МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів ІІІ курсу заочної форми навчання


Скачати 388.66 Kb.
НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів ІІІ курсу заочної форми навчання
Сторінка1/3
Дата13.03.2013
Розмір388.66 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Фінанси > Методичні рекомендації
  1   2   3
Західнодонбаський інститут економіки і управління

Кафедра фінансів

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до вивчення дисципліни

„Фінанси”

для студентів ІІІ курсу заочної форми навчання

напрямківу „Економіка підприємства”, «Облік та аудит», «Маркетинг»

Павлоград

2009

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів ІІІ курсу напрямків „Економіка підприємства”, «Облік та аудит», «Маркетинг»/ Укладач: А.Ю. Бенько, ст.. викладач – Павлоград: ЗПІЕУ. – 2009. – 20с.

В С Т У П
«Фінанси» є однією із спеціальних базових дисциплін підготовки бакалаврів з економіки.

В умовах ринкових відносин фінанси використовуються державою як ефективний регулятор усіх сфер економічного життя суспільства. Практично всі економічні інструменти господарювання (ціноутворення, оплата праці, комерційні розрахунки, інвестиційна діяльність, кредитування, бухгалтерський облік тощо) пов'язані з фінансами. Тому курс «Фінанси» має міжгалузевий характер. Він вивчається студентами після ознайомлення із загальнотеоретичними дисциплінами, що дає змогу закріпити вже набуті знання і поглибити професійну підготовку фахівців економічного профілю.

Засвоєння теоретичних засад фінансових відносин створює ту основу, на якій базується вивчення прикладних фінансових дисциплін, які розкривають конкретні питання організації фінансів у різних ланках фінансової системи.

Мета курсу — вивчення сукупності фінансових відносин, які виражають розподіл і перерозподіл вартості валового внутрішнього продукту на макро- і мікрорівнях.

Знання цих питань необхідні майбутньому спеціалісту, щоб об'єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються в суспільстві, розуміти сутність і тенденції розвитку фінансових відносин та їх особливості у сфері державних фінансів і фінансів господарських одиниць, уміти розробляти й вирішувати актуальні питання теорії і практики розбудови фінансової політики держави.

Вивчення теоретичних основ фінансових відносин дає змогу досить швидко опанувати зміни, які відбуваються у фінансовій практиці.

Завдання курсу — дати правильне розуміння закономірностей у сфері фінансових відносин держави, суб'єктів підприємницької діяльності та населення і розкрити шляхи використання цих закономірностей у практиці фінансової роботи; показати можливі напрями впливу фінансів на суспільний прогрес і роль фінансів в економічній перебудові суспільства на шляху розвитку ринкових відносин; визначити сукупність заходів, що забезпечують використання фінансів як одного з дійових важелів економічної політики держави.

Програма курсу передбачає послідовне вивчення теоретичних основ функціонування фінансів в умовах ринку, принципів і конкретних форм організації фінансових відносин у різних сферах життєдіяльності суспільства, теоретичне обґрунтування практики функціонування фінансового механізму у процесі формування та використання централізованих і децентралізованих фондів фінансових ресурсів суспільного призначення.

Курс починається із загальної характеристики науки про фінанси, сутності та економічної природи фінансових відносин, їх місця і ролі в суспільних процесах. Цим питанням присвячені теми «Предмет фінансової науки .Фінансові категорії.», «Генезис і еволюція фінансів», «Фінансове право і фінансова політика».

Для виконання державою свої функцій та обов’язків перед суспільством, забезпечення усунення фінансових протиріч між суб’єктами фінансових відносин шляхом оптимального розподілу ВВП створюється податкова система країни, особливостям функціонування якої присвячена тема «Податки і податкова система».

Механізм формування і використання централізованих фінансових фондів держави розкривається у темі: «Бюджет і бюджетна система».

Основою функціонування фінансової системи є фінанси господарських суб'єктів. У даній темі розглядаються теоретичні засади організації фінансових відносин на підприємствах державної і недержавної форм власності, сутність і специфіка фінансів некомерційних установ і організацій.

Програма курсу передбачає також вивчення питань страхування, вивчення досвіду фінансів країн з розвиненою ринковою економікою, функціонування фінансового ринку та міжнародних фінансів.

Теми курсу:
1.Предмет фінансової науки. Фінансові категорії.

Ключові терміни: фінанси; фінансові категорії; фінансові ресурси; фінансові фонди, функції фінансів, фінансове забезпечення; фінансове регулювання, фінансове стимулювання.

Предмет науки про фінанси. Фінанси — специфічна форма суспільних відносин. Об'єктивні передумови виникнення і розвитку фінансів. Фінанси як економічна, вартісна, розподільна, історична категорія. Специфічні ознаки фінансів, їх суспільне призначення. Фінансові ресурси як матеріальні носії фінансових відносин.

Фінансові категорії як форма наукового пізнання сутності фінансових відносин. Прості і складні фінансові категорії. Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями.

Функції фінансів як виявлення суттєвих ознак, властивостей і суспільного призначення фінансів. Розподільна функція, її зміст. Об'єкти і суб'єкти розподілу і перерозподілу вартості суспільного продукту. Контрольна функція. Фінансова інформація та її роль у реалізації контрольної функції. Взаємозв'язок розподільної і контрольної функцій. Дискусійні питання щодо функцій фінансів.
2. Генезис і еволюція фінансів.
Передумови виникнення та розвиток фінансів.

Причини відмінності між фінансами в окремих людських цивілізаціях. Виникнення категорії «фінанси». Фінансові відносини в період феодалізму. Фінанси в період розвитку капіталістичної ринкової економіки. Розвиток фінансів в ХХ сторіччі.
3. Фінансове право і фінансова політика.

Ключові терміни: фінансове право, система фінансового права, фінансове законодавство, фінансова політика, податкова політика, бюджетна політика, грошово-кредитна політика, міжнародна фінансова політика, фінансово-кредитний механізм, фінансове забезпечення, фінансове регулювання, фінансові Інструменти, фінансовий контроль, управління фінансами, фінансове планування, фінансове законодавство.

Фінансова політика—- складова економічної і соціальної політики держави. Складові фінансової політики. Завдання і принципи фінансової політики. Стратегія і тактика фінансової політики.

Фінансове право –сукупність юридичних норм, що регулюють суспільні відносини, які виникають у процесі планового залучення, розподілу і використання грошових фондів державою, необхідних для виконання завдань, поставлених на кожному етапі її розвитку.. Система і джерела фінансового права.

Фінансовий механізм як сукупність форм і методів організації фінансових відносин. Взаємодія фінансового механізму з господарським механізмом і фінансовою політикою. Складові елементи фінансового механізму.

Фінансове планування і прогнозування: суть, принципи, методи, завдання. Система фінансових планів, їх характеристика. Зведене фінансове планування. Баланс фінансових ресурсів і витрат держави.

Фінансовий контроль. Зміст фінансового контролю, його призначення. Види, форми і методи фінансового контролю. Фінансовий аудит як незалежний фінансовий контроль. Суб'єкти фінансового контролю в Україні, їх функції.

Фінансові норми і нормативи; фінансові ліміти і резерви; фінансові стимули і санкції, їх використання для активізації економічного зростання й підвищення суспільного добробуту.
4. Податки. Податкова система.
Ключові терміни: податок, фіскальна функція податків, регулювальна функція податків, прямі податки, непрямі податки, загальнодержавні податки, місцеві податки, розкладні податки, окладні податки, система оподаткування, податкова система, суб'єкт оподаткування, носій податку, об'єкт оподаткування, одиниця оподаткування, джерело сплати податку, податкова ставка, прогресивна податкова ставка, податкова квота, податкова політика, податковий кодекс.

Сутність і функції податків. Класифікація податків, її ознаки. Види податків. Прямі податки. Непрямі податки. Елементи системи оподаткування.

Податкова система: поняття, основи побудови, принципи оподаткування Становлення та розвиток податкової системи України. Податковий кодекс України, його значення для формування і функціонування науково - обгрунтованої і стабільної податкової системи держави.
5.Бюджет. Бюджетна система

Ключові терміни: бюджет, бюджетна політика, бюджетна система, бюджетний процес, субсидіювання, вилучення коштів, бюджетні позички, бюджетне планування, бюджетна резолюція, бюджетний надлишок, бюджетний дефіцит, державний кредит, бюджетне право.

Бюджет як економічна і правова категорія. Місце і значення бюджету в загальній системі фінансових відносин. Розподільна і контрольна функція бюджету. Бюджетний механізм фінансового регулювання і посилення його конструктивного впливу на реалізацію стратегії економічного і соціального розвитку України.

Бюджетна система поняття і принципи побудови. Критерії розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи. Міжбюджетні відносини. Регулювання міжбюджетних відносин. Міжбюджетні трансферти. Види міжбюджетних трансфертів. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та їх використання для визначення розподілу міжбюджетних трансфертів. Порядок надання міжбюджетних трансфертів.

Бюджетний процес. Поняття бюджетного процесу і його складові етапи. Організаційні засади бюджетного планування. Порядок складання, розгляду і затвердження проектів державного і місцевих бюджетів. Виконання бюджетів за доходами і видатками. Секвестр бюджету. Захищені статті видатків бюджету.

Казначейська система виконання державного і місцевих бюджетів.

Бюджетні права державних органів законодавчої і виконавчої влади.
6.Страхування. Страховий ринок.

Ключові терміни: страхування;; страховик; страхувальник; застрахований; перестрахування; пе-рестраховик; страхові платежі; страховий тариф; страхове відшкодування; страхова сума; страхове забезпечення; страховий збиток; страховий випадок.
Економічна необхідність і роль страхування в забезпеченні безперервності суспільного виробництва. Особливості фінансових відносин у сфері страхування. Функції страхування.

Суб'єкти страхових відносин: страховик, страхувальник, застрахований отримувач.

Форми і методи страхового захисту. Система страхових фондів. Класифікація страхування за об'єктами і за ознакою ризику. Принципи обов'язкового і добровільного страхування.
7.Фінансовий ринок.

Ключові терміни: ринок грошей; ринок фінансових послуг; кредитний ринок; ринок цінних паперів; акція; облігація; комерційні папери; емітент; інвестор; фінансовий посередник; фондова біржа; інвестиційний фонд; інвестиційний керуючий; депозитарій; реєстратор; первинний ринок цінних паперів; вторинний ринок цінних паперів; біржовий обіг цінних паперів; позабіржовий обіг цінних паперів.
Сутність фінансового ринку, його роль у мобілізації і розподілі фінансових ресурсів. Економічні передумови функціонування фінансового ринку в Україні. Суб'єкти фінансового ринку.

Структура фінансового ринку. Грошовий ринок. Ринок кредитних ресурсів. Фондовий ринок як найважливіший сегмент фінансового ринку. Первинний і вторинний фондовий ринок, їх призначення. Біржовий і позабіржовий ринок цінних паперів.

Види цінних паперів, які можуть випускатись і обертатися в Україні. Основні характеристики цінних паперів.

Правове регулювання фондового ринку. Державний контроль за випуском і обігом цінних паперів.

Фондова біржа: правове становище, організація і порядок роботи. Функції фондової біржі. Порядок допуску цінних паперів до обігу на фондових біржах.

Ринок фінансових послуг, його роль у функціонуванні економічної системи. Види фінансових послуг.

Перспективи розвитку фінансового ринку в Україні.
8.Фінанси суб’єктів господарювання.

Ключові терміни: фінанси підприємств, фінансові ресурси, комерційний розрахунок, фінансова незалежність, фінансова відповідальність, фінансовий механізм підприємства.
Сутність фінансів господарських суб'єктів і принципи їх організації. Грошові надходження від діяльності підприємств, їх склад і економічна характеристика. Валовий і чистий дохід. Загальний і чистий прибуток. Класифікація доходів і видатків. Фінансові ресурси. Власні і залучені грошові кошти.

Особливості фінансів підприємств різних організаційно-правових форм. Джерела формування І напрямки використання фінансових ресурсів комерційних підприємств державної і недержавної форм власності. Взаємовідносини підприємницьких структур із бюджетом і цільовими державними фондами. Вплив галузевих факторів на організацію фінансів підприємств.

Управління процесами формування і використання фінансових ресурсів господарських суб'єктів. Розроблення балансів грошових потоків і прогнозування фінансових результатів.
9.Міжнародні фінанси.

Ключові терміни: міжнародні фінанси, фінанси міжнародних організацій, міжнародні фінансові інституції, міжнародний фінансовий ринок, міжнародний валютний ринок, міжнародний ринок кредитних ресурсів, міжнародний ринок цінних паперів, валютне регулювання.

Сутність, призначення і роль міжнародних фінансів. Світові фінансові потоки: валютні, кредитні, фінансові ринки. Міжнародна фінансова інтеграція та її вплив на фінансові інтереси країн і регіонів.

Фінансова діяльність міжнародних організацій.

Міжнародні фінансові інституції: Міжнародний валютний фонд, Група Світового банку (Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародна асоціація розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Агентство з гарантування багатосторонніх інвестицій). Банк міжнародних розрахунків. Європейський Інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, їх завдання, сфери діяльності, формування капіталів та ресурсів.

Співпраця України з міжнародними фінансовими інституціями. Проблеми гармонізації фінансів України відповідно до критеріїв і стандартів Європейського співтовариства. Міжнародний фінансовий ринок: міжнародний ринок грошей (валютний ринок), міжнародний ринок кредитних ресурсів, міжнародний ринок цінних паперів.
10.Фінансовий менеджмент.

Ключеві терміни: фінансовий менеджмент
Передумови виникнення фінансового менеджменту як науки. Сутність і мета фінансового менеджменту підприємства. Функції та методи фінансового менеджменту. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту.

ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ


 1. Предмет науки про фінанси. Суб’єкти й об’єкти фінансових відносин.

 2. Характеристика фінансів як історичної категорії, передумови їх виникнення.

 3. Функції фінансів та їх зв’язок з іншими вартісними економічними категоріями (ціною, заробітною платою, кредитом).

 4. Сутність, склад і характеристика фінансової системи.

 5. Поняття фінансового механізму і його складові елементи. Зв’язок фінансового механізму з господарським механізмом і фінансовою політикою.

 6. Фінансові методи впливу на соціально-економічний розвиток держави.

 7. Правове регламентування фінансових відносин та фінансової діяльності.

 8. Сутність фінансів підприємств, їх функції та принципи організації.

 9. Внутрішні та зовнішні фінансові відносини суб’єктів господарювання.

 10. Порядок розподілу грошових надходжень від реалізації продукції, робіт і послуг.

 11. Поняття фінансових ресурсів підприємств, характеристика їх складу.

 12. Класифікація фінансових ресурсів суб’єктів господарювання..

 13. Поняття доходів і витрат підприємства, їх класифікація.

 14. Фінансові результати діяльності підприємств та макро- і мікроекономічні чинники, які їх визначають.

 15. Фінансові ресурси держави, їх склад і джерела формування.

 16. Об’єктивна необхідність, сутність і функції податків.

 17. Класифікація податків за різними ознаками. Характеристика податків, виділених у процесі їх класифікації.

 18. Прямі і непрямі податки, їх сутність, переваги і недоліки.

 19. Елементи системи оподаткування.

 20. Податкова система України, її характеристика і принципи побудови.

 21. Економічний зміст, форма і матеріальне втілення бюджету. Відмінності бюджету від інших ланок фінансової системи.

 22. Функції бюджету як економічної категорії.

 23. Бюджетна система: поняття, склад, принципи побудови.

 24. Поняття бюджетного процесу і його етапи (зміст кожного, задіяні органи і їх функції).

 25. Економічна сутність бюджетних доходів і видатків, форми їх вияву і матеріального втілення.

 26. Фактори, які визначають склад бюджетних доходів і вибір джерел їх формування.

 27. Бюджетний дефіцит: сутність, причини виникнення і заходи щодо зменшення його розміру. Джерела фінансування бюджетного дефіциту, економічні наслід­ки їх застосування.

 28. Поняття місцевих фінансів, їх склад і призначення. Складові елементи фінансів місцевих органів влади.

 29. Склад і структура доходів місцевих бюджетів. Власні і передані доходи.

 30. Склад і структура видатків місцевих бюджетів. Поточні видатки і видатки розвитку.

 31. Необхідність створення та призначення державних цільових фондів. Принципи їх організації.

 32. Джерела формування доходів і напрями видатків: Пенсійний фонд; Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття; Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві; Фонд України соціального захисту інвалідів.

 33. Сутність державного кредиту, його необхідність і роль у формуванні фінансових ресурсів держави. Відмінності державного кредиту від банківського.

 34. Поняття страхування, його функції та ознаки.

 35. Суб’єкти страхових відносин: страховик, страхувальник, застрахований і отримувач.

 36. Форми і методи страхового захисту. Характеристика системи страхових фондів.

 37. Класифікація страхування за об’єктами і за ознакою ризику.

 38. Характеристика майнового, особистого, соціального, медичного страхування, а також страхування відповідальності і фінансових ризиків.

 39. Поняття страхового ринку, його організаційна структура.

 40. Поняття фінансового ринку і його сегментів.

 41. Взаємозв’язок фінансового ринку зі сферами і ланками фінансової системи і його місце у розподільних процесах.

 42. Призначення і функції грошового ринку, ринку кредитних ресурсів, ринку цінних паперів і ринку фінансових послуг.

 43. Класифікація фондового ринку (за характером руху інструментів і за формою його організації).

 44. Суб’єкти фінансового ринку (емітенти, інвестори, посередники, інфраструктура); склад і роль кожної групи суб’єктів.

 45. Поняття та характеристика цінних паперів згідно з чинним законодавством.

 46. Характеристика інструментів фінансового ринку, їх склад.

 47. Інструменти власності і позики. Похідні цінні папери.

 48. Характеристика і призначення державних цінних паперів.

 49. Сутність, призначення і роль міжнародних фінансів.

 50. Світові фінансові потоки: валютні, кредитні, фінансові ринки, їх характеристика.

 51. Міжнародні фінансові інституції, їх завдання, сфери діяльності, формування капіталів та ресурсів (Міжнародний валютний фонд, Група Світового банку, Банк міжнародних розрахунків, Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку).Тестові завдання по дисципліні «Фінанси»


 1. Відмінність між категоріями «фінанси» та «гроші» полягає в :


а) немає відмінності. Фінанси та гроші –це синоніми;

б) Гроші в ринковій економіці-це загально визнаний абсолютно ліквідний засіб обміну, а

фінанси-характеризують процес створення й використання фондів грошових коштів;

в) Фінанси використовуються суспільством для накопичення та здійснення інвестицій, а гроші-як засіб платежу;

г) Фінанси виконують вартісну функцію (вимірюють масштаб цін), а гроші виконують функцію стимулювання фінансових потоків.
2.Об'єктом розподілу за допомогою фінансів є:

а) валовий внутрішній продукт;

б) децентралізовані фонди грошових коштів;

в) централізовані фонди грошових коштів;

г) національне багатство.
3. Суб'єктами фінансових відносин є:

а) національний доход і валовий суспільний продукт;

б) держава, підприємства, громадяни;

в) надходження від державних позик;

г) податки, цінні папери, валюта.
4. Предметом фінансової науки є :

а) Класифікація фінансових операцій суб’єктів господарювання;

б) Грошові фонди, що створюються в державі в ході реалізації фінансової політики;

в) Сукупність фінансових відносин між державою, юридичними та фізичними особами;

г) Гроші, їх генезис та значення в економіці країни;

д) немає правильної відповіді.
5. Знайдіть визначення явища «фінанси», яке найбільш повно відображає його сутність:

а) це доходи та видатки держави у формі грошей та кредиту, що перебуває у розпорядженні державних органів;

б) це контроль за розподілом ВВП між відповідними грошовими фондами, каналами розподілу та їх цільового використання;

в) це застосування різноманітних економічних прийомів та методів для досягнення максимального прибутку суб’єктів підприємницької діяльності, раціонального та виваженого підходу до здійснення видатків держави;

г) це грошові відносини, які пов’язані з формуванням, мобілізацією та розміщенням фінансових ресурсів та з обміном, розподілом та перерозподілом вартості вироблених в країні товарів та послуг;


 1. Об‘єктивною необхідністю виникнення теорії загальних фінансів є:

а) Зародження рабовласницького строю;

б) Зростаючі витрати монархів;

в) Виникнення держави та її інститутів;

г) Виникнення держави та розвиток товарно-грошових відносин.
7.При кризовій фінансовій ситуації:

а) Витрачається Національне багатство в частині зайвих ресурсів;

б) ВВП зменшується, для збереження Національного багатства держава пропорційно скорочує основні витратні статті бюджету;

в) ВВП не вистачає для формування доходів і фінансових ресурсів, держава здійснює розпродаж Національного багатства;

г) В зв’язку з неефективною фінансовою політикою навіть при зростанні ВВП в державі не вистачає фінансових ресурсів для забезпечення ними всіх суб’єктів фінансових відносин.

8. Суспільне призначення фінансів розкривається в наступних функціях:

а) перерозподільна;

б) обмінна;

в) контрольна;

г) мобілізаційна;

д) розподільна.
9. Відмінність між фінансами та кредитом полягає в наступному :

а) фінанси й кредит повертаються на умовах строковості й платності;

б) для фінансів характерний рух коштів без умови повернення, а кредит акумулює їх і за плату на дає в користування на умовах повернення;

в) для фінансів і кредиту характерний рух коштів без умови повернення;

г) правильної відповіді немає.
10. Чи справедливе твердження, що видатки одного суб’єкта фінансових відносин є завжди доходами іншого :

а) так, за умови якщо отримані доходи більші за здійснені видатки;

б) так, за умови якщо ці два суб’єкти не пов’язані юридично;

в) так;

г) ні.
11. На стадії перерозподілу ВВП :
а) починається наступний етап створення товарно-матеріальних цінностей у виробництві;

б) формуються доходи суб’єктів, зайнятих у створенні ВВП;

в) вилучається частина доходів суб’єктів фінансової діяльності і формуються централізовані фонди;
12. Сутність контрольної функції фінансів полягає у:

а) застосуванні штрафних санкцій до суб’єктів економічних відносин, які порушують фінансове законодавство;

б) здійсненні оцінки ефективності розподілу та перерозподілу ВВП, повноти та своєчасності забезпечення фінансовими ресурсами суб’єктів господарювання;

в) застосуванні економічних важелів для забезпечення виконання фінансової політики держави та задоволенні потреб суспільства;

г) виявленні порушень загальноприйнятих економічних норм та нормативів в ході реалізації фінансової політики.
13. Фінансові протиріччя між суб’єктами фінансових відносин виникають тому що:

а). форми організації суб’єктів фінансових відносин –різні;

б) цілі функціонування суб’єктів фінансових відносин мають протилежну направленість;

в) держава, як керуючий орган суспільства, здійснює контроль за економічними діями інших суб’єктів фінансових відносин, що і породжує протиріччя;

г) об’єкт фінансових відносин-один, а суб’єктів фінансових відносин-декілька.
14. Суб’єктами вироблення фінансової політики в країні є :

а) суб’єкти фінансових відносин, які керуються економічними інтересами в своїх господарчий діяльності та таким чином формують фінансову політику країни;

б) міжнародні організації та інституції, які здійснюють методологічну та інвестиційну підтримку країни;

в) вищі органи влади та управління країни, які розробляють заходи, щодо вирішення поставлених завдань соціально-економічного розвитку суспільства;

г) суспільство, яке вимагає від держави виконання її функцій для задоволення загальних потреб .
15. Сутність фінансової політики полягає у:

а) вирішенні питань щодо забезпечення окремих політичних партій фінансовими ресурсами з метою виконання зобов’язань перед електоратом;

б) певних діях та заходах, які здійснює держава у сфері фінансової діяльності суб’єктів економічних відносин з метою вирішення певних завдань та досягнення поставлених цілей;

в) знаходженні джерел фінансування державних інвестиційних проектів;

г) прийнятті рішень щодо наданні або відмови в наданні державних дотацій, субсидій, субвенцій окремим суб’єктам господарювання.
16. Прикладом фінансової тактики є:

а) забезпечення соціального захисту населення на рівні країн Західної Європи;

б) надання пільг окремим платникам податків;

в) удосконалення системи оподаткування;

г) розвиток фондового ринку.
17.Прикладом фінансової стратегії є:

а) проведення приватизації окремих об’єктів;

б) територіальний перерозподіл фінансових ресурсів через бюджетну систему;

в) досягнення рівня інфляції 1-3 % річних;

г) подолання спаду виробництва.
18. Бюджетна політика держави характеризується :

а) встановленням окремих видів податків та зборів, які складають дохідну частину бюджету;

б) діяльністю по збалансуванню бюджету держави;

в) регулюванням окремих податкових пільг та преференцій;

г) організацією роботи фондового ринку, де розміщуються облігації внутрішньої державної позики, надходження від продажу яких фінансують дефіцит держбюджету.
19. Податкова політика держави характеризується :

а) діяльністю по формуванню бюджетних коштів та їх розподілу;

б) визначенням платників податків та підходів до них (уніфікований чи диференційований);

в) діяльністю по приведенню видаткової частини бюджету до обсягів надходженні податкових платежів;

г) створенням відповідних гарантій клієнтам страхових компаній та інституційних інвесторів, якщо вони вчасно сплачують податки до бюджету країни.
20. Складовими елементами фінансового механізму є :

а) фінансове планування й прогнозування;

б) фінансове стимулювання і фінансові санкції;

в) фінансові норми, ліміти і резерви;

г) перераховані в пунктах а, б, в елементи;

д) правильної відповіді немає.

21. Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування входять до складу :

а) фінансового ринку;

б) державних фінансів;

в) централізованих фондів;

г) страхових фондів.

22. Основними елементами фінансової системи України є :

а) державні фінанси, фінанси домогосподарств;

б) фінанси підприємств, фінансовий ринок, страхові і резервні фонди;

в) централізовані і децентралізовані фонди, державний кредит;

г) усі перелічені в пунктах а, б, в;

д) немає правильної відповіді.
23. Управління фінансами в Україні покладено на :

а) Міністерство фінансів;

б) Національний банк України;

в) Міністерство економіки;

г)Державну комісію по цінним паперам та фондовій біржі;

д) Державне казначейство.

24. Державне казначейство підпорядковане:

а) рахунковій палаті;

б) Національному банку України;

в) Міністерству економіки;

г) Міністерству фінансів;

25. Управління зовнішнім та внутрішнім державним боргом здійснює:

а) Міністерство фінансів;

б) Національний банк України;

в) Міністерство економіки;

г) Державне казначейство;

д)
  1   2   3

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент”...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”. / Укладач: А....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Фінансова санація...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінансова санація та банкрутство підприємств” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми теорії та практики фінансів” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної...
Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ...
МЕНЕДЖМЕНТ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ: Завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи (для студентів 5 курсу заочної...
Дані методичні рекомендації складено для студентів заочної форми...
Дані методичні рекомендації складено для студентів заочної форми навчання з метою, більш кращого та поглибленого вивчення курсу «Історія...
Методичні рекомендації по вивченню дисципліни “Основи теорії кіл”...
Для її якісного засвоєння в умовах заочної та дистанційної форм навчання необхідно зважити на ряд специфічних моментів, зокрема
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання
Створення та обробка даних на ПЕОМ: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання / Укл. В. П. Ярцев...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка