МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-го КУРСУ ОКР «БАКАЛАВР»


НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-го КУРСУ ОКР «БАКАЛАВР»
Сторінка1/15
Дата08.04.2013
Розмір1.61 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Право > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Івано-Франківський університет права

імені Короля Данила Галицького


Юридичний факультет
Кафедра кримінального права і процесуКРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-го КУРСУ ОКР «БАКАЛАВР»

ЗА НАПРЯМОМ «ПРАВОЗНАВСТВО»

Івано-Франківськ – 2012

Рекомендовано кафедрою кримінального права і процесу

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького

(протокол № 2 від 06.09.2012 р.)

Рецензенти:

Заслужений діяч науки та техніки,

доктор юридичних наук, професор Фріс П.Л.
кандидат юридичних наук Стеблинська О.С.

Косьмій М.М., Мельник П.В., Острогляд О.В. Кримінальне право України. Загальна частина. Методичні рекомендації для написання курсових робіт для студентів 2-го курсу ОКР «бакалавр» за напрямком «Правознавство».- 2012. - 111 с.
ЗМІСТ


РОЗДІЛ 1: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ

НАПИСАННЯКУРСОВИХ РОБІТ………………..……4
РОЗДІЛ 2: ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО КУРСОВИХ РОБІТ….10
РОЗДІЛ 3: РЕКОМЕНДОВАНІ ПІДРУЧНИКИ,

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ

ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА,

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОМЕНТАРІ,

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ……………………101
ДОДАТОК А………………………………………………………….108
ДОДАТОК Б………………………………………………………….109
ДОДАТОК В………………………………………………………….110
ДОДАТОК Г………………………………………………………….111


РОЗДІЛ 1: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Курсова робота з кримінального права України є однією із форм звіту про набуті в період навчання теоретичні знання та практичні навички з даної дисципліни.
Її метою та завданнями є:

 • систематизація, закріплення та розширення теоретичних і практичних знань із даної дисципліни;

 • дослідження особливостей сучасного стану і перспектив розвитку законодавства та науки кримінального права України; розвиток навичок самостійної роботи;

 • оволодіння методикою дослідження кримінально-правових проблем;

 • ознайомлення та самостійне вивчення комплексу літературних джерел - навчальної та монографічної літератури, статей у періодичних виданнях;

 • узагальнення слідчої та судової практики стосовно вирішення конкретних справ;

 • оволодіння методикою грамотного викладу теоретичних і практичних аспектів теми, аналізу дискусійних положень та обґрунтування своєї точки зору.


ПОРЯДОК ВИБОРУ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Вибір теми курсової роботи. Правильно вибрати тему - перший і відповідальний момент написання курсової роботи. Від вдалого обрання теми залежить результат курсової роботи та всього дослідження. Тема має бути добре знайомою, сучасно-актуальною, присвяченою розгляду важливих у теоретичному і практичному плані питань кримінального права. Вона визначається самостійно за переліком тем курсових робіт, що пропонуються в цих методичних рекомендаціях. Перелік тем є орієнтовним.

Деякі з запропонованих тем Загальної частини об'єднують дві або більше норм, що зумовлено питаннями колізії та конкуренції тощо. Або ж навпаки, складають пряму протилежність, і для повної характеристики слід застосувати таке порівняння. Дані аспекти слід відображати у вступі і висновку.

Обирати самостійно складні для дослідження, багатоаспектні або широкі. за обсягом теми не рекомендується, бо за обсягом часу, навчальної зайнятості та іншими об'єктивними причинами це може привести до поверхового викладу матеріалу, відсутності дослідження та недосягнення мети курсової роботи.

Структура курсової роботи

Курсова робота повинна мати таку структуру:

 1. титульна (сторінка не номерується);

 2. зміст;

 3. вступ;

 4. основний текст, що складається з розділів, поділених на підрозділи, або лише з розділів;

 5. висновки;

 6. практична частина;

 7. список використаних джерел;

 8. бланк рецензії (сторінка не номерується, в змісті роботи не зазначається).

Підготовка курсової роботи. Перш ніж приступити до написання курсової роботи слід ознайомитись із цими методичними рекомендаціями, підібрати необхідну літературу з урахуванням змін і доповнень до чинного кримінального законодавства й постанов Пленуму Верховного Суду України. Така література вказана насамперед у програмі навчальної дисципліни та бібліографічних довідниках.

За відібраною темою, після ознайомлення з літературою, на основі систематизації отриманих у процесі її опрацювання знань складається план курсової роботи. Його складання дозволить намітити шлях розгляду основних проблем дослідження, послідовність викладення матеріалу, а, отже, і забезпечити досягнення мети роботи.

При складанні змісту курсової роботи (додаток 2), оскільки переважна більшість тем передбачає проведення аналізу складу конкретного злочину або ж проведення розмежування певних складів злочинів, рекомендується проводити дослідження обраної теми за певним алгоритмом.
В ЗМІСТІ роботи зазначаються:

 1. ВСТУП.

 2. РОЗДІЛИ (РОЗДІЛ 1, РОЗДІЛ 2);

 3. ПІДРОЗДІЛИ (1.1., 1.2., 2.1., 2.2., і т.д. до кожного розділу свої підрозділи);

 4. ВИСНОВОК;

 5. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА;

 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.

із зазначенням сторінок до кожного структурного елементу (з якої сторінки починається і на якій закінчується). Детальніше див. (додаток 2).

Якщо тема курсової роботи передбачає аналіз певної статті (норми) слід: дослідити поняття положень Загальної частини, які встановлені такою нормою, обумовленість встановлення даних положень, встановити її види, співвідношення понять та положень передбачених у різних частинах статті Загальної частини КК, яка встановлює такі положення; провести аналіз елементів аналізованих норм, акцентуючи увагу на змісті кожної з ознак, що їх характеризують; провести відмежування аналізованої норми від суміжних.

Своє дослідження слід розпочати з обґрунтування вибору теми, її сучасності, актуальності та практичного значення, що необхідно відобразити у вступі.

Там же слід визначити стан розробки питання, проблеми на які звертається увага у науковій літературі, завдання та мету роботи.
Основна частина повинна містити чотири-п'ять питань. Висвітлення питань основної частини, внесених до плану, повинно бути конкретним, повним за обсягом, аргументованим та обґрунтованим, базуватися на кримінально-правових нормах та положеннях іншого галузевого законодавства, постановах Пленуму Верховного Суду України, позиції судової та слідчої практики тощо. Висвітлення питань необхідно подавати у такому порядку: суспільно-політична характеристика проблеми, її практична значимість, аналіз основного нормативного матеріалу, врахування думки та поглядів на проблематичні питання в літературі, висновок і його зв'язок із наступними питаннями. На спірні проблеми (концепції) теми, які виникають у теорії та практиці, слід висловлювати і свою думку та аргументувати її. Всі висновки повинні бути обґрунтовані.

Механічне переписування літературних джерел при розкритті теми недопустиме.

Кожний структурний елемент (ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВОК, ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ) повинен розпочинатись на новому аркуші, а підрозділи розпочинаються на тому ж аркуші, але інтервалом між підрозділами 1 абзац, наприклад:
РОЗДІЛ 1 Арешт як вид кримінального покарання: становлення і розвиток


  1. Історія виникнення...

1 абзац

  1. Сучасний розвиток...


В практичній частині курсової роботи необхідно зазначити фабулу задачі та надати чіткі відповіді з прив’язкою до статті (або статей). Тут необхідно зазначити усі положення, які відносяться до задачі, посиланням на нормативні акти та судову практику, встановити основні ознаки, дати їм чітке визначення, здійснити розмежування спірних положень, якщо вони будуть мати місце. Основною вимогою в даній частині є обов’язкове посилання на норми Кримінального кодексу

Список використаних джерел (додаток 3), який опрацьований під час написання роботи, подається в алфавітній послідовності, з дотриманням бібліографічних вимог, із обов'язковим зазначенням автора (авторів), назви роботи, назви видання, місця видання, назви видавництва, року видання, загальної кількості сторінок монографії, посібника чи сторінок, на яких розміщена частина, що використовувалась у роботі (наукова стаття, розділ підручника тощо).

Якщо йдеться про нормативний акт слід вказувати джерело його офіційного опублікування, з наступними змінами і доповненнями, з вказівкою на джерело їх офіційного опублікування.

За практикою яка склалась, радимо систематизувати список використаних джерел наступним чином:

1. Вітчизняні нормативно-правові акти:

 • Закони України;

 • Укази Президента України;

 • Постанови Кабінету Міністрів України;

 • Розпорядження, резолюції, договори органів влади;

 • Постанови Пленуму Верховного Суду України;

 • Накази, вказівки міністерств та відомств.

2. Міжнародні нормативно-правові акти.

3. Монографії, статті, коментарі, підручники, посібники, магістерські роботи, автореферати та дисертації вітчизняних науковців та авторів (на українській мові в алфавітному порядку).

4. Монографії, статті, коментарі, підручники, посібники, магістерські роботи, автореферати та дисертації російських науковців та авторів (на російській мові в алфавітному порядку).

5. Монографії, статті, коментарі, підручники, посібники, магістерські роботи, автореферати та дисертації іноземних науковців та авторів (на інших мовах (англійська, німецька тощо).

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів із бібліотечної та видавничої справи. Зокрема потрібну інформацію можна одержати із таких міждержавних і державних стандартів: ГОСТ 7.1-84 «СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила», ДСТУ 3582-97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12-93 «СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила», ГОСТ 7.11.-78 «СИБИД. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом описании».
ОБСЯГ КУРСОВОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ ОФОРМЛЕННЯ. ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ.
Робота повинна бути виконана самостійно, надрукована, написана грамотно.

Курсову роботу друкують машинописним способом або за допомогою принтера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм).

На титульній сторінці слід вказати назву навчального закладу; назву факультету; назву кафедри, на якій виконана робота; тему роботи; посада, науковий ступінь і наукове звання (якщо викладачу присвоєно науковий ступінь чи наукове звання), прізвище, ім'я та по батькові наукового керівника; факультет, курс, групу, в якій навчається автор, його прізвище, ім'я та по батькові, місце виконання (додаток 1).

Після титульної сторінки повинен бути чистий бланк рецензії (додаток 4), на якому викладач викладає всі позитивні сторони роботи, а також, недоліки, які студент повинен усунути або письмово (переробити курсову роботу з усуненням сутьєвих недоліків) або усно при захисті роботи (якщо недоліки не сутьєві). Бланк рецензії не номерується.

Як вже зазначалось, текст основної частини роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти.

Заголовки структурних частин курсової роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» друкують великими літерами симетрично до набору. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кунці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці у підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.


Загальні правила посилання на використані джерела.

При написанні роботи студент повинен посилатись на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в дисертації, або на ідеях і висновках яких розроблюються проблеми, задачі, питання, вивченню яких присвячена робота. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту та обсяг. Посилатись слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли наявний у них матеріал не включений до останнього видання.

Посилання на використані джерела оформляються наступним чином:

У квадратних дужках вказується номер джерела у списку використаних джерел і через кому сторінки [4, c.8] або [4, c.8-12]. Цитати слід брати в лапки. Науковий етикет потребує точно відтворювати цитований текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором.

У випадку використання матеріалів отриманих із мережі Інтернет слід вказувати їх електронну адресу.

Обсяг курсової роботи в межах 25-30 сторінок друкованого тексту (шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал - 1,5). Текст повинен міститись лише на одній сторінці листа, з полями: ліве -2,5 см, праве - 1,5 см, верхнє і нижнє - 2 см.

Робота повинна бути підшита та пронумерована. Нумерація проводиться у верхньому правому куті аркуша. На титульній сторінці номер не ставиться. Номерацію сторінок подають арабськими цифрами без знака №. Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок курсової роботи. На титольному аркуші номер сторінки не ставиться.

Здача та захист курсової роботи. Курсова робота здається в навчально-методичний відділ для реєстрації з розрахунку, щоб вона була передана на кафедру для рецензування не пізніше ніж за місяць до захисту. Після перевірки науковим керівником роботи повертається з рецензією та висновком допускається вона до захисту чи ні.

Курсова робота, яка виконана не самостійно, з грубими юридичними помилками, в якій не розкрита обрана тема, не використовується нормативний матеріал та судова практика (якщо така є), відсутні посилання на використані літературні джерела, скачана в готовому вигляді з інтернету чи яка містить інші грубі помилки повертається автору.

В такому випадку повторно виконується вся робота, з урахуванням вказівок, зазначених у рецензії і разом із нею знову повертається на кафедру.

Захист допущених курсових робіт проводиться за розкладом занять і оцінюється у відповідності до встановлених вимог.

РОЗДІЛ 2: ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

Тема №1

Практична частина

Задача 1

Чародій придбав фарбу, інструменти, папір і ночами займався плавленням металу для кліше, щоб виготовити підроблені гроші. Всі пристосування та сировину він зберігав в недобудованій частині свого будинку.

Під час обшуку фальшивих грошей не виявили.

Визначіть стадію скоєння злочину.

Задача 2

Визначте ознаки, що характеризують об'єктивну сторону злочинів, передбачених ст.ст. 186, 187, 189, 197 КК.

Список рекомендованих джерел:

 1. Багрий-Шахматов Л. В. Социально-правовые проблемы уголовной ответственности и формы ее реализации. Т. І. Одесса: Одесский госуд. морской университет, 2001.

 2. Багрий-Шахматов Л.В. Уголовная ответственность и наказание. - Минск: Высшая школа, 1976.

 3. Баулін Ю.В. Кримінальна відповідальність: сутність, зміст та правова форма // Вісн. Акад. Прав. наук України. - 2003. -№ 2-3. - С. 626-633.

 4. Лейкина Н.С. Личность преступника и уголовная ответственность. -Л.: ЛГУ, 1968.

 5. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: навч. посібник. К.: Юрінком Інтер, 2006.

 6. Ретюнских И. С. Уголовная ответственность и ее реализация. – Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та, 1983.

 7. Санталов А. И. Теоретические вопросы уголовной ответствснности. - Л..ЛГУ, 1982.

 8. Соловій Я. І. Щодо визначення меж кримінальної відповідальності // Право України. - 1995. - № 12. - С. 52-57.

 9. Стручков Н. А. Уголовная ответственность и ее реализация в борьбе с преступностью.- Саратов: Изд-во Саратов, ун-та, 1978.

 10. Тарбагаев А. Н. Понятие и цели уголовной ответственности. - Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1986.

 11. Тихий В. Підстава кримінальної відповідальності за новим Кримінальним кодексом України // Вісник Конституційного Суду України. - 2002. -№3.-С. 50-52.

 12. Трайнин А. Н. Общее учение о составе преступления.- М. Госюриздат, 1957.

 13. Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. 2-ге видання, доповнене та перероблене. – К.: Атака, 2009. – 512 с.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ, ДИПЛОМНИХ
Методичні рекомендації щодо оформлення курсових, дипломних і магістерських робіт для студентів факультету іноземної філології / Уклад.:...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу...
Методична розробка складена на основі робочої навчальної програми курсу «Релігієзнавство» затвердженої у 2011 році
Методичні рекомендації з курсового проектування для студентів ОКР...
Методичні рекомендації з курсового проектування для студентів ОКР «Спеціаліст», ОКР «Магістр» спеціальностей 03060101, 03060101
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
Методичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських і практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
Методичні рекомендації щодо оформлення магістерських робіт для студентів спеціальності
Методичні рекомендації щодо оформлення магістерських робіт для студентів спеціальності “Прикладна статистика” усіх форм навчання...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
Тематика курсових робіт з дисципліни “Технологія і організація туристичної діяльності”
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент”...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”. / Укладач: А....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів ІІІ курсу напрямків „Економіка підприємства”, «Облік та аудит»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка