МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КУРСУ “ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ” для студентів неекономічних спеціальностей Розглянуто на засіданні


НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КУРСУ “ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ” для студентів неекономічних спеціальностей Розглянуто на засіданні
Сторінка2/10
Дата20.03.2013
Розмір1.13 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

4.22. Якщо зменшення ціни на 10% приведе до підвищення величини попиту на 16%, то такий попит:


а) нееластичний;

б) одиничної еластичності;

в) еластичний;

г) абсолютно еластичний.

4.23. Ціна товару знизилася з 100 до 90 грн., завдяки чому обсяг попиту виріс з 50 до 90 шт. Ми можемо зробити висновок, що попит на товар:

а) знизився;

б) має одиничну еластичність;

в) нееластичний;

г) еластичний.

4.24. Визначте еластичність попиту і пропозиції, використовуючи дані, які містяться в наведеній нижче таблиці:


Коефіцієнт еластичності пропозиції

Обсяг пропозиції, тис. од.

Ціна продукції, грн.

Обсяг попиту, тис. од.

Загальна виручка, тис. грн.

Коефіцієнт еластичності попиту
56

20

20


45

18

26


34

16

34


26

14

44


22

12

50
4.25. В Україні 26 грудня 1992 р. тарифи на всі види міського транспорту були підвищені в десять разів. Кількість людей, що користуються цими видами транспорту, зменшилася на 10%. Яка буде еластичність попиту на цей транспорт?

4.26. Квітникар продає на ринку щодня 300 гвоздик по 2 гривні за штуку. Як Ви вважаєте, чи є йому сенс знизити ціну до 1,80, щоб збільшити кількість продажу, враховуючи, що коефіцієнт еластичності дорівнює 0,7 ?

4.27. Оксана завжди купує на сніданок сосиски. Ольга вважає, що вранці краще вживати що-небудь з молочних продуктів. Чий попит на продукти харчування буде більш еластичний?

4.28. Розрахуйте коефіцієнт перехресної еластичності , якщо відомо, що зниження ціни на масло на 10% обумовило зниження попиту на маргарин на 15%. Як Ви можете охарактеризувати названі товари, як субститути чи компліментарні блага?

ТЕМА 5. Теорія поведінки споживачаСпоживацькі переваги.

Корисність в економічній теорії і проблема її виміру. Сукупна та гранична корисності. Функція корисності. Закон спадної граничної корисності блага.

Рівновага споживача з кардиналістських позицій

Вибір споживача з ординалістських позицій. Криві байдужості, їх властивості.

Бюджетне обмеження і можливості споживача. Бюджетна лінія.

Оптимум споживача як модель раціонального споживчого вибору.
Література


 1. Экономическая теория (политэкономия). Учебник / Под ред. Видяпина В., Журавлевой Г. - М.: ПРОМО-Медиа, 2004, с. 290 -315.

 2. Приходченко Т.А. Микроэкономика: Учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения дисциплин. - К.: Изд-во Европейского унив-та, 2004, с.19-41.

 3. Економічна теорія. Посібник для вищої школи / Воробйов Е., Гриценко А., Соболєв В. - Харків-Київ, 2003, с.290-306.

 4. Основи економічної теорії. Підручник / Мамалуй О., Грищенко О., Дарнопих Т. та інш - К.: Юрінком інтер, 2003, с. 115-І26.

 5. Макконнелл Р., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2-х томах, пер. с англ.- М.: “Республика”, І992. - Т. 2, с. 30-44.

 6. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики - М.: Норма, 1996, с. 130-147.

 7. Курс экономической теории / Под ред. Чепурина М., Киселевой Е. -Киров: “АСА”, 2004, с. 121-128.Контрольні завдання


  1. Які чинники визначають вибір споживача у ринковій системі? У яких випадках поведінку споживача слід вважати раціональною? Чому раціональна поведінка не завжди притаманна реальним споживачам?

  2. Правильні чи ні наступні твердження:

а) у раціонального споживача граничні корисності всіх товарів, які він споживає, рівні;

б) ефект заміщення полягає у тому, що в результаті зміни ціни споживач змінює структуру споживання.

  1. Яке з наступних значень спадної корисності ілюструє закон спадної корисності?

а) 200, 150, 100, 50;

б) 200, 300, 400, 500;

в) 200, 250, 270, 280;

г) 200, 150, 150, 150.

  1. Правильні чи ні наступні твердження:

а) бюджетні лінії ніколи не перетинаються;

б) чим більш гострим є кут нахилу бюджетної лінії до горизонтальної вісі, тим більш обмеженим є бюджет споживача.

  1. Бюджетна лінія є:

а) лінією загальної корисності товару;

б) лінією спадної корисності товару;

в) обмеженням, яке накладається на вибір споживача;

г) лінією максимального задоволення споживача.

  1. Ціна товару X - 1,5 грн., ціна товару У – 1 грн. Якщо споживач оцінює граничну корисність товару У у 30 ютіл. і бажає максимізувати задоволення від купівлі товарів X і У, тоді він повинен прийняти граничну корисність товару X за:

а) 15 ютіл.; б) 20 ютіл.; в) 30 ютіл.; г) 45 ютіл.

  1. Який економічний зміст кривої байдужості?

Товар А

8
6

U 1

4 U 2

U 3

2 U 4

U 5

0 товар В

2 4 6 8

Що визначає форма та положення кривої U1 на малюнку? Що показують криві байдужості, що розташовані вище чи нижче U1?

  1. Споживач витрачає 200 грн. на споживання товару А по ціні 5 грн. та товару В по ціні 20 грн. Побудуйте бюджетну лінію. Як зміниться положення бюджетної лінії, якщо:

а) бюджет споживача зросте на 100 грн.;

б) при новому бюджеті ціна на товар В буде складати 25 грн.

  1. Припустимо, що споживач має дохід у 8 дол. Ціна товару А дорівнює 1 дол., а ціна В - 0,5 дол. Яка з наступних комбінацій товарів знаходиться на бюджетній лінії?

а) 8А і 1В;

б) 7А і 1В:

в) 6А і 6В;

г) 5А і 6В;

д) 4А і 4В.

  1. Сформулюйте правило максимізації корисності споживача.

  2. Намалюйте карту кривих байдужості для наступних пар товарів: червоні та жовті яблука; хліб і вода; солоні огірки і шоколад.

  3. Яке з наступних тверджень є неправильним:

а) кожна точка на кривій байдужості означає комбінацію двох товарів;

б) кожна точка на бюджетній лінії означає однаковий рівень корисності;

в) усі точки на кривій байдужості означають однаковий рівень корисності;

г) усі точки на бюджетній лінії означають однаковий рівень корисності.

  1. В таблиці надані набори байдужості двох товарів.
Набір

1

2

3

4

5

6

Товар А

20

27

33

38

44

50

Товар В

25

20

17

15

І3

12


А) Виконайте наступні завдання: накресліть криву байдужості; розрахуйте граничну норму заміщення товару В на А; дайте характеристику динаміки граничної норми заміщення.

Б) Припустимо, що доход споживача дорівнює 67 гр. од., ціна А = 1гр.од., ціна В = 2 гр. од. Знайдіть комбінацію доступних для нього товарів і точку рівноваги споживача, використовуючи криву байдужості з завдання.

В) Яким чином зміна ціни благ впливає на зміну добробуту споживача в ринковій системі?

  1. Споживач витрачає 20 гр. од. у день на апельсини та яблука. Гранична корисність яблук дорівнює (20 – 3x), де х - кількість яблук, гранична корисність апельсинів – (40 - 5у), де у - кількість апельсинів. Ціна одного яблука – 1 гр. од., ціна апельси­ну – 5 гр. од. Яку кількість яблук і апельсинів придбає раціональний споживач?

  2. Надано набір байдужості товарів А і В. Накресліть криву байдужості, розрахуйте граничну норму заміщення товару В на А на кожному інтервалі. Визначте положення споживача, якщо його доход дорівнює 15 гр. од., ціна А = 1гр. од., В = 4 гр. од. і він максимізує корисність.
Набір

1

2

3

4

Товар А

2

4

7

10

Товар В

4

3

2

1
  1. Гранична норма заміщення показує:

а) співвідношення рівнів товарних цін X і У;

б) відношення граничної корисності блага У до блага X;

в) пропорцію заміщення благом У блага X;

г) пропорцію заміщення благом X блага У.

  1. Поясніть причину і продемонструйте на графіку ситуацію, коли зміна співвідношення цін на товари призводить до зміни кута нахилу бюджетної лінії.
  1. На малюнку зображена бюджетна лінія господарства, яке споживає товари X і У.
14

12

10

8

6

4

2
2 4 6 8 кількість X
Якщо доход господарства дорівнює 600 гр. од., то:

а) Рх = 75 гр. од.; Ру = 50 гр. од.;

б) Рх = 100 гр. од.; Ру = 75 гр. од.;

в) Рх і Ру не можуть бути однорідно визначені;

г) Рх / Ру = 3/2.

  1. Згідно з графіком визначити, яка комбінація товарів X і У і чому буде рівноважним вибором споживача?


Товар А8
6 А

4 Д

В

2

С

0 товар В

2 4 6 8


  1. Заповніть таблицю.
Кількість спожитих

одиниць

Загальна корисність

Гранична корисність

1

8
2
8

3

25

10

4

30
5
3

6

341   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

1. Необхідність і суть макроекономічного регулювання. Предмет та...
Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри економічної теорії та конкурентної політики від 24 грудня 2008 р., протокол №8 та...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми теорії та практики фінансів” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ для студентів усіх спеціальностей...
Політологія. Суб`єкти політики та способи політичної діяльності [Текст]: Методичні рекомендації до вивчення розділу для студентів...
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
Програма та методичні вказівки з виробничої практики для студентів...
Методичні вказівки до виробничої практики студентів 5-го курсу напряму 0504 “Туризм” написано у відповідності з робочим навчальним...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси»....
Методичні рекомендації до самостійної роботи студента по вивченню дисципліни “Економічна теорія”
Зародження економіко-теоретичних знань. Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки. Сучасні напрями, школи...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ Київ 2 011 Навчально-методичний...
Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Основи економічної теорії» / Укл. Н.Є. Скоробогатова, Н. О. Черненко. К.: НТУУ "КПІ",...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійних робот з дисципліни «Основи...
Розглянуто та ухвалено на засіданні циклової комісії організаційно технічних дисциплін та готельної справи
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін „Право інтелектуальної власності”, „Інтелектуальна власність”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка