Методичні рекомендації з курсового проектування для студентів ОКР «Спеціаліст», ОКР «Магістр» спеціальностей 03060101, 03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»


НазваМетодичні рекомендації з курсового проектування для студентів ОКР «Спеціаліст», ОКР «Магістр» спеціальностей 03060101, 03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»
Сторінка1/6
Дата22.04.2013
Розмір0.7 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Математика > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6


Міністерство аграрної політики та продовольства України

Полтавська державна аграрна академія

Кафедра менеджменту

«Ділове адміністрування»
Методичні рекомендації з курсового проектування для студентів ОКР «Спеціаліст», ОКР «Магістр» спеціальностей 7.03060101, 8.03060101

«Менеджмент організацій і адміністрування»

Полтава – 2013

Укладачі:

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри менеджменту Т. М. Лозинська;

старший викладач кафедри менеджменту О. Г. Лєщина;

к.ю.н., доцент кафедри бізнес-адміністрування та права В. О. Осташова.
Теми курсових проектів підготували:

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту Т. О. Сазонова;

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту О. І. Сердюк;

к.е.н., доцент кафедри менеджменту О. М. Помаз;

к.п.н., доцент кафедри менеджменту І. М. Шупта.

.

Рецензент: Маркіна І. А., завідувач кафедри менеджменту і адміністрування Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України.


Методичні рекомендації затверджені на засіданні кафедри менеджменту 17 грудня 2012 р., протокол № 16.

Завідувач кафедри менеджменту

д.держ.упр, професор Т. М. Лозинська


Методичні рекомендації затверджені на засіданні науково-методичної ради напряму підготовки «Менеджмент» 19 грудня 2012 р., протокол № 4.

Голова науково-методичної ради

напряму підготовки «Менеджмент»,

к.е.н., доцент О. І. Сердюк

ВСТУП
Успішне функціонування підприємства в умовах ринкових перетворень вимагає максимально ефективної роботи всіх його підрозділів і, особливо, органів управління, виявлення та використання внутрішніх резервів росту інвестиційної привабливості і конкурентоздатності, удосконалення основних напрямків діяльності суб’єкта господарювання – операційної, фінансової, інвестиційної.

Менеджмент відіграє важливу роль в організації, вирішуючи багатопланові завдання, тому управління організацією є особливим видом діяльності щодо цілеспрямованої координації дій учасників процесу спільної діяльності.

Окрім функціональної характеристики управління, дуже важливими аспектами розгляду є такі, як:

результативне управління організацією у мінливих умовах соціально-економічного оточення;

забезпечення функціонування системи корпоративного управління в організації;

організація процесу управління змінами;

застосування основних інструментів управління проектами в організації;

забезпечення функціонування системи управління якістю в організації.

Згідно навчального плану підготовки спеціаліста і магістра галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» при вивченні нормативної дисципліни «Ділове адміністрування» передбачено написання курсового проекту, тематика якого включає п’ять блоків: «Менеджмент організацій», «Корпоративне управління», «Управління змінами», «Управління проектами», «Управління якістю».

Основні завдання курсового проекту полягають у:

набутті студентами спеціальних знань у галузі управління підсистемами організації на всіх стадіях її життєвого циклу у взаємозв’язку із зовнішнім середовищем;

вмінні використовувати основні елементи, моделі та принципи корпоративного управління на вітчизняних підприємствах аграрної сфери;

володінні навичками управління індивідуальними, груповими та організаційними змінами в організаціях;

формуванні належних практичних вмінь і навичок застосування інструментарію розробки та реалізації універсальних проектів з метою досягнення ефективного існування та розвитку організації;

практичній підготовці студентів щодо організації робіт із забезпечення та управління якістю продукції.

Курсовий проект повинен містити елементи наукового пошуку, спрямованого на більш ефективне вирішення досліджуваних питань.
1. СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТУ
Проект складається зі вступу, аналітичної та проектної частин, висновків і пропозицій, додатків, списку використаних джерел.

У вступі викладається актуальність теми. Коротко висвітлюються основні завдання менеджменту в організаціях, що випливають із основних законодавчих актів, указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України. Визначається мета і завдання курсового проекту.

В аналітичній частині потрібно дати розширену характеристику досліджуваного питання, що вивчається. При цьому слід проаналізувати результати діяльності організації (підрозділів) в напрямку дослідження за останні три роки. Слід розкрити позитивні моменти і недоліки, їх причини, з’ясувати резерви. При цьому необхідно використовувати дані статистичної та фінансової звітності, навчальних завдань (в т. ч. виконаних студентами за час проходження практики), а також власних спостережень за діяльністю працівників апарату управління.

У проектній частині на підставі аналізу, виявлення причин недоліків, резервів, вивчення передового досвіду розробляються заходи щодо поліпшення менеджменту в організації в напрямку дослідження, що визначається темою курсового проекту.

Важливо використати економіко-математичні методи та комп’ютерну техніку при оптимізації окремих задач.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ повинні бути конкретними та обґрунтованими.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ оформляється відповідно до вимог стандарту.

ДОДАТКИ доповнюють основний зміст курсового проекту. До них відносять копії документів та інші ілюстративні матеріали, що не наповнені аналітичним змістом і на які є посилання у змісті.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ
Тему курсового проекту студенти обирають самостійно, спираючись на примірну тематику курсових проектів. Курсовий проект виконується на матеріалах конкретного підприємства з урахуванням обраної теми випускної роботи. Студент має право опрацьовувати іншу тему, не зазначену в переліку. Для цього в заяві на ім’я завідувача кафедри він мусить обґрунтувати свій вибір.

План курсового проекту як правило повинен відповідати рекомендованому, хоча може складатись студентом самостійно з урахуванням опрацьованої літератури і погоджуватись з керівником проекту.

На проектування керівник проекту видає завдання (додаток А), датує його днем видачі.

Виконання курсового проекту розпочинається вивченням літератури з проблем менеджменту організації. На цьому етапі студент за допомогою наукового керівника, використовуючи фонд бібліотек (навчального закладу, обласної та ін.), опрацьовує наукові джерела.

Для підготовки курсового проекту використовується наукова, навчальна та нормативна література (монографії, довідники, підручники, навчальні посібники, статті із наукових джерел). Інформація також може бути отримана із комп’ютерних мереж.

При курсовому проектуванні використовуються форми статистичної звітності, матеріали первинного обліку, річні звіти, інші джерела (за останні
3 роки).

Виконання проекту розбивається на етапи. Після виконання студентом одного етапу науковий керівник візує матеріал і дає дозвіл студенту на виконання наступного.

Курсовий проект виконується на стандартних аркушах паперу (формат А-4) обсягом 35-40 сторінок.

Виконаний проект не пізніше, ніж за два тижні до сесії подається на кафедру, де після реєстрації лаборантом кафедри передається науковому керівнику для перевірки та рецензування за встановленими формами
(додатки В, Д).

При позитивному відгуку проект допускається до захисту перед комісією у складі двох-трьох викладачів за участю керівника курсового проекту.

Напередодні захисту студент отримує свій проект, щоб ознайомитись з листом оцінювання курсового проекту та рецензією і своєчасно підготуватися до відповідей на зауваження, що містяться в ній.

У процесі захисту оцінюється глибина знань та рівень практичних навичок з теми проекту і відповідного розділу дисципліни.

Результати захисту оцінюються за алгоритмом 100-бальної оцінки за національною шкалою та ECTS.

3. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ
Загальні вимоги

Курсовий проект має бути написаний державною мовою.

Текст розміщують на одному боці аркуша паперу формату А4
(297 х 210 мм) у друкованому форматі: текстовий редактор Word, шрифт Times New Roman 14-го розміру, інтервал 1,5 («полуторный»), включаючи назви розділів і підрозділів, щільність тексту повинна бути однаковою («обычный»). Абзаци в тексті починають відступом, що дорівнює 1,25 см.

Помилки, описки і графічні неточності, виявлені у процесі виконання роботи, допускається виправляти підчищанням, або з використанням коректора і нанесенням на тому ж місці виправленого тексту (графіки) машинописним чи рукописним способом (чорними чорнилом, пастою, тушшю). Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці.

Обсяг основного тексту повинен становити 35-40 рукописних сторінок.

Список використаної літератури має містити понад 30 літературних джерел, опублікованих переважно за останні 10-15 років.

Матеріал курсового проекту слід подати у такій послідовності:

титульний аркуш;

бланк завдання;

зміст;

перелік умовних позначень (за необхідності);

вступ;

основна частина;

висновки та пропозиції;

додатки (за необхідності);

список використаних джерел.

Завершений і оформлений належним чином проект автор обов’язково підписує на останній сторінці списку використаних джерел.

Мова курсового проекту – державна, стиль – науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність – логічна. Пряме переписування у роботі матеріалів із літературних джерел є неприпустимим.

Титульна сторінка курсового проекту оформляється за єдиним зразком (додаток Б). За титульною сторінкою розміщують «Завдання для виконання курсового проекту» (додаток А). Третя сторінка проекту – «ЗМІСТ». Далі йде «ВСТУП», цією сторінкою відкривається нумерація роботи. Сторінки нумеруються в верхній правій частині аркуша, верхнє поле якого складає 20 мм, нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 15 мм.

Роздруковані на ЕОМ програмні документи повинні відповідати формату А4 (мають бути розрізаними), їх розміщують в додатках.

Текст основної частини курсового проекту поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти.

Заголовки структурних частин проекту «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ», «ДОДАТКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» друкують великими літерами по центру без абзацного відступу з вирівнюванням по ширині. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Відстань між заголовком розділу та підрозділу – 1 рядок, між заголовком та текстом – 1 рядок.

Кожну структурну частину дипломної роботи (розділ) треба починати з нової сторінки. Між останнім реченням попереднього підрозділу та заголовком наступного підрозділу робиться відступ 2 рядки. До загального обсягу роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають сторінку. Всі сторінки зазначених елементів дипломної роботи підлягають суцільній нумерації.

Нумерація. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків (малюнків), таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою дипломної роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок дипломної роботи. На титульному аркуші, бланку завдання та першій сторінці змісту номер сторінки не ставлять, на наступних – номер проставляють у правому верхньому куті аркуша без крапки в кінці, шрифт Times New Roman 12-го розміру.

Такі структурні частини дипломної роботи, як зміст, вступ, висновки та пропозиції, список використаних джерел не мають порядкового номера. Звертаємо увагу на те, що всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини дипломної роботи, нумерують звичайним чином. Не нумерують лише їх заголовки, тобто не можна друкувати: «1. ВСТУП» або «4. ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ». Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка наводять заголовок підрозділу.

Наприклад:

РОЗДІЛ 1

ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ТА ПІДГОТОВКИ
ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу ставиться крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовок підрозділу.

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в курсовому проекті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Як зазначалось вище, ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках роботи, включають до суцільної нумерації сторінок. Таблицю, малюнок або рисунок, розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування у тексті або в додатках.

Ілюстрації позначають словом «Рис.», і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка.

Наприклад:
Рис. 2.1. Основні задачі процесу реалізації стратегії управління трудовим потенціалом в ДП «СП «Ювілейне», 2012 р.
Номер ілюстрації, її назву та пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу та порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу).

При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовж. табл.» і вказують номер таблиці. Приклад перенесеної таблиці подано на стор. 11 даних методичних рекомендацій.

Формули в курсовому проекті (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

Примітки до тексту і таблиць, в яких наводять довідкові та пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному аркуші кілька, то після слова «Примітки» ставлять двокрапку
(шрифт Times New Roman 12-го розміру, інтервал 1,0 («одинарный»).
Наприклад:

Примітки:

1. ...

2. ...

Якщо є одна примітка, то її складові частини не нумерують і після слова «Примітка» ставлять крапку.

Ілюстрації. Ілюструють курсовий проект, виходячи із певного загального задуму, за ретельно продуманим тематичним планом, що допомагає уникнути ілюстрацій випадкових, пов’язаних із другорядними деталями тексту, запобігти невиправданим пропускам ілюстрацій до найважливіших тем. Кожна ілюстрація має відповідати тексту, а текст – ілюстрації.

Назви ілюстрацій розміщують після їх номерів. За необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий підпис).

Підпис під ілюстрацією зазвичай має чотири основних елементи:

  • найменування графічного сюжету, що позначається скороченим словом «Рис.»;

  • порядковий номер ілюстрації, який вказується без знака номера арабськими цифрами;

  • тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із якомога більш стислою характеристикою зображеного;

  • експлікацію, яка будується так: деталі сюжету позначають цифрами, що виносять у підпис, супроводжуючи їх текстом. Треба зазначити, що експлікація не замінює загального найменування сюжету, а лише пояснює його.

Наприклад:
Рис. 1.2. Склад підсистем системи управління персоналом
ДП «СП «Ювілейне»

або
Рис. 1.2 Схема організаційної структури підприємства:

1 – основні підрозділи;

2 – допоміжні підрозділи;

3 – обслуговуючі підрозділи.
Відстань між назвою рисунку і текстом 1 рядок.

Основними видами ілюстративного матеріалу в курсових проектах є: креслення, технічний рисунок, схема, фотографія, діаграма, графік.

Не варто оформляти посилання на ілюстрації як самостійні фрази, в яких лише повторюється те, що міститься у підписі. У тому місці, де викладається тема, пов’язана з ілюстрацією, і де читачеві треба вказати на неї, розміщують посилання у вигляді виразу в круглих дужках «(рис. 3.1)» або зворот типу: «...як це видно з рис. 3.1» або «... як це показано на рис. 3.1».

Якість ілюстрацій повинна забезпечувати їх чітке відтворення (електрографічне копіювання, мікрофільмування). Ілюстрації мають бути чорно-білими, з використанням штрихування.

Таблиці. Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати номер і назву, яку розміщують над таблицею та друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву наводять жирним шрифтом.

За логікою побудови таблиці її логічний суб’єкт, або підмет (позначення тих предметів, які в ній характеризуються), розміщують у боковій частині, шапці, чи в них обох, а не в центрі таблиці, присудок, таблиці (тобто дані, якими характеризується підмет) – у центральній частині, а не в шапці чи боковій частині. Кожен заголовок над графою стосується всіх даних цієї графи, кожен заголовок рядка в боковій частині – всіх даних цього рядка.

Заголовок кожної графи в шапці таблиці мусить бути по можливості коротким. Слід уникати повторів тематичного заголовка в заголовках граф, одиниці виміру зазначати у тематичному заголовку, виносити до узагальнюючих заголовків слова, що повторюються.

Вимоги до оформлення таблиць:

Таблиця 1.2
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Кафедра менеджменту організацій Тематика магістерських (дипломних)...
Тематика магістерських (дипломних) робіт зі спеціальності 03060101 03060101) “Менеджмент організацій і адміністрування” на 2012–2013...
МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Маркетинговий менеджмент. Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів ОКР «Магістр» спеціальності 050108...
ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ студентів 6-го курсу спеціальності 03060101...
Завдання Управління виробничо-технологічною підсистемою (операційна, маркетингова, комерційна, збутова діяльність) 7
ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ студентів 5-го курсу спеціальності 03060101...
Завдання Управління виробничо-технологічною підсистемою (операційна, маркетингова, комерційна, збутова діяльність) 6
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-го КУРСУ ОКР «БАКАЛАВР»
Косьмій М. М., Мельник П. В., Острогляд О. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Методичні рекомендації для написання курсових...
Досьє професії Медіакомунікації
Вимоги до передньої освіти – ОКР «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр» незалежно від напряму підготовки за базовою вищою освітою....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ для студентів усіх спеціальностей...
Політологія. Суб`єкти політики та способи політичної діяльності [Текст]: Методичні рекомендації до вивчення розділу для студентів...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної...
Чинники успішного працевлаштування за фахом: Метод рекомендації до вивч дисципліни та викон контр роботи для студ освіт кваліф рів....
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КОНСТИТУЦІЙНЕ...
Формами проведення занять є такі: лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота. З даної дисципліни передбачено...
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів...
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів спеціальності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка