Методичні рекомендації до самостійної роботи студента по вивченню дисципліни “Економічна теорія”


Скачати 129.62 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до самостійної роботи студента по вивченню дисципліни “Економічна теорія”
Дата15.03.2013
Розмір129.62 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації


Державний комітет зв’язку та інформатизації України

Міністерство освіти і науки України

Державний університет інформаційно – комунікаційних технологій


Методичні рекомендації


до самостійної роботи студента

по вивченню дисципліни

“Економічна теорія”
Напрям підготовки:

„Радіотехніка”

„Комп’ютерні системи та мережі”

“Інформаційні технології”

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

Київ 2010

Затверджено на засіданні кафедри Економіки
Протокол № ____ від _________________ 2010 року
Завідуючий кафедрою проф. Кривуца В.Г.


І. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Тема 1. Предмет і метод економічної теорії

Зародження економіко-теоретичних знань. Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки. Сучасні напрями, школи і течії економічної теорії. Розвиток економічної думки в Україні.

Предмет економічної теорії і його тлумачення різними школами. Складові частини сучасної економічної теорії. Позитивна та нормативна економічна теорія. Економічне мислення, його види та роль у розумінні економічного життя суспільства.

Економічні закони, принципи і категорії. Системи економічних законів. Методологічні аспекти пізнання, механізму дії та використання економічних законів.

Методи пізнання економічних процесів і явищ. Загальні та спеціальні методи наукового пізнання та їх використання. Функції економічної теорії.

Місце економічної теорії в системі економічних наук. Економічна теорія та економічна політика. Економічна теорія як основа економічної політики. Основні напрями, пріоритети, методи, інструменти економічної політики.
Тема 2. Економічна система суспільства

Економічні потреби суспільства, їх суть та структура. Піраміда Маслоу. Поняття безмежності потреб. Закон зростання потреб та механізм його дії. Проблеми використання закону зростання потреб у процесі виробництва матеріальних благ. Економічні блага. Інтереси і потреби: діалектика взаємозв’язку. Взаємодія потреб та інтересів як рушійна сила соціально-економічного прогресу.

Економічна система, її сутність та основні структурні елементи. Типи економічних систем. Традиційна економіка. Економічна система вільного капіталізму. Командно-адміністративна система. Система змішаної економіки. Перехідні економічні системи, їх міст та основні риси. Формування інституційних та економічних умов переходу до нової системи господарювання.

Власність як економічна категорія. Суб’єкти та об’єкти. Типи, форми і види власності. Основні тенденції розвитку власності на сучасному етапі. Необхідність різноманітних форм власності в ринковій економіці.
Тема 3. Виробництво, його сутність та роль у житті суспільства

Виробництво як визначальний фактор потреб суспільства та їх розвиток. Зміст і структура суспільного виробництва. Матеріальне та нематеріальне виробництво, їх сутність і взаємозв’язок.

Ресурси виробництва та їх види. Використання економічних ресурсів. Абсолютна та відносна обмеженість (рідкісність) ресурсів. Межа економічних можливостей.

Економічний вибір. Крива виробничих можливостей. Основні фактори виробництва та їх взаємозв’язок. Ефективність виробництва, її сутність, економічні та соціальні показники.

Форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне. Еволюція товарного виробництва. Товарне виробництво, умови та причини його виникнення. Проста і розвинена форми товарного виробництва, їх спільні риси та відмінності. Товарне виробництво як основа ринкової економіки та його роль в економічному розвитку суспільства.
Тема 4. Теорія товару і грошей.

Товар і його властивості. Вартість. Мінова вартість. Споживна вартість та її показники. Теорії вартості: трудова, маржиналістська і неокласична. Розвиток товару і товарного виробництва за сучасних умов.

Теоретичні концепції виникнення та сутність грошей. Функції грошей. Історичний підхід у розгляді функцій грошей. Види грошей: паперові, металеві, кредитні, безготівкові, електронні. Обіг готівкових та безготівкових грошей. Сучасні зміни в грошовому обігу. Закон грошового обігу. Історичний досвід України в створенні національної грошової одиниці.

Інфляція, її суть і причини. Темпи інфляції. Види інфляції. Соціально-економічні наслідки інфляції.
Тема 5. Теоретичні основи ринкової економіки та її основні елементи

Теоретичні засади становлення ринкових відносин. Об’єктивні передумови виникнення ринку. Поняття ринок. Риси, структура та функції ринку. Види ринків. Критерії класифікації ринків та їх структура. Характерні ознаки сучасного ринку.

Сутність конкуренції. Місце конкуренції в ринковій економіці. Форми конкуренції. Типи конкурентної поведінки. Функції конкуренції. Методи конкурентної боротьби. Позитивні й негативні наслідки конкуренції.

Монополія та типи монополії. Види монополій. Монопольна влада. Економічні наслідки монополій. Ринок монополістичної конкуренції. Особливості монополістичної конкуренції. Олігополістичний ринок. Суть олігополії. Олігополія і конкуренція.

Поняття інфраструктури. Функції інфраструктури. Товарна біржа. Мета і функції товарної біржі, її угоди. Фондова біржа. Основні види операцій, що здійснюються на фондовій біржі. Інфраструктура ринку праці. Банки. Аукціони. Юридичні контори.
РОЗДІЛ 2. МІКРОЕКОНОМІКА

Тема 6. Попит та пропозиція. Еластичність

Ринковий попит як сума індивідуальних попитів (означення, побудова графіків). Закон попиту. Зміна попиту та зміна обсягу попиту, фактори зміни (економічний, алгебраїчний, графічний аналіз). Еластичність попиту. Коефіцієнти еластичності.

Ринкова пропозиція. Закон пропозиції. Зміна пропозиції та зміна обсягу пропозиції, фактори зміни (економічний, алгебраїчний, графічний аналіз). Еластичність пропозиції. Взаємодія попиту та пропозиції.

Ринкова ціна та ціна рівноваги, обсяг рівноваги. Механізм встановлення ринкової рівноваги (павутиноподібна модель). Вплив зміни попиту та пропозиції на рівновагу, взаємодія змін попиту та пропозиції.
Тема 7. Підприємництво і підприємство

Суть, умови та види підприємницької діяльності. Організаційно-правові форми підприємництва. Одноосібне володіння. Партнерство або товариство. Корпорація. Становлення організаційно-правових форм підприємництва в Україні.

Підприємство (фірма): суть, ознаки, види. Критерії класифікації: власність, розмір, сфери функціонування.

Капітал як матеріальна основа підприємницької діяльності. Основний та оборотний капітал, його структура. Фізичне й моральне зношення основного капіталу. Амортизація.
Тема 8. Витрати виробництва та формування прибутку

Суть, види і структура витрат. Зовнішні, внутрішні (явні та неявні) витрати виробництва. Економічна ефективність. Короткостроковий і довгостроковий періоди.

Витрати виробництва у короткостроковому періоді. Закон спадної віддачі. Постійні та змінні витрати. Валові і середні витрати. Граничні витрати.

Прибуток як кінцевий результат діяльності підприємства. Суть прибутку. Теорії прибутку. Нормальний прибуток. Економічний прибуток. Бухгалтерський прибуток. Норма прибутку й чинники, що її визначають. Основні напрямки використання прибутку.

РОЗДІЛ 3. МАКРОЕКОНОМІКА
Тема 9. Макроекономічні показники в системі національних рахунків

Модель економічного кругообігу. Необхідність агрегування економічних показників.

Суспільний продукт та його вартісний склад. Проблема “подвійного рахунку. Кінцева й проміжна продукція.

Валовий продукт. (ВНП) та (ВВП) Методи обчислення ВВП: за доходами, за витратами. Номінальний та реальний ВВП. Дефлятор ВВП.

Система національних рахунків. Від обчислення балансу народного господарства у країнах СНД та в Україні до системи національних рахунків (СНР). Роль макроекономічних показників у становленні національної економіки України.
Тема 10. Макроекономічна нестабільність: цикли та кризи, безробіття, інфляція

Економічні коливання як форма розвитку економіки. Економічний цикл та його фази. Кризи. Теорії циклів. Види циклів: малі та середні, “довгі хвилі” Кондратьєва. Особливості сучасних циклів. Форми прояву економічних коливань.

Безробіття як наслідок порушення макроекономічної рівноваги. Сутність, причини виникнення та види безробіття. Рівень безробіття. Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон Оукена.

Регулювання безробіття. Особливості безробіття в Україні.

Інфляція як економічний феномен. Вимірювання інфляції. Види інфляції. Причини інфляції. Інфляція попиту, інфляція витрат виробництва. Наслідки інфляції. Регулювання інфляції. Крива Філіпса. Інфляція в Україні, її динаміка та методи регулювання.
Тема 11. Світова валютно-кредитна система

Світова валютна система та основні етапи її розвитку: системи золотого, золотовалютного (доларового) та паперово-валютного стандартів. Бреттон-Вудська валютна система та основні принципи її функціонування. Ямайська валютна система. Європейська валютна система.

Валютний ринок та його основні економічні суб’єкти. Котирування валют. Валютні операції. Біржова торгівля валютою. Валютне регулювання.

Міжнародні кредитні відносини. Види кредитів і порядок їх надання. Міжнародний ринок позичкового капіталу. Міжнародний валютний фонд. Світовий банк та інші міжнародні організації.

ІІ. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Базилевич В.Д. Економічна теорія. Політекономія. Підручник. – 7-ме вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2008.

 2. Базилевич В.Д. Макроекономіка. Підручник. – К.:Атіка, 2009.

 3. Башнянин Г. Політична економія. Підручник для вузів. К.:Ніка-центр Ельга, 2000.

 4. Борисов Е. Основы экономической теории. Учебник. М.:Высшая школа, 2000.

 5. Бєляєв О.О., Бебело А.С. Політична економія: Навч.Посібник.-К.:КНЕУ,2001.

 6. Борисов Е. Ф.Экономическая теория: вопросы-ответы. Ключевые понятия. Логика курса: Учеб.Пособие.- М: юр. Фирма «Контракт»; ИНФРА-М.,2000.

 7. Гальчинський А. С., Єщенко П.С., Палкін Ю. І. Основи економічних знань: Навч. пос. –К.:Вища школа,2002.

 8. Державне регулювання економіки: Навч.посібник/ С.М.Чистов, А.Е.Никифоров, Т.Ф. Куценко та ін. К.: КНЕУ, 2000.

 9. Економічний словник-довідник;/ за ред. С. В. Мочерного.К.:Феміна, 1995.

 10. Экономическая теория /под ред. А. Добрынина.3-е изд.- СПб.:Питер,2001.

 11. Экономическая теория. Хрестоматия. М.: Высшая школа,2000.

 12. Экономическая теория: Учеб./ Под. Ред. Грязновой, Т. В.Чечелевой. М.: Изд-во «Экзамен», 2003.

 13. Задоя А.А., Петруня Ю.Е. Основы экономики: Учеб. Пособ. –К.: Вища шк., 1998.

 14. Калина А.В., Осокина В.В. Економічна теорія і практика господарювання: Навч. Посібник.-К.: МАУП, 1998.

 15. Калінченко О.В. Мікроекономіка: навч.посіб. для студ.вищ.навч. закл.- К.:Центр учб.л-ри, 2008.

 16. Косік А.Ф. Мікроекономіка: навч.посіб. для студ.вищ.навч. закл.- К.:Центр учб.л-ри, 2008.

 17. Костюк В.С. Економічна теорія:навч.посіб. для студ.вищ.навч. закл.- К.:Центр учб.л-ри, 2009.

 18. Крупка М. Основи економічної теорії – К.:Атіка, 2001.

 19. Курс экономики: Учебник.- 3-е изд.доп. /Под ред.Б.А.Райзберга.-М.:ИНФРА, 2000.

 20. Лагутін В.Д. Антимонопольна діяльність. Підручник. – К.: КНТЕУ, 2005.

 21. Лагутін В.Д. Бюджетна та монетарна політика: координація в трансформаційній економіці. – К.:КНТЕУ, 2007.

 22. Мазараки А.А. Торговля. Деньги. Менталітет. – К.: Книга, 2006.

 23. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2 томах. Пер. с англ. – М.:Республика, 1992.

 24. Мочерний С.В. Економічна теорія: Посіб.-К.:Вид.центр „Академия”, 2003.

 25. Мочерний С.В. Основи економічних знань: Підруч.Вид.2-е, уточнене. –К.:Академія, 2002.

 26. Никифоров А.А. Макроэкономика: научные школы, концепции, экономическая политика: учеб.пособие.- М.: Дело и Сервис, 2008.

 27. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник /Г.Н.Климко, В.П.Нестеренко, Л.О.Каніщенко та ін. 2-ге вид., і доп, - К.:Вища шк., 1999.

 28. Основи економічної теорії. Підручник: у 2 кн./за ред. Ю.В.Ніколенко, К.:Либідь., 1998.

 29. Основи економічної теорії. Підручник / За ред. А.А.Чухна.-К.:Вища шк.,2001.

 30. Основи економічної теорії. Посіб./В.О.Рибалкін, М.О.Хмелевський, Т.І.Біленко та ін.-К.:Академія, 2002.

 31. Самуэльсон П., Нордхаус. Экономикс. Пер. с англ.

 32. Селезнев В.В. Основы рыночной экономики Украины.-К., 1999.

 33. Эдвин Дж.Долан, Дейвид Е.Линдсей Рынок: микроэкономическая модель/Пер. с англ.,-СПб., 1992.

ІІІ. ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ

1. Виникнення та історичний процес розвитку економічної науки.

2. Об”єкт економічної теорії та її предмет. Різні методологічні підходи до предмета економічної теорії.

3. Методи дослідження обєкта економічної теорії.

4. Економічні категорії та закони, їх класифікація.

5.Зв”язок економічної теорії з економічною політикою держави. Функції економічної теорії.

6. Безмежність потреб та обмеженість економічних ресурсів - центральна проблема економіки.

7. Потреби як спонукальний мотив економічної діяльності людей. Економічні інтереси.

8. Зміст та структурні елементи економічної системи.

9. Типи економічних систем.

10.Загальні форми економічних звязків і виробництва. Натуральнее виробництво.

11. Товарне виробництво, його види й етапи розвитку.

12. Товар і його властивості.

13.Форми вартості. Теорії що визначають вартість товару.

14. Гроші в системі товарних відносин. Функції грошей.

15.Кількісне визначення грошової маси, необхідної для обслуговування товарного обміну.

16.Ринок як категорія товарного виробництва: зміст, об”єктивні передумови формування та функції ринку.

17.Види ринків. Основні моделі ринку.

18.Інфраструктура ринку, її функції.

19.Товарна біржа. Метай функцій товарної біржі, її угоди.

20.Фондова біржа. Основні види операцій, здійснюваних на фондовій біржі.

21.Особливості становлення ринкових відносин в Україні.

22.Закон попиту і пропозиції - один з основних законів функціонування ринкової економіки.

23.Попит. Залежність між ціною та величиною попиту. Закон попиту.

24.Еластичність попиту. Коефіцієнти еластичності.

25.Пропозиція. Закон пропозиції. Зміни величини пропозиції.

26.Залежність попиту та пропозиції. Рівноважна ціна.

27.Ціна у ринковій економіці, її види та функції.

28.Конкуренція та її роль у функціонуванні ринкової економіки.

29.Типи конкуренції (досконала, недосконала). Методи і способи конкурентної боротьби.

30.Поняття блага. Корисність блага. Загальна й гранична корисність.

31.Споживчий вибір і бюджетні обмеження. Рівновага споживача.

32.Суть, умови та види підприємницької діяльності.

ЗЗ.Організаційно-правові форми підприємництва: одноосібне, партнерство, корпорація.

34.Підприємство (фірма): суть, ознаки та види.

35.Капітал як матеріальна основа підприємницької діяльності. Основний та оборотний капітал.

36.Фізичне й моральне зношення основного капіталу. Амортизація.

37.Суть, види й структура витрат. Зовнішні й внутрішні витрати виробництва.

38.Витрати виробництва у короткостроковому періоді. Закон спадної віддачі.

39.Прибуток як кінцевий результат діяльності підприємства. Основні напрямки використання прибутку.

40.Заробітна плата. Номінальна та реальна заробітна плата.

41.Формування процентної ставки як рівноважної ціни капіталу.

42.Економічна природа земельної ренти. Види земельної ренти. Ціна землі.

43.Суспільний продукт і його вартісний склад. Проблема "подвійного рахунка".

44.Валовий національний продукт (ВНП). Методи його обчислення: за доходами та витратами.

45.Номінальний та реальний ВВП. Дефлятор ВВП.

46.Економічний цикл та його фази. Теорії циклів.

47.Суть, причини виникнення та види безробіття. Закон Оукена.

48.Регулювання безробіття. Особливості безробіття в Україні.

49.Інфляція як економічний феномен. Види інфляції. Причини.

50.Необхідність державного регулювання ринкової економіки. Глибина й форми втручання держави в ринковий механізм.

51.Економічний інструментарій та важелі державного впливу на ринкову економіку.

52.Кредит: сутність, джерела, види.

53.Ринок пінних паперів. Акції, облігації, казначейські зобов язання, векселі, чеки.

54.Державний бюджет. Бюджетна система.

55.Податкова система й податкова політика держави.

56.Об”єктивні основи виникнення, сутність та етапи розвитку світового господарства.

57.Світова валютна система та основні етапи її розвитку Бреттон-Вудська, Ямайська, Свропейська валютні системи.

58.Валютний ринок та його основні економічні суб єкти. Валютні операції.

59.Міжнародні кредитні відносини. Види кредитів і порядок їх надання.

60.Міжнародний ринок позичкового капіталу. Міжнародний валютний фонд. Світовий банк та інші міжнародні організації.

Крім теоретичних питань до програми підготовки до екзамену входить захист контрольних робіт у формі співбесіди по обраній проблематиці та вирішення задач.

IV. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ
При здачі екзамену студент повинен продемонструвати вміння творчого мислення і логічного викладання на папері своїх думок. Знання студентів оцінюються за чотирибальною системою оцінками "відмінно", "добре", "задовільно" і "незадовільно". При цьому необхідно керуватися наступним:

- оцінка "відмінно" виставляється, якщо при відповіді на запитання студент виявляє глибокі і всебічні систематизовані знання програмного матеріалу, рекомендованої літератури, аргументовано і логічно викладає навчальний матеріал, правильно використовує отримані знання під час аналізу різноманітних соціально-економічних явищ, вірно вирішує задачу та інтерпретує одержані результати у висновках.

- оцінка "добре" виставляється, коли студент при відповіді на запитання виявив певне знання програмного матеріалу, рекомендованої літератури, аргументовано викладає матеріал, вміє застосовувати теоретичні знання для аналізу соціально-економічних явищ і процесів, вирішує задачу, але при відповіді на поставлені питання допущені неточності.

- оцінка "задовільно" виставляється, коли студент в основному знає предмет, рекомендовану літературу і вміє застосовувати отримані знання для аналізу соціально-економічних явищ і процесів, задача вирішена не в повному обсязі з помилками.

- оцінка "незадовільно" виставляється, якщо при відповіді на питання студент виявив серйозні недоліки в знаннях основного матеріалу, допустив принципові помилки при виконанні завдання на репродуктивному рівні.Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ Й ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси»....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНОЇ...
Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту основних форм індивідуально-дослідних завдань
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА З КУРСУ ІСТОРІЇ...
Укладач : ст викладач кафедри іноземних мов та перекладу Богатирьова Олена Євгенівна
РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ ЛУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЛУЦЬК 2012
Економічна теорія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів технічних спеціальностей денної та заочної форм...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання
Створення та обробка даних на ПЕОМ: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання / Укл. В. П. Ярцев...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи студентів денної форми навчання
Економічний аналіз. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційний...
Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи
Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи навчальної дисципліни „Податкова система” обговорено та схвалено на засіданні...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни
Підготовлено доктором філософії в галузі економіки, доцентом кафедри обліку і аудиту О. В. Михайленко
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка