Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 030509 «облік і аудит» обліково-фінансового факультету Миколаїв 2009


НазваМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 030509 «облік і аудит» обліково-фінансового факультету Миколаїв 2009
Сторінка1/16
Дата07.04.2013
Розмір2.84 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра економіки

сільського господарства

«ІНВЕСТУВАННЯ»
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030509 «облік і аудит» обліково-фінансового факультету


Миколаїв 2009

«Інвестування», «Інвестиційний менеджмент» методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів спеціальності 8.050201 та 7.050201 факультету менеджменту; напряму підготовки 6.030509 обліково-фінансового факультету підготувала к.е.н. Крилова І.Г.

Відповідальний за випуск – завідувач кафедри економіки сільського господарства, д.е.н., професор Топіха І.Н.
Розглянуто на засіданні методичної комісії економічного факультету МДАУ протокол № від

Друкується за рішенням методичної ради МДАУ протокол № від

Рецензенти:

Н.Л. Дюндіна – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і менеджменту Миколаївського науково-навчального інституту Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова

Л.В. Назарова – кандидат економічних наук, доцент кафедри світового сільського господарства та зовнішньо-економічної діяльності Миколаївського державного аграрного університету
Надруковано в видавничому центрі МДАУ, Зам. Наклад прим.

54010, м. Миколаїв, вул. Паризької Комуни, 9

Вступ
Інвестування – складова процесу економічної діяльності, нерозривно пов’язана з функціонуванням ринку капіталів. Знання та розуміння закономірностей процесу ефективного вкладення капіталу дає змогу успішно здійснювати виробничу та фінансову діяльність, раціонально використовувати матеріальні, фінансові та трудові ресурси підприємств.

Інвестування як предмет вивчення є комплексом методичних і практичних прийомів управління капіталом з метою його постійного збільшення в умовах безперервної зміни зовнішніх і внутрішніх умов.

Інвестиційний менеджмент – процес управління всіма аспектами інвестиційної діяльності підприємства. Головна мета інвестиційного менеджментузабезпечення найбільш ефективних шляхів здійснення реальних інвестицій.

Методичні вказівки призначені для практичних і семінарських занять у студентських групах під керівництвом викладача. Окремі завдання за вказівкою викладача студенти можуть виконувати поза навчальною аудиторією з наступною перевіркою правильності розв’язання задач на практичних заняттях.

Для перевірки знань студентів з теоретичних та інформаційних тем підготовлені завдання для програмного контролю (тести), запитання для самоперевірки знань, а також запитання для контрольних робіт.

Прикладні теми курсу наведені у вигляді розрахункових завдань. Завдання складені так, щоб дати студентам можливість глибоко вивчити теоретико-методологічні та соціально-економічні питання інвестування, навчити методам фінансових розрахунків інвестиційних програм і проектів, аналізу ефективності інвестиційної діяльності.

Для забезпечення організації індивідуальної роботи наводиться рекомендована тематика рефератів для їх підготовки та дискусійного обговорення студентами.


Модуль 1
Тема 1
Поняття інвестицій, інвестиційної політики, інвестиційної діяльності та інвестиційного клімату. Класифікація інвестицій. Джерела фінансування інвестицій.

Питання для обговорення


 1. Яка головна мета інвестування?
 1. Як називається сукупність практичних дій щодо реалізації інвестицій?
 1. Що відноситься до власних джерел інвестування?
 1. Що розуміється під поняттям споживчі інвестиції?
 1. Що розуміється під поняттям реальні інвестиції ?
 1. Що розуміється під поняттям фінансові інвестиції?
 1. Яке визначення поняття інвестицій застосовується в економічній літературі Заходу.
 1. Чому з економічної точки зору вкладення в людський фактор не відрізняються від вкладень на придбання основних виробничих фондів ?
 1. Які основні законодавчі документи про інвестиції та інвестиційну діяльність.
 1. Яка різниця між прямими і непрямими інвестиціями ?
 1. Які фактори впливають на обсяг інвестицій ?
 1. Яка різниця між інвестиційною та інноваційною політикою ?
 1. Що розуміється під поняттям дезинвестиції ?
 1. Що розуміється під поняттям меркантильні інвестиції?


Завдання 1

Підберіть до кожного терміна в лівому стовпчику визначення з правогоТермін
Визначення

1

Інвестиції

А

Вкладання коштів (фінансування) у конкретний проект довгострокового використання, тобто у засоби виробництва

2

Інвестор

Б

Вид реальних інвестицій

3

Реальні інвестиції

В

Відношення обсягу інвестицій до валового національного продукту або валового внутрішнього продукту

4

Інвестиції оновлення

Г

Усі напрями вкладання коштів, що забезпечують одержання прибутку

5

Норма інвестицій

Д

Відношення валових інвестицій в основний капітал до приросту ВНП за той же період

6

Коефіцієнт приросту капіталоємкості

Є

Являє собою приріст основних фондів, матеріально-технічних запасів, невиробничих фондів

7

Показник нагромадження

Ж

Вкладення коштів в людський фактор

8

Нематеріальні інвестиції

З

Повторні вкладення, що діють шляхом зв’язування знов одержаних коштів, направляючи їх на купівлю або виготовлення нових засобів виробництва

9

Реінвестиції

К

Являє собою сукупну вартість вироблених товарів і наданих послуг як у межах країни, так і за її межами

10

Брутто-інвестиції

Л

Особа, що фінансує проект

11

Валовий національний продукт

М

Являють собою разом інвестиції оновлення і інвестиції розширення

12

Валовий внутрішній продукт

Н

Сума вкладень, яка складається з прямих початкових і повторних вкладень

13

Валові інвестиції

П

Сукупність практичних дій, щодо реалізації інвестицій

14

Інвестиційна діяльність

Р

Єдність фінансових, трудових, матеріально-технічних та інноваційних ресурсів

15

Інвестиційний процес

С

Являє собою сукупну вартість вироблених товарів і наданих послуг у межах країни

16

Інвестиції можливі лише тоді, коли…

Т

Сума заощаджень приватних і держаних секторів

17


Національні заощадження

У

Повний дохід держави – поточне споживання

18

Державні заощадження

Ф

Споживання відкладено на майбутнє

19

Коефіцієнт національних заощаджень

Х

Реалізація результатів вкладання коштів у наукові дослідження

20

Інновації

Ц

Відсоткове відношення заощаджень до ВНП

Завдання 2
Слово „інвестиція” може позначати: дію (здійснення інвестицій) і об’єкт (результат інвестування).

Розглянемо приклад. В магазині купили книгу „Основи інвестування”. Після чого Ви стали на х грн. бідніше та інвестували гроші. На питання про те, яку вартість має ця інвестиція, можна відповісти по різному:

1. Інвестиція дозволяє мені використовувати книгу наступним чином - отримати інформацію про основи інвестиційної діяльності, а можливо було б взяти книгу в бібліотеці, але в своїй особистій книжці я можу робити помітки на полях і не повинен піклуватися про строки її повернення. Крім того, після закінчення навчання я можу її продати”.

При такій відповіді під інвестицією розуміється

а) інвестиційний об’єкт;

б) інвестиційна дія.

2. Вартість інвестицій дорівнює х грн. :

При такій відповіді під інвестицією розуміється

а) інвестиційний об’єкт;

б) інвестиційна дія.

Чи завжди при прийняті рішення мова іде про оцінку дії?

Завдання 3
Підберіть до кожного терміна в лівому стовпчику визначення з правого


Термін

Визначення

Автономні інвестиції

Утворення нового капіталу в результаті збільшення рівня споживчих витрат.

Індуковані інвестиції

Утворення нового капіталу незалежно від норми або відсотка рівня національного доходу.


Дайте відповіді на питання:

 1. Чи можна вважати причинами появи автономних інвестицій – зовнішні фактори – інновації (нововведення), переважно пов’язані з технічним прогресом, розширенням зовнішніх ринків, приростом населення, переворотами, війнами?

 2. Чи дають початковий поштовх зростанню економіки автономні інвестиції, викликаючи ефект мультиплікації?

 3. Чи можна вважати індуковані інвестиції результатом збільшення доходу, які приводять до його подальшого зростання?


Завдання 4

Ознаки класифікації інвестицій
Підберіть до кожного терміна в лівому стовпчику визначення з правого
Термін
Визначення

1

За об’єктами вкладання коштів

А

Високо-ризикові, мало ризикові

2

За характером участі в інвестуванні

Б

Приватні, держані, спільні

3

За періодом інвестування

В

Реальні, фінансові

4

За формами власності інвестора

Г

Прямі, непрямі

5

За територіальною ознакою

Д

Короткотермінові, середньо термінові, довготермінові, безтермінові

6

За ступенем ризику

Є

Внутрішньодержавні, закордонні


Дайте відповідь на питання:

1.Який період інвестування середньотермінових інвестицій ?

2.Який період інвестування довготермінових інвестицій ?

3.Наведіть приклад безтермінових інвестицій з невизначеним терміном вкладання.

4.Як називаються вкладення, які вважаються безпечним засобом для отримання прибутку ?

5.Як називаються вкладення, які вважаються спекулятивними з точки зору гарантії отримання прибутку?
Завдання 5
Інвестиційний ринок – це економічна категорія, що являє собою збалансованість попиту та пропозиції на інвестиції. Інвестиційний ринок формує суб’єкт – інвестор, тобто господарюючий суб’єкт, в якого виникає попит на інвестиціїї та інвестиційні товари. Інвестиційна діяльність завжди починається з ринку, оскільки заощаджень та поточних доходів потенційному інвестору для початкового капіталу, як правило, недостатньо. Крім того, інвестор завжди намагається залучити до справи позиковий (акціонерний) капітал з метою зменшення ризику і розподілу ризику відповідальності.

У країнах з розвинутими ринковими відносинами інвестиційний попит і пропозиція збалансовані через механізм ціноутворення на базі урівноважених цін на інвестиції та інвестиційні товари. Система урівноважених цін формується мікроекономічними пропорціями у процесі виробництва та збуту, головною з яких є співвідношення «інвестиції – приріст інвестиційних товарів (капітального майна)». При цьому ринок характерізується випереджаючим розвитком інвестиційної пропозиції та відносно стабільним попитом.

Механізм дії урівноваженості полягає в наступному. Інвестор, вкладаючи кошти, розраховує отримати максимальний прибуток за мінімальних витрат. Він віддає перевагу найприбутковішим активам (інвестиційним товарам) з найвищою нормою прибутку на вкладений капітал. Ця ефективна галузь залучає більшу масу капіталу. Відповідно попит на інвестиційні товари починає перевищувати пропозицію і їхня ціна збільшується. Висока ринкова ціна таких товарів є індикатором їхньої привабливості для інвесторів з точки зору віддачі інвестицій – їх доходності.

Перелив інвестицій у зазначену галузь призведе до підвищення пропозиції цього інвестиційного товару та, як наслідок, до зниження його ціни. Інвестиції ж спрямовуватимуться на нові високоприбуткові виробництва, що в майбутньому неминуче призведе до розширення попиту на інвестиційні товари, виробництва їх нових видів і стимулювання діяльності інвесторів у використанні прибутку та нагромадженні капіталу, а також до створення умов для розвитку підприємств, які виступають на ринку основними продавцями інвестиційного товару.

На рисунку 1 ппобудуйте схему взаємодії ринків. Необхідні терміни: інвестор,фонд споживання, фонд нагромадження, споживчий ринок, інвестиційний ринок, грошовий ринок, кредитний ринок, ринок інвестиційних товарів, ринок фінансових ресурсів, ринок капіталів, первинний ринок, вторинний ринок, ринок робочої сили, ринок інтелектуальних цінностей, підрядний ринок, іпотечний ринок.

На інвестиційному ринку працює велика кількість різних посередників, які створюють його інфраструктуру. Взаємодіями цих посередників характеризується стан інвестиційного ринку.Рис. 1 . Схема взаємодії ринків
Інвестиційний ринок – це система, що включає: суб’єктів, об’єктів, інфраструктуру ринку, ринковий механізм, контроль з боку держави за дією ринкового механізму.
Підберіть до кожного терміна в лівому стовпчику визначення з правогоТермін

Визначення

1

Суб’єкти

А

Банки, біржі, пенсійні фонди, страхові компанії, інвестиційні фонди, інженерно консультаційні фірми, суд, арбітраж

2

Об’єкти

Б

Інвестори, підрядники, замовники, проектні і науково - дослідні організації

3

Інфраструктура ринку

В

Матеріальні і нематеріальні, права, ліцензії, патенти, ноу-хау

Завдання 6
Мотивація інвестиційної діяльності
Результатом будь якої діяльності є отримання прибутку чи досягнення соціального ефекту. Всі учасники інвестиційного процесу повинні бути зацікавлені в його організації та ефективному завершенні. Саме таким чином реалізуються індивідуальні інтереси учасників інвестиційної діяльності.

Питання:

 1. Для досягнення найбільшого ефекту від здійснення інвестиційної діяльності необхідно зважати на внутрішні та зовнішні фактори, які притаманні нашій економіці. Які саме?

 2. Якщо ці фактори не враховуються при управлінні інвестиційною діяльністю, це може призвести до негативних результатів, яких саме ?

 3. Що є основним збуджувальним мотивом інвестицій ?


Підберіть до кожного терміна в лівому стовпчику визначення з правого


Учасник інвестиційної діяльності

Отримує

1


Інвестори

А

Плату за контрактом, додаткову винагороду за результатами роботи та формування прибутку, а також підвищення професіонального рейтингу

2

Замовники

Б

Повернення вкладених капіталів і передбачені дивіденди

3

Керівник проекту та його команда

В

Необхідні їм товари, продукти, послуги, плата за які відшкодовує витрати на здійснення інвестиційної діяльності та формує прибуток, який отримують активні учасники

4

Органи влади

Г

Реалізований інвестиційний проект та доходи від його використання

5

Споживачі

Д

Податки з усіх учасників, а також задоволення громадських, соціальних та екологічних потреб і вимог у довіреній їм сфері

Завдання 7
Етапи інвестиційного процесу

Питання:

1. На якому етапі розглядають особливості взаємовідносин із місцевим законодавством (зонування території, будівельні кодекси, умови охорони довкілля) та проробляють різні варіанти реалізації проекту?

2. Хто приймає остаточне рішення про здійснення проекту ?

3. Коли відбувається вибір місця, визначаються основні конструкційні проектні параметри, вирішуються питання довгострокового фінансування?

 1. Чи може процедура торгів змінюватися залежно від замовника, типу об’єкта і країни?

 2. Що визначає складність і функціональний характер проекту?

 3. Скільки процентів при новому будівництві припадає від загальної вартості проекту на фазу проектування?

 4. Яка складова в інвестиційному процесі є основною?

Підберіть до кожного терміна в правому стовпчику визначення з лівого
Визначення

Етапи

1

Початковий етап, на якому визначають необхідність майбутнього проекту і приймають попереднє інвестиційне рішення.


6

2

Процес будівництва

8

3

Процедура торгів і вибір генерального підрядчика

Концептуальна

стадія

4

Остаточне прийняття інвестиційного рішення і попередні фінансові домовленості

7

5

Проектування (розробка проекту)

3

6

Здійснюють початкові оцінки витрат і вивчають альтернативні варіанти конструктивних особливостей проекту і будівельного майданчика


4

7

На цьому етапі здійснюють аналіз ринку (умов конкуренції та попиту), технічних характеристик майбутнього проекту, наявних ресурсів, механізму державного регулювання інвестицій

Вивчення імовірних варіантів (2)

8

Підготовка будівельних креслень і специфікацій

5

9

Заключна інспекція (прийняття об’єкта)

9

10

Послуги щодо навчання і управління персоналу побудованого об’єкта

1

Тема 2

Інвестиційний проект

Завдання 1

1.Згідно методичних рекомендацій з оцінки інвестиційних проектів та їх відбору для фінансування виберіть основні тлумачення інвестиційного проекту:

 1. „Справа”.

 2. „Діяльність”.

 3. „Витрати”.

 4. „Захід, що передбачає здійснення комплексу будь яких дій, які забезпечують досягнення певних завдань”.

2. Узагальнене визначення поняття інвестиційного бізнес – проекту.

Підберіть привільну відповідь.

 1. обмежена за часом цілеспрямована зміна системи зі встановленими вимогами до якості результатів, можливими межами витрат коштів та ресурсів і специфічною організацією з його розробки та реалізації;

 2. не обмежена за часом цілеспрямована зміна системи зі встановленими вимогами до якості результатів, можливими межами витрат коштів та ресурсів і специфічною організацією з його розробки та реалізації.


Завдання 2
Підберіть до кожного терміна в правому стовпчику визначення з лівого

1.Основи класифікації бізнес – проектів

Термін

Визначення

1.Тип проекту

а) за складом і структурою проекту та його предметною галуззю

2. Клас проекту

б) за основними сферами діяльності, в яких здійснюється проект

3. Масштаб проекту

в) за терміном здійснення проекту

4.Тривалість проекту

г) за розмірами самого проекту, кількістю учасників та ступенем впливу на зовнішнє середовище

5.Складність проекту

д) за ступенем фінансової і технічної складності

6. Вид проекту

є) за характером предметної галузі проекту
 1. Основні різновиди проектів
Термін

Визначення

1. Тип проекту

а) монопроект, мультипроект, мегапроект

2. Клас проекту

б) технічний, організаційний, економічний, соціальний, змішаний

3. Масштаб

в) інноваційний та організаційний, науково – дослідний, навчально–освітній, змішаний

4. За тривалістю

г) дрібний, середній, великий, дуже великий, проект одного підприємства

5. Вид

д) короткотерміновий, середньо термінові, довготермінові


Питання:

 1. До яких різновидів проектів відносять міждержавні, міжнародні, національні, міжрегіональні, міжгалузеві, галузеві, корпоративні, відомчі інвестиційні проекти?

 2. Яка тривалість короткотермінового інвестиційного проекту?

 3. Чи мають більшість проектів витратний характер?

 4. Від яких ознак насамперед залежить величина інвестицій, які необхідно для здійснення бізнес – проекту?

 5. Що розуміється під інноваційними проектами?


Завдання 3

Нині за рахунок коштів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) деякі українські банки фінансують інвестиційні проекти підприємств малого та середнього бізнесу (з приватною формою власності), що здійснюють свою діяльність у галузях сільського господарства, харчової промисловості та послуг.

Клієнти банків, які бажають скористатися коштами кредитної лінії від ЄБРР повинні подати на розгляд в банк.

Виберіть правильну відповідь:

 1. Клопотання про одержання кредиту.

 2. Свої міркування, щодо покращення інвестиційного клімату в державі.

 3. Обґрунтований бізнес – план.

 4. Підтвердження свого бажання займатися інвестиційною діяльністю.

 5. Необхідні документи.


Вимоги, що висуваються до підприємств, для яких розробляється інвестиційний проект (знайдіть правильну відповідь):

 1. Допроектні активи не повинні перевищувати:

а) 2,5 млн. дол. США (за винятком споруд і будівель);

б) 5 млн. дол. США (за винятком споруд і будівель).

2. Кількість працюючих не повинна перевищувати:

а) 500 осіб;

б) 150 осіб.

3. Діяльність підприємств має відповідати вимогам охорони довкілля, що висуває ЄБРР:

а) так;

б) не обов’язково.

4. Максимальне співвідношення загального боргу (кредит ЄБРР) до власного капіталу має становити

а) 70:30%;

б) 30:70%.

5. Кредит надається під заставу, що перевищує суму кредиту

а) у 1,5 – 2 рази;

б)у 2,5 – 3 рази.

6. Кредитні кошти не спрямовуються:

а) на рефінансування вже існуючих зобов’язань приватних підприємств або фінансування придбаних цінних паперів діючих підприємств і нерухомості;

б) на реалізацію проектів, пов’язаних з ігорним бізнесом, виробництвом або постачанням зброї;

в) не має правильної відповіді.

7. Вартість застави не повинна бути меншою за 120% від суми загальної заборгованості за кредитом:

а) так;

б) ні.

Завдання 4
Аналіз соціальних аспектів проекту
Проект реального інвестування орієнтований насамперед на фінансові результати. Але він здійснюється за участю людей і так чи інакше впливає на тих, хто безпосередньо працює над проектом; тих, хто користується продукцією чи послугами проекту; тих, хто живе в регіоні, де реалізується проект. Позитивна оцінка соціального аспекту проекту означає, що проект може мати сприятливе зовнішнє середовище для своєї реалізації.

Здійснюючи соціальний аналіз проекту, необхідно враховувати, що для більшості проектів основним є аналіз впливу проекту на рівень життя залученого персоналу і оцінка його екологічної безпеки. На підвищення рівня життя населення країни реальні здатні вплинути лише масштабні, стратегічні проекти.

На рисунку 2 заповнить схему загальної послідовності дослідження соціального впливу проекту. Необхідні терміни: внутрішній соціальний вплив проекту, зовнішній соціальний вплив проекту, демографічна ситуація в регіоні, персонал (кількість нових робочих місць, вимоги до кваліфікації), вплив на зайнятість в регіоні, оплата праці, умови праці (травматизм), доходи та рівень життя в регіоні, безконфліктність і соціальне партнерство на підприємстві, екологія в регіоні, криміногенна ситуація в регіоні, соціальна значущість продукції проекту, оцінка соціальної організації і соціального впливу проекту.Рис. 2. Соціальний аналіз проекту

Завдання 5
Знайдіть правильну відповідь або декілька правильних відповідей
1.Головна мета інвестування:

а) одержання максимального прибутку та соціального ефекту

б) одержання прибутку в) одержання економічних вигод

2. Сукупність практичних дій щодо реалізації інвестицій:

а) інвестиційний процес б) інвестиційна діяльність в) інвестиційний напрям

3. Прибуток, амортизація, виручка від ліквідації основних засобів, страхові

відшкодування за основні засоби – це джерела:

а) власні б) залучені в) позичкові

4. Кошти, які одержані від продажу акцій, пайових та інших внесків громадян та інших осіб:

а) власні б) позичкові в) залучені

5. Нематеріальні інвестиції – це вкладення капіталу в:

а) людський фактор б) конкретні проекти фінансового використання

6. Вкладення коштів у конкретний проект довгострокового використання –

це інвестиції:

а) іноземні б) фінансові в) реальні

7. Фінансові інвестиції в Україні найчастіше є:

а) довгостроковими б) короткостроковими

8. Додаткові вкладення у вигляді основних і оборотних фондів у процесі

господарської діяльності – це є визначення поняття

а) інвестицій б) інвестиційного процесу

9. З метою обліку, аналізу та планування інвестиції класифікують за такими ознаками:

а) за об’єктами вкладання коштів, за характером участі в інвестуванні, за періодом інвестування, за формами власності інвестора, за територією інвестування

б) реальні та фінансові, за періодом інвестування, за формами власності інвестора за територією, за природними ресурсами

10. Реальні інвестиції – це

а) вкладання коштів у реальні активи як матеріальні, так і нематеріальні

б) вкладання коштів у реальні матеріальні активи

11.Чи існує таке поняття як „нематеріальні реальні інвестиції” ?

а) так б) ні

12. Реальні матеріальні активи –

а) будівлі, споруди, обладнання, приріст матеріально виробничих запасів

б) ліцензії, патенти, права користування природними ресурсами, приріст матеріально виробничих запасів

13. Всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об‘єкт підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток або досягається соціальний ефект – це:

а) фінансування б) бюджетне асигнування в) інвестиція

14. Фінансування для обґрунтування майбутнього проекту – це:

а) нетто-інвестиції б) реінвестиції в) брутто-інвестиції

15. Реінвестиції – це:

а) повторне вкладення б) початкове вкладення в) одиничне вкладення

16. Інвестиції, направлені на розширення і збільшення виробничого потенціалу: а) реінвестиції б) екстенсивні в) брутто-інвестиції

17. Вкладення капіталу в розробку проектів і купівлю акцій, облігацій – це є

інвестиції:

а) нематеріальні б) реальні в) фінансові

18. Сума вкладень, що складається з прямих початкових вкладень і повторних вкладень є:

а) нетто-інвестиції б) реінвестиції в) брутто-інвестиції

19.Для умов ринкової економіки найбільш прийнятним є таке визначення

інвестицій:

а) усі напрями вкладання коштів, що забезпечують одержання прибутку

б) додаткові капіталовкладення в розширення основних і оборотних

фондів у процесі діяльності підприємства

в) капіталовкладення у просте і розширене відтворення основних фондів
Завдання 5
Дайте відповіді на запитання
№ 1


 1. Звужене трактування поняття інвестицій?

 2. Розширене трактування поняття інвестицій?

 3. Трактування інвестицій в економічній літературі Заходу?

 4. Трактування інвестицій згідно Закону України?

 5. Чому економічна природа інвестицій дещо інша, ніж капітальних вкладень?

№ 2

 1. Що означає просте і розширене відтворення основних фондів?

 2. Визначення основних та оборотних фондів?

 3. Яке визначення поняття інвестицій дав Нобелівський лауреат У.Шарп?

 4. Як називають особу, яка є ініціатором проекту вкладень ? Особу, що фінансує проект?

 5. Головна мета інвестування?


№ 3

 1. Об’єкти інвестиційної діяльності.

 2. Які інвестиції мають основну частку і найбільшу цінність?

 3. За якими ознаками класифікують інвестиції?

 4. Фінансові інвестиції .

 5. Реальні інвестиції.

№ 4

 1. Інновації.

 2. Інтелектуальні інвестиції. Чи відрізняються вкладання в людський фактор від вкладень на придбання ОФ, чому?

 3. Дезинвестиції.

 4. Нетто – інвестиції.

 5. Екстенсивні інвестиції.

№ 5

 1. Реінвестиції.

 2. Брутто – інвестиції.

 3. Прямі інвестиції.

 4. Непрямі інвестиції.

 5. Джерела інвестиційного капіталу.

№6

 1. Класифікація інвестицій за періодами інвестування?

 2. Що відноситься до власних джерел інвестування капіталу?

 3. Інвестиційний процес.

 4. Інвестиційна діяльність.

 5. Інвестиційний клімат.

Тема 3

Суб’єкти інвестиційної діяльності

Завдання 1
Держава як суб’єкт інвестування
Державне регулювання інвестиційного процесу – система важелів державного впливу на ділову інвестиційну активність фізичних та юридичних осіб з метою забезпечення оптимального рівня інвестування згідно з державними пріоритетами.

Прямі важелі – політика державних інвестицій (фінансування з державних і місцевих бюджетів).

Непрямі важелі – основні (амортизаційна, податкова, кредитна, цінова політика; експертиза інвестиційних проектів, законодавчо забезпечення прав інвесторів) та додаткові (інноваційна, зовнішньоекономічна політика4 індикативне планування, сприяння реформам, заходи щодо залучення іноземних інвестицій).

Співвідношення між прямими і непрямими формами впливу держави на інвестиційну діяльність визначається типом економічної системи. Економічна система включає форми власності, форми організації виробництва, господарювання, управління і регулювання економіки.

Держава втручається в інвестиційні процеси у країнах з різним рівнем ринкових відносин незалежно від форм власності інвестора. В економічні науці існують два протилежних підходи до участі держави в регулюванні економічних (у тому числі інвестиційних) процесів: класична й кейнсіанська теорії. З точки зору класиків, ринковий механізм автоматично забезпечує рівність попиту і пропозиції, і тим самим усуває тривалі порушення в економіці, в тому числі такі явища, як спад виробництва, інфляція, безробіття. Держава дає максимальну свободу інвесторам, при цьому вона впливає на інвестиційний процес через макроекономічні регулятори: податкову, амортизаційну, кредитну політику, систему санкцій і субсидій. На відміну від класичної теорії, англійський економіст Джон Мейнард Кейнс обґрунтував об’єктивну необхідність і практичне значення державного регулювання ринкової економіки. Таким чином, держава бере на себе якомога більше функцій інвестора (концентрація капіталу, забезпечення проектно-кошторисної документації, розподіл доходів від інвестицій).

Регулювання інвестиційного процесу в державі з ринкової економікою здійснюється через державну інвестиційну політику (визначає та підтримує пріоритетні напрями розвитку економіки), через індикативне планування певних показників і встановлення нормативів регулювання інвестиційного процесу, шляхом забезпечення належного функціонування договірно-правової системи, через порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт.

Мета державного регулювання інвестиційного процесу – створення сприятливого інвестиційного клімату та активізація інвестування.

Державна інвестиційна політика – діяльність держави, спрямована на створення сприятливих нормативно-правових і господарських умов для інвестування в основний капітал, підтримка стійкої кон’юнктури на ринках капіталу та інвестиційних ресурсів.

Відповідно до світового досвіду існують такі методи державного стимулювання інвестиційної діяльності.

Підберіть до кожного терміна в лівому стовпчику визначення з правого


Форми

Методи

1

Податкове стимулювання

А

Надання земельних ділянок у безоплатне користування або за пільговими цінами, надання необхідних приміщень у безоплатне користування або за пільговими цінами

2

Фінансове стимулювання

Б

Прискорена амортизація, пільгові кредити, інвестиційні гарантії, безвідсоткові кредити

3

Інфраструктурне забезпечення

В

Зниження ставки податку, інвестиційна податкова знижка, відміна податків на реінвестування, податкові угоди з іншими країнами, податкові кредити

4

Стимулювання конкретних інвестиційних проектів

Г

Цільове фінансування ресурсо- і природозберігаючого обладнання; цільове фінансування проектів, зорієнтованих на підвищення кваліфікації, перепідготовку кадрів, поліпшення умов праці, сприяння у проведенні техніко-економічного обґрунтування проектів


Питання :


 1. Як класифікують перелічені вище форми впливу держави на інвестиційну діяльність?

 2. Що визначає співвідношення між ними?

 3. Що визначає інвестиційна політика держави ?

 4. Що розуміється під поняттям „ інвестиційний клімат держави”?

 5. Охарактеризуйте сучасний інвестиційний клімат в Україні.

 6. Які фактори мають суттєвий вплив на інвестиційний клімат держави ?


Завдання 2

Індивідуальні та інституційні інвестори (для самостійного розгляду)

Рекомендована література:

А.А. Пересада. Інвестування.Навч. посіб./ А.А. Пересада, О.О. Смірнова, С.В.Онікієнко, О.О.Ляхова – К.: КНЕУ,2001.– 251 с.
Дайте відповіді на питання

 1. Згідно із законодавством України індивідуальними суб’єктами інвестиційного ринку можуть бути фізичні особи?

 2. Які основні групи виокремлюють серед інституційних інвесторів?

 3. Що являє собою холдингова компанія?

 4. Як називається головна компанія будь якої фінансової імперії, монополії, що володіє контрольним пакетом акцій дочірніх підприємств і спеціалізується на управлінні цією імперією, яку утворюють ці підприємства разом зі своїми дочірніми фірмами?

 5. Який інституційний інвестор здійснює інвестування з метою зміцнити у довгостроковій перспективі становище своєї імперії, можливо, відмовившись при цьому навіть від значних прибутків?

 6. Що являє собою фінансова група?

 7. Як називається об’єднання підприємств, пов’язаних в єдине ціле системою взаємної участі?

 8. Чим відрізняється фінансова група від холдингу?

 9. Чи має фінансова група головну фірму, яка спеціалізується на управлінні?

 10. Що являє собою фінансова компанія?

 11. Яка корпорація не здійснює диверсифікації вкладень?

 12. Чим відрізняється фінансова компанія від холдингової?

 13. Чи можна стверджувати, що інституційні інвестори першої групи при інвестуванні найчастіше використовують фондову біржу, „вуличний” (позабіржовий) ринок та інших фінансових посередників?

 14. В якій групі інституційних інвесторів портфель їх інвестицій широкий і відносно стабільний?

 15. В яку групу інституційних інвесторів входять інвестиційні компанії, пенсійні фонди?

 16. Як формується капітал інституційних інвесторів другої групи?

 17. Чи можна у широкому розумінні всіх інституційних інвесторів другої групи назвати інвестиційними компаніями?

 18. Дайте визначення поняттю „інвестиційні компанії” у вузькому розумінні. Який для неї єдиний вид діяльності?

 19. Які інституційні інвестори прагнуть отримати прибуток шляхом спекулятивної гри на біржі?

 20. Як називають інституційних інвесторів, які здійснюють повсюдні інвестиції, але не мають стабільного портфеля цінних паперів?

 21. Чи значно ближче інвестиційні дилери за своїми функціями до посередників на ринку цінних паперів, ніж до інституцій ринку інвестицій?

 22. За якими ознаками можна класифікувати інвестиційні компанії?

 23. Як називається інвестиційна фірма, що управляє капіталом вкладників за їх довіреністю?

 24. Як називається компанія, що формує свій капітал шляхом випуску та продажу акцій?

 25. Від чого залежить спеціалізація інвестиційної компанії?

 26. Якщо інвестиційна компанія має лише один портфель інвестицій, то вона являє собою...?

 27. Які існують типи інвестиційного фонду? В чому суттєва різниця між ними?


Самостійна робота (для обговорення)
№ 1
Тема пожвавлення інвестиційного процесу досить широко представлена в наукових статтях та публіцистиці. Загальний погляд зводиться до одного найвагомішого аргументу: інвестиційний процес, як і перехід економіки до нового якісного стану в цілому, потребують чіткої, але гнучкої програми та безпосереднього державного регулювання. Не можна лишати поза увагою той факт, що державне втручання в інвестиційні процеси має як негативні, так і позитивні наслідки, але роль держави в обох випадках настільки важлива, що її необхідно вважати одним із головних факторів впливу на інвестиційну активність.

На зниження ролі державних інвестицій існують такі точки зору:

  • це є характерна риса ринкової структури вкладень, що формується;

  • це є негативний процес, який свідчить про банкрутство фінансової системи економіки;

  • ряд авторів заперечують перше та друге – бо це є крайні оцінки, що не відповідають природі змішаної економіки.

Який Ваш погляд на цю проблему? Обґрунтуйте свою точку зору (використовуючи фактичний статистичний цифровий матеріал).
№ 2

Іпотека – це надання кредитів під заставу нерухомості. Банки продають іпотечні фінансові інструменти і таким чином залучають додаткові кредитні ресурси. Однак останнім часом банки різних країн все більше використовують таку форму залучення і вкладення коштів, як інвестиційний фонд. Інвестиційний фонд являє собою механізм, через який вкладники або інвестори мають змогу вкладати свої кошти в різні прибуткові проекти. Оператор фонду виходить на фондові ринки або ринки нерухомості з метою придбання на кошти вкладників фінансових інструментів чи об’єктів нерухомості, які й складають портфель фонду. При внесенні коштів до фонду вкладник (інвестор) придбає цінні папери, що є свідченням його участі в цьому фонді, активи якого мають форму інвестицій у різні фінансові інструменти та нерухомість. З інвестором укладається інвестиційна угода і відкривається єдиний поточний рахунок або інший подібний реєстр, з якого знімаються та на який надходять кошти при здійсненні фондом операцій купівлі та продажу активів.

Питання:

 1. Які на Ваш погляд переваги мають інвестиційні фонди?

 2. Поміркуйте над такими точками зору:

а) інвестиційні фонди як альтернатива заощадженню;

б) інвестиційний фонд як альтернатива кредитуванню;

в) інвестиційний фонд як альтернатива традиційним ощадно-позичковим операціям банку.

Обґрунтуйте свої відповіді.

№ 3

Інвестиційна політика передбачає вироблення довгострокової інвестиційної програми, спрямованої на досягнення макроекономічної рівноваги. Ця політика покликана інтегрувати процеси реконструкції, технічного переозброєння і оновлення основних фондів.

Обмеженість інвестиційних ресурсів викликає проблему вибору національних пріоритетів у здійсненні структурно-інвестиційної політики. Такими можуть бути більш вузькі господарські ланки, концентрація інвестиційних коштів у галузі, які дозволять підвищити ефективність не тільки окремих секторів народного господарства, а й економіки і цілому. Кожна держава визначає основні напрями структурних зрушень, оскільки вона не в змозі водночас підтримувати усі параметри економічного, науково-технічного і соціального розвитку. Тому визначається обмежена кількість програм на 5-10 років (таких програм буває як свідчить практика від 7 до 25). Після виконання одних програм розробляються і виконуються інші. Так в США у 80 роках 20 сторіччя одночасно виконувались програми: енергетична, боротьби з бідністю, освоєння космічного простору („Шатл”), допомоги бездомним, нових озброєнь, боротьби з інфляцією тощо.

В Європейських країнах, а також в Японії, Південній Кореї та інших отримали розповсюдження елементи програмування в масштабах усієї економіки. Такі програми опираються на індикативне планування, яке є способом регулювання економічних процесів за допомогою висунення певних цілей розвитку виробництва.

Індикативне планування здійснюється державою з метою формування уявлень про майбутній розвиток і структуру народного господарства. Наприклад в Японії індикативне планування не зводиться тільки до складання прогнозів ринкової кон’юнктури, але й вироблення пріоритетів економічного розвитку країни і визначення сфер найбільш ефективного прикладання капіталу. В функції цього планування також входить і виявлення галузей і компаній, виробництво в яких у віддаленій перспективі може зіткнутися з труднощами попиту і т.п. Керівництву таких компаній своєчасно доводиться інформація про необхідність диверсифікації та перепрофілювання виробництва.

Значення державної інвестиційної політики полягає в тому, що структурна перебудова поширюється не тільки на «запущені» галузі виробничої сфери, а й соціальної інфраструктури. Управління цією сферою здійснюється на основі довгострокових цільових програм соціального розвитку. Сюди належать програми зміцнення здоров’я, зміни характеру, умов і змісту праці, піднесення культури і розвитку духовної сфери. Підтримка держави потрібна також галузям, які зароджуються, особливо в країнах, що розвиваються.
Питання:

 1. Чи згодні Ви, що така підтримка може створювати як передові підприємства, так і банкрутів?

2. Чи згодні Ви, що така підтримка може уповільнити природне піднесення індустріальної структури неефективним використанням ресурсів, та до того ж, політика вибіркової підтримки веде до витрачання ресурсів, сприяючи діяльності „шукачів легкої наживи”?

Відповіді обґрунтувати.
Реферати для дискусійного обговорення теми

1. Державні пріоритети стимулювання інвестиційної діяльності.

2. Проблеми захисту прав інвесторів.

 1. Інвестиційний клімат в Україні та його перспективи.

 2. Шляхи активізації інвестування.Модуль 2
Інвестиції у виробничий капітал
Інвестування засобів виробництва, тобто вкладання коштів у виробничий капітал (основний і оборотний) – це найважливіший напрям розвитку економіки. Реальні інвестиції поділяються на кілька структурних видів і реалізуються у формі матеріальних активів та інтелектуальної власності.

Інвестиції в основний капітал забезпечують приріст матеріальних активів, збільшення виробничих фондів, амортизація яких, у свою чергу, є джерелом подальшого розвитку виробництва. Інвестування оборотного капіталу необхідне для відтворювальних процесів у виробництві, сприяє його розширенню та збільшенню доходу.

Тема 1

Реальні інвестиції

Завдання 1

Дайте відповіді на питання:

1. Чи можна стверджувати, що реальні інвестиції на сучасний момент найбільш поширені в економіці країни. Чому?

2. Чи можна стверджувати, що реальні інвестиції це вкладання коштів переважно в матеріальні активи?

3. Інвестиції для відтворення основних фондів і приросту матеріально – виробничих запасів здійснюються у формі капіталовкладень?

4. Валові інвестиції є різновидом реальних інвестицій?

5. Чисті інвестиції (ЧІ) менше валових інвестицій (ВІ) на величину коштів, що спрямовується з фонду відшкодування у вигляді амортизаційних відрахувань (А), т. б. ВІ – А = ЧІ?

6. Динаміка показника чистих інвестицій характеризує економічний розвиток країни (підберіть з правого стовпчику таблиці правильне визначення з лівого)


Термін

Визначення

1. А>ВІ

а) ЧІ=0, відсутність економічного зростання


2. ВІ=А

б) ЧІ<0, це призводить до зниження виробничого потенціалу, погіршення стану економіки


3. ВІ>А

в) ЧІ>0, це забезпечує розширене відтворення, економічне зростання за рахунок зростання доходів, темпи якого перевищують темпи зростання обсягів чистих інвестицій


7. Основну частину реальних інвестицій у країнах з ринковою економікою складають приватні інвестиції? Скільки приблизно відсотків?

8.Чому реальні інвестиції завжди вважалися надійним розміщенням капіталу і захистом від інфляції?

9.Чому економічна природа інвестицій дещо інша, ніж капіталовкладень? 10. Які існують види реальних інвестицій?

11. Які показники, що характеризують інвестиції у виробничі фонди застосовують у міжнародній практиці:

а) обсяг інвестицій, норма інвестицій, коефіцієнт приросту капіталоємкості, показник нагромадження;

б) обсяг інвестицій; норма основних фондів, коефіцієнт дисконтування.
Завдання 2

Основні форми реальних інвестицій

Питання:

 1. Чи можна вважати права на інтелектуальну власність гарантією для одержання матеріальних надходжень?

 2. Що Ви розумієте під санацією?

 3. Як можна назвати умовну вартість ділових зв’язків підприємства, а також накопичену вартість нематеріальних активів?

Знайдіть помилку

Матеріальні активи

Інтелектуальна власність

Оновлення

Розширення

Підтримка діючого виробництва

Технічне переобладнання

Модернізація

Приріст товарно–матеріальних запасів

Реконструкція

Перепрофілювання

Освіта

Знання, навички, інформація, дослідні знаки

Професіоналізм

Моделі, ноу–хау, патенти, ліцензії

Набутий досвід

Санація

Ліквідація

Гудвіл

Нове будівництво

Права користування майном, природними ресурсами, права на товарні знаки

Тема 2

Капіталовкладення як частина реальних інвестицій і основний напрямок інвестиційної діяльності

Завдання 1
Капітальні вкладення – це частина інвестицій, спрямованих на відтворення основних засобів виробничого і невиробничого призначення, на створення нових, реконструкцію і розвиток наявних основних засобів, включаючи об’єкти соціальної сфери. За допомогою капітальних вкладень на простій і розширеній основі відтворюються основні засоби виробництва, створюється матеріальна основа для підвищення продуктивності живої праці на базі запровадження комплексної механізації і автоматизації виробництва.

На основі даних таблиць 1 - 8 провести аналіз використання капітальних вкладень в економіці Миколаївської області. Проаналізуйте динаміку капітальних вкладень, галузеву, відтворювальну, технологічну структуру.

Таблиця 2.1

Освоєно інвестицій в основний капітал у фактичних цінах


Роки

млн. грн.

%

2000

460

100,0

2001

749
2002

1037
2003

1312
2004

1963
2005

2535
2006

3118
2007

3699
……
В обсяги інвестицій в основний капітал включено витрати на капітальне будівництво (нове будівництво, реконструкцію, розширення та технічне переозброєння діючих підприємств усіх видів економічної діяльності, витрати на будівництво об’єктів житлово-цивільного призначення), витрати на придбання машин та обладнання без здійснення капітального будівництва.

Таблиця 2.2

Інвестиції в основний капітал в розрахунку на 1 особу (грн.)

Роки

1996

2000

2002

2004

2006

2007

200…

Україна

246,9

479,8

774,8

1601,7

2687,4

4045,0
Миколаївська область

246

356

826

1591

2566

3064  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з фінансового...

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ Й ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Тернопільський національний економічний...
Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма та методичні рекомендації щодо виконання програми виробничої практики для студентів галузь знань 0305 „Економіка...
Факультет обліку та аудиту БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК Методичні вказівки...
Бухгалтерський облік. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “ Економіка підприємства ” для студентів...
ВСТУП
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Одеський національний...
Методичні вказівки та завдання щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів напряму: 030509...
Методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентам...
Методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань...
Навчальні завдання та методичні рекомендації для практичних занять...
Автори: Ісичко Л. В., асистент кафедри вищої математики та фізики Полтавського університету економіки і торгівлі
Завдання для самостійної та індивідуальної роботи всіх форм навчання
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка