МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ, ДИПЛОМНИХ


НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ, ДИПЛОМНИХ
Сторінка1/6
Дата22.04.2013
Розмір0.94 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Література > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6

Державний вищий навчальний заклад

Запорізький національний університет

Міністерства освіти і науки України

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ

КУРСОВИХ, ДИПЛОМНИХ і МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ
для студентів факультету іноземної філології


Затверджено

вченою радою ЗНУ

Протокол № ___ від ___

Запоріжжя

2011

УДК 811.111 (075.8)

ББК Ч 481.268 + Ш 143 я 73


Методичні рекомендації щодо оформлення курсових, дипломних і магістерських робіт для студентів факультету іноземної філології / Уклад.: Головко О. М. , Вдовицька С. Г., Ружин К.М., Тєлкова О.В., Уділова Т.М., Яценко П.І. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 70 с.
Методичні рекомендації містять вимоги щодо оформлення курсових, дипломних і магістерських робіт, поради до змісту складових, основних положень наукової роботи студента, поради процедурного характеру для захисту робіт.

Призначені для студентів факультету іноземної філології денного та заочного відділень напряму «Філологія» професійних спрямувань «Мова та література (англійська, німецька, французька, іспанська)», «Переклад (англійський, німецький, французький, іспанський)».
Рецензент К. М. Василина

Відповідальний за випуск К. М. Ружин
ЗМІСТ

ВСТУП.........................................................

5

1

Загальні вимоги до змісту і основних структурних розділів наукових робіт………………………………….

7

1.1

Структура наукових робіт ……………………………....

7

1.1.1

Вимоги до структурних елементів вступної частини роботи …………………………………………………….

7

1.1.2

Вимоги до структурних елементів основної частини роботи …………………………………………………….

8

1.2

Вимоги щодо оформлення студентських робіт ………..

9

1.2.1

Вимоги до оформлення основного тексту роботи …….

10

1.2.2

Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів

11

1.2.3

Ілюстрації ………………………………………………...

12

1.2.4

Посилання у науковій роботі ……………………………

13

1.2.5

Таблиці ……………………………………………………

13

1.2.6

Переліки …………………………………………………..

15

2

Вимоги до оформлення курсової роботи …....................

16

2.1

Вступні зауваження ……………………………………...

16

2.2

Структура курсових робіт ……………………………….

16

2.2.1

Вимоги до структурних елементів вступної частини курсової роботи ………………………………………….

17

2.2.2

Вимоги до структурних елементів основної частини курсової роботи …………………………………………

17

2.3

Вимоги щодо оформлення курсової роботи …………...

19

3

Вимоги до дипломної роботи спеціаліста………………

21

3.1

Вступні зауваження ……………………………………...

21

3.2

Структура дипломних робіт ……………………………

22

3.2.1

Вимоги до структурних елементів вступної частини дипломної роботи …………………………………….…

23

3.2.2

Вимоги до структурних елементів основної частини дипломної роботи ……………………………………..…

23

3.3

Вимоги щодо оформлення дипломної роботи …………

26

3.4

Порядок представлення дипломної роботи на кафедрі ………………......................................................................

27

4

Вимоги до магістерської роботи………………………...

28

4.1

Вступні зауваження ……………………………………...

28
4.2

Структура магістерських робіт …………………………

31

4.2.1

Вимоги до структурних елементів вступної частини магістерської роботи ………………………………….…

31

4.2.2

Вимоги до структурних елементів основної частини магістерської роботи ………………………………….…

32

4.3

Вимоги щодо оформлення магістерської роботи ……...

35

4.4

Порядок підготовки та представлення магістерської роботи на кафедрі ………………………………………..

35

5

Захист кваліфікаційних робіт спеціаліста і магістра……………………………………………………

37

5.1

Вимоги до кваліфікаційної роботи, яка подається до захисту ……………………………………………………

37

5.2

Процедура захисту дипломних та магістерських робіт

38

5.3

Побажання щодо підготовки до захисту дипломних та магістерських робіт …………………….……………….

41

5.4

Оцінювання кваліфікаційної роботи спеціаліста (магістра) та її захисту …………………………………..

41

5.4.1

Критерії оцінювання кваліфікаційної роботи спеціаліста і магістра ………………………..………….

42

5.4.2

Інтервальна шкала оцінювання досягнень студентів ….

42
Додатки…………………………………………..

43
Додаток А: Зразок титульного аркуша курсової роботи

43
Додаток Б: Зразок титульного аркуша дипломної роботи …………………………………………………….

44
Додаток В: Зразок титульного аркуша магістерської роботи……………………………………………………..

45
Додаток Г: Зразок оформлення змісту…………………

46
Додаток Д: Приклад оформлення вступу наукової роботи …………………………………………………….

48
Додаток Е: Зразок оформлення бібліографії……………

54
Додаток Ж: Слова та вирази для організації структури та змісту тексту кваліфікаційної роботи та доповіді…............................................................................

57
Додаток З: Приклади оформлення бібліографічного опису списку джерел …………………………………….

60


ВСТУП

Курсові та дипломні роботи освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра представляють собою кваліфікаційні наукові роботи, які виконуються студентами індивідуально під час навчання в університеті. Вони містять обґрунтовані теоретичні або практичні висновки, наукові положення, які виносяться автором для публічного захисту.

Мета курсової роботи полягає в ознайомленні з методами, які були напрацьовані іншими дослідниками в певній галузі, у систематизації, закріпленні та розширенні теоретичних знань.

Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста передбачає постановку проблеми, яка не одержала достатнього висвітлення у науковій літературі; розробку методів перевірки правильності отриманих результатів; систематизацію понятійного апарату дослідження; самостійні висновки та рекомендації щодо використання запропонованих результатів дослідження у науці та практиці.

Магістерська робота повинна містити принципово новий матеріал, або узагальнення раніше відомих положень з інших наукових позицій або у новому аспекті; загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання, правомірність використання яких всебічно обґрунтовується у кожному конкретному випадку їх використання. Необхідно наводити вагомі й переконливі докази на користь обраної концепції, всебічно аналізувати і обґрунтовано критикувати протилежні їй точки зору.

Завдання курсових і дипломних робіт:

  • закріпити і поглибити знання, отримані студентами у процесі навчання;

  • залучити студентів до самостійної роботи з фаховою літературою;

  • сформулювати навички пошуку необхідних джерел і матеріалів;

  • отримати студентами досвід, чітко, послідовно і грамотно письмово викладати теоретичні положення;

  • розвинути вміння аналізувати, узагальнювати і робити висновки.

Оформлення курсових і дипломних робіт відповідно до Державного стандарту України є важливим етапом узгодження формальної сторони та змісту наукового дослідження.

Наукову інформацію в освітньо-кваліфікаційних роботах різного рівня потрібно викладати у найповнішому вигляді, обов’язково розкриваючи хід та результати дослідження з детальним описом методики дослідження. Повнота наукової інформації повинна відбиватися у деталізованому фактичному матеріалі з обґрунтуваннями, гіпотезами, теоретичними узагальненнями.

При оформленні слід враховувати особливості наукового стилю мови, для якого характерною є об’єктивність дослідження. Необхідно стисло, логічно й аргументовано викладати зміст і результати наукових досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології.

Назва курсової або дипломної роботи має бути якомога стислою та відповідати обраній спеціальності та меті наукового дослідження. Іноді для більшої конкретизації до назви освітньо-кваліфікаційної роботи можна включити невеликий (4-6 слів) підзаголовок.
1 Загальні вимоги до змісту і основних структурних розділів наукових робіт
1.1 Структура наукових робіт

Курсові, дипломні, магістерські роботи (далі КДМР) складаються зі вступної та основної частин.

Вступна частина повинна мати такі структурні елементи: титульний лист; зміст; перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів, якщо у ньому є потреба.

Основна частина містить такі структурні одиниці: вступ; основний текст роботи, який складається з двох чи більше розділів; загальні висновки; список використаних джерел; додатки.

Структурні елементи “титульний лист”, “зміст”, “вступ”, “основний текст”, “загальні висновки”, “список використаних джерел” є обов’язковими.

Обов’язковою вимогою при подачі дипломної та магістерської робіт до захисту є наявність Резюме, яке є останньою сторінкою роботи, не нумерується та не вказується у змісті. В ньому подається стислий огляд наукової роботи, а в кінці – через рядок після тексту резюме розташовують ключові слова (до десяти), подані великими літерами.


      1. Вимоги до структурних елементів

вступної частини роботи

Титульний лист є першою сторінкою будь-якої студентської наукової роботи і становить основне джерело бібліографічної інформації, необхідної для обробки та пошуку документа.

Титульний лист обов’язково повинен мати такі відомості про виконану роботу:

а) назва міністерства і навчального закладу;

б) гриф допущення до захисту (для магістерської та дипломної спеціаліста);

в) повна назва документа;

г) підписи відповідальних осіб, включаючи керівника роботи;

д) рік виконання курсової роботи;

(Приклад оформлення титульних листів наведено у додатках А-В).
Зміст представляє собою покажчик основних складових частин роботи, тому в ньому перераховуються всі ці елементи зі вказівкою на номер сторінки, з якою починається кожна складова роботи. Так в змісті повинні міститися: перелік скорочень, умовних позначень, символів, одиниць і термінів (якщо вони є); вступ; заголовки розділів і підрозділів (якщо вони є); висновки; список використаних джерел; додатки (якщо вони є).

(Приклад змісту наведено у додатку Г).
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичні рекомендації щодо оформлення магістерських робіт для студентів спеціальності
Методичні рекомендації щодо оформлення магістерських робіт для студентів спеціальності “Прикладна статистика” усіх форм навчання...
Методичні рекомендації щодо оформлення дипломних робіт для студентів напряму підготовки “
Підсумковим етапом навчання в університеті, що дає право на присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки...
Методичні рекомендації щодо оформлення дипломних робіт для студентів напряму підготовки “
Підсумковим етапом навчання в університеті, що дає право на присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки...
Методичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських і практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНОЇ...
Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту основних форм індивідуально-дослідних завдань
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-го КУРСУ ОКР «БАКАЛАВР»
Косьмій М. М., Мельник П. В., Острогляд О. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Методичні рекомендації для написання курсових...
Методичні рекомендації Щодо дотримання вимог до оформлення протоколу м. Луцьк 2013 р
Методичні рекомендації розроблені з метою підвищення ефективності управлінської діяльності головного та територіальних управлінь...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
Тематика курсових робіт з дисципліни “Технологія і організація туристичної діяльності”
Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу у початковій школі
Основні вимоги та рекомендації щодо оформлення записів у класному журналі для 1-4 класів встановленого зразка зазначено у «Вказівках...
У ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТАХ (РОБОТАХ)
Методичні вказівки щодо розробки розділу «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» у дипломних проектах (роботах) студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка