МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КУРСУ “ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ” для студентів неекономічних спеціальностей Розглянуто на засіданні


НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КУРСУ “ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ” для студентів неекономічних спеціальностей Розглянуто на засіданні
Сторінка8/10
Дата20.03.2013
Розмір1.13 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Література

   1. Гальчинський А., Єщенко П., Палкін Ю. Основи економічної теорії. – К.: Вища школа, 1995, с. 331-364.

   2. Курс экономической теории / Под ред. Чепурина М., Киселевой Е. – Киров: «АСА», 1994, с. 441-454.

   3. Мочерний С. Порлітична економія. – К.: Знання-Прес,2002, с. 497-524.

   4. Экономика / Под ред. А. Булатова. – М.: БЕК, 1995, с. 317-335.

   5. Экономическая теория / Под ред. Добрынина А., Тарасевича Л. – СПб: изд. СПбГУЭФ, Изд. «Питер Паблишинг», 1997, с. 402-414.Контрольні завдання

  1. Дайте визначення поняттю “дохід”. Назвіть основні джерела доходів населення.

  2. Де і як формуються первинні доходи населення? У чому полягає необхідність їх перерозподілу?

  3. Які нові взаємозв’язки виникли в сучасних умовах між такими видами доходів як заробітна плата, прибуток, процент і рента? Які з цих доходів ви вважаєте трудовими, а які – нетрудовими?

  4. Дохід кінцевого використання - це:

а) заробітна плата плюс поточні заощадження;

б) заробітна плата: основна та додаткова;

в) особистий доход мінус індивідуальні податки та неподаткові платежі;

г) сума коштів, яка складається з зарплати, ренти та доходу у формі проценту на капітал.

  1. Які існують доходи від власності?

  2. Дохід від власності містить надходження від:

а) праці по найму;

б) перерозподілу прибутку акціонерних компаній;

в) валового доходу індивідуальних домашніх господарств:

г) передбачених законом і добровільних соціальних виплат підприємців.

  1. Дохід на душу населення є усереднений показник. Від не віддзеркалює нерівномірності його розподілу серед членів суспільства. Однак на практиці існує висока ступень нерівності доходів. Чим це пояснюється?

  2. Нерівність у доходах зумовлюється наступним чинником:

а) економічною нестабільністю;

б) здібностями до праці;

в) спадщиною;

г) економічним зростанням.

  1. Як слід розподіляти національний дохід між членами суспільства: відповідно до їх вкладу у виробництво цього доходу або в залежності від їх потреб?

  2. Поясніть, яку проблему Ви вважаєте більш важливою – бідність чи нерівність? Чому?

  3. Чи тотожні поняття “справедливість” і “рівність” при розподілі доходу? В якому ступеню справедлива нерівність доходів, якщо вона взагалі може бути справедливою?

  4. Накресліть криву Лоренца, поясніть її сенс.

  5. Крива Лоренца відображає:

а) фактичний розподіл доходів;

б) абсолютну рівність доходів;

в) розподіл трансфертів;

г) розподіл мінімальних доходів.

  1. Яки показники використовуються в економічній теорії для конкретизації розходжень у доходах членів суспільства?

  2. Децільний коефіцієнт – це:

а) показник темпу зростання доходів;

б) показник рівня життя;

в) показник ступеню диференціації доходів.

  1. Коефіцієнт Джині зріс з 0,22 до 0,45. Це означає:

а) зменшення середніх загальних доходів;

б) диференціація доходів знизилася;

в) диференціація доходів підвищилася.

  1. Побудуйте криву Лоренца за даними таблиці:
Доля населення, %

20

20

20

20

20

Доля доходу, %

4,6

10,8

16,9

24

43,7
  1. Які заходи держави у галузі соціальної політики мали б наблизити кризу Лоренца до лінії абсолютної рівності?

  2. Відомі наступні дані про доходи населення по десяти рівних за чисельністю груп. Накресліть криву Лоренца, визначить ступінь диференціації доходів:
Група населення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Доля населення, %

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Доля доходу, %

2

3

6

7

7

8

8

9

20

30
  1. Відомо, що 20% найменш забезпеченого населення одержують 5% доходів суспільства, 20% найбільш забезпеченого населення – 60%. За цими даними накресліть криву Лоренца і визначить коефіцієнт Джині.

  2. Як впливає на коефіцієнт Джині прибутковий податок (пропорційний, прогресивний, регресивний)? Непрямі податки? Система безплатної освіти?

  3. В стародавніх Афінах епохи Перикла (5 ст. до н. е.) 1% найбільш багатих родин мали 1/5 усіх багатств приватних осіб; верхні 5% родин – більш 2/5; нижчі 2/3 населення – біля 1/8. Розрахуйте за цими даними приблизну величину коефіцієнта Джині майнової диференціації вільних громадян Афінської держави-міста.

  4. У середньовічній Флоренції, за даними на 1427 р., 1% найбільш багатих домогосподарств володіли 1/4 усього багатства громадян міста; верхні 10% - приблизно 2/3, нижчі 50% населення – тільки 3%. Розрахуйте величину коефіцієнта Джині майнової диференціації громадян Флорентійської республіки.

  5. Поясніть, які чинники можуть визвати зсув кривої Лоренца у той чи інший бік.

  6. Крива Лоренца за 5 років зрушилась далі від бісектриси. Це означає:

а) досягнення загальної соціальної рівності;

б) посилення диференціації доходів населення;

в) підвищення життєвого рівня населення.

  1. Крива Лоренца після сплати податків і одержання населенням трансфертних платежів :

а) стає ближче до ліні абсолютної рівності;

б) стає більш опуклою;

в) стає менш вигнутою;

г) правильно а) і в).

  1. Як ви вважаєте, чи потрібно прагнути суспільству до абсолютної рівності у розподілі сукупного доходу? Якщо ні, то чи є межа натягування “луку” Лоренца?

  2. Які заходи держави у галузі соціальної політики мали б наблизити криву Лоренца до лінії абсолютної рівності? До стану абсолютної нерівності?

  3. Абсолютна рівність не стимулює трудові зусилля членів суспільства. Тому чим вище коефіцієнт Джині, тим сильніші спонукальні мотиви до праці. Обсудіть це положення.

  4. Назвіть структуру сімейних доходів за джерелами формування. Чому сімейні доходи найбільш повно характеризують рівень добробуту населення?

  5. Які особливості формування й використання сімейних доходів властиві для України в сучасних умовах?

  6. Якщо реальна зарплата збільшується скоріше, ніж номінальна, то:

а) рівень життя домогосподарств підвищується;

б) у відсотковому виразі рівень цін підвищується скоріше, ніж зарплата;

в) рівень життя домогосподарств знижується;

г) рівень цін залишається незмінним.

  1. Які категорії населення більш за все мають потребу в державній політиці доходів у період інфляції?

а) особи з фіксованими доходами;

б) особи, у яких номінальні доходи ростуть повільніше, ніж підвищення рівня цін;

в) одержувачі трансфертів.

  1. Яке з положень найповніше розкриває сутність соціальної політики:

а) Це комплекс заходів державних органів влади, спрямованих на забезпечення умов ефективного розвитку виробництва;

б) це система заходів і методів, спрямованих на забезпечення соціального миру, стабільності в суспільстві;

в) це комплекс соціально-економічних заходів держави, місцевих органів влади, підприємств і організацій, спрямованих на захист населення від безробіття, доходів населення від інфляції тощо.

  1. Як ви вважаєте, хто у першу чергу потребує соціального захисту? Яки показники дозволяють віднести людину до групи малозабезпечених?

  2. Чим визначається верхня границя малозабезпеченості? Нижня границя?

  3. Які види прожиткового мінімуму вам відомі? Які методи їх визначення?

  4. Соціальна політика в області доходів може бути активною і пасивною. Поясніть, чим вони розрізняються? Наведіть приклади країн, що проводять активну соціальну політику. Яку політику здійснює український уряд?

  5. Приблизно за останні 50 років розрив в рівнях доходів різних категорій населення США скоротився. Як ви вважаєте, чи є перерозподіл доходів інструментом макроекономічної політики держави? Яким чином держава здійснює перерозподіл доходів?

  6. У розвитих держав світу існує система, що підтримує рівень доходів малозабезпечених верств населення. Вона складається з програм страхування, яки компенсують втрату доходів при виході на пенсію і тимчасовому безробіттю, та благодійних програм для непрацездатних і неповних родин з дітьми. Чи вважаєте ви, що дана система сприяє підвищенню економічної ефективності? Поясніть.

  7. Охарактеризуйте напрями соціальної політики України на сучасному етапі.

  8. Державна політика доходів у країнах з ринковою економікою це:

а) встановлення державою розміру зарплати усім категоріям зайнятих;

б) перерозподіл доходів через систему податків і соціальних виплат з метою вирівнювання соціальних відмінностей;

в) підтримування рівної зарплати в різних галузях національної економіки.

  1. Які цілі переслідує політика доходів у країнах з ринковою економікою?

а) покриття дефіциту бюджету;

б) протидія інфляції;

в) підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів;

г) пом'якшення нерівності доходів.

ТЕМА 14. Сучасне світове господарство
Інтернаціоналізація економічних процесів та формування світового господарства, його основні риси.

Форми сучасних міжнародних економічних відносин. Україна в системі світового господарства.

Світовий ринок і міжнародна торгівля. Торгова політика.

Міжнародний рух капіталу. Транснаціональні корпорації.

Міжнародна валютна система.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

1. Необхідність і суть макроекономічного регулювання. Предмет та...
Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри економічної теорії та конкурентної політики від 24 грудня 2008 р., протокол №8 та...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми теорії та практики фінансів” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ для студентів усіх спеціальностей...
Політологія. Суб`єкти політики та способи політичної діяльності [Текст]: Методичні рекомендації до вивчення розділу для студентів...
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
Програма та методичні вказівки з виробничої практики для студентів...
Методичні вказівки до виробничої практики студентів 5-го курсу напряму 0504 “Туризм” написано у відповідності з робочим навчальним...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси»....
Методичні рекомендації до самостійної роботи студента по вивченню дисципліни “Економічна теорія”
Зародження економіко-теоретичних знань. Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки. Сучасні напрями, школи...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ Київ 2 011 Навчально-методичний...
Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Основи економічної теорії» / Укл. Н.Є. Скоробогатова, Н. О. Черненко. К.: НТУУ "КПІ",...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійних робот з дисципліни «Основи...
Розглянуто та ухвалено на засіданні циклової комісії організаційно технічних дисциплін та готельної справи
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін „Право інтелектуальної власності”, „Інтелектуальна власність”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка