Програма та методичні вказівки з виробничої практики для студентів 5-го курсу напряму 0504 «Туризм»: Розглянуто на засіданні кафедри туризму


Скачати 389.94 Kb.
НазваПрограма та методичні вказівки з виробничої практики для студентів 5-го курсу напряму 0504 «Туризм»: Розглянуто на засіданні кафедри туризму
Сторінка1/2
Дата08.04.2013
Розмір389.94 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Туризм > Документи
  1   2


ПВНЗ «Галицька Академія»

Кафедра туризмуЗатверджую

Проректор з навчальної роботи

________________

“ ___ “ _______________ 2012 р.

Програма та методичні вказівки з виробничої

практики для студентів 5-го курсу напряму 0504 «Туризм»:

Розглянуто на засіданні кафедри туризму

(протокол № від вересня 2012р.)


м. Івано-Франківськ

2012

Методичні вказівки до виробничої практики студентів 5-го курсу напряму 0504 “Туризм” написано у відповідності з робочим навчальним планом, що передбачає вивчення туроператорської та турагентської діяльності туристичних підприємств.

Укладачі:

доц. Горішевський П. А.

ст. викл.

ст.. викл..


Відповідальний за випуск

завідувач кафедри туризму

к.г.н. доц.. Фоменко Н.В.

Вступ
Виробнича практика студентів є важливою складовою частиною навчального процесу з підготовки кваліфікованих фахівців туризму у вищих навчальних закладах, що проводяться з метою поглиблення теоретичних знань, формування вмінь і набуття практичних навичок самостійного виконання професійних завдань.

Практика студентів організовується відповідно до “Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України", затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.93 р. № 93.

Програма є навчально-методичним документом, що визначає зміст, мету та порядок проходження практики.

Весь комплекс практик студентів є різновидністю навчально-виховного процесу, у якому здійснюється безпосередня підготовка студентів до майбутньої професійної діяльності шляхом поступового самостійного вирішення передбачених програмою реальних управлінських і виробничих завдань, спрямованих на розвиток студентів.

Студенти на практиці відпрацьовують навички функцій таких первинних посад: турагента, помічника менеджера туристичного підприємства, організатора туризму.


1. МЕТА ПРАКТИКИ
Метою виробничої організаційної практики є закріплення знань, які здобуті студентами в процесі вивчення теоретичних курсів з гуманітарних, фундаментальних і професійних дисциплін, а саме оволодіння студентами сучасними методами та формами аналізу організації управління, навчання, набуття професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретних ситуацій, що складаються на підприємствах в сучасних умовах.

Програма практики передбачає :

 • Ознайомлення з господарською діяльністю підприємства;

 • Вивчення внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства;

 • Вивчення організаційної структури підприємства;

 • Ознайомлення з функціями менеджменту на підприємстві;

 • Вивчення технології управління на підприємстві;

 • Ознайомлення з організацією управлінської праці;

 • Вивчення організації управління персоналом, фінансами і процесом виробництва на підприємстві.

Основною метою технологічної практики студентів IV курсу є відповідальний період набуття певних практичних навичок згідно отриманих теоретичних знань в туристській галузі. Вона доповнює і поширює отримані студентами теоретичні знання з комплексу дисциплін, які пов'язані між собою, поглиблює і розширює набутий досвід попередньої ознайомчої практики.

Виробнича практика є загальним підсумком підготовки студентів перед виконанням бакалаврської роботи. Під час цієї практики поглиблюються і закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану, ведеться підготовка до складання державних іспитів.
2. ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ
1. Розробити 2 комплексні транспортні туристські подорожі з екскурсійним обслуговуванням :

А) розробити 5 – 7 денний тур по Карпатському регіону України з врахуванням рекреаційних, пізнавальних та інших потреб індивіда на підставі знань рекреаційних ресурсів, комплексів, соціокульторологічних характеристик рекреаційного регіону;

Б) розробити 5 – 7 денний автобусний екскурсійний тур по країнам Європи з врахуванням рекреаційних, пізнавальних та інших потреб індивіда на підставі знань рекреаційних ресурсів, комплексів, соціокульторологічних характеристик рекреаційного регіону;

2. Розробити технологічний паспорт туристичного маршруту транспортних перевезень за індивідуальним планом. (Додаток )

3. Розробити технологічну документацію туристської подорожі (технологічну карту, графік завантаження тур підприємств інформаційний листок до турпутівки тощо використовуючи типові форми та правила їх складання за результатами проектування пакету туристських послуг).

4. Дослідити конкурентний статус підприємства туристичного профілю, провести оцінку його сильних та слабких сторін за такими показниками:

- показники, що характеризують кількість споживачів послуг галузі (загальна кількість туристів, число ночівель /наданих ліжко-місць, туроднів/. середній час перебування одного туриста на відпочинку чи в населеному пункті, кількість наданих екскурсій і т.д.). Зробити висновки щодо динаміки попиту на послуги галузі за останні роки;

- показники, що характеризують стан матеріально-технічної бази (кількість підприємств готельного господарства і туризму, кількість ліжко/діб в господарстві /виробнича потужність готелю, коефіцієнт завантаження підприємства і т.д.);

5. Зробити висновки по визначенню факторів зовнішнього середовища та ступеню їх впливовості на діяльність підприємства. Узагальнені результати необхідно занести до таблиці 1.
Таблиця 1.

Аналіз факторів макросередовища підприємства


Сфера макросередовища

Фактори макросередовища

1 Міжнародна
2. Політична
3. Економічна
4.Соціально-демографічна
5. Правова
6. Екологічна
7. Культурна

6. Дослідити сильні та слабкі сторони шляхом вивчення стану підсистем підприємства: фінансової, технологічної, просторової, технічної, інформаційної, кадрової структури управління, які визначають загальну позицію підприємства на ринку. Узагальнені результати необхідно занести до таблиці 2.

Таблиця 2.

Бальна оцінка головних позицій підприємства серед конкурентів*


Показники

Підприємство

(назва)

Конкурент 1

(назва)

Конкурент 2

(назва)

Місце розташування


Основні споживачі


Частка ринку, %


Спеціалізація


Популярність серед населення


Рівень професіоналізм у персоналу


Основні види послуг


Якість

рекламних засобів

Цінова політика


* По десятибальній шкалі оцінювання

7. Дослідити діяльність підприємства :

а). Побудувати детальну структуру підрозділів, що виконують комерційні функції, навести функціональний аналіз їх обов'язків та повноважень, визначити та дослідити взаємостосунки т іншими підрозділами підприємства.

б). Провести аналіз ефективності укладення комерційних угод (4-5 різновидів за різними ознаками, а саме: обсягами, терміновістю оплати і та ін.).

За результатами проведеного дослідження визначити шляхи підвищення ефективності управління комерційною діяльністю на підприємстві. При цьому брати до уваги:

- обґрунтування обсягів надання послуг, визначеної номенклатури і асортименту у відповідності до потреб ринку, надання сучасних нових видів послуг, доля участі підприємства на ринку послуг; співвідношення пропонованих послуг відносно виробничої можливості підприємства (сезонність роботи підприємства і шляхи вирішення управлінських ситуацій);

- забезпечення підприємства необхідними матеріально-технічними ресурсами;

- розробка і дотримання у часі оперативно-календарних графіків надання послуг.

3. КЕРІВНИЦТВО І ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ
Студенти проходять практику на підприємствах і в організаціях, з якими Інститут уклав відповідні угоди. Студенти також можуть проходити практику на підприємствах і в організаціях, які знаходяться за місцем проживання батьків, якщо є відповідна згода керівників таких підприємств або організацій, підтверджених відповідним листом. Студенти, які вчаться за рахунок підприємств і організацій, практику проходять на цих підприємствах.

Керівництво практикою на підприємствах і в організаціях здійснюють провідні спеціалісти з управління, яких наказом призначає керівник підприємства або організації. Відбувають з ПВНЗ «Галицька академія» на практику і прибувають в інститут після проходження практики студенти самостійно в терміни, які їм доводить до відома деканат факультету. Контроль за проходженням практики здійснює викладач кафедри туризму, який є відповідальним на кафедрі за практику. Якщо під час проходження практики виникли питання, студент встановлює зв’язок з інститутом з метою отримання відповідної допомоги чи консультації.

Напередодні практики студент повинен вивчити на кафедрі туризму правила техніки безпеки, отримати відповідний інструктаж відповідального за практику, про що розписується в журналі, і повинен суворо дотримуватись правил техніки безпеки під час проходження практики.

На практиці студент повинен вести щоденник практики, куди записує час роботи і види робіт, з якими знайомиться та вивчає на виробництві.

Обов’язки керівника практики від кафедри туризму:

 • Надає студентам-практикантам необхідні документи для направлення на базу практики;

 • Повідомляє студента про систему звітності з практики, прийняту на кафедрі, а саме подання письмового звіту, стандарти оформлення індивідуального завдання;

 • У складі комісії приймає залік з практики;

 • Подає завідувачу кафедри письмовий звіт про проведення практики із висновками щодо результатів практики та пропозиціями стосовно її поліпшення.Обов’язки безпосередніх керівників, призначених базами практики, зазначені в окремих розділах договорів на проведення практики.

Обов’язки студента під час проходження практики :

 • До початку практики вчасно одержати від керівника практики консультації щодо оформлення всіх видів документів;

 • Своєчасно прибути на базу практики;

 • У повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики та вказівками її керівника;

 • Вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії;

 • Своєчасно скласти звіт, заповнити щоденник і здати залік з практики.


4. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ПРАКТИКИ
з/п

Зміст практики


Кількість днів


1.

Оформлення на практику.

Керівники від інституту знайомлять студентів з правилами внутрішнього розпорядку і графіком виходу студентів на практику, видають індивідуальне завдання кожному.

Студенти знайомляться з керівником практики від підприємства характером діяльності підприємства, його статутом, структурою управління та службами підприємства, формами організації обслуговування туристів. Проходять інструктаж з протипожежної безпеки і техніки безпеки.


2

2

Розробити 2 комплексні транспортні туристські подорожі з екскурсійним обслуговуванням

10

3

Розробити технологічний паспорт тур маршруту транспортних перевезень за індивідуальним планом. Додаток._

2

4

Розробити технологічну документацію екскурсійної послуги або туристичної подорожі ( за вибором)

2

4.1

Скласти технологічну документацію (технологічну карту туристської подорожі, графік завантаження тур підприємства, інформаційний листок до турпутівки тощо) використовуючи типові форми та правила їх складання за результатами проектування пакету туристських послуг.

----

4.2

Розробити технологічну документацію екскурсійної послуги технологічну карту екскурсії, контрольний текст екскурсії, матеріали портфеля екскурсовода», схему траси маршруту транспортної екскурсії).

----

5

Оптимізація маршруту. Оформлення карточки туристичного маршруту

2

6

Програмне забезпечення туру. Розробка програми обслуговування туристів

2

7

Організаційно-технічні заходи з забезпечення туру. Укладання угод з продуцентами відповідних послуг(готелями, екскурсійними бюро, транспортними компаніями, закладами дозвілля). Умови співпраці рецептивного туроператора з постачальниками послуг

3

8

Розрахунок вартості туру

1

9

Документальне оформлення розробленого туру

1

10

Заходи з організації подорожі. Маркетинг туру

1

11

Дослідити конкурентний статус підприємства, провести оцінку його сильних та слабких сторін за такими показниками:

1

12

Дослідження ефективності управління підприємством за основними видами діяльності.

1

13

Оформлення звіту і представлення його на кафедру туризму

1

14

Захист практики

1
Всього

30


5. ЗВІТНІСТЬ ЗА ПРАКТИКУ ТА ЗАХИСТ ЇЇ МАТЕРІАЛІВ

У звітах повинна бути коротко описана робота, виконана студентом особисто, згідно завдань робочої програми. В звітах не повинно бути дослівного переписування, копіювання матеріалів баз практики (історії бази, технічних описів тощо).

Складений студентом звіт повинен мати:

 • Титульну сторінку (Додаток А)

 • Зміст звіту згідно робочої програми

 • Загальна характеристика підприємства

 • Зміст індивідуального завдання

 • Висновки студента щодо проведення практики та висвітлених у звіті програм (висловлюються думки про рівень менеджменту і культуру управління на туристичному підприємстві та характеризується загальний стан підприємства)

 • Список використаної літератури.

У передостанній день практики студенти представляють на кафедру туризму документи практики: звіт та щоденник практики.

Після перевірки на кафедрі документів практики, відбувається захист матеріалів практики перед комісією, за результатами якого студенту виставляють оцінку у відповідності з прийнятою в Інституті системою оцінки знань студентів.

Результати захисту звітів з практики заносять у відомість і проставляють в заліковій книжці. Звіти зберігаються на профілюючій кафедрі цілий наступний навчальний рік і студент, який написав його, має право ним користуватись.

Список рекомендованої літератури.

Основна:

 1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради

України 28 червня 1996 p. - К.: Інформаційно-видавниче агентство "ІВА", 1996, -117с.

 1. Про підприємництво: Закон України // Діло. - 1994. - №22. -23.03.94.

 2. Про захист прав споживачів: Закон України № 3682-ХП від 15.12.93.

 3. Про туризм: Закон України // Урядовий кур'єр. - 2045. - 15.01.204.

 4. Постанова Кабінету Міністрів України "Програма розвитку туризму в України до 2005 року".

 5. Програма розвитку туризму в Івано-Франківській області на 2006 –2015 роки.

 6. Акищина В.Н. и др. Организационно-правовые основы туристского и гостиничного бизнеса, -М: Финстатинформ, 1998;

 7. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. -М.: Финансы, 1997;

 8. Айгистова О.В. и др. Введение в туризм туроперейтинга, -М,: РАМАТ, 1996;

 9. Биржаков М. Б, Введение в туризм, - М.: С/Петербург, 1999;

 10. Ю.Борисова Ю.Н. й др. Менеджмент гостиничного и ресторанного обслуживания (с англ.), - М., 1997;

 11. Гаранин Н.И. и др. Информационные технологии в туризме., -М., 1996;

 12. Герасименко В.Г. Основы туристской деятельности., - М.: Нолидж, 1996;

 13. Горішевський П. А. Красій Р.П “Організація роботи туристичної фірми: туроператорська та турагентська діяльність, - Івано-Франківськ., ІМЕ, 2002;

 14. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности -М: Нолидж, 1996

 15. Зорин И.В., Квартальнов В.А. Толковый словарь туристских терминов, - М.: Афины, 1994;

 16. Ильина Е.Н. и др. Основы туристской деятельности. - М.: РМАТ, 1992;

 17. Ильина Е.Н. Туризм- путешествие: создание туристской фирмы, - М.: РМАТ, 1997;

 18. Квартальнов В.А., Федорченко В.К. Туризм социальной истории и современности . - К., 1989;

 19. Сенин B.C. Введение в туризм. -М., 1993;

 20. Сарпунова В. Туризм. Эволюция. Структура. Маркетинг. - М., 1997;

 21. Пузакова Е.П., Честикова В.А. Международный туристский бизнес. -М, 1996;

 22. Чеботарь Ю.М. Туристский бизнес. - М., 1997;

 23. Чудновский А.Д. Гостиничный и туристский бизнес. - М,: Экмос, 1998;

 24. Правила проведення обов'язкової сертифікації туристичних,

готельних послуг в Україні. - Довідник. -Львів, 1997;

 1. Програма забезпечення захисту та безпеки туристів на 1996 - 2000 роки. - К.: Держкомтуризм України,1997;

 2. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник (наук.ред. В.Яцура, Д.Олесневич. – Львів: Ба К, 2001 – 624с.

 3. Немцов В.Д., Довганов Л.Є., Сініок Г.Ф. Менеджмент організацій: Навч. посібник, – К.: ТОВ УВПК “Ене Об”, 2000. – 392 с.

 4. www.tourism.gov.ua //Інтернет – сторінка Державної служби туризму і курортів України

 5. www.tourism.if.gov.ua //Інтернет – сторінка управління туризму Івано-Франківської ОДА

 6. www.worldtourism.org //Інтернет – сторінка Всесвітньої Туристичної Організації


ДОДАТОК А

Титульний лист звіту

ПВНЗ “Галицька Академія”

Кафедра туризму

Звіт
з виробничої практики
в ___________________________________

(назва підприємства, організації)

Студент ____5___ курсу ______ групи

_______________________________

(П.І.Б)

Керівник практики від кафедри

_________________________________ (П.І.Б.)
від підприємства _________________

(П.І.Б.)


м. Івано-Франківськ

2012 рік
ДОДАТОК Б
Організація нового туристського маршруту

1.1. Етапи розробки нового маршруту

 • дослідження ринку потенційного попиту;

 • пошук партнерів-постачальників товарів та послуг;

 • перевірка наявності послуг та встановлення адекватності інформації, що надійшла раніше;

 • підготовка договорів (контрактів) про співробітництво з постачальниками турпослуг та реалізаторами турпродукту (турагентами) і проведення переговорів;

 • інформаційно-методичне забезпечення туру (складання програми перебування, інформаційних листів, калькуляції, паспорта туристичного маршруту тощо);

 • реалізацію турів споживачам; оформлення документів для здійснення подорожі;

 • підготовку та призначення кадрів на маршрут;

 • безпосереднє обслуговування туристів і контроль за надан­ням певної кількості та якості послуг, інші види робіт.

1.2. Приклади оформлення технологічної документації за розробленим маршрутом:

 1. технологічної карти туристичної подорожі;

 2. графіка завантаження підприємства;

 3. інформаційного листка до туристичної путівки;

 4. програми туру;

 5. калькуляції маршруту;

 6. угоди з постачальниками послуг, з туристомТехнологічний процес підготовки, реалізації та проведення туру

Методика розробки туру має ґрунтуватися на логічності побудови траси маршруту з урахуванням вищезазначених факторів та синхронності роботи як постачальників, так і посередників, задіяних в обслуговуванні туристів. Весь технологічний процес слід описати із зазначенням видів виконуваних робіт на кожному його етапі, що допомагає зменшити час на проведення підготовчої роботи, досягти узгодження зусиль колективу підприємства, яке займається безпосередньо обслуговуванням туристів (див. табл.).з/п

Етапи

Заходи

Відповідальні особи

1.

Укладення угод з постачальниками послуг:

1.1. Транспортною компанією;

1.2. Готелями та іншими закладами розміщення по маршруту;

1.3. Екскурсійними бюро по маршруту;

1.4. Страховою компанією

Підписання договорів (контрактів)

Директор, заст. директора

п.і.б.

2.

Укладання договорів з реалізаторами послуг: фірмами-турагентами та фізичними особами

Підписання договорів

(контрактів)

Директор,

заст.

директора

П.І.Б.

3.

Інформаційно-методичне та рекламне забезпечення туру:

3.1. Підготувати програми туру;

3.2. Підготувати та розповсюдити рекламний матеріал

Доведення до турагентів

необхідної інформації по туру та прийом замовлень на

обслуговування

Менеджер

П.І.Б.

4.

Прийом замовлення на тур. Підписання договору на туристичне обслуговування з туристом. Робота з клієнтом (туристом)

Оформлення бланка-замовлення на туристичні послуги (тур). Ознайомлення з умовами договору на

туристичне обслуговування

та умовами і термінами ануляції, штрафними санкціями, обов'язками і правами сторін
5

Реалізація путівок

Реалізація путівок; контроль за своєчасною оплатою послуг та виплатою комісійних турагентам

Заст. директора

П.І.Б.

Менеджер

П.І.Б.

6

Бронювання туристичного обслуговування:

6.1. Бронювання готельних, туристичних, екскурсійних та інших послуг (відповідно до програми перебування);

6.2. Замовлення залізничних квитків в УЦОП, автотранспортних квитків в АТП, авіаквитків на рейси різних авіакомпаній

Підготувати

листи-замовлення, забронювати квитки

Менеджер

П.І.Б.

7.

Оплата послуг постачальників (виробників) послуг: закладів розміщення, харчування туристів, транспортних компаній та ін.

Підготувати рахунки та документи

банку для оплати послуг

Гол. бухгалтер

П.І.Б.

Менеджер

П.І.Б.

8.

Забезпечення туристів проїзними документами

Підготувати бланки та оформити проїзні документи

Менеджер

П.І.Б.

9.

Оформлення страхових полісів

Підготувати бланки страхових полісів та повідомити страхову

компанію

Менеджер

П.І.Б.

10

Підготовка та призначення кадрів на маршрут:

10.1. Призначити керівника туристичної групи та ознайомити його з трасою маршруту

10.1. Наказ директора про призначення керівник туристичної групи;

10.2. Інструктаж з

керівником туристичної групи

Директор

П.І.Б.

Менеджер

П.І.Б.

11.

Оформлення документів на виїзд (прийом):

11.1. Підготувати списки груп туристів та комплект документів, необхідних для проходження митного та прикордонного контролю;

11.2. Оформити проїзні документи

11.1. Надрукувати списки груп двома мовами (укр. та англ.) + підготувати комплект документів для проходження митного та прикордонного контролю;

11.2. Виписати талони на посадку (якщо квитки на транспорт групові)
12.

Підготовка путівок (ваучерів)

Виписати путівки (ваучери) на кожного туриста чи групу туристів

Менеджер

П.І.Б.

13.

Оформлення паспортно-візових формальностей:

13.1. Оформлення паспортів в УПР та МР ГУВС України на виїзд (при необхідності);

13.2. Оформлення віз країн відвідування в посольстві (консульстві)

13.1. Оформлення необхідних документів за вимогами УПР та

МРГУВС України;

13.2. Оформлення необхідних документів за вимогами посольства країни відвідування та контроль за своєчасністю

отримання віз

Менеджер

Ш.Б.

14.

Проведення туру

Обслуговування туристів на маршруті

Керівник групи П.І.Б.; водії П.І.Б.

15.

Контроль за якістю обслуговування

15.1. Контроль за дотриманням умов та якості обслуговування;

15.2. Збір відгуків туристів про умови та якість обслуговування

Звіт керівника групи по прове­денню маршруту; відгуки туристів

Заст. директора П.І.Б.; керівник групи П.І.Б.; менеджер П.І.Б.


Розробка програми обслуговування туристів включає оформлення:

 1. технологічної карти туристичної подорожі (див. дод. В);

 2. інформаційного листка до туристичної путівки (див. дод. Г);

 3. графіка завантаження підприємства (див. дод. Д);

 4. програми перебування туристів (див. приклад у дод. 4 ).

ДОДАТОК В

Туристична фірма _______________


Адреса фірми:

___________________

___________________

___________________

Adress:

___________________

___________________

___________________

Тел./факс:__________________
e-mail:_____________________


ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

туристської подорожі за маршрутом ___________________________________________________________________

(назва маршруту)

на ____________ р.

1. Основні показники маршруту:

Вид маршруту _____________________________________________________

(за конфігурацією маршруту, за формою організації, за видом транспорту)

Термін подорожі (дн. / ночівель) — ______________________________________

Число туристів в групі — ____________________________________________

Початок обслуговування на маршруті першої групи — _____________________

Початок обслуговування на маршруті останньої групи — ___________________

Закінчення обслуговування останньої групи — ____________________________

Вартість путівки – _________________________________(може змінюватися в залежності від обраного розміщення)


Місяць року


Кількість туристів в місяць

Графік заїзду туристських груп за датами місяця

Кількість груп в місяць


Адреса туристського підприємства, з якого починається подорож:__________

__________________________________________________________________
Проїзд до початкового туристського підприємства: трансфер _____________

__________________________________________________________________

2. Програма обслуговування туристів за маршрутом ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________


Населені пункти, відстань між ними, способи пересування, час прибуття до пункту та виїзду з нього

Найменування туристських

підприємств

та умови розміщення

Заплановані туристські

послуги

Внутрімаршрутні перевезення на маршруті (в місці перебування) здійснюються

3. Короткий опис подорожі (повторюється в інформаційному листку до туристської путівки)Керівник туристського підприємства, що обслуговує маршрут:

____________ ______________


П.І.Б. Підпис

ДОДАТОК Г
Паспорт туристичного маршруту є документом, що характеризує: маршрут, наявність шляхових та лінійних споруд, пунктів зупинок та відстаней між ними, розрахунки часу руху автобусу, стан дороги, а також роботу автобусу на маршруті. Паспорт складається туристичною організацією у двох екземплярах на кожен діючий маршрут.

На автобусні маршрути паспорт складається з набору окремих листів форм. З метою зручності комплектації паспортів з окремих листів у правому верхньому куті форми вказують порядковий номер листа та додають літерний індекс, що означає належність даної форми до того чи іншого виду маршруту.

Заповнення паспорту маршруту:

Лист 1. Назва маршруту

У паспорті указують назви населених пунктів, початкових та кінцевих зупинок. Для маршрутів, що проходять від одного до того ж кінцевого пункту, але за різними напрямками, вказують також основні проміжні пункти.

Лист 2. Графік руху .

Повинен бути складений графік руху автобусів.

Лист 3. Схема маршруту

Схема маршруту з наведенням лінійних, дорожніх споруд та небезпечних ділянок на дорозі виконується у масштабі після вивчення маршруту за документами та матеріалами шляхово-експлуатаційних організацій та безпосереднього обстеження шляхових умов по трасі маршруту. На схемі та у плані позначаються: населені пункти та їх назви, перетин з автомобільними, залізничними дорогами; мости та річки; криві малого радіусу з обмеженням видимості, тривалі підйоми та спуски; дорожні знаки, що потребують зниження швидкості, пункти заправлення пальним, дамби та складні перехрестя, станції технічного обслуговування, пункти технічної допомоги та зупинки.

Лист 4. Обстеження траси маршруту

З метою здійснення заміру протяжності маршруту створюється комісія, що одночасно обстежує і дорожні умови на маршруті. Вона визначає фактичну відстань між пунктами зупинок, що передбачені на автомобільних дорогах. Під час руху на маршруті позначають усі населені пункти та їх протяжність (початок та кінець за показником спідометра). Одночасно у протоколі фіксують усі обмеження швидкості руху на трасі маршруту (їх розміри та протяжність) за дорожніми знаками та небезпечні ділянки, що потребують від водіїв підвищеної уваги та зниження швидкості для забезпечення безпеки руху (спуски, підйоми, мости, перехрестя).

Лист 5. Час (швидкість) руху автобусу

Розрахунок часу руху, встановлення швидкості руху автобусів на діючих та нових маршрутах здійснюється у відповідності з існуючими вимогами.

Лист 6. Паспортні дані автодороги

Заповнюється у відповідності з паспортом автомобільної дороги. Для доріг, що не мають паспорта, відомості беруться з матеріалів державних органів влади. При відсутності відомостей проводиться дослідження та вивчення траси маршруту.

Лист 7. Фінансовий план маршруту Показники, вказані у листі, складаються на підставі фінансового плану.

Лист 8. Графік руху автобуса

Ці дані наводяться у відповідності з роботою автобуса у кінцевому та проміжних пунктах маршруту з використанням вихідних даних руху автобуса по маршруту

ДОДАТОК Д

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК

до путівки туристської подорожі
«__________________________________________________________________ »

(найменування маршруту)
Складається за наступним змістом:
  1   2

Схожі:

ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з виробничої практики для студентів...
Метою виробничої практики є формування системи знань щодо діяльності підприємств, податкових установ, страхових компаній, комерційних...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма та методичні рекомендації щодо виконання програми виробничої практики для студентів напряму підготовки 030509
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ (для студентів,...
Методичні вказівки та робоча програма переддипломної практики бакалаврів, спеціалістів, магістрів (для студентів спеціальностей 040203,...
ПРОГРАМ А
Програма та методичні вказівки щодо проходження виробничої практики для студентів денного відділення спеціальності 050107 "Економіка...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма та методичні рекомендації щодо виконання програми виробничої практики для студентів галузь знань 0305 „Економіка...
ПРОГРАМА виробничої ПРАКТИКИ для студентів І V
...
НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030508 «ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА»
Наскрізна програма практики для студентів напряму підготовки 030506 «Прикладна статистика» денної форми навчання / Укл. О. В. Раєвнєва,...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма та методичні рекомендації щодо виконання програми виробничої практики для студентів галузь знань 0305 „Економіка...
2. Методичні вказівки до розв’язування задачі
Методичні вказівки обговорені і схвалені на засіданні кафедри радіотехнологій, протокол №5 від “ 27 ” січня 2005 р
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КУРСУ “ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ” для студентів...
Методичні рекомендації до курсу “Основи економічної теорії” для студентів неекономічних спеціальностей / За редакцією к е н., доцента...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка