МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ Кредитування і контроль


НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ Кредитування і контроль
Дата08.05.2013
Розмір99.6 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Банк > Методичні рекомендації
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Кредитування і контроль


Літери, з яких почи-нається прізвище студента

Теоретично-

аналітичні питання

Тестові

завдання

Практичні завдання

А, Б, В

1, 11, 21

Варант 1

1, 20, 27

Г, Д, Е, Є

2, 12, 22

Варант 2

2, 12, 23

Ж, З, І

3, 13, 23

Варант 3

3, 13, 25

Ї, Й, К, Л

4, 14, 24

Варант 4

4, 15, 28

М, Н, О

5, 15, 25

Варант 5

5, 8, 16

П, Р

6, 16, 26

Варант 6

6, 19, 26

С, Т

7, 17, 27

Варант 7

9, 24, 17

У, Ф, Х

8, 18, 28

Варант 8

7, 11, 18

Ц, Ч, Ш

9, 19, 29

Варант 9

10, 21, 29

Щ, Ю, Я

10, 20, 30

Варант 10

14, 22, 30

Текст контрольної роботи друкується з однієї сторони листа з залишенням полів (не менше 2 см), кожен пункт плану з нової сторінки. Сторінки повинні бути пронумеровані. Обсяг роботи має бути в межах 20–25 аркушів формату А4 через 1,5 інтервали та 14 шрифту літер.

На титульній сторінці контрольної роботи необхідно зазначити варіант, в кінці роботи – поставити свій підпис і дату.
ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНО-АНАЛІТИЧНИХ ПИТАНЬ

6. Місце банків у інвестиційній активності суспільства.

16. Напрями підвищення ефективності управління кредитним ризиком банку.

26. Аналіз рейтингових методик і можливість їх використання вітчизняними банками для оцінки кредитоспроможності позичальника-банку.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Задача 6. Банк видав кредит підприємству на поповнення оборот­них коштів 1 вересня 2007 р. Підприємству була відкрита кредитна лінія з лімітом кредитування 500 тис. грн строком на 2 міс. Відсоткова ставка за кредитом становить 20 % річних.

2 вересня 2007 р. було видано перший транш у сумі 200 тис. грн.

15 вересня 2007 р. було видано другий транш у сумі 250 тис. грн.

25 жовтня 2007 р. було погашено частину кредиту в і 300 тис. грн.

Повністю кредит було погашено 2 листопада 2007 р. Визначити суму заборгованості підприємства перед банком за умови, що відсотки погашаються наприкінці строку дії кредитного договору (база нарахування відсотків – 365 днів).
Задача 19. З метою оцінки кредитоспроможності позичальника-банку на підставі даних таблиці розрахувати нормативи кредитного ризику та визначити їх відповідність нормативним значенням

Окремі дані щодо заборгованості позичальників за кредитами, млнгрн

Показник

На 01.01.2007

На 01.01.2008

Сума заборгованості за всіма кредитами, наданими позичальнику "А"

4252

5645

Сума резерву, сформованого за кредитною операцію позичальника "А"

215

282

Сума заборгованості за всіма креди­тами, наданими позичальнику "Б"

3612

4587

Сума резерву, сформованого за кре­дитною операцією позичальника "Б"

722

515

Заборгованість за "великими" кредитами банку

18256

32431

Сума резерву, сформованого за "великими" кредитами банку

3612

4875

Заборгованість за всіма кредитами, наданими інсайдеру "А"

1212

1305

Сума резерву, сформованого за кре­дитною операцією з інсайдером "А"

310

450

Заборгованість за всіма кредитами, наданими інсайдерам

6845

7253

Сума резерву, сформованого за кре­дитними операціями з інсайдерами

273

290

Регулятивний капітал банку

20100

22500


Задача 26.Визначити суму резерву для покриття можливих втрат за кредитними операціями банку станом на 1 липня 2006 р., на основі таких даних:

1) кредит у сумі 100 тис. грн виданий під гарантію Кабінету Міністрів України на суму 100 тис. грн. Банком кредит класифікований як "стандартний";

2) кредит у сумі 250 тис. грн виданий під заставу майнових прав на грошові депозити в сумі 250 тис. грн. Банком кредит класифікований як "субстандартний";

3) кредит у сумі 400 тис. грн виданий під заставу нерухомості в сумі 600 тис. грн. Банком кредит класифікований як "стандартний";

4) кредит у сумі 50 тис. грн виданий під заставу автотранспорту в сумі 100 тис. грн. Банком кредит класифікований як "субстандартний".

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ
Варіант 6

1. Принцип забезпеченості кредиту полягає у:

а) використанні позичальником отриманого кредиту тільки на конкретні цілі, обумовлені у кредитному договорі;

б) необхідності повернення позичальником кредиту банку у визначений в кредитному договорі строк з відповідною сплатою відсотків за його користування;

в) наявності в банку права на захист своїх інтересів і можливості задоволення своїх вимог шляхом звернення стягнення на заставлене майно, стягнення заборгованості з поручителів або гарантів;

г) необхідності повернення кредиту за першою вимогою банку.

2. Пайовий лізинг – це:

а) договір лізингу, який передбачає придбання лізингодавцем майна у виробника (постачальника) і передачу цього майна йому ж у лізинг;

б) здійснення лізингу на основі укладення багатостороннього договору та залучення до угоди кількох кредиторів, які беруть участь у лізинговій операції, інвестуючи свої кошти;

в) лізинг, що здійснюється суб'єктами господарювання, які перебувають під юрисдикцією різних держав, або в разі, якщо майно чи платежі перетинають державні кордони;

г) лізингова операція, яка передбачає надання жилого будинку або квартири її власником у користування іншій фізичній чи юридичній особі на визначений строк або безстрокове для цільового використання та за орендну плату.

3. Транш – це:

а) серія або частина позики, розміщеної на позичкових ринках різних країн;

б) пільги по кредиту, наданому одними державами іншим;

в) заборона на надання кредиту некредитоспроможним державам.

4. За суб'єктами кредитних відносин виділяють такі види кредиту:

а) міжнародний; банківський; державний; комерційний;

б) консорціумний; банківський; державний; лізинговий.

5. Хто встановлює розміри процентних ставок при наданні кредиту банками?

а) Національний банк України;

б) Верховна Рада України;

в) позичальники, виходячи зі своїх інтересів;

г) банки самостійно.

6. Англійська система нарахування процентів:

а) база 360 днів і 30 днів у кожному місяці;

б) база 365 (366) днів (фактична) і фактична кількість днів у кожному місяці;

в) база 360 днів та фактична кількість днів у кожному місяці.

7. До внутрішньобанківських чинників кредитних ризиків належать:

а) кон'юнктура попиту та пропозиції на кредитні ресурси на фінансово-кредитному ринку;

б) ліквідність забезпечення за кредитом;

в) надмірна диверсифікація кредитного портфеля;

г) стан розвитку економіки.

8. Бек-офіс це:

а) підрозділи банку або його уповноважені особи, які ініціюють та / або організовують банківську операцію (шляхом укладення відповідних угод);

б) підрозділи банку або окремі відповідальні виконавці, які залежно від їх функцій забезпечують реєстрацію, перевіряння, звіряння, облік операцій та контроль за ними;

в) підрозділи банку, які здійснюють постійне спілкування з клієнтом, регулярний кредитний моніторинг, аналіз діяльності позичальника.

9. Банки, які за результатами рейтингової оцінки САМЕLS отримали рейтинг 1, вважаються такими, що:

а) мають суттєві недоліки, і якщо ці недоліки не будуть виправлені за обґрунтовано визначений для цього час, то вони призведуть до значних проблем, пов'язаних із платоспроможністю та ліквідністю;

б) є надійними за всіма показниками, здатними про­тистояти більшості економічних спадів (крім надзвичайних), вважаються стабільними і такими, що мають ква­ліфіковане керівництво;

в) мають серйозні проблеми, що вимагають ретельного нагляду і спеціальних оздоровчих заходів;

г) мають задовільний фінансовий стан за деякими еко­номічними показниками, але більшість показників вища за нормативні і банк не потребує суттєвих змін організаційної структури.

10. За результатами оцінки фінансового стану позичальник належить до класу "Б", якщо:

а) фінансова діяльність позичальника цієї категорії дуже гарна, але можливість підтримування її на цьому рівні протягом тривалого часу малоймовірна. У діяльності позичальника спостерігаються потенційні недоліки;

б) фінансова діяльність дуже гарна (прибуткова, рівень рентабельності вищий, ніж середньогалузевий, якщо такий розраховується), що свідчить про можливість вчасно погасити зобов'язання за кредитними операціями;

в) фінансова діяльність задовільна, надходження коштів і платоспроможність позичальника свідчать про ймовірність несвоєчасного погашення кредитної заборгованості в повній сумі й у строки, передбачені договором, якщо недоліки не будуть усунені;

г) фінансова діяльність незадовільна і спостерігається її нестабільність протягом року; є високий ризик значних збитків; імовірність повного погашення кредитної забор­гованості та відсотків дуже низька.

11. При аналізі кредитоспроможності позичальника – фізичної особи банк аналізує:

а) дотримання нормативу обов'язкового резервування коштів;

б) соціальну стабільність;

в) ділову активність;

г) рентабельність виробництва.

12. Сумнівні кредитні операції характеризується тим, що:

а) кредитний ризик за такими операціями є незначним, але може збільшитися внаслідок виникнення несприятли­вої для позичальника ситуації, та становить 5 % чистого кредитного ризику;

б) кредитний ризик за такими операціями є значним, надалі може збільшуватись і становить 20 % чистого кредитного ризику;

в) виконання зобов'язань з боку позичальника банку в повній сумі (з урахуванням фінансового стану позичальника та рівня забезпечення) перебуває під загрозою, ймовірність повного погашення кредитної заборгованості низька та становить 50 % чистого кредитного ризику;

г) кредитний ризик за такими операціями є незначним і становить 1 % чистого кредитного ризику.

Схожі:

Перелік варіантів контрольних робіт з дисципліни «Менеджмент» для...
Як би Ви здійснили на практиці контроль основних робітників виробничого об’єднання?
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ та завдання контрольних робіт для студентів...
Автори: Губачова О. М. – доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Полтавського університету споживчої кооперації України, к...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання
Створення та обробка даних на ПЕОМ: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання / Укл. В. П. Ярцев...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної...
Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ...
МЕНЕДЖМЕНТ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ: Завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи (для студентів 5 курсу заочної...
Методичні рекомендації по вивченню дисципліни “Основи теорії кіл”...
Для її якісного засвоєння в умовах заочної та дистанційної форм навчання необхідно зважити на ряд специфічних моментів, зокрема
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-го КУРСУ ОКР «БАКАЛАВР»
Косьмій М. М., Мельник П. В., Острогляд О. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Методичні рекомендації для написання курсових...
10. Питання для контрольних робіт студентів заочної форми навчання
Основні виробничі фонди підприємства: поняття, класифікація, види оцінки та показники ефективності використання
Тематика контрольних робіт по філософії для студентів заочної форми навчання
Вивчення навчального матеріалу по такому предмету як «Філософія», припускає не просто механічне запам'ятовування, а вдумливе і осмислене...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка