МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми теорії та практики фінансів” для студентів V курсу денної та заочної форми навчання


Скачати 383.51 Kb.
НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми теорії та практики фінансів” для студентів V курсу денної та заочної форми навчання
Сторінка1/2
Дата13.03.2013
Розмір383.51 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Фінанси > Методичні рекомендації
  1   2
Західнодонбаський інститут економіки і управління

Кафедра фінансів

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до вивчення дисципліни

„Актуальні проблеми теорії та практики фінансів”

для студентів V курсу денної та заочної форми навчання

напрямку „Фінанси”

Павлоград

2009

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми теорії та практики фінансів” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”. / Укладач: А.Ю. Бенько, викладач – Павлоград: ЗПІЕУ. – 2009. – 22с.

Затверджено на засіданні кафедри

Пр. № 1 від 28.08.2009 р.

ВСТУПМета курсу — виявлення та оцінка сукупності актуальних проблем фінансів в сучасних умовах економічного розвитку, які існують на макро - і мікрорівнях.

Знання цих проблем та виявлення шляхів їх подолання необхідні майбутньому спеціалісту, щоб об'єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються в суспільстві на сучасному етапі економічного розвитку; розуміти сутність, причини та тенденції розвитку фінансових відносин в сучасних умовах. Вивчення проблем в фінансових відносинах на різних рівнях і в різних сферах дає змогу досить швидко опанувати зміни, які відбуваються , у фінансовій практиці.

Завдання курсу — представити дослідження сучасних вчених з проблемних питань теорії та практики фінансів в різних сферах їх функціонування, показати можливі напрями впливу представлених проблем на суспільний прогрес і діяльність окремих суб’єктів фінансових відносин; представити можливі шляхи подолання досліджених проблем.

Програма курсу передбачає послідовне ознайомлення з проблемними питаннями різних сфер функціонування фінансів, дослідженнями вітчизняних та закордонних вчених з представлених питань.
П Р О Г Р А М А
Тема 1. Проблеми організації та функціонування фінансової системи України

Ключові терміни: фінанси, фінансова система; сфери та ланки фінансової системи;фінансовий механізм; фінансова стратегія; фінансова тактика.

Основи організації фінансової системи країн з ринковою економікою. Взаємозв’язок між сферами та ланками фінансової системи. Становлення та розвиток фінансової системи України.

Проблеми ефективного функціонування фінансового механізму в Україні.

Фінансова політика та фінансова безпека.

Особливості грошово-кредитної політики в Україні та її вплив на макроекономічну стабілізацію.
Тема 2 Проблеми функціонування сфери державних фінансів.

Ключові терміни: Бюджет. Бюджетний механізм. Бюджетна політика. Бюджетний устрій. Бюджетна система. Бюджетний процес. Субсидіювання. Бюджетні позички. Бюджетне планування. Бюджетний дефіцит. Бюджетне право.

Еволюція теорії бюджету. Проблеми практики реалізації бюджетного процесу в Україні. Бюджетна система України та напрями вдосконалення бюджетного процесу. Проблеми збалансованості між надходженнями та витратами держави. Проблеми покриття дефіциту державного бюджету України. Проблеми розвитку місцевого самоврядування та місцевих бюджетів в Україні. Зовнішній державний борг України, проблеми його зростання та механізми обслуговування
Тема 3 Актуальні проблеми функціонування системи оподаткування

Ключові терміни: Система оподаткування. Прямі податки. Непрямі податки. Фіскальна функція податків. Регулююча функція податків. Стимулююча функція податків. Податковий кодекс.

Система оподаткування та її вплив на функціонування суб’єктів господарської діяльності. Прибуткове оподаткування підприємств в Україні та напрямки його оптимізації. Потреба реформування непрямого оподаткування в Україні на шляху до євро інтеграції. Проблеми реформування податкової системи України
Тема 4 Проблеми функціонування фінансового ринку України.

Ключові терміни: фінансовий ринок, грошовий ринок, валютний ринок, фондовий ринок, цінні папери

Фінансовий ринок України, проблеми та перспективи його розвитку. Ринок державних цінних паперів та його роль в фінансовій системі України. Актуальні проблеми розвитку посередництва на фінансовому ринку. Актуальні проблеми функціонування валютних ринків.
Тема 5. Актуальні проблеми організації фінансів суб’єктів господарювання

Ключові терміни: Фінансові ресурси. Ефективність виробництва. Комерційний розрахунок. Фінансова незалежність. Фінансова відповідальність. Фінансовий механізм підприємства. Облікова політика. Фінансовий менеджмент. Фінансова рівновага. Фінансовий стан підприємства. Детерміновані моделі визначення фінансового стану підприємства.

Актуальні проблеми господарювання підприємств як головних носіїв розвитку ринкової економіки Держави

Різноманітність підходів до визначення сутності фінансового стану підприємств

Аналіз фінансової ефективності функціонування суб’єктів господарювання на основі детермінованих моделей
Тема 6. Проблеми інвестування на сучасному етапі економічного розвитку

Ключові терміни: Інвестування. Інвестиційний клімат. Реальні інвестиції. Фінансові інвестиції.

Роль реальних капіталовкладень у інвестиційних процесах в Україні.

Інвестиційний клімат в Україні станом на 2009 рік

Проблеми залучення іноземних інвестицій в розвиток національних підприємств України
Тема 7. Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями та інституціями. Проблеми та перспективи

Ключові терміни: міжнародні фінанси, фінанси міжнародних організацій, міжнародні фінансові інституції, міжнародний фінансовий ринок, міжнародний валютний ринок, міжнародний ринок кредитних ресурсів, міжнародний ринок цінних паперів, валютне регулювання

Міжнародні фінансові інститути та їх вплив на стабілізацію фінансової системи України.

Проблеми входження України в міжнародні фінансові структури.

Проблеми функціонування міжнародних валютно-фінансових організацій за умов сучасної фінансової кризи.
Тема 8. Сучасна фінансово-економічна криза: причини виникнення та шляхи подолання

Ключові терміни: фінансова криза, фінансові ринки, експорт, імпорт, платіжний баланс, інфляція, грошово-кредитна політика, міжнародні фінансові потоки

Сутність поняття «фінансова криза», його генезис та прояви в історичному аспекті, взаємозв’язок понять «фінансова криза» та «фінансова система». Вплив світової фінансово-економічної кризи на фінансовий та реальний сектори економіки України. Шляхи подолання наслідків світової фінансово-економічної кризи.
Після вивчення дисципліни студент повинен уміти:

  • об'єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються в суспільстві;

  • розробляти й вирішувати актуальні питання теорії і практики розбудови фінансової політики держави;

  • правильно розуміти закономірності у сфері фінансових відносин держави, суб'єктів підприємницької діяльності та населення і розкрити шляхи використання цих закономірностей у практиці фінансової роботи;

  • показати можливі напрями впливу фінансів на суспільний прогрес і роль фінансів в економічній перебудові суспільства на шляху розвитку ринкових відносин;

  • визначити сукупність заходів, що забезпечують використання фінансів як одного з дійових важелів економічної політики держави;

  • об’єктивно оцінювати ризики, спричинені тими чи іншими негативними явищами, що впливають на фінансово-економічні відносини на макро- та мікрорівнях фінансової системи.

  • знаходити шляхи подолання негативних явищ, які супроводжують фінансові відносини в різних сферах та ланках фінансової системи.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ФІНАНСІВ»

Бюджет навчального часу -108 годин.
п/п

Тема лекцій

Денна форма навчання

Лекції

Семінарські

та практичні заняття

Самостійна робота

Індивідуально-консультативна робота

І модуль

1.

Проблеми організації та функціонування фінансової системи України

2

2

8
2.

Проблеми функціонування сфери державних фінансів

2

2

9
3.

Актуальні проблеми функціонування системи оподаткування

2

2

9
4.

Проблеми функціонування фінансового ринку України

2

2

8Індивідуальна консультативна робота


4
Всього 1 модуль

8

8

34

4

ІІ модуль

5.

Актуальні проблеми організації фінансів суб’єктів господарювання

2

4

8
6.

Проблеми інвестування на сучасному етапі економічного розвитку

2

2

8
7.

Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями та інституціями. Проблеми та перспективи

2

2

8
8.

Сучасна фінансово-економічна криза: причини виникнення та шляхи подолання

-

2

10Індивідуально-консультативна робота


4
Всього 2 модуль

6

10

34

4
Всього

14

18

68

8


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

«фінанси»

Бюджет навчального часу-180 годин.
п/п

Тема лекцій

Заочна форма навчання

Лекції

Семінарські

та практичні заняття

Самостійна робота

Індивідуально-консультативна робота

1.

Проблеми організації та функціонування фінансової системи України

1

-

122.

Проблеми функціонування сфери державних фінансів

1

2

123.

Актуальні проблеми функціонування системи оподаткування

1

2

124.

Проблеми функціонування фінансового ринку України

-
125.

Актуальні проблеми організації фінансів суб’єктів господарювання

1

2

126.

Проблеми інвестування на сучасному етапі економічного розвитку

-

-

127.

Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями та інституціями. Проблеми та перспективи

-

-

148.

Сучасна фінансово-економічна криза: причини виникнення та шляхи подолання

-

-

12


Всього

4

6

98

-

ПЛАН СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ

З дисципліни «Актуальні проблеми теорії та практики фінансів»

Для студентів денної форми навчання
Семінарські заняття складаються з двох частин.

Перша частина – розгляд питань, винесених на обговорення. Проходження поточного тестування. Кожний студент має можливість одержати за першу частину від 1 до 2 балів

Друга частина присвячена обговоренню останніх новин та тенденцій з теми семінарського заняття. Кожен учасник обговорення при підготовці до семінарського заняття, користуючись засобами Інтернету та останніми публікаціями в газетах та журналах з фінансово-економічної тематики, повинен знайти по одній новині, яка б стосувалась темі семінарського заняття. Дата публікації не повинна перевищувати один місяць від дати семінарського заняття.

Кожний студент має можливість одержати за першу частину від 1 до 2 балів.

Загальна кількість балів за кожне семінарське заняття від 2 до 4.

Семінарське заняття №1. Тема: Проблеми організації та функціонування фінансової системи України

1.Основи організації фінансової системи країн з ринковою економікою.

2.Взаємозв’язок між сферами та ланками фінансової системи. Становлення та розвиток фінансової системи України.

3.Проблеми ефективного функціонування фінансового механізму в Україні.

4.Фінансова політика та фінансова безпека.

5. Особливості грошово-кредитної політики в Україні та її вплив на макроекономічну стабілізацію.
Семінарське заняття №2.
  1   2

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної...
Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент”...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”. / Укладач: А....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Фінансова санація...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінансова санація та банкрутство підприємств” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів ІІІ курсу напрямків „Економіка підприємства”, «Облік та аудит»,...
Методичні рекомендації по вивченню дисципліни “Основи теорії кіл”...
Для її якісного засвоєння в умовах заочної та дистанційної форм навчання необхідно зважити на ряд специфічних моментів, зокрема
Методичні рекомендації для самостійної роботи з вивчення дисципліни...
Завідувач кафедри фінансів Одеського державного аграрного університету к е н., доцент Макуха С. М
ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ...
МЕНЕДЖМЕНТ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ: Завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи (для студентів 5 курсу заочної...
Дані методичні рекомендації складено для студентів заочної форми...
Дані методичні рекомендації складено для студентів заочної форми навчання з метою, більш кращого та поглибленого вивчення курсу «Історія...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ практичних РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ...
Основними об'єктами лісознавства як науки є природні системи – лісові фітоценози. Тому в лісознавстві велику увагу приділяють вивченню...
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка