь на претензію суб’єкта господарювання.

 4. Позовна заява до загального суду загальної юрисдикції.

 5. Позовна заява до господарського суду.

 6. Позовна заява до третейського суду.

 7. Позовна заява до міжнародного комерційного арбітражного (третейського) суду.


Інформаційні ресурси

 1. Електронний ресурс http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main

 2. Електронний ресурс http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/index

 3. Електронний ресурс http://www.minjust.gov.ua/

 4. Електронний ресурс http://www.amc.gov.ua/amc/control/uk/index

 5. Електронний ресурс http://www.dtkt.com.ua/index.html

 6. Електронний ресурс http://www.prostobiz.ua/biznes/chp_na_zametku

 7. Електронний ресурс http://audit-pro.org.ua/

 8. Електронний ресурс http://proaudit.com.ua/

 9. Електронний ресурс http://www.management.com.ua/books/view-books.php?id=1153

 10. Електронний ресурс http://sts.gov.ua/

 11. Електронний ресурс http://search.ligazakon.ua/

 12. Електронний ресурс http://www.court.gov.ua/sud0206/analiz/6412/.

 13. Електронний ресурс http://predprinimatel.at.ua/index/0-11

 14. Електронний ресурс http://www.bankrut.gov.ua/.
Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ Й ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси»....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»
Він здійснюється у наступних формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота, практична підготовка,...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи з курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи курсу “Практична діяльність юриста (Практичне право)” складена на основі робочої програми...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ІСТОРІЯ РОСІЇ”
Вміщені плани семінарських занять, теми та завдання індивідуальних робіт з з дисципліни “Історія Росії” (ІХ – поч. ХХ ст.) та методичні...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання
Створення та обробка даних на ПЕОМ: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання / Укл. В. П. Ярцев...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи студентів денної форми навчання
Економічний аналіз. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційний...
Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи
Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи навчальної дисципліни „Податкова система” обговорено та схвалено на засіданні...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 030509 «облік і аудит»...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Правознавство»...
«Правознавство» для студентів напряму підготовки 060102 – «Будівництво», 060103 – «Гідротехніка. Водні ресурси», 040106 – «Екологія,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка