МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КУРСУ “ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ” для студентів неекономічних спеціальностей Розглянуто на засіданні


НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КУРСУ “ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ” для студентів неекономічних спеціальностей Розглянуто на засіданні
Сторінка9/10
Дата20.03.2013
Розмір1.13 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Література:

    1. Бутук А. Экономическая теория. – К.: “Вікар”, 2003, с. 594-661.

    2. Курс экономической теории / под ред. Чепурина М., Киселевой Е. – Киров: «АСА», 2004, с. 468-509.

    3. Мочерный С., Симоненко В., Секретарюк В., Устименко А. Экономическая теория. – К.: Знання, 2003, с.560-640.

    4. Общая экономическая теория (политэкономия) / Под ред. Видяпина В., Журавлевой Г. – М.: ПРОМО-Медиа, 1995, с. 509-586.

    5. Экономическая теория/ под ред. В.Д. Камаева. – М.: ВЛАДОС, 2004, с. 462-527.Контрольні завдання

  1. Що означає світове господарство в економічному аспекті? Що є матеріальною основою становлення і розвитку світового господарства?

  2. Як ви розумієте цілісність світового господарства як системи? Чи означає його цілісність, що не існують протиріччя між його складовими елементами? Поясніть, які протиріччя і між якими групами країн існують у світовому господарству. До чого призводить їх вирішення?

  3. Дайте визначення суспільного поділу праці. Які існують види суспільного поділу праці?

  4. Міжнародний поділ праці - це:

а) система торговельних зв'язків, які склалися в певних часових і територіальних рамках;

б) спеціалізація окремих країн у межах світового господарства на виробництві певних видів продукції з метою їх реалізації на національному ринку;

в) система різноманітних форм міжнародного економічного співробітництва, яка передбачає відкритість економіки і вільне переміщення трудових ресурсів;

г) зосередження окремих стадій єдиного виробничого процесу у різних, найпридатніших для цього країнах;

д) правильна відповідь не названа.

  1. Що не можна віднести до факторів спеціалізації окремих країн у межах світової економіки?

а) географічне місцезнаходження;

б) природнокліматичні умови;

в) ресурсні можливості;

г) історичні традиції;

д) правильно вказане у п. а, б, в, г;

е) правильна відповідь не названа.

  1. Чому держава заохочує своїх підприємців приймати участь у міжнародному поділі праці? Яку вигоду від участі в міжнародному поділі праці мають підприємці та держава в цілому?

  2. Як ви вважаєте, які галузі економіки, види виробництва в Україні повинні бути міжнародно спеціалізованими? Які заходи слід впровадити державі, щоб більш активно брати участь у міжнародної спеціалізації та кооперуванні виробництва?

  3. Якій зв’язок існує між розвитком України та місцем її промислового комплексу в системі міжнародного поділу праці?

  4. Що є об’єктивною умовою формування системи міжнародних економічних відносин? Які фактори оказують істотний, а іноді визначальний вплив на сучасні міжнародні економічні відносини?

  5. Які форми міжнародних економічних відносин Вам відомі?

  6. За рахунок міжнародних економічних зв'язків неможливо:

а) подолати вузькість національного ринку;

б) уникнути обмеженості національної ресурсної бази;

в) налагодити спеціалізацію виробництва, зробивши його ефективнішим;

г) підвищувати якісний рівень вироблених товарів;

д) проводити ефективну антициклічну політику;

е) правильна відповідь не названа.

  1. Дайте визначення світовому ринку. Чим відрізняється світовий ринок від національного? Розкрийте особливості формування світової ціни. Які фактори впливають на світові ціни?

  2. Від яких найважливіших факторів залежить формування інтернаціональної вартості?

а) від інтенсивності праці в національному та світовому господарствах;

б) від середньої продуктивності праці в національному і світовому господарствах;

в) від ступеня складності праці;

г) від ступеня розвитку одиничного поділу праці.

  1. Молодий американець розмірковує: «Можливо, що США поки ще країна № 1 у міжнародній економіці, але я думаю, що ситуація може змінитися. ЄС, Японія, та й усі країни світу наздоженуть нас. Незабаром нам буде невигідно взагалі що-небудь виробляти». Чи згодні ви, що можлива така ситуація, коли будь-яке виробництво заходить у тупик, а імпорт усіх без винятку товарів стає вигідною справою?

  2. “Найбільш бідним країнам світу нема чого експортувати, тому що вони не мають надлишкових факторів виробництва”. Яка ваша думка щодо даного вислову?

  3. Зростання експорту країни за інших незмінних умов, викличе:

а) збільшення інвестицій:

б) зменшення заощаджень;

в) збільшення чистого експорту;

г) збільшення сукупного попиту і національного доходу.

  1. Визначте, чи правильне твердження, що внаслідок міжнародної торгівлі споживання країни може вийти за криву виробничих можливостей.

  2. Дайте визначення торговельної політики держави. Яке місце в ній займає державне регулювання зовнішньої торгівлі? Які варіанти зовнішньоторговельної політики вам відомі?

  3. Охарактеризуйте відмінні риси протекціонізму та вільної торгівлі. В чому полягають сильні та слабкі сторони двох типів зовнішньоторговельної політики? Який економічний курс має найбільшу перевагу в сучасних умовах?

  4. Дайте характеристику тарифних і нетарифних методів регулювання зовнішньої торгівлі.

  5. У чому полягає сутність і необхідність міжнародного руху капіталу? Як ви вважаєте, чому зараз вірніше говорити про міжнародну міграцію капіталу, а не про його вивіз?

  6. Чи можуть міжнародна торгівля і міжнародний рух факторів виробництва заміщати один одного? Яким чином?

  7. Як впливає вивіз капіталу на країни-експортери і країни-імпортери?

  8. Ви купили акції «Дженерал моторз». Чи є це вивіз капіталу з України? Якщо це так, то в якій формі? А якщо ви купили облігації цієї компанії?

  9. Чому вважається, що для країни більш привабливим є ввіз підприємницького, а не позичкового капіталу?

  10. Розгляньте проблеми ефективності використання іноземних інвестицій в економіці України. Які показники ефективності використання іноземних інвестицій ви знаєте?

  11. Дайте визначення валютної системи і охарактеризуйте її складові.

  12. Дайте визначення міжнародних валютних відносин, міжнародній валютній системи. Які її основні елементи?

  13. Коротко охарактеризуйте основні етапи розвитку міжнародної валютної системи.

  14. В чому полягає сутність валютного курсу? Перелічить, які функції виконує валютний курс.

  15. Визначте валютний курс марка/долар, якщо 1 долар коштує 1,56 марки.

  16. Розгляньте достоїнства та недоліки фіксованих валютних курсів, вільно плаваючих валютних курсів. Які аргументи приводяться за та проти кожної системи?

  17. Падіння курсу української гривні невигідно іноземним імпортерам українських товарів. Ви згодні з цим твердженням?

  18. Як зміниться ціна магнітофону у доларах, якщо він продається у Німеччині за 150 євро, а ціна євро піднялася з 45 центів до 50 центів за євро?

  19. У таблиці приведена карта попиту на фунти стерлінгів:
Ціна фунта, дол.

2,00

2,10

2,20

2,30

2,40

2,50

Обсяг попиту на фунти, млн. ф. ст.


200


190


180


170


160


150


Припустимо, що уряд Великої Британії встановлює валютний курс 1 ф. ст. = 2,40 дол. Кількість запропонованих за цим курсом фунтів стерлінгів дорівнює 180 млн.. Що має робити британський уряд: купувати чи продавати фунти? Яку кількість? Якщо британський уряд повинен купувати фунти за долари, те де він може взяти необхідні долари?

  1. Нижче наведена карта попиту на швейцарські франки та їхня пропозиція.
Ціна франка, дол.

Обсяг попиту на франки, млн. фр.

Обсяг пропозиції франків, млн. фр.

0,80

300

400

0,70

320

370

0,60

340

340

0,50

360

310

0,40

380

280


а) якій рівноважний валютний курс долара?

б) якій рівноважний курс швейцарського франка?

в) яку кількість доларів буде куплено на валютному ринку?

г) яку кількість швейцарських франків буде куплено на валютному ринку?

  1. Як може вплинути на фізичний обсяг експорту та імпорту США значне зниження ціни долара у іноземних валютах?

  2. Назвіть цілі, засоби і механізм здійснення валютного регулювання.

  3. Які особливості формування і функціонування валютної системи України?

  4. Розгляньте курсову політику Національного банка України. Якими повноваженнями володіє Національний банк України у сфері валютного контролю?

  5. До якого типу валют відноситься українська гривня? Які передумови потрібно створити, щоб зробити нашу національну валюту вільно конвертованою?

  6. Покажіть місце та роль України в системі світового господарства.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ СТУДЕНТАМ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ З ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Учбовим планом з “Основ економічної теорії” передбачено виконання контрольної роботи.

Вибір варіанту контрольної роботи здійснюється за допомогою сітки, що наведена у даних методичних матеріалах. Студент знаходить у сітці свій варіант контрольної роботи, виходячи з останньої цифри залікової книжки. Кожен варіант містить у собі питання й завдання з різних тем курсу.

Контрольна робота виконується у шкільному зошиті, або на аркуші А 4. На титульній сторінці вказується назва дисципліни, з якої виконується контрольна робота, прізвище, ім’я та по батькові студента, назва ВУЗу, факультету, курсу, групи. Обов’язково треба вказати номер залікової книжки.

При виконанні контрольної роботи слід використовувати учбові посібники, наведені в кожній темі, а також періодичну літературу. Перелік використаної літератури наводиться у кінці роботи.

На початку роботи студент вказує номер варіанту, переписує перше завдання и дає на нього відповідь. Потім переписує друге завдання, дає на нього відповідь і так далі. Відповіді на питання і виконання завдань повинні бути достатньо повними, чіткими й ясними, математичні розрахунки правильними. Робота повинна бути написана охайно і грамотно.

Контрольна робота здається у методичний кабінет кафедри економічної теорії не пізніше, ніж за два тижня до початку заліково-екзаменаційної сесії. Якщо контрольна робота не одержить позитивної оцінки рецензенту, студент повинен її доопрацювати з урахуванням зауважень і повторно надати для перевірки. Студент, що не виконав контрольну роботу, до складання заліку або іспиту не допускається.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

1. Необхідність і суть макроекономічного регулювання. Предмет та...
Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри економічної теорії та конкурентної політики від 24 грудня 2008 р., протокол №8 та...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми теорії та практики фінансів” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ для студентів усіх спеціальностей...
Політологія. Суб`єкти політики та способи політичної діяльності [Текст]: Методичні рекомендації до вивчення розділу для студентів...
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
Програма та методичні вказівки з виробничої практики для студентів...
Методичні вказівки до виробничої практики студентів 5-го курсу напряму 0504 “Туризм” написано у відповідності з робочим навчальним...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси»....
Методичні рекомендації до самостійної роботи студента по вивченню дисципліни “Економічна теорія”
Зародження економіко-теоретичних знань. Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки. Сучасні напрями, школи...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ Київ 2 011 Навчально-методичний...
Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Основи економічної теорії» / Укл. Н.Є. Скоробогатова, Н. О. Черненко. К.: НТУУ "КПІ",...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійних робот з дисципліни «Основи...
Розглянуто та ухвалено на засіданні циклової комісії організаційно технічних дисциплін та готельної справи
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін „Право інтелектуальної власності”, „Інтелектуальна власність”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка