1. Необхідність і суть макроекономічного регулювання. Предмет та завдання курсу Тема Основи методології державного регулювання економіки


Назва1. Необхідність і суть макроекономічного регулювання. Предмет та завдання курсу Тема Основи методології державного регулювання економіки
Сторінка1/9
Дата21.03.2013
Розмір0.96 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра економічної теорії та конкурентної політики


Державне регулювання економіки
Опорний конспект лекцій

Київ 2009Розповсюдження і тиражування без офіційно дозволу КНТЕУ
заборонено


Укладачі: Л.І. Дідківська, канд. еконон. наук, доц.,

Л.С. Головко, канд. еконон. наук, доц.
Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри економічної теорії та конкурентної політики від 24 грудня 2008 р., протокол № 8 та засіданні методичної комісії ради факультету економіки, менеджменту та права від 15 січня 2009 р., протокол № 6.
Рецензент І.П. Соколовська, канд. ек. наук, доц.


Навчально-методичне видання

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

Зміст

Методичні рекомендації щодо роботи з опорним конспектом

…4

Тема 1. Необхідність і суть макроекономічного регулювання. Предмет та завдання курсу
Тема 2. Основи методології державного регулювання економіки
Тема 3. Макроекономічне прогнозування та планування економіки
Тема 4. Фінансово-кредитне регулювання економіки
Тема 5. Особливості національних систем управління економікою
Тема 6. Державне регулювання підприємництваТема 7. Державне регулювання процесу структурної перебудови економіки та інвестиційної діяльності
Тема 8. Державне регулювання розвитку окремих сфер господарської діяльності
Тема 9. Державне регулювання та стимулювання науково-технічного прогресу та інноваційних процесів
Тема 10. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Тема 11. Державне регулювання соціальних процесів
Тема 12. Державне регулювання розвитку регіонів
Список: рекомендованих джерел

Методичні рекомендації щодо роботи з опорним конспектом лекцій
Дисципліна «Державне регулювання економіки» є важливою складовою підготовки фахівців з напряму «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Основна мета курсу – формування у студентів необхідних економічних та економіко-правових знань щодо ролі держави в економічному житті суспільства, змісту, цілей, логіки, форм, методів та інструментів державного впливу на соціально-економічні процеси, особливостей управління окремими секторами і сферами національної економіки.

Опорний конспект лекцій складено відповідно до програми дисципліни, яка містить 12 тем, що в логічній послідовності розкривають теоретичні і практичні аспекти державного регулювання соціально-економічним розвитком країни. Їх засвоєння допоможе скласти власне цілісне уявлення про систему державного управління соціально-економічними процесами, що відбуваються в країні.

Конспект призначений для активізації роботи студентів при опануванні курсу, покращення сприйняття матеріалу лекцій та раціоналізації використання робочого часу. Орієнтація в конспекті на опорно-сигнальну форму викладення лекційного матеріалу покликана допомогти студентам опрацювати значний обсяг навчальної інформації з мінімальними витратами часу, сконцентрувати увагу на найважливіші аспекти дисципліни.

Матеріали цього опорного конспекту можуть бути використані не тільки як наочне забезпечення під час лекції, але і як роз’яснювальний та узагальнюючий матеріал під час підготовки студентів до семінарських занять та джерело інформації під час виконання інших видів самостійної роботи.

Необхідною умовою успішного опанування курсу є комплекс­ний підхід до вивчення окремої теми, тобто поєднання інформації, що міститься у цьому опорному конспекті, з іншими джерелами інфор­мації.

Опорний конспект розрахований як на аудиторну, так і на самостійне опанування дисципліни з використанням основної та додаткової літератури, в тому числі статистичних довідників, монографій, періодичних видань, джерел інтернет-ресурсів, список яких наведено наприкінці опорного конспекту лекцій.

На початку кожної теми поряд з формулюванням основних питань лекції і рекомендованою літературою зазначено також міні-лексикон, який акцентує увагу на основні поняття і категорії теми. Для самостійної перевірки студентами своїх знань наприкінці кожної теми наводяться запитання для самоконтролю.

РОЗДІЛ І.

НАУКОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Тема 1. Необхідність та суть макроекономічного регулювання. Предмет та завдання курсу

План

  1. Предмет дисципліни “Державне регулювання економіки”.

  2. Теорії макроекономічного регулювання.

  3. Основні типи економічних систем та механізми їх регулювання.

  4. Державне регулювання економіки: необхідність, суть, функції, цілі та об`єкти.


Рекомендована література

Основна: 1, 21, 22

Додаткова: 26. 31,39, 75, 76, 83

Міні-лексикон

Державне регулювання економіки (ДРЕ) як наука, практична діяльність, навчальна дисципліна. Класична теорія саморегулювання. Кейнсіанство. Монетаризм. Неокласичний синтез. Економічна система. Ринковий механізм. Адміністративно-командна система управління економікою. Змішана система макроекономічного регулювання. Інститут соціального партнерства. Трипартизм. Цілі ДРЕ. Макроекономічна ефективність. Соціальна справедливість. Функції ДРЕ. Система управління національною економікою. Об`єкти ДРЕ. Суб`єкти ДРЕ. Економічна політика.

  1. Предмет дисципліни “Державне регулювання економіки”


Національна економікавелика, складна економічна система, що включає в себе комплекс взаємодіючих об`єктивних та суб`єктивних компонентів.

Суб`єктивні компоненти -

Об`єктивні компоненти -
Регулювати (лат. – упорядковувати)

Державне регулювання економіки (ДРЕ)


Державне регулювання економіки можна розглядати у трьох аспектах.

ДРЕ як наука


ДРЕ як практична діяльність


Об`єктами ДРЕ є


Суб`єкти ДРЕ – це суб`єкти виконання та суб`єкти впливу.
Суб`єкти виконання

Суб`єкти впливу


ДРЕ як навчальна дисципліна


Предметом дисципліни ДРЕ

2. Теорії макроекономічного регулювання
В основі регулювання національної економіки лежать різні економічні теорії, викликані до життя практикою господарювання. Можна виділити кілька етапів розвитку теорії регулювання економіки: меркантилізм, фізіократи, класична теорія регулювання (саморегулювання), марксизм, кейнсіанство, теорії неокласичного напрямку, “неокласичний синтез”, соціально-інституціональний напрямок.

Меркантилізм

Фізіократи

Класична теорія регулювання (саморегулювання)

Марксизм

Кейнсіанство

Теорії неокласичного, неоліберального, неоконсервативного напрямку

Монетаризм

Теорія “економіки пропозиції

Теорія раціональних очікувань

Неокласичний синтез”
Соціально-інституціональний напрямок

3. Основні типи економічних систем та механізми їх регулювання
Економічна (господарська) система – це особливим чином упорядкована, скоординована система зв`язку між суб`єктами національної економіки.
Основні типи економічних систем:

  • традиційна (натуральне господарство);

  • ринкова;

  • адміністративно-командна (АКС);

  • змішана (ринкова економіка змішаного типу);

  • перехідна.


Кожен з типів має свій механізм регулювання економічних процесів.

Ринковий механізм - спосіб (форма) організації та функціонування відносин між суб`єктами господарювання, що базується на принципах економічної свободи, вільної взаємодії попиту і пропозиції, вільного ціноутворення, конкуренції.

Ринковий механізм:

Переваги:

-

-

-

-

-

Недоліки:

-

-

-

Планово-державний механізм - це жорстко централізоване, тотальне державне управління соціально-економічним розвитком країни на основі директивного плану.

Планово-державний механізм:

Переваги:

-

-

-
Недоліки:

-

-

-

-
Змішане управління національною економікою система управління, яка базується на плюралізмі (різноманітності) форм власності та органічно поєднує переваги ринкових і державних регуляторів.
Характерні риси змішаної системи управління:Механізм макроекономічного регулювання ринкової економіки змішаного типу – система макроекономічних регуляторів, що складається з таких основних елементів: ринкові регулятори, важелі державного впливу на економіку (державне регулювання), корпоративне управління, інститут соціального партнерства.

Інститут соціального партнерства-

Трипартизм соціальне партнерство, яке …

4. Державне регулювання економіки: необхідність, суть, функції, цілі та об`єкти

Причини, що обумовлюють необхідність ДРЕ:

1.

2.

3.

4.

5.

Державне регулювання економікице підтримуюча, компенсаційна та регулююча діяльність держави.
Підтримуюча діяльність держави

Компенсаційна діяльність держави

Регулююча діяльність


  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Лекція Регулювання національної економіки. Державне управління економікою
Цілеспрямоване (усвідомлене, відкрите) регулювання доходів – сукупність дій суб'єктів регулювання, метою яких було визначено регулювання...
ТО89 МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН
У статті розглянуто загальні принципи та концепції сучасного регулювання економіки країн у розрізі економічних законів. Визначено...
«Інфіляція, її види, причини винекнення і шляхи подолання»
Необхідність у цьому викликана тим, що інфляція не лише призводить до тяжких соціально-економічних наслідків – за умов інфляції втрачається...
Предмет, методи і завдання курсу «Регіональна економіка» та його зв’язок з іншими дисциплінами
Предмет регіональної економіки “захоплює” багато інших галузей економіки і, навпаки, практично усі інші галузі економіки мають справу...
Конспекти до курсу «Професійна етика» Тема Професійна етика як навчальна...
Тема Професійна етика як навчальна дисципліна і як засіб регулювання професійної діяльності
Аспірант Макіївського економіко-гуманітарного інституту КОНЦЕПТУАЛЬНІ...
О. М. АЗАРЯН, доктор економічних наук, професор, зав кафедри Донецького національного університету економіки й торгівлі імені Михайла...
Досвід державного регулювання економіки в зарубіжних країнах
Він постійно вдосконалюється і пристосовується до потреб розвитку економіки, умов залучення кожної країни до міжнародного поділу...
Тема Предмет, зміст і структура курсу
Модуль І. Теоретичні основи управління персоналом. Тема Предмет, зміст і структура курсу
Тема Вступ. Предмет і метод історії економіки та економічної думки...
Розвиток історії економіки та економічної думки як науки та навчальної дисципліни. Місце історії економіки та економічної думки в...
Екзаменаційні питання по дисципліні «Регіональна економіка»
Методологічні основи курсу: Основні категорії і поняття теорії регіональної економіки. Завдання регіональної економіки в професійній...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка