МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КУРСУ “ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ” для студентів неекономічних спеціальностей Розглянуто на засіданні


НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КУРСУ “ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ” для студентів неекономічних спеціальностей Розглянуто на засіданні
Сторінка5/10
Дата20.03.2013
Розмір1.13 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ТЕМА 10. Споживання, заощадження та інвестиціїДохід, споживання та заощадження, їх функціональна залежність. Закон Енгеля. Середня та гранична схильність до споживання і до заощадження.

Заощадження та інвестиції. Валові та чисті інвестиції. Інвестиції і економічне зростання. Теорія і модель мультиплікатора.

Інвестиційна політика держави.
Література
1. Курс экономической теории / под ред. Чепурина М., Киселевой Е. – Киров: “АСА”, 2004, с. 305-339.

2. Общая экономическая теория (политэкономия) / Под ред. Видяпина В., Журавлевой Г. – М.: ПРОМО-Медиа, 1995, с.405-418.

3. Экономическая теория / Под ред. Базылева Н., Гурко С. – Мн.: Интерпрессервис; Экоперспектива, 2001, с. 423-433.

4. Экономическая теория / Под ред. Добрынина А., Тарасевича Л. – СПб: Изд. «Интер Паблишинг», 1997, с. 265-287.

5. Экономическая теория / Под ред. Камаева В. – М.: ВЛАДОС, 2000, с. 287-291.

Контрольні завдання

 1. Класична функція заощадження характеризує залежність між:

а) заощадження і споживанням;

б) заощадженням і банківською ставкою відсотка;

в) заощадженням і доходом;

г) заощадженнями і інвестиціями.

  1. Дано функцію споживання: С = 40 + 0,85Y. Яким буде обсяг заощаджень, якщо дохід домашніх господарств дорівнює 300 од.?

  2. У чому полягає сутність заощаджень, схильність до заощаджень та гранична схильність до заощаджень?

  3. Яка залежність існує між графіками споживання і заощадження?

  4. Яка відмінність між схильністю до споживання і граничної схильністю до споживання?

  5. Якою формулою виражається гранична схильність до споживання?

а)

б)

в)

г)

  1. Припустимо, що 100 грн. доходу однієї людини, чия гранична схильність до споживання дорівнює 0,9, передається іншій людині, у якої вона дорівнює 0,8. Як зміниться сума споживчих видатків і заощаджень?

  2. Наведені дані характеризують функцію споживання (у млрд. дол.):
ВНП

130

150

170

190

210

230

250

270

290

310

Споживчі витрати


112


126


140


154


168


182


196


210


224


238


Визначити обсяг рівноважного ВНП за умови, що величина інвестицій дорівнює 60 млрд. дол., а урядові видатки = 0.

  1. Зобразіть графічно функціональну залежність споживання і заощадження. Розрахуйте величину заощадження при кожному рівні доходу, а також середню схильність до споживання, середню схильність до заощадження, граничну схильність до споживання, граничну схильність до заощадження.
Доходи

15000

20000

25000

30000

Споживання

16000

20000

23000

25000
  1. Які закономірності споживчої поведінки родин відображають закони Енгеля? Використовуючи їх, поясніть зміни споживчих витрат родин України наприкінці ХХ –на початку ХХІ ст.

  2. Визначте граничну схильність до споживання населення за наступних умов: національний доход збільшився з 890 млрд. до 1200 млрд. гр. од. Фонд нагромадження при цьому зріс з 220 до 300 млрд. гр. од. Що віддзеркалює цей показник?

  3. Припустимо, що в країні мешкає 1000 родин. Половина з них має граничну схильність до споживання = 0,5, друга половина = 0,75. Якщо доход зріс на 1000 гр. од., та його приріст припав на першу половину родин, то на скільки збільшаться сукупні витрати на споживання? А якщо весь приріст доходу припаде на другу половину родин?

  4. Обсяг споживчих витрат в країні залежить насамперед від:

а) місця проживання споживача,

б) темпу приросту пропозиції грошей,

в) рівня національного доходу,

г) рівня доходу, яким розпоряджаються.

  1. Що означає відрізок ОА на графіку, що зображує функцію споживання? Яким чином таке може бути?

  1. Чи правильне наступне твердження: “Погляд будь-якої людини на соціальну значимість заощаджень залежить від того, якої макроекономічної концепції вона додержується – кейнсіанської або класичної? Поясніть.

  2. Крива попиту на інвестиції зсувається (праворуч? ліворуч?), якщо:

а) податки на прибуток знижуються;

б) заробітна плата зросла на 15,6%, а ціни на сировину знизилися на 8,75%;

в) підприємства відчувають нестачу виробничих потужностей;

г) нестійкий політичний курс уряду.

  1. Які з перелічених факторів впливають на інвестиційний попит?

а) ставка відсотка;

б) очікувана норма чистого прибутку;

в) оптимізм або песимізм підприємців;

г) усі перелічені фактори.

  1. Поясніть зв’язок між мультиплікатором і граничною схильністю до заощадження. Чому висока або низька гранична схильність до заощадження означає більшу або меншу величину мультиплікатора?

  2. Використовуючи модель мультиплікатора, розрахуйте максимально можливий приріст ВНП в наступному році, якщо ВНП базового року склав 480 млрд. гр. од., в економіку планується інвестувати 80 млрд. Гранична схильність до споживання при даному рівні ВНП складає 0,8.

  3. Яким повинен бути приріст інвестицій за умови, що гранична схильності до заощаджень = 0,4, щоб забезпечити зростання доходу н 2000 грн., на 1000 грн.?

  4. Якщо в результаті падіння інвестицій на 6 млрд. дол. рівень ВНП знизився на 18 млрд. дол., то яка величина граничної схильності до споживання у даній економіці?

  5. Якщо споживачі з кожної одиниці додаткового доходу заощаджують 25%, то чому дорівнює мультиплікатор?

  6. Якщо гранична схильність до споживання вдвічі більша за граничну схильність до заощадження, то яка величина мультиплікатора?

  7. Функція інвестицій визначається рівнянням: І = 40 + 0,4Y, а функція заощадження – рівнянням S = - 20 + 0,6Y, де Y – національний дохід. Визначить рівноважний національний дохід у даній країні.

  8. Якщо функція заощаджень визначається формулою S = - 30 + 0,1Y (де Y – ВНП), а автономні інвестиції складають величину 125, то який буде рівноважний ВНП?

  9. Припустимо, що функція споживання має вигляд: С = 50 + 0,8Y, де Y – дохід). Припустимо також, що заплановані інвестиції (І) не залежать від доходу і дорівнюють 30; державні видатки (G) складають 10. Визначити:

а) рівень рівноважного доходу (Y) для цієї економіки;

б) яким буде рівень рівноважного доходу, якщо державні видатки зростуть і складуть 20?

в) яка у даній економіці величина мультиплікатора?

  1. Економіка характеризується наступними даними: Y = C + I + G + Xn; С = 200 + 0,8Yn (де Yn – дохід в особистому розпорядженні); І = 150 + 0,2Y; G = 200; t = 0,2; Xn = 150 – 0,1Y. Розрахуйте рівноважний рівень доходу, величину мультиплікатора автономних видатків.

  2. Економіка характеризується наступною системою рівнянь:

С = 240+0,8(Y – T); I = 250; G = 350; T = 200.

а) яка величина МРС у цієї економіки?

б) розрахуйте рівноважний рівень доходу;

в) розрахуйте обсяг надвиробництва при Y = 300.

  1. Економіка характеризується наступними даними: І = 2000 – 10000 r; C = 100 + 0,8Y; r = 15%. Визначити: а) обсяг інвестицій; б) рівноважний рівень національного виробництва; в) темп приросту рівноважного обсягу виробництва при скороченні відсоткової ставки до r = 11%.

  2. Припустимо, що інвестиційна функція задана рівнянням: І = 1000 – 30r, де r – реальна ставка відсотка. Номінальна ставка відсотка дорівнює 10%, темп інфляції складає 2%. У такому разі обсяг інвестицій буде дорівнювати:

а) 240; б) 700; в) 760; г) 970.

  1. Припустимо, що І = 2000. Очікується, що інвестиції принесуть прибуток у розмірі 20% (величина прибутку скоректована з урахуванням інфляції). Чи вигідно інвестувати кошти, якщо номінальна відсоткова ставка 22,5%, а рівень інфляції 8%?

  2. Яка з двох складових частин сукупних витрат характеризується більшою нестабільністю: споживчі витрати або інвестиційні витрати? Аргументуйте відповідь.

  3. Держава за допомогою податків вилучила 30% доходів домашніх господарств. Чи означає це, що сукупні споживчі витрати домашніх господарств зменшилися на 30%. Що необхідно знати додатково, щоб визначити, як зміняться споживчі витрати?

  4. Національний дохід дорівнює 5000 гр. од., після інвестицій в розмірі 50 гр. од. він став дорівнювати 5250 гр. од. Знайдіть мультиплікатор інвестицій, поясніть його дію.

  5. За рахунок державного бюджету було побудовано науковий центр. Витрати на його будівництво становили 25 млн. дол. Як змінився за інших рівних умов обсяг ВНП, якщо відомо, що гранична схильність до споживання становить 0,8?

ТЕМА 11. Безробіття та інфляція в системі макроекономічної рівноваги
Поняття зайнятості населення. Повна і ефективна зайнятість. Безробіття. Види безробіття. Рівень безробіття.

Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон Оукена. Державна політика в галузі зайнятості.

Сутність інфляції. Причини інфляції. Показники інфляції. Інфляція попиту, інфляція витрат. Типи і види інфляції. Вплив інфляції на перерозподіл доходів та обсяг національного продукту. Взаємозв'язок інфляції та безробіття. Модель Філіпса. Дилема стабілізаційної політики.

Інфляція в економіці України, її причини та наслідки.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

1. Необхідність і суть макроекономічного регулювання. Предмет та...
Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри економічної теорії та конкурентної політики від 24 грудня 2008 р., протокол №8 та...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми теорії та практики фінансів” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ для студентів усіх спеціальностей...
Політологія. Суб`єкти політики та способи політичної діяльності [Текст]: Методичні рекомендації до вивчення розділу для студентів...
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
Програма та методичні вказівки з виробничої практики для студентів...
Методичні вказівки до виробничої практики студентів 5-го курсу напряму 0504 “Туризм” написано у відповідності з робочим навчальним...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси»....
Методичні рекомендації до самостійної роботи студента по вивченню дисципліни “Економічна теорія”
Зародження економіко-теоретичних знань. Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки. Сучасні напрями, школи...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ Київ 2 011 Навчально-методичний...
Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Основи економічної теорії» / Укл. Н.Є. Скоробогатова, Н. О. Черненко. К.: НТУУ "КПІ",...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійних робот з дисципліни «Основи...
Розглянуто та ухвалено на засіданні циклової комісії організаційно технічних дисциплін та готельної справи
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін „Право інтелектуальної власності”, „Інтелектуальна власність”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка