Методичні рекомендації щодо оформлення магістерських робіт для студентів спеціальності


Скачати 465.09 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо оформлення магістерських робіт для студентів спеціальності
Сторінка1/6
Дата13.03.2013
Розмір465.09 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Харківський національний економічний університет
Методичні рекомендації щодо оформлення

магістерських робіт для студентів спеціальності

Прикладна статистика” усіх форм навчання

Укладачі: Раєвнєва О. В.

Сєрова І. А.

Аксьонова І. В.


Відповідальний за випуск Раєвнєва О. В.

Харків, 2010

Затверджено на засіданні кафедри статистики та економічного прогнозування.

Протокол № від 20 р.


Методичні рекомендації щодо оформлення магістерських робіт для студентів спеціальності “Прикладна статистика” усіх форм навчання / Укл. О. В. Раєвнєва, І. А. Сєрова, І. В. Аксьонова. ─ Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. ─ 42 с. (Укр. мов.)

Докладно розглянуто структуру дипломної магістерської роботи студентів, наведені вимоги до її підготовки, змісту та захисту, запропоновані приклади щодо оформлення.

Рекомендовано для студентів спеціальності «Прикладна статистика» усіх форм навчання.
ВСТУП
Підсумковим етапом навчання в університеті, що дає право на присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з прикладної статистики за програмами підготовки «Статистичне забезпечення аналізу та прогнозування макроекономічних процесів» та «Статистична діагностика функціонування та розвитку підприємств», є дипломна магістерська робота, як підсумкова форма зв'язку теоретичних досліджень з практичними розробками за даними бази практики. Дипломна магістерська робота – це самостійно виконане дослідження з конкретної теми, котре має науково-пошуковий та прикладний характер. Основне її призначення – продемонструвати рівень наукового та професійного бачення актуальних питань соціально-економічного розвитку на макро-, мезо- та мікрорівні. В процесі написання дипломної магістерської роботи студенти повинні використовувати навички науково-дослідницької роботи, демонструвати рівень своєї фахової підготовки, що є своєрідним звітом за весь період навчання.

Сучасні світові тенденції у вищій професійній освіті втілюються в таких фундаментальних зрушеннях, як інтеграція різних дисциплін, проведення наукових досліджень фундаментального та прикладного характеру, застосування проектного підходу в сфері освіти.

При формуванні компетенцій магістра зі спеціальності «Прикладна статистика» використовується системний підхід, що ставить задачу відбиття загального розуміння змісту кваліфікаційного рівня освіти в термінах компетенцій та результатах освіти.

Система професійних компетенцій передбачає підготовку випускників до інноваційної роботи в таких ключових сферах зайнятості як бізнес та державне управління, виробітку в них здатності адаптуватися до нового середовища.

Магістр зі спеціальності «Прикладна статистика» повинен володіти наступними компетенціями:

проводити критичний аналіз існуючих точок зору з проблемних питань;

формулювати власний підхід з приводу розв'язання проблеми;

здійснювати статистичні спостереження соціально-економічних явищ і процесів;

проводити моніторинг соціально-економічних явищ і процесів у відповідності з потребами державного управління та учасників суспільного відтворення;

проводити системний аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності суб’єктів господарювання;

застосовувати системи статистичних показників для аналізу закономірностей формування стану та тенденцій розвитку соціально-економічних явищ і процесів;

використовувати економіко-статистичні моделі з метою проведення аналізу соціально-економічних явищ та процесів;

розробляти цілісну систему інформаційно-аналітичного забезпечення стратегії розвитку підприємств, регіонів, галузей;

володіти прийомами управління та контролю бізнес-процесів;

ставити й вирішувати прикладні організаційно-управлінські задачі;

володіти сучасними інформаційними технологіями збирання, оброблення, аналізу та розповсюдження статистичної інформації;

презентувати результати проведеного дослідження.

Таким чином, мета дипломної магістерської роботи полягає в:

систематизації та поглибленні теоретичних і практичних знань в різних сферах економіко-статистичної діяльності;

практичному застосуванні отриманих теоретичних знань, вмінь та навичок зі статистики та економічного прогнозування;

оволодінні сучасними методами наукового дослідження;

з’ясуванні ступеня підготовки випускників до практичної діяльності в сучасних умовах господарювання;

підтвердженні готовності випускника до самостійного вирішення завдань, що виникають в процесі роботи статистика-аналітика;

презентації результатів проведеного дослідження та навичок їх публічного захисту.
1. ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
Дипломна магістерська робота є самостійною науково-кваліфікаційною роботою, яка носить характер науково-прикладних досліджень за обраною студентом темою і має певне значення для поліпшення діяльності у сфері статистичної теорії та практики.

Для досягнення вказаної мети студенти повинні вирішити такі завдання:

з урахуванням рекомендованої кафедрою статистики та економічного прогнозування тематики дипломних магістерських робіт, відповідної бази практики, сфери наукової діяльності студента, актуальних проблем, що стоять перед фахівцями-статистиками, вибрати тему дипломної магістерської роботи та обґрунтувати її актуальність;

опрацювати та узагальнити законодавчу базу України, нормативно-правові та інструктивні матеріали, літературні та інші джерела з теми, що досліджується;

зібрати практичні матеріали з обраної теми дослідження в умовах конкретної статистичної установи (організації), підприємства, науково-дослідного центру, органу державної влади та ін.;

вивчити (або поглибити) та узагальнити теоретико-методологічні засади з обраного напряму дослідження;

провести всебічну діагностику ситуації із застосуванням сучасного інструментарію;

розробити та оцінити альтернативні підходи до вирішення визначених проблем;

дослідити закономірності розвитку досліджуваного явища або процесу;

оформити проведені теоретичні та практичні розробки у вигляді дипломної магістерської роботи, яка включає пояснювальну записку зі всіма розрахунками та обґрунтуваннями запропонованих заходів та ілюстративний матеріал;

захистити дипломну магістерську роботу на відкритому засіданні державної екзаменаційної комісії.
2. ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ
Тематика дипломних магістерських робіт опрацьовується кафедрою, виходячи із завдань, що випливають з програм підготовки магістрів зі спеціальності, актуальності й можливості проведення науково-дослідної роботи з тих чи інших питань протягом часу, передбаченого навчальним планом та сучасних потреб роботодавців.

Загальна тематика дипломної роботи обирається студентом ще під час написання науково-дослідної роботи на третьому курсі, потім доопрацьовується, поглиблюється та конкретизується під час написання випускної бакалаврської роботи на четвертому курсі. На п’ятому курсі студент завершує опрацювання над проблемою, яка була ним обрана на третьому курсі і частково розглянута на четвертому.

Тема дипломної роботи може бути більш конкретизована або змінено іі напрямок. Всі ці дії погоджуються та уточнюються з керівником, після чого студенти розробляють план і графік роботи, який має відповідати календарному графіку, затвердженому кафедрою статистики та економічного прогнозування.

Зміна теми дипломної магістерської роботи може відбуватися у виключному порядку з поданням обґрунтування.

Назва дипломної магістерської роботи повинна бути конкретною, за сутністю відбивати вирішення наукової задачі, вказувати на мету дослідження та повністю відповідати спеціальності «Прикладна статистика». У назві не бажано використовувати ускладнену термінологію. Треба уникати назв, що починаються зі слів "Дослідження питання...", "Дослідження деяких шляхів...", "Деякі питання...", "Матеріали до вивчення...", "До питання..." і т. ін., у яких не відбито в достатній мірі суть проблеми.

Тематика дипломних магістерських робіт розглядається на засіданні кафедри статистики та економічного прогнозування та за її поданням затверджується наказом ректора університету не пізніше ніж за півроку до закінчення навчання.
3. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ І ЗМІСТУ ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ, ДИПЛОМНИХ
Методичні рекомендації щодо оформлення курсових, дипломних і магістерських робіт для студентів факультету іноземної філології / Уклад.:...
Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни...
Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Біометрія» / Укладач: к б н., доцент Іванченко О.Є. ЁC Дніпропетровськ:...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-го КУРСУ ОКР «БАКАЛАВР»
Косьмій М. М., Мельник П. В., Острогляд О. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Методичні рекомендації для написання курсових...
Методичні рекомендації щодо оформлення дипломних робіт для студентів напряму підготовки “
Підсумковим етапом навчання в університеті, що дає право на присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки...
Методичні рекомендації щодо оформлення дипломних робіт для студентів напряму підготовки “
Підсумковим етапом навчання в університеті, що дає право на присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів всіх форм навчання спеціальності
Обіход С. В., Ткачук В. О. Управління персоналом у сфері послуг: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів всіх...
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів...
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів спеціальності
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів...
Автори: Л. Г. Соляник, Лісовенкова І. М. – Д.: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2012. – 28 с
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ та завдання контрольних робіт для студентів...
Автори: Губачова О. М. – доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Полтавського університету споживчої кооперації України, к...
Методичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських і практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка