МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ


Скачати 270.72 Kb.
НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
Дата08.04.2013
Розмір270.72 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Туризм > Методичні рекомендації
ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ТЕХНІКУМ

ПРИ МІЖРЕГІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

з дисципліни

"Технологія і організація туристичної діяльності"

для підготовки молодших спеціалістів

за спеціальністю "Туристичне обслуговування".

Укладач:

ст.викладач Полинцев М.Є.Київ 2011

ЗМІСТ


І. Загальні положення……………………………………………….……3

ІІ. Вибір теми та її затвердження………………………………………...5

ІІІ. Структура курсової роботи……………………………………………6

ІV. Вимоги до виконання курсової роботи……………………………..10

V.Організація виконання та захисту курсової роботи. Критерії

оцінки курсової роботи………………………………………………14

VІ. Тематика курсових робіт з дисципліни “Технологія і організація туристичної діяльності”…….17

VII. Список використаних джерел………………………………………..19
Додаток 1……………………………………………………………..23

Додаток 2……………………………………………………………..24

Додаток 3……………………………………………………………..25

Додаток 4……………………………………………………………..26

Додаток 5……………………………………………………………..27

Додаток 6…………………………………………………………….29

І. Загальні положенняСучасний етап розвитку туристичної галузі України вимагає від майбутніх спеціалістів галузі ґрунтовних знань, вмінь та навичок. Більш широко розкрити окремі теми та сутність процесів, що відбуваються на вітчизняному та міжнародному туристичних ринках, покликане написання курсової роботи.

Написання курсової роботи передбачене навчальним планом спеціальності “Організація туристичного обслуговування” з базової дисципліни “Технології та організація туристичної діяльності”.

Основною метою написання курсової роботи є перевірка теоретичних та прикладних знань студентів, які їм будуть необхідні в процесі практичної фахової діяльності. Курсова робота є надзвичайно важливою ланкою у виробленні кожним студентом навичок самостійного вивчення науки, у глибокому засвоєнні її положень, висновків, законів, набутті досвіду самостійного здобуття і нагромадження теоретичних матеріалів, аналітичного дослідження статистичних та фактичних матеріалів діяльності суб’єктів господарювання.

У процесі написання та захисту курсової роботи з курсу «Технологія та організація туристичної діяльності» студент повинен продемонструвати:

 1. глибоке знання основних методичних положень нормативних та
  законодавчих актів, що стосуються діяльності туристичних підприємств.

 2. знання основних програмних теоретичних положень курсу та вміння
  поглиблювати їх шляхом вивчення наукової літератури.

 3. уміння пов’язувати конкретні проблеми діяльності туристичних підприємств з сучасним етапом економічного розвитку суспільства.

4) самостійність та оригінальність викладання матеріалу, зрілість
використовування математичних, статистичних, облікових та інших
способів обробки інформації.

 1. продемонструвати завершеність, логічність, послідовність та точність
  у виконанні безпосередньо аналітично - розрахункової частини
  роботи.

 2. уміння робити самостійні, правильні висновки і глибокі узагальнення,
  давати зрілі оцінки різним економічним явищам і процесам на
  підприємствах туристичної індустріі.

7) логічність побудови плану і змісту курсової роботи, культури
мислення і мови.

 1. уміння правильно оформити роботу відповідно до існуючих вимог.

 2. уміння аргументовано вести захист курсової роботи.

Курсова робота виконується згідно з тематикою, затвердженою цикловою комісією та узгодженою з викладачем — керівником.

Не дозволяється написання курсової роботи з однієї і тієї ж теми двома студентами однієї групи.

Студент разом з керівником розробляє план курсової роботи, графік її виконання, визначає конкретні джерела, на підставі яких буде проводитись дослідження.
ІІ. Вибір теми та її затвердження
Тематика курсових робіт визначена цикловою комісією у відповідності з вимогами до навчальної програми з дисципліни. Підготовка до виконання курсової роботи починається з початком вивчення дисципліни “Технологія та організація туристичної діяльності». Студенти обговорюють відповідні проблеми на семінарських заняттях.

Студент самостійно обирає тему роботи з переліку, який рекомендується цикловою комісією «Організація виробництва та туристичного обслуговування».

За бажанням, студент може самостійно обрати тему наукового дослідження.

Обравши тему, студент пише заяву на ім'я голови циклової комісії з проханням закріпити за ним відповідну тему (додаток 1).

На підставі протоколу рішення циклової комісії “Про затвердження тем і наукових керівників курсових робіт” навчальною частиною технікуму видається відповідний наказ, що підтверджує закріплення тем і керівників курсових робіт.

Після цього студенту видається оформлене належним чином завдання (додаток 3), яке є підставою для написання курсової роботи. Вибрана і погоджена з науковим керівником тема курсової роботи закріплюється за студентом на засіданні циклової комісії.

Зміна теми після затвердження наказу не дозволяється.

ІІІ. Структура курсової роботи

Курсову роботу студенти виконують самостійно, дотримуючись рекомендованої структури та вимог до технічного оформлення.

Рекомендується така структура курсової роботи:

 1. Титульна сторінка.

 2. Завдання на курсову роботу.

 3. Зміст курсової роботи.

 4. Вступ.

 5. Основна частина (розділи та підрозділи).

 6. Висновки.
  7. Список використаних джерел.

8. Додатки (при необхідності).

Курсова робота починається з титульної сторінки. Вона виконується за зразком, наведеним у додатку 2.

Зміст (додаток 3) подають на початку курсової роботи. У ньому наводяться назви всіх структурних складових роботи та номери сторінок: вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел. Необхідно вказувати номери сторінок, з яких починається відповідна частина.

Тема курсової роботи знаходить своє відображення у змісті, який складається із вступу, основної частини (2-3 розділи) висновків, списку використаних джерел та додатків. Кожний розділ має свою назву (крім вступу і висновків). До розділу можуть входити окремі питання (2-4 в кожному). Зміст повинен передбачати послідовний, логічний зв’язок викладення результатів дослідження і відображати суть курсової роботи.

Вступ (обсяг 1-2 сторінки)

У вступі слід розкрити:

 • обґрунтувати актуальність і важливість обраної теми;

 • вказати мету та завдання курсової роботи;

 • вказати об`єкт і предмет дослідження, за матеріалами якої виконується курсова робота;
 • вказати методи та інформаційну базу дослідження (первинні документи, форми звітності, статистичні бюлетні).

 • вказати структуру роботи.

Основна частина (обсяг 20-25 сторінок)

Основна частина є змістом курсової роботи. Вона складається з двох або трьох розділів. Кожний розділ може складатись з кількох підрозділів (2-4 підрозділи).

На початку кожного розділу необхідно вказати, які питання доведеться розглядати, а в кінці розділу — викласти основні висновки. Між двома суміжними розділами повинен бути взаємозв’язок.

У першому розділі необхідно обґрунтувати теоретичну основу предмета дослідження, виділити питання його економічної сутності, загальної ролі та значення. Даний розділ виступає основною та передумовою для дослідження прикладних питань, в наступних розділах. В ньому необхідно критично розглянути різні точки зору, висловити своє ставлення до дискусійних питань, охарактеризувати об’єкт досліджень.

Наступний розділ, як правило, є основою курсової роботи. В ньому викладаються результати аналітичних досліджень вибраної проблеми на прикладі базового суб’єкту (підприємства, регіону, держави); дається оцінка роботи об’єкту, що аналізується, за звітний період, наводяться необхідні контрольні розрахунки причин виявлених недоліків та реальні можливості реалізації позитивного досвіду.

При написання курсової роботи, крім навчального матеріалу, слід використовувати практичні, облікові та звітні матеріали, а також діючий інструктивний матеріал.

Зміст роботи необхідно викладати коротко, не перевантажуючи текст описами, уникаючи повторень та необхідних відступів від основної теми. Практична частина курсової роботи — це складання та обрахування туристичного туру (якщо це потребує тема курсової роботи).
Висновки (обсяг 1-2 сторінки).

Висновки – заключний етап роботи над курсовою. Вони повинні складатися з короткого викладення основних підсумків і пропозицій, які захищають як результат виконаної студентом дослідної роботи. У висновках коротко підводяться підсумки дослідження, формулюються пропозиції автора щодо ефективності розв`язання проблеми.

Усі частини курсової роботи повинні бути пов’язані між собою, доповнювати та поглиблювати один одного.

Загальний обсяг курсової роботи (без додатків) 25-30 сторінок рукописного тексту.

Список використаних джерел

На кожне джерело використаної літератури вказується: прізвище автора та його ініціали, повна назва роботи (видавництво, місто і рік видання, обсяг роботи або посилання на сторінку). Наприклад: Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник.- К.: Вид-во НІОС.2000

При формуванні списку літератури необхідно врахувати такий порядок подання літератури: Конституція України, закони України, укази Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України.

Інші джерела розташовують в алфавітному порядку за прізвищами авторів.

Книги одного або двох авторів подаються під їхніми прізвищами. Книги трьох авторів наводяться під прізвищем одного автора, позначеного у виданні першим, з додаванням слів «та інші». Можна наводити книги трьох авторів під прізвищами всіх авторів. Книги чотирьох та більше авторів подаються під заголовком. При цьому пишеться назва книги, після роздільної риски наводяться прізвища та ініціали перших трьох авторів, місце видання, видавництво, обсяг у сторінках.

У список включаються тільки ті джерела, які безпосередньо використані при написанні курсової роботи.

Перелік рекомендованих до використання в курсовій роботі джерел і інструктивних матеріалів необхідно перевірити в бібліотечному каталозі.

Додатки

Оформленню додатків у курсовій роботі слід приділити увагу, оскільки їх кількість та якість свідчать про те, наскільки глибоко та конкретно студент вивчив практичні та теоретичні матеріали з обраної теми, як старанно підібрав ці матеріали і наскільки ґрунтовно підтверджено висновки та пропозиції, відображені у курсовій роботі.

Додатки наводяться в кінці курсової роботи у вигляді форм документів, реєстрів, таблиць, графіків.

Додатки оформляють як продовження роботи на наступних її стадіях, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи.

Якщо додатки оформляють на наступних сторінках роботи, кожен такий додаток повинен починатися з нової сторінки. У правому верхньому куті кожного додатка позначають його порядковий номер (наприклад, “Додаток 4”). Кожен додаток повинен мати заголовок.

Текст кожного додатку за необхідністю може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах певного додатку.

У разі посилання у тексті на додатки в кінці роботи, вказується їх номер, наприклад: (дод. 4).

Документи, що додаються та використовуються у курсовій роботі повинні бути правильно оформлені (усі реквізити замовлені) та достовірні. Замість підпису на документах вказуються прізвища посадових осіб.

ІV. Вимоги до виконання курсової роботи
Перш, ніж писати курсову роботу, студент повинен ознайомитися з основними вимогами до її виконання:

1. Актуальність теми. Актуальність у перекладі з латинської означає важливість, практичну значущість розглядуваної проблеми. Курсова робота може претендувати на той чи інший ступінь актуальності тільки тоді, коли її тема відповідає сучасним потребам розвитку бізнесу, а питання, що розкриваються в роботі, важливі для розуміння суті і структури діяльності бізнесмена, менеджера, ї економічних, організаційних, правових, психологічних та інших сторін.

2. Достатній теоретичний рівень. Ця вимога означає, що студент повинен розкрити добрану тему курсової роботи на сучасному рівні розвитку відповідної науки (економіки, банківської справи та ін.), використовуючи такі підходи у наукові знання, що пояснюють явища і події у практиці бізнесу з позиції суспільства. Крім того, студент повинен достатньо повно розкрити основні поняття і терміни, що стосуються проблеми курсової роботи, включаючи у зміст матеріалу тільки об’єктивні факти і реальні практичні приклади.

3. Дослідницький характер. У курсовій роботі повинні міститись елементи дослідження:

 • вивчення достатньої кількості опублікованих джерел (книг, журнальних статей та інших розробок) вітчизняних і зарубіжних авторів;

 • систематизація та аналіз думок і підходів, формування власної точки зору на розглядувану проблему;

 • порівняння теоретичних поглядів вчених і практичної діяльності вітчизняних і зарубіжних фірм; розробка висновків, рекомендацій.

4. Грамотність оформлення. Це важлива вимога до курсової роботи, що підвищить її якість. У роботі не повинно бути граматичних та стилістичних помилок. Необхідно дотримуватись правил цитування, оформлення зносок, списку використаних джерел. Крім того, виконання цієї вимоги виховує у студента культуру оформлення наукових праць, яка може знадобитись в майбутній практичній діяльності.

Курсова робота з курсу «Технологія та організація туристичної діяльності» повинна бути написана творчо, самостійно, на основі глибокого вивчення законодавчих на нормативних документів, праць вітчизняних та зарубіжних науковців, використання статистичного матеріалу .

Курсова робота повинна бути написана простою, ясною мовою. Неприпустиме механічне списування матеріалу з книг, журнальних статей, тощо. Студент повинен самостійно формулювати власні думки, не допускати повторень.


Текст повинен викладатися від третьої особи, без уживання займенників „я», „ми».

Процес оформлення роботи передбачає знання і дотримання наступних вимог:

 • ясність викладу, систематичність та послідовність у поданні матеріалу;

 • текст розподіляється на абзаци, кожен з яких містить самостійну думку, виражену одним або кількома реченнями;

 • абзац починається з нового рядка з великої літери.

Не допускається скорочення слів і назв. Не рекомендується перенасичувати текст спеціальними термінами, тобто ускладнювати читання.

Робота набирається на комп`ютері шрифтом №14 через 1,5 міжрядковий інтервал на аркушах паперу А-4.

Текст повинен мати поля с чотирьох боків аркуша: зліва — 20 мм., справа — 10 мм., зверху — 20 мм., знизу — 20 мм.

Нумерація сторінок повинна бути прохідною: першою сторінкою є титульний лист, другою — зміст, третьою — вступ. Наступні сторінки повинні бути пронумеровані у правому нижньому кутку арабськими цифрами. Титульний лист, зміст не нумеруються, але включається до загального переліку сторінок. Заява на виконання курсової роботи, завдання, рецензія не нумерується і до загальної нумерації не включається. Назви параграфів, а також слово „ВСТУП», „ЗМІСТ», „СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», слід розташовувати посередині рядка без крапки в кінці і писати великими літерами. Якщо назва розділу складається з двох або більше речень, то їх розділяють крапкою. Наприкінці назви розділу крапка не ставиться. Підкреслювати назву розділу та переносити в ній слова не дозволяється. Кожну структурну частину курсової роботи треба починати з нової сторінки. Підрозділи в межах розділу подаються послідовно один за одним, не починаючи їх з нової сторінки. Між назвою розділу та початком тексту пропускається один міжрядковий інтервал.

Якщо розділ має підпункти, то робиться їх подвійна нумерація, наприклад: 2.1., 2.2. і т.д., потім у тому ж рядку йде заголовок.

Таблиці і рисунки розміщуються відразу після посилань на них у тексті або на наступній сторінці, розташовуються на повну сторінку або її частину, мають окрему порядкову або наскрізну у роботі нумерацію. Рисунки слід розташовувати так, щоб їх можна було розглянути без повертання роботи або з повертанням її за годинниковою стрілкою. Не рекомендується додавати до роботи рисунки, розмір яких перевищує стандартний формат (210 X 297 мм.).

Усі ілюстрації (крім таблиць) позначаються «Мал.І» і нумерують послідовно (за винятком ілюстрацій, поданих у додатках). Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації. (Наприклад «Мал.2.1. Назва малюнка.).

Цифровий матеріал, розміщений у роботі, рекомендується оформити у вигляді таблиць. Таблиці нумеруються послідовно у межах розділу. Слово “Таблиця” пишеться над правим верхнім кутом таблиці, а під ним заголовок.

Якщо в таблиці приводяться розрахунки автора, то необхідно в примітці до таблиці привести посилання на джерело (наприклад: Примітка: розрахунки проведені за даними балансу/назва установи банку/за квітень 2006 року)

При посиланні на літературні джерела приводиться порядковий номер за списком використаних джерел, взятий у квадратні дужки (наприклад: [2]). Якщо джерело цитується, наприкінці цитати, що взята в лапки, ставиться порядковий номер використаного джерела і номер сторінки, на якій розміщена цитата (наприклад: [2.С.37]).

Використання в курсовій роботі статистичних даних повинно відповідати наступним вимогам:

 1. Цифрові дані повинні бути порівняльні;

 2. Необхідно дотримуватись відповідності між загальним і частковим;

 3. Наведений у роботі статистичний і фактичний матеріал відповідним чином оформлюється.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Графічний матеріал, а також схеми, діаграми тощо підписується під зображенням словами „Мал 1.2.(назва зображення)».

Під час написання курсової роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати. Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділити двома квадратними дужками, наприклад, „....у працях [1-7]....»

Якщо використовують відомості, матеріали з монографії, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання в курсовій роботі.

За зміст курсової роботи, достовірність та об’єктивність усіх даних відповідає студент — автор роботи.

V. Організація виконання та захисту курсової роботи

Підготовка до виконання курсової роботи починається з попереднього вивчення літератури. Після цього складається план майбутньої роботи.

Після закріплення за студентами наукових керівників вони доводять до студентів графік консультацій для підготовки курсових робіт.

На консультаціях викладач знайомить студентів з методичними рекомендаціями та вимогами до оформлення роботи.

Науковий керівник затверджує план курсової роботи. Порушення графіку консультацій може бути приводом для зниження оцінки за роботу.

Підбір джерел є самостійною роботою студента, в якій він повинен проявити ініціативу, вміння використовувати каталоги, бібліотечні довідники і т.д.

При підборі літератури слід використовувати найпізніші видання й узгоджувати з керівником список підібраних джерел. Вивчення джерел слід починати з підручників та навчальних посібників, а потім необхідно переходити до робіт дослідницького характеру (монографії), журнальних статей, інструктивних матеріалів, тощо.

Рецензія наукового керівника є однією з форм контролю і оцінки виконаної студентом роботи.

В рецензії відображаються:

– актуальність і значущість обраної теми;

 • відповідність змісту і структури роботи темі дослідження;

 • глибина розкриття проблеми, теоретичний рівень роботи ;

 • досягнення мети, виконання завдань;

 • базування аналітичної частини роботи на фактичних матеріалах діяльності підприємств (установ, організацій);

 • самостійність викладення матеріалу;

 • вміння студента стисло, логічно й аргументовано викладати зміст та результати дослідження, застосовуючи сучасну економічну термінологію;

 • використання достатньої кількості нормативних актів, наукових публікацій;

 • відповідність оформлення роботи вимогам та правилам орфографії;

 • рекомендації і поради стосовно доопрацювання певних питань.

Керівник рецензує повністю оформлену і переплетену роботу. Курсова робота подається на рецензію не пізніше ніж за 10 днів до захисту. Без рецензії наукового керівника робота не допускається до захисту. Без захисту курсової роботи студент не допускається до складання іспиту з дисципліни.

Попередня оцінка курсової роти здійснюється науковим керівником у формі висновку: “Робота допускається до захисту ”, “Робота не допускається до захисту”. Кінцеве оцінювання здійснюється після захисту курсової роботи.

Робота не допускається до захисту у випадках:

 • коли вона не самостійно виконана;

 • написана на основі застарілого матеріалу з використанням застарілих джерел;

 • співпадає за змістом з іншою роботою студента;

 • курсова робота не відповідає вимогам до оформлення;

 • робота виконана на низькому теоретичному рівні;

 • робота не вчасно подана для рецензії.

Робота, яка не допущена до захисту, повинна бути перероблена студентом відповідно з рецензією і знову подана керівнику для повторного рецензування.

Важливим кінцевим етапом виконання курсової роботи є її захист студентом.

Після перевірки науковий керівник відмічає в рецензії позитивні сторони і недоліки (якщо вони мають місце), дає рекомендації для їх усунення, підготовки та захисту роботи. Робота разом з рецензією повертається студенту для доповнення її відповідями на зауваження, які є в рецензії та на полях роботи.

У процесі підготовки до захисту своєї роботи студент уважно знайомиться із змістом рецензії, відзначеними в ній критичними зауваженнями та побажаннями рецензента і відповідно до них будує свою роботу. На основі всієї додаткової роботи студент готує матеріал (доповідь), необхідний безпосередньо для захисту.

Доповідь повинна бути змістовною і триває 5 хвилин.

У доповідь необхідно:

 • Назвати тему курсової роботи , показати її актуальність та значущість;

 • Сформулювати основну мету і завдання дослідження;

 • Стисло розкрити зміст структури роботи;

 • Доповісти про результати роботи, зроблені висновки і внесені пропозиції.

Під час захисту студент говорить про актуальність вибраної теми, розкриває зміст її основних питань, обґрунтовує послідовність та основні параметри аналітичного дослідження, аргументовано викладає свою точку зору щодо предмета дослідження, робить висновки та пропозиції. Він також відповідає на питання членів комісії.

На захисті курсової роботи студент отримує оцінку на основі рецензії керівника і рівня самого захисту. Відповідно до модульно-рейтингової системи оцінювання - максимальна кількість балів 100. Критерії оцінювання наведені в додатку 6. Оцінка виставляється в екзаменаційну відомість та залікову книжку. Студент, який отримав незадовільну оцінку до повторного захисту допускається через навчальний відділ із дозволу керівника.

VІ. Тематика курсових робіт з дисципліни “Технології та організація туристичної діяльності”


VII. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.
І. Основна література

 1. Сокол Т. Організація туристичної діяльності в Україні: Навя. посібник. - К.: Музична Україна, 2002.

 2. Михайліченко Г.І. Практика організації туристичних подорожей: Навч. посіб. —К.: Київ. над. торг-екон. ун-т, 2003. - 156 с.

 3. Основні туристичні напрями туристично-екскурсійних маршрутів України / За ред. канд. Істор. наук Науменка Г.П. - К.: «Національна туристична організація», 2008.

 4. Алсксандрова А.Ю. Международный туризм. Учеб. пособие. - М.: Аспект-
  Пресс, 2007.

 5. Бейдик О. О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та
  методика аналізу, термінологія, районування. Монографія. - К.: Видавн.-
  поліграф. центр „Київський університет", 2008.

 6. Биржаков М. Введение в туризм (3-є изд.). - СПБ.: Герда, 2008.

 7. Дурович А. П., Копанев А.С. Маркетинг в туризме: Учсб.пособие / Под
  общей ред. З.М.Горбьшевой. -Мн.: Экономпресс, 2008.

 8. Зорин И., Квартальнов В. Толковьій словарь туристских терминов. - М.:
  Афины: ПЧРОСКШР, 2007.


ІІ. Додаткова література

10. Зорин И.В., Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма: Справочник. - М.: ФиС, 2008.

11. Идьина Е. Н. Туризм - путешествия. Создание туристической фирмы. Агентский бизнес. - М.; РМАТ, 2008.

12. Ильина Н.Н. Туроперектинг: организация деятельности: Учебник. - М.: ФиС, 2008.

13. Ильина Е.Н. Туроперейтииг: стратегия и финансы; Учебник. - М.: ФиС, 2002.

14. Н.Исмаев Д.К. Работа туристической фирмы по организации зарубежных поездок. -М.: ВШТГХ, 2008.

15. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учеб. пособие. -Мн.: БГЗУ, 2009.

16. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. - М.: ФиС, 2008.

17. Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство и туризм. - М.: ЮНИТИ, 2008.

18. Любицева О.О. Методика розробки турів. Навч. посібник. - К.: „Альтпрес", 2008. -104 с.

19. Маринин М.М. Туристские формальности и безопасность в туризме. - Москва «Финанси и статистика». - 2008.

20. Менеджмент туризмз. Туризм как вид деятельности / Лод ред. В.А. Квартальнова. -М.: ФиС, 2007.

 1. Менеджмент туризма: Туризм и отраслевые системи: Учебник. - М: Финансы и статистика, 2008.

 2. Про Державну програму розвитку туризму на 2002-2010 роки: Постанова
  Кабінету Міністрів України // Правове регулювання туристичної діяльності
  в Україні: Збірник нормативно-правових актів / Під заг. ред. проф.
  В.К.Федорченка - К.: Юрінком Інтер, 2002


23. Организация туризма: Учеб, пособие / А.П. Дурович, Н.И. Кабушкин, Т.М. Сергєева и др., Под. общ. ред. Н.И. Кабушкина и др. - Мн.: Новое знание,

2008.-632 с.

24. Про Основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 року: Указ
Президента України, правове регулювання туристичної діяльності в
Україні: Збірник нормативно-правових актів / Під заг. ред. проф.
В.К.Федорченка - К.: Юрінком Інтер, 2008

25.Основы туристической деятельности: Учебник / Сост. Е.Н.Ильина. - М.: Сов. спорт, 2008.

26. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірник нормативно-правових актів/ Під заг. ред. проф. В.К.Федорченка; Київ, ун-т туризму, економіки і права. - К,: Юрінком Інтер, 2008.

27. Рутинський М.Й. Географія туризму України: Навчально-методичний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2008.

28. Сапрунова В.Б. Туризм: эволюция, структура, маркетинг. -М.: «Ось-89», 2008.

29. Сенин В.С. Организация международного туризма: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2008.

30. Про внесення змін до Закону України «Про туризм»: Закон України //
Урядовий кур'єр. - 2008. - № 244

31.Туризм, гостеприимство, сервис: Словар& справочник / Г.А.Авакесова,

Л.П.Воронкова, В.И.Маслов, А.И.Фролов; Под ред. Л.П.ВоронковоЙ. - М.:

Аспект Пресе, 2008
32. Федорченко В.К., Мініч І.М. Туристський словник-довідник. - К.: Дніпро,

2000.
33.Черных Н.Б. Технология путешествий и организация обслуживания

клиентов: Учебное пособие. - М.: Советский спорт, 2008. - 320 с.
Додаток 1


Зразок заяви про ухвалення теми курсової роботи та

призначення наукового керівника


Голові циклової комісії «Організація виробництва та туристичного обслуговування»
(П.І.П.)студента _________групи
(П.І.П.)


ЗаяваПрошу ухвалити тему курсової роботи з дисципліни “Технологія та організація туристичного обслуговування”

(назва теми)

та призначити наукового керівника курсової роботи.

Дата Підпис студента

Додаток 2


ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ТЕХНІКУМ

ПРИ МІЖРЕГІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


КУРСОВА РОБОТА


З ДИСЦИПЛІНИ „Технологія та організація туристичного обслуговування”

ТЕМА : „ _______________________”


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ

(ШИФР КУРСОВОЇ РОБОТИ: :шифр спеціальності, шифр групи,

номер наказу, номер за порядком в наказі)


РОБОТУ ВИКОНАВ

СТУДЕНТ ГР ________

(ПРІЗВИЩЕ)

___________________

(підпис)

РОБОТУ ПЕРЕВІРИВ

(ПРІЗВИЩЕ)

___________________

(підпис
Київ 200_

Додаток 3
Затверджую_________________

голова циклової комісії «Організації виробницва та туристичного обслуговування» Рибальченко Г. І
«___»___________________20__ р.

Завдання на курсову роботу студентові

(прізвище, ім'я, по батькові)
Тема роботи__________________________________________________________
затверджена рішенням циклової комісії «Організація виробництва та туристичного обслуговування»

від «_____»__________________ 20____ р., протокол № ____________________.

Термін здачі студентом завершеної роботи _______________________________

Зміст курсової роботи (перелік питань, що слід розробити)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Дата видачі завдання ___________________________

Науковий керівник _____________________________

(підпис)

Завдання отримав до виконання __________________________

(підпис студента)

Додаток 4

ЗМІСТ
ВСТУП Стор.

РОЗДІЛ І.

1.1.

1.2.

1.3.

РОЗДІЛ ІІ.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

РОЗДІЛ ІІІ.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ
Додаток 5


РЕЦЕНЗІЯ НА КУРСОВУ РОБОТУСтудента ЕПТ при МАУП ________________________________________________________________

(прізвище, ім’я по батькові)

Шифр групи, курс ________________________________________________________________
Курсова робота з дисципліни ____________________________________________________________________________

(назва дисципліни)

Тема _________________________________________________________________________________________
Дата отримання “___” ___________ 200_р.
Рецензент ________________________________________________________

(вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові)


ЗМІСТ РЕЦЕНЗІЇ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________


“____” __________200_р. _______________________

(підпис рецензента)


Додаток 6

Критерії оцінки курсової роботи

Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалоюОцінка за шкалою ECTS

Критерії оцінки курсової роботи


90-100

ВідмінноА

Робота виконана з дотриманням вимог до оформлення, зміст і структура роботи відповідають заданій темі, робота відзначається самостійністю і глибиною розкриття теми, високий теоретичний рівень роботи, базування роботи на фактичних матеріалах, використання значної кількості нормативних актів та наукових публікацій. Під час захисту розкрито актуальність вибраної теми, зміст основних питань, обґрунтовано послідовність та основні параметри аналітичного дослідження, студент аргументовано викладає свою точку зору щодо предмета дослідження, робить висновки та пропозиції, відповідає на питання членів комісії. Графік консультацій не порушувався.

82-89

ДобреВ

Робота виконана з дотриманням вимог до оформлення за винятком незначних порушень. Зміст і структура роботи відповідають заданій темі, робота відзначається достатньою самостійністю і глибиною розкриття теми, базування роботи на фактичних матеріалах, використання достатньої кількості нормативних актів та наукових публікацій. Під час захисту розкрито актуальність вибраної теми, зміст основних питань, обґрунтовано послідовність та основні параметри аналітичного дослідження, студент викладає свою точку зору щодо предмета дослідження, робить висновки та пропозиції, відповідає на більшість питань членів комісії. Графік консультацій не порушувався.

75-81

Добре


С

Робота виконана в основному з дотриманням вимог до оформлення за винятком деяких порушень. Зміст і структура роботи відповідають заданій темі, робота відзначається достатньою самостійністю, базування роботи на фактичних матеріалах, використання достатньої кількості нормативних актів. Під час захисту розкрито актуальність вибраної теми, зміст основних питань, студент викладає свою точку зору щодо предмета дослідження, робить висновки та пропозиції, відповідає на більшість питань членів комісії. Графік консультацій не порушувався.

67-74

Задовільно


D

Курсова робота виконана з порушеннями вимог до оформлення. Зміст і структура роботи не в повній мірі відповідають заданій темі, робота відзначається достатньою самостійністю, теоретичний рівень достатній, основні питання розкрито не в повному обсязі. Під час захисту розкрито актуальність вибраної теми, зміст основних питань, студент відповідає на частину питань членів комісії. Графік консультацій порушувався.

60-66

Задовільно

E

Курсова робота виконана з порушеннями вимог до оформлення. Зміст і структура роботи не в повній мірі відповідають заданій темі, робота відзначається достатньою самостійністю, теоретичний рівень достатній, основні питання розкрито поверхнево. Під час захисту розкрито зміст основних питань, студент відповідає на частину питань членів комісії. Графік консультацій порушувався.

35-59

НезадовільноFX

Робота виконана не самостійно,написана на основі застарілого матеріалу з використанням застарілих джерел; співпадає за змістом з іншою роботою студента, не відповідає вимогам до оформлення. Робота виконана на низькому теоретичному рівні. Під час захисту студент не дав відповідь на більшість питань членів комісії. Робота не вчасно подана для рецензії. Графік консультацій порушувався.


1-34

Незадовільно

FСхожі:

Методичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських і практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ, ДИПЛОМНИХ
Методичні рекомендації щодо оформлення курсових, дипломних і магістерських робіт для студентів факультету іноземної філології / Уклад.:...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-го КУРСУ ОКР «БАКАЛАВР»
Косьмій М. М., Мельник П. В., Острогляд О. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Методичні рекомендації для написання курсових...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Харків “ХАІ” 2012
Виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Правознавство для документознавця»
Міністерство освіти і науки України Східноукраїнський національний...
Методичні вказівки, тематика та рекомендована література до виконання курсових робіт з дисципліни "Сучасна українська мова і стилістика"...
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З МАКРОЕКОНОМІКИ
Національна економіка: особливості та проблеми її формування і розвитку в Україні
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Функції науки теорії держави і права: поняття, класифікація та характеристика видів
ЗАТВЕРДЖУЮ
Методичні вказівки (рекомендації) для виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Теорія держави і права» / Укладачі: к ю н.,...
Тематика курсових робіт з курсу „Теорія держави і права” 2011-2012 н р
Правове виховання та його вплив на формування правосвідомості і правової культури
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ з дисципліни «Цивільний процес» на 2012-2013 навчальний рік
Процесуально-правове положення осіб, які сприяють здійсненню цивільного судочинства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка