МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КУРСУ “ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ” для студентів неекономічних спеціальностей Розглянуто на засіданні


НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КУРСУ “ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ” для студентів неекономічних спеціальностей Розглянуто на засіданні
Сторінка3/10
Дата20.03.2013
Розмір1.13 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ТЕМА 6. Теорія виробництваМікроекономічна модель підприємства. Фактори виробництва і виробнича функція.

Загальний, середній та граничний продукт. Закон спадної граничної продуктивності.

Витрати виробництва, їх класифікація.

Діяльність підприємства в короткостроковому періоді.

Діяльність підприємства в довгостроковому періоді.

Доходи і прибуток підприємства.

Правило мінімізації витрат та максимізації прибутку.

Поведінка підприємства в умовах досконалої та недосконалої конкуренції.

Література

 1. Грантовська Г., Косік А. Мікроекономіка. Практикум. Навчальний посібник.- К: Центр навчальної літератури, 2004, с.137-245.

 2. Курс экономической теории. /Под ред. Чепурина М., Киселевой Е. - Киров: АСА, 2004, с. 210-229.

 3. Макконнелл Р., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2-х томах, пер. с англ.- М.: Республика, І992. - Т.2, с.65-140.

 4. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. - М.: Норма.-1998. - С.І83-201.

 5. Приходченко Т.А. Микроэкономика. Учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения дисциплины К.: Изд-во Европейского унив-та, 2004, с. 69-151.

 6. Экономика. Учебник / Под ред. Булатова А.- М.: БЕК, 1997, с. 167-180.

 7. Экономическая теория (политэкономия). Учебник / Под ред. Видяпина В., Журавлевой Г. - М.: ПРОМО-Медиа, 2004, с.114-149, 214-230, 240-253.Контрольні завдання

  1. Яка з наведених цілей діяльності підприємства є найбільш важливою?

а) одержання прибутку;

б) максимізація продажу;

в) підвищення якості продукції;

г) підвищення заробітної плати працівникам;

д) поширення ринку товарів та послуг.

  1. Фіксованими факторами виробництва для фірми є фактори:

а) які не впливають на попит товару;

б) фіксовані для будь-яких обсягів випуску;

в) з постійною ціною;

г) які визначаються розмірами фірми.

  1. Фірма А має виробничу функцію Q= 10K0,5L0,5, фірма Б – функцію Q = 10K0,6L0,4. Якщо ці фірми використовують однакові кількості праці та капіталу, обсяг якої з них буде більше?

  2. Яку залежність виражають ізокванти? Дайте характеристику їх властивостей. Що показує карта ізоквант?

  3. За даними таблиці розрахуйте середній та граничний продукт праці. Накресліть графіки сукупного, середнього та граничного продуктів праці. Поясніть, яку інформацію дають виробнику точки перетину кривих середнього та граничного продукту та кривої граничного продукту з віссю абсцис.
Сукупний продукт

Витрати

праці

Середній

продукт

Граничний продукт

10

115

230

340

448

554

656

756

854

950

10


  1. Заповніть пропуски в таблиці:
Обсяг ресурсу

Х

Загальний випуск

продукту

Граничний продукт

ресурсу

Середній продукт

ресурсу

330

4
20
5

1306
5
719,5
  1. А) Якщо сукупний продукт досяг максимального значення, то в цьому випадку:

а) середній продукт дорівнює граничному продукту;

б) граничний продукт МР = 0;

в) середній продукт АР = 0;

г) постійні витрати мінімальні;

Б) Коли середній продукт АР досягає максимального значення, тоді:

а) МР = АР;

б) середні змінні витрати мінімальні;

в)середні сукупні витрати мінімальні;

г) середні постійні витрати дорівнюють середнім змінним;

В) У точці перетину кривих середнього та граничного продуктів:

а) середній продукт досягає свого максимуму;

б) середній продукт досягає свого мінімуму;

в) граничний продукт досягає свого максимуму;

г) граничний продукт досягає свого мінімуму.

  1. Дайте визначення витрат виробництва. У чому полягає різниця між зовнішніми і внутрішніми витратами? Чому нормальний прибуток вважається елементом витрат?

  2. Економічні витрати включають:

а) явні та неявні витрати, в тому числі нормальний прибуток;

б) тільки явні витрати;

в) тільки неявні витрати та нормальний прибуток;

г) не включають ні явних, ні неявних витрат.

  1. Підприємець, який займається тиражуванням відеокасет, орендує приміщення за 200 грн. на місяць і використовує власну апаратуру вартістю 15 тис. грн., що повністю втрачає свою вартість за один рік. Коли він працював продавцем у магазині технічних товарів, його заробітна плата становила 250 грн. на місяць. Зайнявшись бізнесом, він став отримувати дохід 25 тис. грн. на рік. Які його зовнішні і внутрішні витрати та економічний прибуток, якщо депозитна ставка банку становить 20% річних?

  2. Чому у короткостроковому періоді всі витрати можна поділити на постійні і змінні? Визначте, до якої категорії витрат відносяться такі види затрат: затрати на рекламу продукції, на придбання палива; оплата процентів на випущені фірмою позики; плата за перевезення морським шляхом; виплата податку на нерухомість.

  3. Поясніть таке твердження: “У довгостроковому плані не існує постійних витрат; всі витрати – змінні”.

  4. Припустимо, що функція сукупних витрат виробника приладів становить: ТС = 300 + 3Q + 0,02 Q2, де ТС - сукупні витрати в доларах, а Q - кількість вироблених приладів. Якими будуть функції АТС, АVС та МС?

  5. У короткостроковому періоді фірма виробляє 500 од. продукції. Середні змінні витрати дорівнюють 2 грн., а середні постійні – 0,5 грн. Чому дорівнюють валові витрати даної фірми?

  6. Постійні витрати фірми становлять 60 грн., а змінні надані в таблиці. Заповніть таблицю і виконайте наступні завдання:

а) накресліть криві постійних, змінних і сукупних витрат і поясніть, яким чином закон спадної віддачі впливає на форму кривих змінних та сукупних витрат;

б) накресліть криві АFС, АVС, АТС i МС, поясніть спосіб обчислення i форму кожної з чотирьох кривих, а також характер їх взаємодії, зокрема, поясніть без матeматичних формул, чому крива МС перетинає криві АVС i АТС в точках їх мінімуму.


Q

ТС

АFС

АVС

АТС

МС

0
0
1
45
2
85
3
120
4
150
5
185
б
225
7
270
8
325
9
390
10
465

в) поясніть, як зміниться положення кожної з цих чотирьох кривих, якщо FС зросте до 100 грн.; якщо сума змінних витрат буде на 10 грн. менше при кожному наданому обсязі виробництва.

  1. Залежність валових витрат від обсягів виробництва у довгостроковому періоді наступна:
Обсяг виробництва

0

10

20

30

40

50

60

Валові витрати

0

100

140

170

220

300

420


На основі аналізу середніх і граничних витрат визначить оптимальний розмір фірми. Якщо фірма виробляє 50 од. продукції, чи варто їй змінювати обсяг виробництва? Виконайте завдання графічно й покажіть, за яких обсягів фірма буде мати економію від масштабу виробництва, а за яких – збитки.

  1. За даними таблиці визначте валовий дохід та прибуток підприємства за ціною: а) 10 грн.; б) 7 грн.
Обсяг виробництва (одиниць)

Загальні витрати (грн.)

Ціна = 10 грн.

Ціна = 7 грн.

Валовий

дохід

Валовий прибуток

Валовий дохід

Валовий прибуток

0

100

10

145

20

180

30

245

40

320

50

400

60

590

70

750


За якою ціною підприємство буде максимізувати прибутки, а за якою мінімізувати збитки? Визначте, який при цьому може бути одержаний максимальний прибуток або мінімальні збитки. Накресліть графіки загальних витрат і валового доходу. Вкажіть обсяги виробництва, які дають максимум прибутку або мінімум збитків.

  1. Поясніть, при якому рівні цін фірма, витрати якої зображені на графіку, не буде продовжувати виробництво?МС АТС

Р

AVC

Р4

Р3

Р2

Р1
Q
  1. За наведеними даними обчисліть ринкову ціну, сукупні, змінні та середні витрати і визначте, що має робити фірма – збільшити або зменшити випуск продукції, чи закритися?
P

Q

TR

TC

FC

VC

ATC

AVC

MC
1000

5000
15005,5

5,0
  1. Оберіть правильну відповідь:

1) Поняття "абсолютно конкурентна фірма" припускає, що:

а) це фірма, яка використовує тільки методи легальної конкуренції у боротьбі зі своїми конкурентами;

б) це фірма, яка не впливає на формування ринкової ціни;

в) це фірма, яка використовує будь-які форми конкуренції для захвату ринку;

г) це фірма, яка домагається встановлення бажаної ціни у конкурентній боротьбі.

2) Якщо фірма, яка діє на досконало конкурентному ринку, скорочує пропозицію своєї продукції, то це:

а) призведе до зниження ринкової ціни продукту;

б) не чинить ніякого впливу на ринок;

в) призведе до зростання ринкової ціни продукту;

г) скоротить пропозицію і підніме ринкову ціну продукту.

  1. При якому обсязі виробництва і якій ціні фірма-монополіст буде максимізувати прибуток? Дайте відповідь на це запитання, використайте при цьому метод порівняння валових витрат з валовим доходом. Знайдіть максимально можливий прибуток. Зробіть завдання графічно.Ціна

Обсяг попиту

Валові витрати

10

100

1500

9

200

1800

8

300

2000

7

400

2100

6

500

2350

5

600

2650

4

700

3000


Чому монополіст не може поставити будь-яку ціну і виробляти будь-яку кількість товару, що йому заманеться.

  1. Фірма-монополіст має такі показники:
Ціна реалізації,

тис. грн.

Обсяг реалізації,

шт.

Валові витрати,

тис. грн.

400

40

17500

375

50

19700

350

70

22800

325

95

26000

300

105

28000


Постійні витрати - 7500 тис. грн. Знайдіть за допомогою методів співставлення граничних показників найбільш вигідну для фірми ціну, обсяг виробництва. Завдання виконайте графічно.

  1. Нехай для виробництва товарів фірма використовує працю і капітал. Продукція реалізується на ринку досконалої конкуренції за ціною 0,5 грн. за одиницю. Ціна праці – 2 грн., капіталу – 3 грн.
Кількість одиниць праці

Сукупний про­дукт праці

Кількість одиниць капіталу

Сукупний про­дукт капіталу

1

10

1

21

2

18

2

39

3

24

3

54

4

29

4

66

5

33

5

75

6

36

6

81

7

38

7

84


Яким буде співвідношення праці і капіталу, що забезпечить найменші витрати при виробництві 64 одиниць продукції? Яке співвідношення праці і капіталу забезпечить максимальний прибуток фірми? Якщо фірма застосовує таке співвідношення праці і капіталу, що забезпечує їй максимальний прибуток, то чи гарантує це співвідношення одночасно мінімальні витрати?
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

1. Необхідність і суть макроекономічного регулювання. Предмет та...
Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри економічної теорії та конкурентної політики від 24 грудня 2008 р., протокол №8 та...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми теорії та практики фінансів” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ для студентів усіх спеціальностей...
Політологія. Суб`єкти політики та способи політичної діяльності [Текст]: Методичні рекомендації до вивчення розділу для студентів...
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
Програма та методичні вказівки з виробничої практики для студентів...
Методичні вказівки до виробничої практики студентів 5-го курсу напряму 0504 “Туризм” написано у відповідності з робочим навчальним...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси»....
Методичні рекомендації до самостійної роботи студента по вивченню дисципліни “Економічна теорія”
Зародження економіко-теоретичних знань. Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки. Сучасні напрями, школи...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ Київ 2 011 Навчально-методичний...
Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Основи економічної теорії» / Укл. Н.Є. Скоробогатова, Н. О. Черненко. К.: НТУУ "КПІ",...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійних робот з дисципліни «Основи...
Розглянуто та ухвалено на засіданні циклової комісії організаційно технічних дисциплін та готельної справи
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін „Право інтелектуальної власності”, „Інтелектуальна власність”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка