МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент” для студентів V курсу денної та заочної форми навчання


НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент” для студентів V курсу денної та заочної форми навчання
Сторінка1/6
Дата16.03.2013
Розмір0.65 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Фінанси > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6
Західнодонбаський інститут економіки і управління

Кафедра фінансів

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до вивчення дисципліни

„Інвестиційний менеджмент”

для студентів V курсу денної та заочної форми навчання

напрямку „Фінанси”

Павлоград

2009

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”. / Укладач: А.Ю. Бенько, викладач – Павлоград: ЗПІЕУ. – 2009. – 31с.

Затверджено на засіданні кафедри

Пр. № 1 від 28.08.2009 р.

ВСТУПДисципліна “Інвестиційний менеджмент” дає системне уявлення про сутність і зміст основних законів і категорій одного з найважливіших напрямів менеджменту - інвестиційного.

Світовий досвід свідчить, що країни з перехідною економікою не в змозі розвивати господарство без залучення й ефективного використання інвестицій.

Акумулюючи підприємницький, державний та змішаний капітал, забезпечуючи доступ до сучасних технологій та менеджменту, інвестиції на тільки сприяють формуванню національних інвестиційних ринків, але й пожвавлюють ринки товарів та послуг. Крім того, інвестиції, як правило, сприяють заходам макроекономічної стабілізації та дозволяють вирішувати соціальні проблеми трансформаційного періоду.

Мета курсу «Інвестиційний менеджмент» - формування знань і навичок із розроблення інвестиційної стратегії підприємства, аналізу інвестиційної привабливості проектів, методів оцінки їх ефективності, ризиків, ліквідності, формування інвестиційного фінансового портфелю та програм реальних інвестицій підприємства

Завдання вивчення дисципліни полягає у:

- ознайомленні студентів з відповідними поняттями , категоріями, системами та алгоритмами інвестиційного менеджменту;

- набуття практичних навичок по оволодінню методичним інструментарієм інвестиційного менеджменту;

- визначення методів та інструментів інвестиційного проектування;

- здійснення аналізу зарубіжних концепцій та сучасних вітчизняних підходів відносно управління фінансовими інвестиціями.

Предметом вивчення дисципліни є інвестиційна діяльність організацій.

Основними формами організації навчального процесу при вивченні дисципліни є: лекційні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка і контрольні заходи.

Практичне заняття – це вид навчального заняття, на якому викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентами відповідно до сформульованих завдань. При проведенні практичних занять здійснюється закріплення лекційного матеріалу через опитування, тестування студентів, рішення практичних завдань.

Засвоєння студентами навчального матеріалупродовжується шляхом самостійної роботи в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Вони передбачають також вироблення необхідних практичних вмінь і навичок.

При вивченні дисципліни “Інвестиційний менеджмент” необхідні знання з дисциплін “Інвестування”, “Менеджмент”, “Фінансовий менеджмент”, “Фінанси”, «Фінансові ринки» та загальноосвітніх дисциплін.

П Р О Г Р А М А
Тема 1. Концептуальні основи інвестиційного менеджменту

Ключові терміни: інвестиції, інвестиційний менеджмент

Сутність інвестиційного менеджменту. Види інвестицій підпримства.Етапи процеса управління інвестиціями.Типи інвестиційних менеджерів.Функції і механізм менеджменту інвестицій..
Тема 2 Математичний апарат та методичний інструментарій інвестиційного менеджменту

Ключові терміни:інвестиції, грошовий потік, фактор часу,дисконтування, компаундинг, інфляція.

Принципи врахування часу як фактору.Основні види потоків платежів.Сспособи врахування податків та інфляції в розрахунках.Крива доходності інвестицій
Тема 3 Дослідження зовнішнього інвестиційного середовища

Ключові терміни: кон’юнктура інвестиційного ринку, інвестиційний клімат.

Зміст поняття «кон’юнктура інвестиційного ринку»,основні зарубіжні і вітчизняні індекси інвестиційного ринку.Прогнозування тенденцій ринку інвестицій.Графічна зміна цін на певний інвестиційний інструмент

Зміст терміну «інвестиційний клімат».

Тема 4 Управління виробничими інвестиціями підприємства.

Ключові терміни: Термін окупності інвестицій. Індекс доходності інвестицій. Чиста поточна вартість інвестицій. Внутрішня норма доходності інвестицій.

Характеристики ефективності реальних інвестицій.Визначення чистого приведеного доходу проекту. Розрахунок терміну окупності та доходності інвестицій бухгалтерським методом і методом дисконтування. Зв’язок між показниками ефективності інвестицій.

Тема 5 Управління фінансовими інвестиціями підприємства

Ключові терміни: портфель інвестицій, фінансові інструменти, доходність фінансових інвестицій.

Форми існування фінансових інвестицій. Основні етапи формування політики управління фінансовими інвестиціями. Характеристика інвестиційних якостей фінансових інструментів інвестування. Методи оцінки привабливості цінних паперів. Аналіз та оцінка ефективності фінансових інвестицій. Види інвестиційних портфелів, основні фактори й етапи управління структурою портфелю фінансових інвестицій
Тема 6. Основи інвестиційного ризик-менеджменту

Ключові терміни: інвестиційний ризик, ризик-менеджмент

Поняття ризику інвестування та його місце в системі ризиків.Система управління інвестиційним ризиком (ризик-менеджмент). Інтегрований аналіз та оцінювання ризику. Стратегічне інвестиційне планування і методи портфоліо-аналізу інвестицій
Тема 7. Управління організаційними системами та розподіл інвестиційних ресурсів

Ключові терміни: інвестиційний проект, інвестиційні ресурси, фінансова стабільність

Постановка задачі розподілу ресурсів. Механізми розподілу інвестиційних ресурсів. Оцінка фінансової стабільності потенційних партнерів як основа ефективного розподілу інвестиційних ресурсів. Опосередковані фактори, що визначають інвестиційну привабливість проектів
Тема 8. Формування власних інвестиційних ресурсів підприємства

Ключові терміни: власний капітал підприємства, дивідендна політика, амортизаційна політика, емісійна політика.

Оцінка вартості окремих елементів власного капіталу підприємства. Дивідендна політика підприємства. Амортизаційна політика підприємства . Емісійна політика підприємства
Тема 9. Формування позикових інвестиційних ресурсів підприємства

Ключові терміни: позиковий капітал підприємства, комерційний кредит, банківський кредит, облігаційна позика.

Оцінка вартості окремих елементів позикового капіталу. Управління залученням банківського і комерційного кредиту. Управління облігаційною позикою. Залучення внутрішньої кредиторської заборгованості до фінансування постінвестиційної стадії реалізації проектів
Тема 10. Управління альтернативними джерелами залучення капіталу

Ключові терміни: лізинг, франчайзинг, факторинг, форфейтинг

Управління лізинговими відносинами. Управління відносинами концесії і франчайзингу.Управління факторинговими операціями та операціями форфейтингу . Інші сучасні форми залучення активів
Після вивчення дисципліни студент повинен знати та вміти:
-сутність, принципи, функції, завдання та методи інвестиційного менеджменту;

-теоретичні та методичні засади, інструментарій інвестиційного менеджменту;

-мету, задачі та напрямки інвестиційної стратегії організації;

- особливості функціонування інвестиційного ринку;

- концепції, цілі та зміст інвестиційного проектування;

- основи управління фінансовими інвестиціями.

- застосовувати систему економічних показників для характеристики інвестиційного процесу на підприємстві;

- застосовувати методи вивчення та аналізу кон’юнктури інвестиційного ринку;

- аналізувати та оцінювати інвестиційну привабливість об’єктів ринку інвестицій;

- - розробляти бюджети капітальних вкладень;

- проводити оцінку інвестиційного портфелю капітальних інвестицій (портфелю реальних інвестиційних проектів);
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

«Інвестиційний менеджмент»

Для студентів спеціальності «фінанси та кредит»

Денної форми навчання

Бюджет навчального часу-144 години.
п/п

Тема лекцій

Денна форма навчання

Лекції

Семінарські

та практичні заняття

Самостійна робота

Індивідуально-консультативна робота

І модуль

1.

Установча лекція

1

-2.

Концептуальні основи інвестиційного менеджменту

1

-

10
3.

Математичний апарат та методичний інструментарій інвестиційного менеджменту

-

-

10
4.

Дослідження зовнішнього інвестиційного середовища

2

2

10
5.

Управління виробничими інвестиціями підприємства

4

4

10
6

Управління фінансовими інвестиціями підприємства

4

2

10Всього по І модулю

12

8

50
ІІ модуль

7.

Основи інвестиційного ризик-менеджменту

-

-

12
8.

Управління організаційними системами та розподіл інвестиційних ресурсів

2

2

10
9.

Формування власних інвестиційних ресурсів підприємства

2

2

10
10.

Формування позикових інвестиційних ресурсів підприємства

2

2

8
11.

Управління альтернативними джерелами залучення капіталу

2

2

8Всього по ІІ модулю

8

8

48Всього

20

16

98

10


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

«Інвестиційний менеджмент»

Для студентів спеціальності «фінанси та кредит»

заочної форми навчання

Бюджет навчального часу-144 години.
п/п

Тема лекцій

Заочна форма навчання

Лекції

Семінарські

та практичні заняття

Самостійна робота

Індивідуально-консультативна робота

1.

Установча лекція

1

-2.

Концептуальні основи інвестиційного менеджменту

1

-

14
3.

Математичний апарат та методичний інструментарій інвестиційного менеджменту

1

-

14
4.

Дослідження зовнішнього інвестиційного середовища

-

-

14
5.

Управління виробничими інвестиціями підприємства

-

2

14
6

Управління фінансовими інвестиціями підприємства

-

2

14
7.

Основи інвестиційного ризик-менеджменту

1

-

14
8.

Управління організаційними системами та розподіл інвестиційних ресурсів

-

-

14
9.

Формування власних інвестиційних ресурсів підприємства

-

-

12
10.

Формування позикових інвестиційних ресурсів підприємства

-

-

12
11.

Управління альтернативними джерелами залучення капіталу

-

2

12Всього

4

6

134

Перелік основних розрахункових формул, що застосовуються в дисципліні

«Інвестиційний менеджмент»

Тема: «Концептуальні основи інвестиційного менеджменту»
1. Середня продуктивність інвестиційного капіталу:

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної...
Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Фінансова санація...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінансова санація та банкрутство підприємств” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми теорії та практики фінансів” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів ІІІ курсу напрямків „Економіка підприємства”, «Облік та аудит»,...
ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ...
МЕНЕДЖМЕНТ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ: Завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи (для студентів 5 курсу заочної...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з курсу "Фінансовий менеджмент у банку"...
Навчально-методичний комплекс з курсу "Фінансовий менеджмент у банку" для студентів V курсу фінансового факультету денної та заочної...
Дані методичні рекомендації складено для студентів заочної форми...
Дані методичні рекомендації складено для студентів заочної форми навчання з метою, більш кращого та поглибленого вивчення курсу «Історія...
Методичні рекомендації по вивченню дисципліни “Основи теорії кіл”...
Для її якісного засвоєння в умовах заочної та дистанційної форм навчання необхідно зважити на ряд специфічних моментів, зокрема
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ практичних РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ...
Основними об'єктами лісознавства як науки є природні системи – лісові фітоценози. Тому в лісознавстві велику увагу приділяють вивченню...
Методичні рекомендації для самостійної роботи з вивчення дисципліни...
Завідувач кафедри фінансів Одеського державного аграрного університету к е н., доцент Макуха С. М
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка